Prawie wszystko o mosińskiej oświacie

Co rok Burmistrz w październiku przedstawia Radzie Miejskiej Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w minionym roku szkolnym. Jest to bogate źródło wiedzy, polecam je zainteresowanym edukacją w naszej gminie.

Kliknij w link:

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolny 2015/2016

Liczba uczniów mosińskich szkół wzrasta z roku na rok. W placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina, w ostatnim roku szkolnym uczyło się 3 558 uczniów i wychowanków. Zajęcia dla nich prowadziło 380 nauczycieli (348,64 etatów). W gminnych szkołach i przedszkolach było zatrudnionych 156 pracowników administracji i obsługi (132,5 etatu).

uczniowie-i-nauczyciele
oswiata-tabW ciągu trzech ostatnich lat wzrosła liczba uczniów w szkołach podstawowych, a nieznacznie spadła w gimnazjach.
Największy wzrost liczby uczniów w porównaniu z rokiem szkolnym 2013/14 – bo aż o 157 – odnotowano w Szkole Podstawowej w Krośnie. O 49 uczniów jest więcej  w Szkole Podstawowej w Daszewicach, o 44 w SP nr 1 w Mosinie, o 40 w SP w Czapurach i o 33 w SP w Krosinku.
Szkoła Podstawowa w Krośnie z liczbą 557 uczniów jest teraz największą szkołą w gminie.
Wydatki na utrzymanie 9 szkół podstawowych, 6 gimnazjów i 5 przedszkoli gminnych oraz dotowanie 8 przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne to największa pozycja w gminnym budżecie. W 13 przedszkolach przebywało w ubiegłym roku aż 965 dzieci.

oswiata-tab-2Z roku na rok zwiększa się kwota dotacji dla osób fizycznych prowadzących przedszkola. W 2015 r. z budżetu Gminy Mosina udzielono 4 951 278 zł dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne oraz 750 662 zł dotacji dla przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy.

W części są one ponoszone z subwencji oświatowej otrzymywanej przez gminę z Ministerstwa Finansów. Od 2014 r. subwencja nie pokrywa jednak nawet połowy wszystkich kosztów. W 2015 nie wystarczyła na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi. Zabrakło 1,5 mln. zł.

oswiata-wydatki

Wzrost kosztów prowadzenia i utrzymania placówek oświatowych w ostatnich latach jest związany m.in. z przeznaczaniem większych środków na inwestycje. W 2015 była to kwota 5,3 mln zł., w 2016 jest to kwota 1,2 mln zł. W 2017 zostanie przeznaczona na cele inwestycyjne na rzecz oświaty ogromna kwota 7 855 000 zł.

Gmina ma zamiar wybudować w ciągu najbliższego roku nowy budynek w Krosinku. Wartość tej inwestycji to 7 mln zł. Gmina ma nadzieję pozyskać na ten cel 3 999 490,47 zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Rozwój Infrastruktury Edukacyjnej.

Jak poinformowała mnie 22 listopada 2016 r. p. Katarzyna Lewandowska nie jest to wcale takie pewne, gdyż:

Aktualnie Gmina Mosina dysponuje jedynie wiedzą nt. pozytywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie. Wniosek jest aktualnie oceniany przez Komisję Oceny Projektów pod względem merytorycznym. Po zakończeniu oceny merytorycznej zostanie opublikowana lista rankingowa projektów oraz wykaz projektów przyjętych do dofinansowania. W związku z powyższym do momentu opublikowania listy rankingowej nic nie jest jeszcze pewne. 

„Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + informuje, że spośród 104 złożonych wniosków o dofinansowanie 84 wnioski zostały ocenione pozytywnie i skierowane do dalszej oceny, 18 projektów zostało ocenionych negatywnie, 2 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia. Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów”.

Na rozbudowę szkoły w Czapurach Burmistrz zaplanował tylko 600 tys. zł. To moim zdaniem zdecydowanie za mało.
W 2017 r. będzie budowana hala widowiskowo – sportowa ( 5,5 mln zł) przy Szkole Podstawowej w Krośnie – Mosina, ul. Krasickiego.
To budynek, z którego będą korzystać uczniowie szkoły. W tej chwili mają do dyspozycji salkę lekcyjną i szkolne korytarze.
Na budowę tego obiektu Gmina pozyskała 2,5 mln zł.

0 Comments

No Comment.