Zapaść

Jak zapewne Państwo wiecie jestem radną Rady Miejskiej w Mosinie od 2010 r. a od 2014 r. także przewodniczącą. Obserwuję inne gminy i znam problemy naszej.
Obecną sytuację najtrafniej opisuje słowo ZAPAŚĆ.
Sytuacja finansowa naszej gminy jest dobra, ale Gmina ma poważne problemy organizacyjne. Problemem jest urząd i zarządzanie kadrami.

Do napisania tego przykrego dla mnie tekstu skłoniło mnie kilka faktów.

Ostatnio Rada rozpatrywała skargę mieszkańca oczekującego 3 lata na decyzję o warunkach zabudowy. Po raz kolejny opisano biurokratyczne podejście do mieszkańca, piętrzenie trudności, wymyślanie dodatkowych załączników, ignorowanie uwag SKO, wydawanie ponownie tej samej decyzji, która już z uwagi na rażące naruszenie prawa była uchylona przez SKO…
O przewlekaniu wszystkiego, co możliwe w Referacie Planowania Przestrzennego pisałam już wielokrotnie. https://czasmosiny2.pl/22839-2/

24 lipca została zwolniona z 3 miesięcznym wypowiedzeniem, ale bez obowiązku świadczenia pracy, kierownik tego referatu. Decyzja dobra, oczekiwana od lat, ale nieprzygotowana. Zabrakło pomysłu na ciąg dalszy. W referacie nie było zastępcy od 6 lat. Dopiero teraz się go szuka. http://bip.mosina.pl/zasoby/files/praca/2019/ogloszenie_o_naborze_pp.pdf

W lipcu odszedł na emeryturę wieloletni kierownik Referatu Inwestycji i Promocji Gminy. Wcześniej przebywał na długim zwolnieniu lekarskim. Mimo że jego stan zdrowia był wszystkim znany, nie pomyślano o powołaniu zastępcy, by go wspomóc i w naturalny sposób przejąć obowiązki i wiedzę, którą dysponował.
Zastępcę powołano, kiedy kierownika już nie było.

Inny ważny referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa od kilku miesięcy również nie ma kierownika.

Od kilku miesięcy nie ma też sekretarza. Dotychczasowy przebywał na kilkumiesięcznym zwolnieniu lekarskim i ostatecznie złożył wypowiedzenie. Umowa wygaśnie na początku września.

Mamy za to dwóch zastępców, ale co z tego? Zakres ich obowiązków jest niejasny, bo Burmistrz nie wydał zarządzeń w tej sprawie.
Na moje pismo z prośbą o uzdrowienie tej sytuacji, wysłane miesiąc temu, Burmistrz nie odpowiedział, co więcej w żaden sposób się do niego nie odniósł.

Pozwolę sobie tą drogą przypomnieć je Burmistrzowi, bo być może o tym piśmie po prostu zapomniał.

Szanowny Panie Burmistrzu,

W nawiązaniu do rozmowy o konieczności wydania przez Pana zarządzeń w sprawie precyzyjnego określenia zakresu obowiązków zastępców, przesyłam kilka załączników i liczę na jak najszybsze dookreślenie obowiązków i uprawnień zastępców burmistrza.
 
W czasie nieobecności Burmistrza jego zadania i kompetencje z zakresu kierowania Urzędem przejmuje Zastępca Burmistrza na zasadach określonych zarządzeniem Burmistrza
§ 8 1.
Część spraw Gminy Burmistrz może powierzyć Zastępcy Burmistrza oraz Sekretarzowi. W sprawach powierzonych Zastępcy Burmistrza przysługują kompetencje Burmistrza jako organu wykonawczego Gminy. Sprawy dotyczące organizacji i funkcjonowania Urzędu Burmistrz powierza Sekretarzowi.
2.Szczegółowy zakres spraw powierzonych Zastępcy Burmistrza i Sekretarzowi Burmistrz określa odrębnym zarządzeniem.
3.Zastępca Burmistrza, Sekretarz i Skarbnik nadzorują pracę referatów według schematu struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Mosinie stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego UM w Mosinie.”
 cytat z Regulaminu Organizacyjnego.
 
Obecna sytuacja rodzi wiele wątpliwości kompetencyjnych.
 
