Za co może ukarać straż miejska?

Obecnie w Straży Miejskiej w Mosinie pracuje 8 strażników w tym komendant – Andrzej Woźniak (z lewej) i zastępca – Stefan Silski (z prawej strony) oraz 1 osoba zajmująca się monitoringiem (mamy  24 kamery – 14 analogowych – 3 z nich zostały dostosowane do pracy z sygnałem cyfrowym i 10 kamer cyfrowych). Obserwacja obrazu na żywo prowadzona jest tylko przez 8 godzin dziennie. Jeżeli trzeba ustalić sprawcę jakiegoś zdarzenia odtwarza się nagranie.

O zasadach funkcjonowania Straży Miejskiej w Mosinie informuje Regulamin.
Na stronie SM można zapoznać się z krótkimi sprawozdaniami SM.
Jakie są efekty działalności mosińskich strażników – nie wiadomo, gdyż w zdawkowych sprawozdaniach brak wniosków.

281 razy kontrolowano w godzinach wieczornych tereny przy szkołach, przedszkolach i obiektach użyteczności publicznej. Skontrolowano 81 posesji na terenie Mosiny pod kątem utrzymania czystości. Codziennie podczas patroli po zmierzchu zwracano uwagę na oświetlenie rowerzystów oraz używanie odblasków przez pieszych poza terenem zabudowanym. W dni handlowe dokonywane były kontrole ładu i porządku na płycie targowiska miejskiego.
cytat ze sprawozdania za miesiąc maj 2017 r.

Trudno ocenić Straż Miejską, ponieważ  nie zostały określone mierniki ich dokonań.

Najwyższa Izba Kontroli w raporcie z 2016 r.  pisze:
NIK zwraca uwagę, że brak mierników realizacji celów uniemożliwia monitorowanie oraz ocenę stopnia realizacji zadań. Zdaniem NIK, wpływa to niekorzystnie na skuteczność zarządzania Strażą na poziomie operacyjnym, uniemożliwia również ocenę jej działania przez podmioty zewnętrzne. 

Brak analizy swojej pracy, nieumiejętność komunikowania się ze społeczeństwem powoduje wrażenie, że straż niewiele robi. Co jakiś czas pojawiają się więc wątpliwości, co do przydatności straży.

Warto wiedzieć, że na 2,5 tys. gmin w Polsce funkcjonuje 530 jednostek straży (433 miejskie i 97 gminnych). Najwięcej jednostek straży miejskiej/gminnej jest w województwie zachodniopomorskim – 65 i w wielkopolskim – 55 (na 226 gmin).
Jest, jak widać możliwe realizowanie zadań gminy bez udziału straży miejskiej/gminnej.
Ze statystyk MSWiA wynika, że najwięcej, bo aż 596 straży istniało w 2012 r. W 2016 r. ubyło 47 jednostek i 640 strażników.

W 2016 r. w Polsce było 10 482 strażników, z tego w województwie wielkopolskim 776. Od maksymalnego stanu w 2012 r. ilość strażników w skali kraju zmniejszyła się o 1000 osób.

Straż Miejska w Mosinie to wydatek ok. 800 tys. zł rocznie.
Mylą się jednak zwolennicy likwidacji Straży sądząc, że po jej likwidacji zostałoby w budżecie 800 000 zł. Pewne czynności, m.in. wyłapywanie bezdomnych zwierząt (2016 r. – 165 interwencji, złapano 112 zwierząt i 99 zawieziono do schroniska w Skałowie), monitoring, zabezpieczanie imprez to wymierny koszt, który gmina musiałaby i tak ponieść. Gminy nieposiadające straży przeznaczają także więcej środków na patrole policji.

oprac. Referat Finansowy UM w Mosinie

W poniedziałek 28 sierpnia odbyło się posiedzenie Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa – 10 radnych, burmistrz i jego zastępca dyskutowali o skuteczności i przydatności Straży Miejskiej w Mosinie. Wszyscy byli zgodni, że należy wprowadzić zmiany. Nikt z członków ww. komisji  nie zagłosował za likwidacją.

