Więcej zabudowy produkcyjno-usługowej?

Na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa będzie opiniowany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec – Etap I.
Po 5 latach od przystąpienia do jego sporządzenia został wyłożony do publicznego wglądu (22 grudnia 2020 – 26 stycznia 2021), z terminem składania uwag do dnia 15 lutego 2021 r. W wyznaczonym czasie nie wpłynęła żadna uwaga. To pierwsza taka sytuacja. Być może okres świąteczno-noworoczny i warunki covidowe miały na to istotny wpływ.

Informacje poniżej pochodzą z projektu uchwały, która znalazła się w porządku sesji Rady Miejskiej w Mosinie, która odbędzie się 29 kwietnia 2021 r.
PROJEKT UCHWAŁY
RYSUNEK PLANU

Teren objęty uchwalą nr XX/133/15 o przystąpieniu do sporządzenia mpzp stanowi obszar w południowej części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec, położony na południowy wschód od ulic Śremskiej i Leśmiana, w granicach określonych na rysunku planu o łącznej powierzchni  113,8 ha. Niniejszy plan obejmuje obszar wyodrębniony jako Etap I o powierzchni 102,8 ha.
Ponad 70% obszaru planu to lasy, pola i łąki, ale 12 ha to nowy obszar pod aktywizację gospodarczą. To kontynuacja funkcji na sąsiednim obszarze między ul. Leśmiana, Śremską, Gałczyńskiego i Sowiniecką.

Na terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej, oznaczonym symbolem P/U ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

 1. Mogą powstać budynki i budowle produkcyjne, usługowe, składy, magazyny,
 2. Dopuszcza się lokalizację 1 kondygnacji podziemnej, nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne, o wysokości nie większą niż 15 m, przy czym dla budowli, urządzeń, instalacji przemysłowych lub infrastruktury technicznej dopuszcza się nie większą niż 40 m,
 3. Powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejsza niż 5000 m2
 4. Nie będą mogły powstać obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 300 m2,
 5. Powierzchnia zabudowy działki do 40%;
 6. intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: od 0 do 0,8;
 7. Powierzchnia terenu biologicznie czynna – nie mniejszą niż 20% powierzchni działki budowlanej, przy czym nakazuje się lokalizację zieleni wysokiej w ilości nie mniejszej niż 1 drzewo o docelowej wysokości nie mniejszej niż 5 m na każde 100 m2 powierzchni terenu biologicznie czynnej;

Od północy obszar opracowania przylega i nieznacznie zazębia się z terenami, dla których obowiązują:

– mpzp dla terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej i terenów zabudowy mieszkaniowej z usługami przy ul. Śremskiej w Mosinie, przyjęty Uchwałą Nr L/342/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2013 r.
– mpzp dla terenów przy ul. Gałczyńskiego i ul. Leśmiana w Mosinie, zatwierdzony uchwałą Nr XXX/237/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Podstawowym celem opracowania planu miejscowego jest:

 • lokalizacja południowej obwodnicy miasta Mosina jako drogi klasy głównej,
 • wyznaczenie nowych terenów pod zabudowę,
 • ochrona terenów cennych przyrodniczo,
 • uregulowanie obsługi komunikacyjnej zarówno terenów zabudowy mieszkaniowej, jak i terenów techniczno-produkcyjnych,
 • rozbudowa infrastruktury technicznej gminy.

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny opinią sanitarną z dnia 17.05.18 r. nr DN.NS.9012.655.2018 zaopiniował projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. WPWIS wskazał, że realizacja założeń projekt planu nie powinna spowodować negatywnego oddziaływania na życie i zdrowie ludzi, jeżeli będzie wykonywana zgodnie z przepisami ochrony środowiska.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu opinią z dnia 7.06.2018 r. nr WOO-III.410.314.2018.ET.1 przedstawił swoje uwagi do projektu planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko.
Uwagi Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu dotyczyły skorygowania lub uzupełnienia projektu planu i prognozy w zakresie:

