Zabezpieczenie terenów wodonośnych

Aquanet zamieścił ogłoszenie o zamówieniu pn.:
„Koncepcja ochronnego zagospodarowania terenów wodonośnych polany śródleśnej pomiędzy Baranówkiem i Krajkowem w gminie Mosina dla aktualnych i perspektywicznych potrzeb zaopatrzenia w wodę aglomeracji poznańskiej z ujęć infiltracyjnych”.

Aquanet chce opracować Koncepcję dla obszaru obejmującego powierzchnią 25,39 ha.

Krajkowo – Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina z 25.02.2010 re.

Celem opracowania Koncepcji jest wskazanie możliwości zabezpieczenia na przyszłość perspektywicznych terenów wodonośnych dla ujęcia wody Mosina-Krajkowo poprzez zalesianie wskazanych terenów.
Postępująca na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody Mosina-Krajkowo antropopresja powoduje, że ochrona zasobów wody dla przyszłych pokoleń ma znaczenie priorytetowe.
Teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody, na którym znajduje się infrastruktura do ujmowania wody także stanowi kompleks leśny. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się teren perspektywiczny (tzw. Polana Śródleśna), którego powierzchnia jest obecnie zróżnicowana pod względem własnościowym oraz zagospodarowania terenu. W przeważającej części tego terenu znajdują się grunty rolne niskich klas bonitacyjnych. Z tego względu uprawy rolnicze na tym terenie wymagają nawożenia, co z kolei nie wpływa korzystnie na ujęcie wody. Tym bardziej grunty te stanowią potencjalny obszar do tworzenia obszarów zalesionych.

Wyłoniony wykonawca ma w ciągu 20 miesięcy:

  • zidentyfikować i opisać zagadnienia prawne, lokalizacyjne (terenowe), techniczne, finansowe,
  • zidentyfikować i opisać uwarunkowania społeczne, środowiskowe (z uwzględnieniem obszarów Natura 2000 i prawdopodobnego wpływu na zmiany klimatyczne) a także inne, jeśli mają wpływ na powodzenie realizacji,
  • wskazać ewentualne zagadnienia konieczne do uregulowania w prawie wraz z propozycją zmian (propozycją zapisów), które obecnie uniemożliwiają realizację Koncepcji,
  • wskazać wytyczne do zalesień oraz niezbędnych działań, w tym późniejszej pielęgnacji (oraz oszacowanie czasu ich realizacji i harmonogram), które doprowadzą do umożliwienia realizacji zalesień oraz wskazanie interesariuszy przedmiotowego terenu,
  • oszacować nakłady finansowe niezbędne do realizacji Koncepcji, a w szczególności związane z wykonaniem zalesień,
  • wskazać ewentualne możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł dofinansowania (dla rolników, dla właścicieli prywatnych nie będących rolnikami, dla samorządów i dla Aquanet),
  • wskazać instytucje zewnętrzne, z którymi należy uzgodnić realizację planowanego przedsięwzięcia oraz uzyskanie wymaganych, a także korzystnych dla przedmiotowego przedsięwzięcia opinii na temat możliwości realizacji.

Zagrożenia i ochrona zasobów i ujęć wód podziemnych w Metropolii Poznań Kolizje w zagospodarowaniu przestrzennym – Józef Górski, Jan Przybyłek, Zakład Hydrogeologii i Ochrony Wód.
Zaprezentowana na Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania w dniu 11.03.2015

19 Comments
Skryba 10/01/2022
| |

Wysokie pomiary jednostkowe PM10 latem mogły być wynikiem burzy pyłowej, które Wielkopolsce nie są rzadkością.

12/12/2021
| |
karp 11/12/2021
| |

Zaostrzając narrację, bo sprawa ujęcia kręci się w koło…
Potrzebny jest wyjątkowo suchy rok i żeby w mieszkaniach (także gejów i lesbijek) zabrakło wody w kranach. Wtedy nawet Prezydent Poznania zrozumie, że (oprócz gejów i lesbijek) także przedstawiciele innych nacji także chcą wody….
Kiedy zrozumie to Prezydent Poznania, to za 3 lata zrozumie to także zarząd Aquanetu.
Za 20 miesięcy opracowanie, które ze względu na Covid może zostać przedłużone do 200 miesięcy i co dalej?

karp 11/12/2021
| |

Od dłuższego czasu odnoszę wrażenie, że ochroną ujęcia dla Poznania i innych gmin zajmuje się pani Przewodnicząca Małgorzata Kaptur i dwóch profesorów. Proszę wybaczyć jeśli się mylę, ale to mi przypomina:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Termopilami
Skoro Aquanet prowadzi wodociągi do terenów nie zamieszkanych przez ludzi (patrz:las w Pecnej),
to może wody jest za dużo i nic nie trzeba chronić?
Może Jacek Jaśkowiak mi odpowie?

karp 11/12/2021
| |

Aquanet w sferze deklaracji dobrze chroni tereny wodonośne, ale był rozjazd pomiędzy teorią i praktyką.
Te działanie jest podjęte trochę późno i nie ma pewności czy opracowanie nie ugrzęźnie w jakimś biurku,
czy nie wpadnie za jakąś szafę.Mam też nadzieję, że nie jest to tylko próba poprawy PR po niesławnym dociągnięciu wodociągu do lasu w Pecnej. Kanaliza lasu w Pecnej jeszcze chyba wciąź jest w WPRIM.
Takie to były priorytety.

Kuna 10/12/2021
| |

Tereny te trzeba bezwzględnie chronić przed ingerencją człowieka, zalesiać, nie zabudowywać, zachować ich dotychczasowy chakater i dobrze zabezpieczyć na przyszłość. Urbanizacja to zagrożenie dla cennych zasobów wodnych. W obliczu niekorzystnych zmian klimatu, suszy hydrologicznej, stepowienia, tym bardziej należy o te miejsca należycie się troszczyć. Tak postąpi każdy odpowiedzialny i świadomy człowiek myślący nie o interesie własnym, lecz dobru ogólu.

mieszkaniec 10/12/2021
| |

Nareszcie krok w dobrym kierunku. Oczekujemy dalszego tworzenia terenów na zawsze chronionych, dla następnych pokoleń. Te tereny są skarbem dla Gminy Mosina i miejscem wypoczynku. Nie dla dalszej zabudowy.