Zaległości podatników

Analizując wykonanie budżetu za 2016 r. warto przyjrzeć się kwestii wysokości i ściągalności podatków w naszej gminie.
Gdyby obowiązywały maksymalne stawki podatków do budżetu gminy wpłynęłoby dodatkowo prawie 3,2 mln zł. (dla porównania w 2012 r. 2,2 mln zł).
To dowód na to, że w gminie  są umiarkowane stawki podatków, niższe niż w większości gmin powiatu poznańskiego.
Mimo to zaległości podatników względem Gminy wynoszą prawie 2,5 mln zł. Co ciekawe utrzymują się na stałym poziomie w analizowanym okresie.

Zmniejszyły się zdecydowanie zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej. Ma to jednak związek z coraz mniejszymi wpływami z tego tytułu do budżetu.  I tak w 2012 r. była to kwota 657 tys. zł, w roku ubiegłym zaledwie 215 tys. zł. Do osób zalegających z opłatą adiacencką wysłano 59 wezwań do zapłaty na kwotę 88 487,45 zł.

Najwięcej zaległości dotyczy podatku od nieruchomości:


Jak widać w szybkim tempie rosną zaległości w ściąganiu podatku od osób prawnych. Warto przypomnieć, że wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły w 2016 r. 14,3 mln zł, a od osób fizycznych 5,8 mln zł. W 2012 r. odpowiednio 11,5 mln zł i 4,5 mln zł.

Do podatników zalegających z płatnością podatków:

  • wysłano 3 536 upomnień na kwotę 1 651 353,26 zł,
  • wystawiono 1083 tytułów wykonawczych na kwotę 633 590,70 zł,
  • założono 19 hipotek przymusowych na łączną kwotę 177 441,50 zł.
0 Comments

No Comment.