 • określenia rozwiązań niezbędnych dla zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń i zapewnienia ochrony przed zanieczyszczeniami z terenów rolniczych (R i RM),
 • oceny wpływu szamb na środowisko w przypadku ich  nieszczelności,
 • ustaleń wynikających z zakazów obowiązujących na terenie strefy ochrony pośredniej ujęcia wody Mosina-Krajkowo,
 • ustaleń dotyczących odprowadzenia wód opadowych, oceny wpływu na środowisko zbiorników i oczek wodnych oraz stawów,
 • dopuszczalnych robót melioracyjnych,
 • korekty nieścisłości i uzasadnienia ustaleń planu w zakresie zachowania istniejącego przeznaczenia i użytkowania terenów i dokonywanych przekształceń pod zabudowę przemysłową, usługową i komunikację, w tym dokonanie wylesienia w kontekście zakazów obowiązujących w strefie,
 • wskazania rozwiązań alternatywnych dla projektu wschodniej obwodnicy,
 • analizy rozwiązań planu z zakazami obowiązującymi w Rogalińskim Parku Krajobrazowym,
 • oceny na cele i przedmioty ochrony obszarów Natura 2000, w tym zadań ochronnych dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rogalińska Dolina Warty
 • oceny skuteczności zaproponowanych w planie ustaleń w zakresie ochrony przed hałasem,
 • rozwinięcia oceny oddziaływania na krajobraz i klimat,
 • weryfikacji ustaleń i prognozy w zakresie „usług nieuciążliwych”,
 • aktualizacji oceny stanu wód i wskazania celów środowiskowych dla wód,
 • skorygowania klub wyjaśnienia zapisów prognozy w zakresie występowania wód powierzchniowych na obszarze planu,
 • aktualizacji danych dot. stanu powietrza, badań poziomów pól elektromagnetycznych, uzupełnienia wskazań dotyczących monitoringu środowiska, dokumentów ustanowionych na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym,
 • uporządkowania ustaleń w zakresie przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko,
 • korekty odnośników w uchwale i aktualizacji podstaw prawnych w prognozie.

W związku z powyższym zarówno prognoza oddziaływania na środowisko jak i projekt planu miejscowego zostały skorygowane stosownie do wskazanych uwag.

Z prognozy oddziaływania na środowisko wynika, że środowisko przyrodnicze na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest narażone na degradację w wyniku działania różnego rodzaju czynników o charakterze lokalnym oraz ogólnym. Na danym obszarze występują następujące problemy związane z ochroną środowiska: wytwarzanie odpadów i ścieków, zabudowa, emisja hałasu, emisja zanieczyszczeń do powietrza, zagospodarowanie na terenach chronionych.
W projekcie planu uwzględniono wyżej wymienione istniejące problemy ochrony środowiska na danym obszarze i zaproponowano ich rozwiązanie w zakresie określonego w planie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów, a także określenia występujących ograniczeń i przywołania zakazów, wynikających z przepisów odrębnych.

W toku procedury wystąpił obowiązek uzyskania zgody, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych tj. na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

Marszałek Województwa Wielkopolskiego dnia 18 kwietnia 2019 roku uwzględniając pozytywną opinię Wielkopolskiej Izby Rolniczej wydał decyzję wyrażającą zgodę na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne 0,3185 ha (3 185 m2) gruntów leśnych niestanowiących własności Skarby Państwa na działkach o nr  ewid.: 2787, 2790, obręb Mosina, gmina Mosina.
Minister Środowiska dnia 22 czerwca 2020 r. , po zaopiniowaniu przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, wydał decyzję o wyrażeniu zgody na przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze i nieleśne 2,0710 ha gruntów leśnych będących własnością Skarbu Państwa, stanowiących część dz. ewid. Nr 103, obręb Sowiniec, gmina Mosina.

działka 103 obręb Sowiniec – część o powierzchni 2 ha – zgoda na odlesienie
działka 2787, 2790, obręb Mosina – część 0,3185 ha – zgoda na odlesienie

Procedura planistyczna była prowadzona łącznie dla całego obszaru objętego uchwałą o przystąpieniu do momentu uzyskania zgody Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Ministra Środowiska na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie nr XXXVI/291/20 z dnia 26 listopada 2020 r. Burmistrz zdecydował o podziale planu na 2 części. Etap I obejmuje obszar o powierzchni 102,8 ha, a etap II obszar o powierzchni 11 ha.