W tej chwili wiemy tylko tyle, ile wynika ze schematu organizacyjnego, czyli, że Pan Tomasz Łukowiak zajmuje się dwoma referatami – Inwestycji i Rozwoju Gminy oraz Planowania Przestrzennego i Budownictwa, a Pan Adam Ejchorst Geodezją, Ochroną Środowiska, Mieniem Komunalnym, Biurem Zamówień Publicznych.
To, czym zajmuje się obecnie  nie jest tożsame  z przydzielonymi mu 18 grudnia 2018 r. obowiązkami.

Pragnę przypomnieć, że 18 grudnia 2018 r. wydał Pan dla p. Adama Eichorsta 2 zarządzenia:
1) o powołaniu http://bip.mosina.pl/bip/organy-gminy/burmistrz/rejestr-zarzadzen/zarzdzenia-2018.html?pid=14576
2) o zakresie obowiązków http://bip.mosina.pl/bip/organy-gminy/burmistrz/rejestr-zarzadzen/zarzdzenia-2018.html?pid=14577

W marcu 2019 r. wydał Pan dwa zarządzenia:
1) o powołaniu p. Tomasza Łukowiaka na II/I zastępcę 
http://bip.mosina.pl/bip/organy-gminy/burmistrz/rejestr-zarzadzen/zarzdzenia-2019.html?pid=14829
2) o powołaniu A. Ejchorsta na II zastępcę 
http://bip.mosina.pl/bip/organy-gminy/burmistrz/rejestr-zarzadzen/zarzdzenia-2019.html?pid=14900

Nadal więc jedynym zarządzeniem w sprawie kompetencji zastępcy jest zarządzenie  wydane dla p. A. Ejchorsta w grudniu.
Rodzi to wiele wątpliwości, czym  tak naprawdę zajmują się Pana zastępcy. 
Ten stan niedopowiedzenia nie służy usprawnieniu pracy Urzędu. Ani urzędnicy, ani radni, ani mieszkańcy nie mają jasności, co do uprawnień i zakresu obowiązków zastępców.
Ten stan trwa już blisko 4 miesiące.
 
Z uwagi na dobro Gminy, proszę o niezwłoczne wydanie ww. zarządzeń i uchylenie zarządzenia http://bip.mosina.pl/bip/organy-gminy/burmistrz/rejestr-zarzadzen/zarzdzenia-2018.html?pid=1457

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur

Nie jest to jedyne pismo bez odpowiedzi. Od 16 czerwca czekam na udostępnienie w trybie dostępu do informacji publicznej informacji z Referatu Ochrony Środowiska.
Ustawa zobowiązuje organ do udzielenia informacji w terminie 14 dni.
Na 2 kolejne wnioski o udostępnienie informacji publicznej – rejestru umów i rejestru decyzji o warunkach zabudowy otrzymałam odpowiedź, że z uwagi na szeroki zakres informacji i zmiany organizacyjne otrzymam je do 20 września.

Chciałabym przypomnieć, że obydwa rejestry są prowadzone w urzędzie i jedynym problemem jest ich wydrukowanie i ewentualne zanonimizowanie (osoby prywatne – WZ). Gmina Kórnik rejestr decyzji o warunkach zabudowy dołączyła do Raportu o stanie gminy http://kornik.esesja.pl/zalaczniki/48361/zalacznik-nr-3_430226.pdf

Powyższa sytuacja, że Urząd nie jest w stanie wygenerować w terminie 14 dni informacji publicznej jest kroplą, która przelała przysłowiową czarę goryczy.
Wielokrotnie występowałam do Burmistrza (Z. Springer, J. Rysia, Starosty, WIOŚ, czy innych instytucji i ZAWSZE w ustawowym terminie mój wniosek był realizowany.

Dla mnie to kapitulacja sparaliżowanego i nieporadnego urzędu.

Jedyną szansą na zmianę, jaką widzę w tej chwili, jest podjęcie pracy na stanowisku Koordynatora ds. Współpracy Międzyreferatowej przez osobę z bogatym doświadczeniem samorządowym.
Mam nadzieję, że lepsze wzorce z innych urzędów pozwolą na wprowadzenie w naszym urzędzie pilnych i koniecznych zmian.