Mosińska straż należy do tych mniej restrykcyjnych. W 2016 r. strażnicy wystawili 91 mandatów karnych (78 porządkowych i 13 drogowych) na kwotę 12 405,25 zł, w I półroczu 2017 r. wystawiono 103 mandaty karne.   

Warto wiedzieć, za co straż  może wystawić mandat karny.

Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu – 2017 – nie wystawiono żadnego mandatu

Art. 51.
§ 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
Art. 54.
Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.
Art. 55.
Kto kąpie się w miejscu, w którym jest to zabronione, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
Art. 63 a.
§ 1. Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
Art. 64.
§1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

Art. 67.
§ 2. Kto umyślnie uszkadza lub usuwa ogłoszenie, afisz lub plakat wystawiony publicznie przez instytucję artystyczną, rozrywkową lub sportową  podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia – 2017 36 mandatów na łączną kwotę 3 170 zł

Art. 72.
Kto wbrew swemu obowiązkowi nie dokonuje odpowiedniego zabezpieczenia miejsca niebezpiecznego dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze aresztu albo grzywny.
Art. 75.
§ 1. Kto bez zachowania należytej ostrożności wystawia lub wywiesza ciężkie przedmioty albo nimi rzuca, wylewa płyny, wyrzuca nieczystości albo doprowadza do wypadania takich przedmiotów lub wylewania się płynów, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.
Art. 77.
Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
Art. 78.
Kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne, podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.
Art. 79.
§ 1. Kto wbrew swemu obowiązkowi zaniecha oświetlenia miejsc dostępnych dla publiczności, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
§ 2. Kto ze złośliwości lub swawoli oświetlenie takie gasi, podlega karze grzywny do 500 złotych.
Art. 80.
§ 1. Kto: 1) przejeżdża pojazdem lub konno albo przepędza zwierzę gospodarskie przez wał przeciwpowodziowy w miejscu do tego nieprzeznaczonym lub przejeżdża pojazdem innym niż rower lub konno albo przepędza zwierzę gospodarskie wzdłuż po wale przeciwpowodziowym, na którym nie ma drogi o dostatecznie mocnej nawierzchni,
5) pasie na wale przeciwpowodziowym zwierzę gospodarskie.

Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji – w 2017 r. 52 mandaty na kwotę 5 100 zł. 
Art. 84.
Kto wbrew obowiązkowi nie oznacza w sposób odpowiadający wymaganiom i łatwo dostrzegalny, zarówno w dzień, jak i w porze nocnej, jakiejkolwiek przeszkody w ruchu drogowym, urządzenia lub przedmiotu znajdujących się na drodze lub też miejsca prowadzonych robót, jeżeli to może zagrozić bezpieczeństwu ruchu albo utrudnić ruch na drodze, podlega karze aresztu albo grzywny.
Art. 88.
Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd bez wymaganych przepisami świateł lub pozostawia pojazd bez wymaganego przepisami oświetlenia, podlega karze grzywny.
Art. 89.
Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7, dopuszcza do przebywania małoletniego na drodze publicznej lub na torach pojazdu szynowego, podlega karze grzywny albo karze nagany.
Art. 90.
Kto tamuje lub utrudnia ruch na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, podlega karze grzywny albo karze nagany.
Art. 91.
Kto zanieczyszcza drogę publiczną lub na tej drodze pozostawia pojazd lub inny przedmiot albo zwierzę w okolicznościach, w których może to spowodować niebezpieczeństwo lub stanowić utrudnienie w ruchu drogowym, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.
Art. 92.
§ 1. Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego, podlega karze grzywny albo karze nagany.
Art. 96b.
Kto, nie będąc do tego uprawnionym, posługuje się kartą parkingową,o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.2).
Art. 99.
§ 1. Kto:
2) niszczy lub uszkadza drogę publiczną lub drogę w strefie zamieszkania, przynależności lub urządzenia drogowe,