Na obszarze objętym planem ustala się następujące przeznaczenie:

 1. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 2. tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych;
 3. teren zabudowy usługowej;
 4. teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej;
 5. tereny rolnicze;
 6. tereny rolnicze – łąki;
 7. lasy i zalesienia;
 8. tereny dróg publicznych klasy głównej,  lokalnej i dojazdowej;
 9. tereny dróg wewnętrznych;
 10. tereny infrastruktury technicznej.

Stosownie do przepisu art. 14 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu, poprzedzone zostało wykonaniem analiz dotyczących zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mosina. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, przyjętym uchwałą nr LVI/386/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2010 r. dla obszaru opracowania planu miejscowego wyznaczone zostały kierunki zagospodarowania przestrzennego:

 • tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej (A2_G);
 • tereny zabudowy mieszkaniowej (A2_M1);
 • drogi 16KD-Gx/Z, 17KD-G, wybrane drogi lokalne,
 • tereny: lasów i potencjalnych dolesień, rolnicze, wód powierzchniowych, łączników ekologicznych,
 • złoża torfów,
 • istniejąca linia 110kV,
 • stanowiska archeologiczne – strefy.

Ustalenia planu miejscowego nie naruszają zapisów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina. Wykazanych w studium złóż torfów nie ujawniono w planie, gdyż nie posiadają one dokumentacji geologicznej. Przebieg planowanych odcinków dróg został uszczegółowiony w zapisach planu miejscowego zgodnie z koncepcja drogową opracowaną na zlecenie Gminy Mosina.

Plan miejscowy uwzględnia, określone w art. 1 ust. 2 pkt  1-2 ustawy, wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury, oraz walory architektoniczne i krajobrazowe. Zachowany zostaje podstawowy podział na strefy zabudowy techniczno-przemysłowej oraz zabudowy mieszkaniowej. Funkcje, skala i charakter zabudowy  nawiązują do istniejących zespołów zabudowy zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie w obszarze planu. Plan kontynuuje założenie urbanistyczne oparte o istniejące drogi ul. Śremską i ul. Leśmiana, zapewniające główną obsługę komunikacyjną terenów zabudowy. 

Wymogi ochrony środowiska (art. 1 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy) spełniają zapisy § 6 uchwały, oraz zaplanowane wyposażenie terenu w urządzenia infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, do której podłączone będą tereny zabudowy i drogi. W planie wprowadzono zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków, który wynika z zapisów rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody w rejonie Mosina-Krajkowo dla zaopatrzenia Poznańskiego Systemu Wodociągowego

Wymogi dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej (art. 1 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy) uregulowano w §7 uchwały, wskazując do ochrony zabytki archeologiczne w zasięgu objętym archeologiczną strefą ochrony konserwatorskiej.

Zapisy planu miejscowego wypracowano w drodze ważenia interesu publicznego i interesów prywatnych, przewidzianych w art. 1 ust. 3 ww. ustawy, biorąc pod uwagę w szczególności walory ekonomiczne przestrzeni (art. 1 ust. 2 pkt 6 ww. ustawy), prawo własności (art. 1 ust. 2 pkt 7 ww. ustawy) oraz potrzeby interesu publicznego (art. 1 ust. 2 pkt 9 ww. ustawy). Cele publiczne stanowią tereny dróg publicznych, infrastruktury technicznej (E, K), zabudowy usługowej (U). Grunty prywatne przeznaczone zostały pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę zagrodową, tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, układ komunikacyjny oraz infrastrukturę techniczną. Tereny prywatne położone w zasięgu wyznaczonego w studium łącznika ekologicznego przeznaczono pod tereny rolnicze – łąki. Zachowano zgodnie ze studium tereny rolnicze oraz lasy. W trakcie sporządzania projektu planu miejscowego rozważono wszystkie wnioski i uwagi zarówno osób prywatnych jak i organów i instytucji właściwych do opiniowania i uzgadniania projektu planu miejscowego oraz złożonych podczas wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu.