227 Comments
GOŚĆ 18/12/2019
| |

Minął rok, jak obecny włodarz próbuje uporządkować zasoby kadrowe zarządzanego przez siebie urzędu i nic z tego nie wychodzi. Od dawna wiadomo było, że jednym z najważniejszych referatów w strukturze UM Mosina jest Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa. W poprzedniej kadencji zarządzany przez ówczesnego zastępcę burmistrza, jednostka potwornie kulała i… kuleje nadal. Nie rozumiem tego, że na BIP UM Mosina przy kierowniku tego referatu w miejscu nazwiska widniej kreska. Czyżby ktoś wstydził się, że przyjął do pracy taką osobę i nie miał odwagi dopisać jej nazwiska przy stanowisku, które osoba ta pełni? A może to wynik leniwej kontroli swoich podwładnych w wykonaniu samego burmistrza? Po Mosinie krążą plotki, że kolejny inspektor tego referaty od dłuższego już czasu czyści wdzianka z mosińskiego kurzu, rozglądając się za nowym pracodawcą… Możliwe, że niebawem jedynym inspektorem pozostanie kierownik , podczas gdy pozostali pracownicy będą co najwyżej w randze podinspektora i to wyłowionego z łapanki. Z tym uciekaniem pracowników z UM Mosina jest pono tak, że mają oni dosyć nakłaniania pracownika do działań nie do końca zgodnych z tym, co stoi w Katechizmie. Nie rozumiem jak to działa, ale szczególnie historycy wyobrażają sobie, że znają się absolutnie na wszystkim i w każdej sprawie są w stanie podejmować prawidłowe decyzje. Osobiście uważam to za patologię szczególnie, gdy nakłania się pracownika do wcielania w życie decyzji, które nie otarły się nawet o prawo.

marek 21/09/2019
| |

Czekam kiedy to wszystko upadnie i wjadą smutni panowie w kominiarkach, to co dzieje się teraz w UM. Pisało się na byłą władzę ale to był pryszczyk.

Małgorzata Kaptur 20/09/2019
| |

Dziś pojawiło się zarządzenie, które sankcjonuje wybór nowego Sekretarza Gminy i określa zakres spraw, którymi będzie się zajmował. Zanim to się stało poinformował o tym Informator Mosiński. Kolejność powinna być inna. http://bip.mosina.pl/bip/organy-gminy/burmistrz/rejestr-zarzadzen/zarzdzenia-2019/zarzdzenie-nr-bg.0050.153.2019-z-dnia-9-wrzenia-2019-r.-zmieniajce-zarzdzenie-nr-bg.0050.193.2018-burmistrza-gminy-mosina-z-18-grudnia-2018-r.-w-sprawie-powierzenia-prowadzenia-okrelonych-spraw-gminy-zastpcy-burmistrza-gminy-oraz-sekretarzowi-gminy.html.

Z niecierpliwością czekam na zmianę Regulaminu organizacyjnego, bo po zmianie z 29. maja 2019 r. widnieje tam KWM czyli Koordynator ds. Współpracy Międzyreferatowej, co może wprowadzać w błąd, gdyż tego stanowiska już w rzeczywistości nie ma. http://bip.mosina.pl/bip/organy-gminy/burmistrz/rejestr-zarzadzen/zarzdzenia-2019.html?pid=15133. No bo kto je miałby pełnić, skoro Koordynator stał się Sekretarzem?
W nowym zarządzeniu nie ujęto zadań, które były przypisane Koordynatorowi:
1. Organizacja współpracy pomiędzy referatami, biurami, samodzielnymi stanowiskami.
2. Wnioskowanie o powołanie zespołów zadaniowych dla rozwiązania spraw obejmujących więcej niż jeden referat.
3. Usprawnienie i koordynacja procesów komunikacji wewnętrznej w Urzędzie.
Czyżby udało się te cele zrealizować w ciągu miesiąca?

karp 03/09/2019
| |

Pan Jerzy Ryś komentuje na czacie w taki sposób, jakby nie był burmistrzem.
Przemysław Mieloch też podobno nie miał na wiele rzeczy wpływu.
Pytanie brzmi:kto miał?

karp 03/09/2019
| |

Radni sobie dyskutują nad zapisami w tekście, który poza nimi nie jest nikomu znany. Jest transmisja, ale nikt z obserwatorów nie jest w stanie się w tym połapać.