Art. 100.
Kto:
1) zaorywa lub w inny sposób zwęża pas drogowy lub pas przydrożny,
2) włóczy po drodze publicznej lub porzuca na niej przedmioty albo używa pojazdów niszczących nawierzchnię drogi,
3) uszkadza rowy, skarpy nasypów lub wykopów albo samowolnie rozkopuje drogę publiczną,
4) wypasa zwierzę gospodarskie w pasie drogowym, podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.
Art. 101.
Kto uchyla się od obowiązku oczyszczania i usuwania z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni, przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami i osiedlami, błota, kurzu, śniegu lub lodu, podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.
Art. 102.
Kto uchyla się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości, podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

Wykroczenia przeciwko osobie  – 2017 – nie wystawiono żadnego mandatu
Art. 108.
Kto szczuje psem człowieka, podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany

Wykroczenia przeciwko zdrowiu  – 2017  – nie wystawiono żadnego mandatu
Art. 117.
§ 1. Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej  – 2017  – nie wystawiono żadnego mandatu
Art. 141.
Kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis lub rysunek albo używa słów nieprzyzwoitych, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego – 2 mandaty na łączna kwotę 150 zł.
Art. 144.
§ 1. Kto na terenach przeznaczonych do użytku publicznego niszczy lub uszkadza roślinność lub też dopuszcza do niszczenia roślinności przez zwierzęta znajdujące się pod jego nadzorem albo na terenach przeznaczonych do użytku publicznego depcze trawnik lub zieleniec w miejscach innych niż wyznaczone dla celów rekreacji przez właściwego zarządcę terenu, podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.
§ 2. Kto usuwa, niszczy lub uszkadza drzewa lub krzewy stanowiące zadrzewienie przydrożne lub ochronne albo żywopłot przydrożny, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 lub 2 można orzec nawiązkę do wysokości 500 złotych.
Art. 145. Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe – 2017 – 6 mandatów na łączną kwotę 600 zł
Art. 153.
§ 1. Kto w nienależącym do niego lesie:
1) wydobywa żywicę lub sok brzozowy, obrywa szyszki, zdziera korę, nacina drzewo lub w inny sposób je uszkadza,
2) zbiera mech lub ściółkę,
3) zbiera gałęzie, korę, wióry, trawę, wrzos, szyszki lub zioła albo zdziera darń,
4) zbiera grzyby lub owoce leśne w miejscach, w których jest to zabronione, albo sposobem niedozwolonym, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
Art. 161.
Kto, nie będąc do tego uprawniony albo bez zgody właściciela lub posiadacza lasu, wjeżdża pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do nienależącego do niego lasu w miejscu, w którym jest to niedozwolone, albo pozostawia taki pojazd w lesie w miejscu do tego nieprzeznaczonym, podlega karze grzywny.
Art. 166.
Kto w lesie puszcza luzem psa, poza czynnościami związanymi z polowaniem, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Ustawy –  2017 – 2 mandaty na łączną kwotę 300 zł
Art. 431
§1. Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w art. 14 ust. 1 i 2a–6 albo nabywa lub spożywa napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej sprzedaży, albo spożywa napoje alkoholowe przyniesione przez siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania, podlega karze grzywny
Art. 45. Kto wbrew postanowieniom zawartym w art. 13 ust. 1 i 2:
2) nie uwidacznia informacji o szkodliwości spożywania alkoholu, podlega karze grzywny.

ustawa o utrzymaniu czystości w gminach
Przepisy karne
Art. 10.
2. Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 – podlega karze grzywny.
2a. Karze określonej w ust. 2 podlega także ten, kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie.

Art. 5. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości
i porządku przez:
1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;
3) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie i przepisach wydanych na podstawie art. 4a;
3a) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;
3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi;
4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;

realizację innych obowiązków określonych w regulaminie utrzymania czystości w gminie – 2017 – 4 mandaty na łączną kwotę 350 zł.

0 Comments

No Comment.