W obszarze objętym planem nie wystąpiły szczególne potrzeby w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa (art. 1 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy).

Potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej (art. 1 ust. 2 pkt 10 ww. ustawy) oraz potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności (art. 1 ust. 2 pkt 13 ww. ustawy) spełnia istniejące i planowane uzbrojenie zlokalizowane w pasach drogowych i na innych terenach.

Udział społeczeństwa przy sporządzaniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (art. 1 ust. 2 pkt 11 ww. ustawy) oraz zachowanie jawności procedur planistycznych (art. 1 ust. 2 pkt 12 ww. ustawy) zostały zapewnione przez możliwość składania wniosków do planu oraz uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w odpowiedzi na obwieszczenie zamieszone w prasie lokalnej, stronie internetowej Gminy oraz przekazanie przewodniczącym osiedli, a także zapewnienie udziału w dyskusji publicznej.

Kontynuacja zagospodarowania terenów w granicach planu zabudową zagrodową, budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz rozwój strefy przemysłowej miasta Mosina wraz z układem komunikacyjnym, uwzględnia wymagania efektywnego gospodarowania przestrzenią, realizowane poprzez kształtowanie struktur przestrzennych przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego (art. 1 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy). Obszar obsługuje indywidualna komunikacja samochodowa. Teren jest również obsługiwany przez transport publiczny – linię autobusową PKS, której trasa przebiega w drodze powiatowej nr 2463P (ul. Śremskiej) i zapewnia połączenia do centrum Mosiny, Poznania i Śremu. W odległości ok. 0,9 km od północnej granicy planu znajduje się dworzec kolejowy Mosina, zapewniający połączenia kolejowe w kierunku do Poznania, Kościana, Leszna i Wrocławia. Położenie nowych inwestycji w otoczeniu istniejącej zabudowy, przy głównych ciągach komunikacyjnych, obsługiwanych przez transport publiczny sprzyja minimalizowaniu transportochłonności układu przestrzennego (art. 1 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy). Istniejące ulice oraz wyznaczone publiczne ciągi komunikacyjne stanowią również główne osie powiązań dla komunikacji pieszej i rowerowej (art. 1 ust. 4 pkt 3 ww. ustawy).

Uchwała stanowi realizację wymogu określonego w art. 1 ust. 4 pkt 4 lit. a ww. ustawy, tj. dążenia do planowania i lokalizowania nowej zabudowy na obszarach o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, w szczególności poprzez uzupełnianie istniejącej zabudowy. Jest kontynuacją zabudowy o takim samym przeznaczeniu.

W „Ocenie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego” przyjętej uchwałą nr IX/51/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 marca 2011 r. zapisano, że obowiązujące na terenie Gminy Mosina miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego należy uznać za aktualne. Dodatkowo nie wskazano obszarów do opracowania planów miejscowych i nie odniesiono się do obszaru objętego niniejszym planem. Przystąpienie do opracowania planu nie wynikało z analizy zawartej w ww. uchwale.

Obowiązujące Studium z 2010 r.

Wpływ ustaleń planu na finanse publiczne, w tym budżet Gminy jest następujący.

Obszar objęty planem miejscowym jest obszarem w części zainwestowanym. Ustalenia planu miejscowego wpłyną na:

-wzrost podatku od nieruchomości – powierzchni użytkowej nowych i rozbudowywanych budynków;

-wpływy z opłaty adiacenckiej;

-wpływy z podatku od czynności cywilno – prawnych;

-wpływy z opłaty planistycznej;

68 komentarzy do “Więcej zabudowy produkcyjno-usługowej?