karp 01/09/2019
| |

Niestety obserwowałem ostatnią sesję RM Mosina i zauważyłem intelektualną zapaść u sporej części radnych. Jest to grupa na tyle duża, by zablokować inicjatywy obywateli. Jest w waszej Radzie jeden klub, który ma między innymi w nazwie “dla wsi”. Mam kłopot z tym czy jest to liczba pojedyncza czy mnoga. Nazwa sugeruje kierunek działalności.
Tutaj zaczynają się dla mnie schody, bo nie wiem czy oni blokowali projekt w sprawie ram dla inicjatywy obywatelskiej, dla konkretnej wsi np.dla Czapur, każdy dla swojej wsi, czy dla wszystkich wsi. Dziwne, bo klub radnych ma możliwość zgłoszenia własnego projektu uchwały, ale albo nie ma na to pomysłu, albo ma na to zlecenie, więc woli blokować.Pan Jerzy Ryś z pewnością bardziej się zna na sprawach językowych i mam nadzieję,że mnie oświeci czy to “wsi” to liczba pojedyncza czy mnoga.
Na tej lekcji miałem grypę.
To bardzo słabe, bo w zamrażarce jest projekt mieszkańców wsi, których intelekt nie zawiódł i potrafili sformułować projekt. Nie znam projektu i nie wypowiadam się czy jest mądry czy niemądry. Może więc to blokowanie nie jest dla wsi, ale dla zachowania patentu na mądrość u niektórych radnych, a przynajmniej dla ich dobrego samopoczucia?
Nie porzucajcie z tego powodu swoich domostw, bo inni mają gorzej.
W Dopiewie, w poprzedniej kadencji intelektualną zapaść miało 21/21 i ludność to przeżyła. Może u was to przejściowe i ma związek z wysokimi temperaturami. Sam pochodzę ze wsi, ale to żaden powód do tego, by słoma z butów wystawała.

karp 29/08/2019
| |

Sekretarz jednak jest wam niezbędnie potrzebny. Burmistrz, dwaj zastępcy i koordynator to za mało, by ogarnąć tak prostą jak budowa cepa sprawe, jak to czy Gałczyńskiego 7 jest po prawej czy lewej, po parzystej czy nieparzystej.
To już się robi śmieszne jak skecz o drzwiach i być może punkt adresowy Gałczyńskiego 7 jest obrotowy i zmienny. Podobno pan Burmistrz przekierował to do WIOŚ, które nie stwierdziło nieprawidłowości w oznaczeniu tras dojazdowych do zakładu. Jak rozumiem w realu. Natomiast
widzę nadal wielki strach i nie ma odważnego, by powiedzieć Rorusiowi, że poprzez tępotę i wyjątkową upartość władz jednej z polskich spółek, utrudnia życie mieszkańców parzystej strony ulicy Gałczyńskiego.
Może pan który tam kiedyś jeździł na sztaplarce podejmie się negocjacji?
Wystarczy zmienić adres w internecie na miejsce zamieszkania burmistrza i będzie spokój.

karp 28/08/2019
| |

Jakiś czas temu przestała pracować w UG Dopiewo żona wójta.
Z powodów oczywistych nie mogła tam awansować. Tak się głośno zastanawiam do jakiej gminy trafi. Moje typy w ciemno to Mosina, Rokietnica lub Buk. U was jest wakat na stanowisku Sekretarza…

Małgorzata Kaptur 19/08/2019
| |

Wyłoniono zastępcę kierownika referatu planowania przestrzennego. Jest nim p. Miłosz Sura, który w latach 2015-2007 pracował w tym referacie. http://bip.mosina.pl/zasoby/files/praca/2019/wynik_naboru_pp.pdf
Burmistrz ogłosił kolejne nabory:
– na stanowisko sekretarza UM http://bip.mosina.pl/zasoby/files/praca/2019/nabor_sg(1).pdf
– na stanowisko ds. dowodów osobistych (poprzedni urzędnik odszedł na emeryturę) http://bip.mosina.pl/zasoby/files/praca/2019/nabor_so-dowody_osobiste_pieczatka.pdf

guzik z pętelką 16/08/2019
| |

Karp z Chomikiem tak kitrali, tak kitrali, że się zakitrali i nawet własnych komentarzy nie czytają. ha ha ha. Dużo, to nie zawswze znaczy dobrze.

