Wielu mieszkańców naszej gminy nie płaci za odbiór śmieci

Nadal wiele osób nie złożyło deklaracji w sprawie wysokości opłat za odpady komunalne. W Selekcie deklaracje złożyło ok. 10 tys. gospodarstw domowych. Teraz, kiedy gmina przejęła na siebie gospodarowanie odpadami i mieszkańcy powinni złożyć nowe deklaracje, z obowiązku tego wywiązało się niespełna 8 tys. rodzin.
Do dnia 27 kwietnia do Burmistrza zostało złożonych 7760 deklaracji na łączną ilość mieszkańców gminy wynoszącą 27 083 osoby.
Źródło – odpowiedź burmistrza z  27 kwietnia 2017 r.

Mieszkańców zameldowanych w gminie jest 31 tys. Jak się szacuje, faktyczna liczba mieszkańców jest o ok. 15 % większa. Wszystko wskazuje na to, że prawdopodobnie ok. 7 tys. mieszkańców nie płaci za odbiór śmieci. To oznacza, że do budżetu gminy wpływa 70 tys. zł miesięcznie mniej niż powinno. W skali roku oznacza to stratę ok. 800 000 zł.

Dużo lepiej poradziła sobie z tym zadaniem gmina Rokietnica, która tak jak gmina Mosina od 1 stycznia samodzielnie gospodaruje odpadami.

Do dnia 11.04.2017 r. do Urzędu Gminy Rokietnica zostało złożonych 4565 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stanowi to ok. 94% szacunkowej liczby deklaracji, która powinna wpłynąć.

Źródło – http://www.rokickiewiadomosci.com.pl/4685-2/

Burmistrz zadeklarował podjęcie działań w celu weegzekwowania zaległych opłat od uchylających się od płacenia mieszkańców.
Wobec osób uchylających się od złożenia deklaracji opłaty za odbiór odpadów i terminowego uiszczania tejże opłaty będzie wszczęte postępowanie administracyjne.

Pracownicy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych zaznaczają numery posesji z których odbierane są odpady.  Gmina posiada rejestry osób zameldowanych na terenie gminy, rejestr osób płacących podatek od nieruchomości. Posiada także dostęp do bazy mieszkańców, którzy  w okresie 2013 – 2016 wnosili opłaty do Selektu.

Prędzej, czy później każdy mieszkaniec będzie musiał za swoje odpady zapłacić. Skoro jest to nieuchronne, a należysz do grupy, która nie płaci za odbiór swoich śmieci, to nie zwlekaj, zrób to jutro.

Był to jeden z tematów poruszanych dzisiaj na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów.


Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

Art. 6h. Właściciele nieruchomości, o których mowa w art. 6c, są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Art. 6i. 1. 28) Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje:
1) w przypadku nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 1 – za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec;
2) w przypadku nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 2 – za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne.

Art. 6m. 1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 1a.41) Deklaracja zawiera dane niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Art. 6o.44) 1. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Art. 6q.45) 1. W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, a w przypadku przejęcia przez związek międzygminny zadań gminy, o których mowa w art. 3 ust. 2, w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które stanowią dochód związku międzygminnego – zarządowi związku międzygminnego.
) Środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 1b. (uchylony)49) 2. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 3) obsługi administracyjnej tego systemu;

4)50) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
2b.51) Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Art. 9v.
1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może wystąpić z wnioskiem do właściwego miejscowo komendanta Policji o pomoc, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia czynności kontrolnych.
2. Na wniosek wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwy miejscowo komendant Policji jest obowiązany do zapewnienia kontrolującym pomocy Policji w toku wykonywania czynności kontrolnych.

4 Comments
rebus 20/07/2017
| |

Zajechałem dzisiaj przed 15 do punktu w ZUK, by oddać odpady zielone. Trawa i drobne gałązki od tui. Nie odebrali. Pracownik ZUK kazał mi przyjechać jutro. To jak to jest z tymi odpadami. Były kontenery, teraz nie ma. Trzeba jechać kawał drogi i na darmo.

rebus 07/06/2017
| |

To dziwne,że gmina jeszcze nie przeprowadzila takiej weryfikacji. Opuszczenie Selektu miało zapewnić lepsze gospodarowanie odpadami. Gmina miała to zrobić lepiej i taniej. Tymczasem wycofano się z wystawiania kontenerów na odpady zielone. Jeżeli gmina nie poradzi sobie że ściąganie opłaty, będzie czekała nas podwyżka opłat. Jak tyle osób jest poza systemem, to grozi nam pozbywanie się śmieci w lasach, podrzucanie śmieci,itp.

karp 07/06/2017
| |

No właśnie,łatwo to zweryfikowac. Dodatkowo Burmistrz może wysłac za śmieciarką SM. Może byc też grupa takich, którzy z rozpędu płacą do Selektu.
Czy to prawda, że od przyszłego roku przybędzie nowy pojemnik i nowa frakcja-
odpady kuchenne.?Coś mi się obiło o uszy, ale nie jestem pewien czy wszędzie, w tym samym czasie.