 • 11/05/2021 o 20:10
  Permalink

  Ta szambiarka na zdjęciu to nie przypadek. Z tego co mi wiadomo pracownik spółki odpowiedzialny za gospodarkę wodno-ściekową został ukarany przez sąd powszechny.
  Mogłoby być ciekawie gdyby ktoś zbadał skład chemiczny tych ścieków.
  Anton Rohr też nie jest taki święty, jakim go władze malują. W 2019 był karany przez WIOŚ
  za gospodarowanie odpadami.

  Odpowiedz
  • 11/05/2021 o 22:21
   Permalink

   Panie Karpiu! moze juz od dłuższego czasu pijemy NIESWIADOMI SKAŻONĄ WODE. Dwie duże zagraniczne spółki maja w nosie nasze prawo i sa ciągnięte do sądu , za zanieczyszczanie srodowiska bezkarnie , a my mieszkańcy i zapewne urzednicy nic o tym nie wiemy. Gdzie jest burmistrz. To jego zasranym obowiązkiem jest wyjaśnić te sprawy i powiadomienie nas o jakie skażenie środowiska były sprawy w sądzie. To sa rezultaty lokowania przemysłu w pobliżu ujęcia wody w srodku miasta. Rada powinna wezwac pilnie Sanepid, i Wody Polskie i rzadac wyjaśnień, bo sprawa bedzie zamiatana pod dywan.

   Odpowiedz
 • 28/04/2021 o 18:09
  Permalink

  Wielka szkoda, że wersja edytowalna na e-sesji nie umożliwia wprowadzania zmian.
  Mógłbym projekt trochę ulepszyć.

  Odpowiedz
 • 28/04/2021 o 13:17
  Permalink

  Czyżby Wióreckiemu nie naprawiono jeszcze ulicy? Szykuje się skandal międzynarodowy.
  Mogę się tylko domyślać, że nie ma pan na imię Waldemar, bo już dawno założyliby asfalt.

  Odpowiedz
  • 28/04/2021 o 14:14
   Permalink

   Wystaw Pan sobie – Panie Karp, że nie naprawili.
   Ale za to tak dbają o moje bezpieczeństwo, że znaki okrutnie wielkie mi ustawili, tak zresztą fikuśnie, że ledwo ze swej bramy na ulicę wyjeżdżam. Na wylocie mają zamontować jeszcze lusterko – Luksus całą gębą. Tak nie ma żadna ulica w Gminie. Żadna! A na imię mam tylko Aleksander.

   Odpowiedz
   • 28/04/2021 o 14:49
    Permalink

    Drogą dedukcji doszedłem że nie Waldemar. 🙂
    Chyba nie ma pana na liście vip-ów lub jadą od Z do A.
    Myślę, że lustro powinno stać w lesie w Pecnej . Można by mu zadać pytanie:
    Lustereczko powiedz przecie, kto kazał budować najgłupszy wodociąg na świecie?

    Odpowiedz
    • 30/04/2021 o 13:11
     Permalink

     Lustro postawili. K U R I O Z A L N I E!!!!!
     Od zawsze zachowujemy się (kierowcy) jakby Podleśna była drogą główną i wszystko gra jak w zegarku. Ustawienie lustra sugeruje jakoby skrzyżowanie było równorzędne! No, to dopiero naraża nas na niebezpieczeństwo kolizji! Piorunem to zmienić, albo ustanowić nadrzędność drogi odpowiednim znakiem, póki nikt tu nie zginął.
     Rodzynkiem samym w sobie jest wypowiedź na wczorajszej sesji zastępcy burmistrza – Ejchorsta – w sprawie równania gruntowych ulic. Zastanawiam się czemu Radni słysząc taki stek bzdur nie reagują w zdecydowany sposób, tylko dają sobie tak oczywistą sieczkę wciskać. Że też Was Radni nie uwiera że taki pajac łże w żywe oczy i wali jawny kit. Przecież to gwałt na inteligencji normalnych ludzi co dopiero na wybrańcach. Toż nie czuliście jak Was Ejchorst w pysk trzasnął? I nic? Równać dróg nie można gdy jest mokro, ale nie można także gdy jest sucho! Paradne!!!! Czy ten facet jest tak głupi, czy może Wy tacy, że można Was tak prymitywnie tumanić. Bo że ktoś tu ma porąbane to oczywiste. Czekam więc na przyjazd równiarki i sprawdzę czy aby nie jest za sucho albo za wilgotno. Zdaje się, że mogę takiej pogody nie dożyć Panie, mądry inaczej, Ejchorst! Wal się Pan! Albo zgiń, przepadnij!!!!