karp 15/08/2019
| |

Wejście burmistrza do internetu od razu przyniosło pozytywne skutki.
To o czym pisała p.Kaptur, czyli o braku zarządzenia w sprawie tego co mają robić Zastępca I i Zastępca II,stało się.
http://bip.mosina.pl/bip/organy-gminy/burmistrz/rejestr-zarzadzen/zarzdzenia-2019/zarzdzenie-nr-bg-0050.136.2019-z-dnia-14-sierpnia-2019-r.-zmieniajce-zarzdzenie-nr-bg.0050.193.2018-z-18-grudnia-2018-r.-w-sprawie-powierzenia-prowadzenia-okrelonych-spraw-gminy-zastpcy-burmistrza-gminy-oraz-sekretarzowi-gminy..html
Moim zdaniem do szczęścia brakuje jeszcze odpowiedniego powołania zastępców. Już nawet nie będę się powoływał na przepisy, ale na logikę.
Jeśli w grudniu powołano p.Ejchorsta na stanowisko X, to jeśli go nie odwołano, to on na nim jest.
Jeśli powołano Komisję Mieszkaniową bez właściwych podstaw prawnych, to należy ją też zarządzeniem odwołać. Ja co prawda ich odwołałem, ale Chomikowi nie udało się skitrać pieczątki, więc to chyba nieprawomocne. 🙂
Wniosek jest taki, że burmistrz powinien częściej wchodzić do internetu i na dłużej, bo prawnicy po ogrodnictwie potrafią wpuścić w maliny.

Mosiniak 15/08/2019
| |

Mamy nowe oblicze …elit …mosinskich.Fotka cylinder i biała koszula …..Czytaj bez płatną gazete burmistrza sukces murowany jest tak dobrze ,że lepiej nie może być.

Basia 14/08/2019
| |

To, co się dzieje w Mosinie, to chyba najgorszy czas od wielu lat. Rozpoczęte, ale niedokończone inwestycje, środki pompowane w rekonstrukcje zamiast w realizację potrzeb mieszkańców, a burmistrz woli się fotografować z pełniącym obowiązki prezydenta niż działać na rzecz gminy. Nie sądziłam, że po poprzednich burmistrzach może być gorzej, a jednak.

Przemysław Mieloch 13/08/2019
| |

Ocena Pani Przewodniczącej jest przesadzona.
Przyznaję, jest wiele spraw do naprawy i właśnie jestem w trakcie zmian kadrowych (jakich nie było od kilkunastu lat). Za tym pójdą zmiany organizacyjne.

Pani Przewodnicząca napisała ten tekst właśnie teraz, kiedy zmiany realizuję, a nie wcześniej, zwłaszcza nie napisała go w minionej kadencji, kiedy to praktycznie żadnych zmian było.

Szerzej poinformuję mieszkańców we wrześniu.

Pozdrawiam

Małgorzata Kaptur 13/08/2019
| |

Chciałabym tą drogą przeprosić Panią Martynę Tonińską podinspektora z Referatu Ochrony Środowiska, która w zdziesiatkowamym referacie dzielnie zmaga się z natłokiem spraw. Pani Martyna przesłała mi mailem informację, o którą prosiłam w trybie dostępu do informacji publicznej. Mail jak się dzisiaj okazało trafił do spamu. Przepraszam, że sprawiłam Pani przykrość.

Brenczysław 09/08/2019
| |

Tak sobie komentujecie ale nikt nie bierze pod uwagę że na rynku nie ma profesjonalnych kandydatów za takie stawki. Zamiast wylewać tyle pierdół w sieci sami idźcie popracować w urzędzie to zmienicie zdanie. A wiadomo zza monitora/smartfona rzeczywistość jest zupełnie inna.

marek 08/08/2019
| |

Sytuacja w urzędzie od roku jest tragiczna, ale najważniejsze dla burmistrza są festyny, przebieranki w szlachcica i jego przybocznych druhów, takiej rozp…. w urzędzie nie było dawno, jednak Pani Zosia miała jaja a tu trzech burmistrzów z brakiem pomysłów, czekam jak to wszystko pierdyknie z wielkim hukiem.

wiórecki 08/08/2019
| |

Intelektualne miernoty na stanowiskach mają zawsze wielkie kłopoty z doborem kadry. To jest ich zasadniczy problem, bowiem nikt nie dobierze sobie mądrego, sprawnego i energicznego pracownika by mieć w jego osobie konkurenta. Poprzeczka w Mosinie jest niestety tak nisko zawieszona, że podobnego lub większego jeszcze tumana jak jest, doprawdy trudno znaleźć. Dlatego wakaty, albo powołane już przez Mielocha same miernoty. To takie proste przecież – i niestety bez nadziei na poprawę.

Halina 08/08/2019
| |

Bardzo PODOBA MI SIĘ TEN TRAFNY KOMENTARZ. Chyba dojdzie wkrótce do tego, że Mieloch na kolanach będzie prosił swego byłego szefa, o powrót do pracy. Innym rozwiązaniem jest powołać i to szybko komisarza do ratowania tego co jeszcze można uratować.