     Odpowiedz
     • 30/04/2021 o 14:30
      Permalink

      Nic nowego chyba, że burmistrzowie nie mają żadnej kontroli nad spółkami komunalnymi. Jeśli ktoś ma, to pewnie pewien człowiek, który pracuje obecnie we Wronkach, który zostawił prezesowi Gurgunowi swojego rewizora.
      Może nawet namaścił swojego następcę, który teraz winien jest posłuszeństwo.
      Możliwe jest też że nie mogą dojechać do Wiórka, bo prezes Gurgun czerpie złe inspiracje. Ma ponoć widok z okna na park w którym ZUK sadził drzewa w siatkach. Panie Wiórecki, ja bym zaczął codziennie zaczął robić pomiary wilgotności gleby i wynik codziennie przesyłał na maila burmistrza Ejchorsta.
      Wtedy może przed końcem roku uda się trafić w ulubioną wilgotność ZUK i wtedy przyjadą. U was to zresztą nigdy nie wiadomo, bo może przyjechać PUK.
      Kiedy prezes stoi przodem do okna, to lewą nogą jest w ZUK, a prawą w PUK.
      Gdy się odwróci, to już sytuacja ulega radykalnej zmianie.
      Jaka dziś wilgotność gleby po drugiej stronie Warty? Proszę o pomiar z dokładnością 2 cyfr po przecinku.

     • 01/05/2021 o 08:42
      Permalink

      Doszło do impasu w rokowaniach dotyczących wyrównania ulicy Łąkowej w Wiórku. Obywatel Wiórecki nie podaje wilgotności, a ZUK nie wyjeżdża z bazy, nie mając pewności czy jest właściwa.

 • 26/04/2021 o 22:47
  Permalink

  @karp – ma Pan rację, że nie ma zgodności planu ze Studium – działka 103 Sowiniec to las w Studium z 2010. W projekcie Studium z 2018 r. wrysowano obwodnicę.
  Minister Środowiska dnia 22 czerwca 2020 r. , po zaopiniowaniu przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, wydał decyzję o wyrażeniu zgody na przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze i nieleśne 2,0710 ha gruntów leśnych będących własnością Skarbu Państwa, stanowiących część dz. ewid. Nr 103, obręb Sowiniec, gmina Mosina.
  Czy ta decyzja powoduje, że nie musi być zgody z obowiązującym Studium? W projekcie planu jest jeszcze jedna różnica. W Studium koło gospodarstwa jest strefa z przeznaczeniem usługi, a w obowiązującym Studium tego nie ma.
  Wstawiłam mapkę projekt studium z 2018 r. tego obszaru. Można porównać.

  Odpowiedz
  • 27/04/2021 o 08:56
   Permalink

   Moim zdaniem znowu komuś się pomylił czas teraźniejszy z przyszłym, jak w przypadku wodociągu leśnego. Jeśli plan narusza ustalenia Studium to właściwym dla niego miejscem
   jest ZGO Jarocin. Nic mi nie wiadomo by jakieś decyzje ministrów mogły znosić art.20 Ustawy o planowaniu. Szczerze mówiąc nie wiem jaki cel miało przedłożenie Radzie tego planu teraz, kiedy nowe Studium nie jest jeszcze uchwalone.
   https://lexlege.pl/ustawa-o-planowaniu-i-zagospodarowaniu-przestrzennym/art-20/

   Odpowiedz
   • 27/04/2021 o 10:23
    Permalink

    Chciałbym jeszcze dodać, że inwestowanie w plany niezgodne ze Studium, nie wydaje mi się najlepszą lokatą środków mosińskiego podatnika. Świstak siedział i zawijał w te sreberka od 2015 roku, a i tak się odwinęło.

    Odpowiedz
  • 27/04/2021 o 13:59
   Permalink

   Pani Gosiu, jeżeli sa jakieś nieprawidłowości, to co teraz możemy zrobić? Bardzo chciałbym aby Pani zwołała jakieś zgromadzenie mieszkańców (podobnie jak było z Dudek&Kostek ) zainteresowanych tym tematem. Możemy jeszcze uratować przed zniszczeniem tak bezcenną przyrodę jaką nam inni zazdroszczą. Utopijny basen skarbonka i deweloperzy mogą jeszcze poczekać. Nikt z nas nie chce basenu kosztem niszczenia przyrody, najcenniejszego naszego skarbu. W te tereny mieszkańcy Mosiny od lat jadą wypoczywać Oczekujemy wypowiedzi fachowców z ochrony środowiska, ktorzy potrafią merytorycznie przekonać do swoich racji. Niech Rada zwróci swoja uwagę na tereny, ktore ówczesny burmistrz Kaluziński wskazał jako kierunek rozwoju. To sa tereny położone wzdłuż lini kolejowej na Czempiń. Tereny te nie sa tak piękne i zalesione jak nasz Sowiniec, Baranówko nie mówiąc o Krajkowie.

   Odpowiedz
   • 27/04/2021 o 20:56
    Permalink

    Radni – członkowie Komisji Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa w czasie posiedzenia w dniu 22.04.2021 r. przegłosowali wniosek w sprawie wyłączenia z opracowania mpzp dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec – Etap I terenu oznaczonego w projekcie jako P/U, czyli terenu pod zabudowę produkcyjną, magazynową i usługową. Za głosowało 6 osób, nikt nie był przeciwny, 5 osób się wstrzymało, 4 osoby były nieobecne.
    To oznacza, że plan w tym kształcie prawdopodobnie nie będzie uchwalony.
    http://mosina.esesja.pl/glosowanie/551903/736f8583d90848d

    Odpowiedz
    • 28/04/2021 o 07:38
     Permalink

     Podobno 29 kwietnia będzie sesja w necie. Te sesje są lepsze niż nie jeden kryminał.
     Bardzo bym prosił panią przewodniczącą żeby dopuszczała w miarę możliwości do
     bezpośredniej wymiany zdań między rozmówcami. Ostatnia wymiana zdań między radnym Marciniakiem a burmistrzem była kapitalna. Ja np. dowiedziałem się rzeczy których do tej pory nie wiedziałem i pewnie in także. Ta sesja może być bardzo ,,gorąca” i bardzo proszę nie studzić emocji.

     Odpowiedz
     • 28/04/2021 o 07:54
      Permalink

      To prawda te swobodne wypowiedzi są najcenniejsze i najciekawsze. Te sesje to e samej rzeczy prawdziwy kryminał z domieszką horroru.

     • 28/04/2021 o 08:55
      Permalink

      Z tym horrorem to chyba przesada. Chociaż gdy przy stole władczym siedziała słusznie odeszła pani Sekretarz, to miałem wizualizację w czarnym mundurze i z owczarkiem niemieckim u jej nogi.

     • 28/04/2021 o 10:29
      Permalink

      Jutro o godz. 16.00 rozpocznie się sesja Rady Miejskiej w Mosinie. Na Esesji dostępny jest porządek obrad wraz z załącznikami:
      http://mosina.esesja.pl/posiedzenie/db493cd0-4d74-4
      Co do prowadzenia sesji – zadaniem przewodniczącego jest właśnie studzenie emocji, dbałość o to, by wypowiedzi radnych były merytoryczne i zwięzłe.
      Zobowiązują przewodniczącego do tego określone zapisy w Statucie Gminy Mosina:

      § 35.

      1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.
      2. Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń; w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością.
      3. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.
      4. Radny podczas dyskusji nad tą samą sprawą, może zabrać głos nie więcej niż dwa razy. Czas trwania pierwszej wypowiedzi nie może przekroczyć 4 minut, a przy powtórnym zabraniu głosu, nie więcej niż 2 minuty.
      Radnemu przysługuje także jednokrotne zabranie głosu ad vocem nie dłuższe niż 3 minuty.
      W przypadku gdy radny przemawia w imieniu klubu radnych, jego wypowiedź nie może być dłuższa niż 5 minut.
      Ograniczenie czasu wypowiedzi nie dotyczy dyskusji nad istotnymi sprawami takimi jak: uchwała budżetowa, wykonanie budżetu, zmiany budżetowe, wieloletnia prognoza finansowa, strategie gminy, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz inne uchwały zgłoszone przez Przewodniczącego Rady i przyjęte zwykłą większością głosów Rady.
      5. Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie obrad.
      6. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie niebędącej radnym.

      § 36.
      1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.
      2. Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę „do rzeczy”.
      3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący Rady przywołuje radnego „do porządku”, a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.

     • 28/04/2021 o 11:39
      Permalink

      A ja proszę by Szanowna Pani Przewodnicząca “nie studziła emocji” gdyby rozmawiano przypadkiem o perfidnym okłamywaniu samej Pani Przewodniczącej w sprawie terminu naprawy ul. Łąkowej we Wiórku. Niczemu winna jest Pani gdy idąc torem rzetelności udzielonej jej informacji, mnie mieszkańca tej ulicy oszukała, powielając urzędnicze kłamstwo. A to oznacza, ni mniej ni więcej, potwierdziła autorytetem najwyższym rangą NIEPRAWDĘ. Do dziś nikt tu palcem nie kiwnął. Oj sorki! Spokojną, uroczą, od lasu do pól nadwarciańskich biegnącą, peryferyjną uliczkę zmasakrowano totalnie ogromniastymi tablicami po obu stronach każdego słupa oświetleniowego. Brzydactwo jakiego tu nikt jeszcze nie oglądał, coś tak paskudnego, że mdli na sam tego widok. Ulica straszy i ostrzega przed głupotą urzędasów zza biurka. To znaki z autostrady a nie z wiejskiej spokojnej uliczki na której nigdy od Mieszka I nie odnotowano żadnej kolizji – za jednym wyjątkiem, gdy kierowca ratując życie przebiegającego kotka nieszczęśliwie wylądował na słupie. URATOWAŁ CZYJEGOŚ PRZYJACIELA! Srać na ten słup i tak OC zapłaciło wymianę. Od 966 roku nie było tu kolizji – więc co wam durnie do głowy wlazło? Jak tego gówna (zresztą chyba niebagatelnej wartości bo pancerna blacha i podwójne słupki) nie zdemontujecie, to na słupie przed moim domem przeproszę spacerowiczów za ten idiotyzm wskazując kto jest tej masakry przyczyną.
      Mieloch za to łajdactwo wizualne odpowiada – nie wykręci się sianem i spychotechniką.
      Proszę Pani Przewodnicząca aby, gdy mowa o tym będzie, podkręcić na ful mikrofon. Niech każdy wie!

     • 28/04/2021 o 11:43
      Permalink

      Dziękuję za wyjaśnienie. Czyli będzie po staremu. Dla mnie taki ryśtung jest nie do wytrzymania. To mi się kojarzy z jakimś przesłuchaniem. Szkoda, a zapowiadało się ciekawie i gorąco. Pójdę na spacer z psem.

     • 28/04/2021 o 12:15
      Permalink

      Dopowiem, by temat definitywnie zamknąć: gdybyś Panie Mieloch wpadł na pomysł, że dbasz nagle o moje wióreckie bezpieczeństwo stawiając potworne tablice, to niezwłocznie i publicznie oskarżę cię o to, że przez wszystkie lata swojego burmistrzowskiego urzędolenia, na moje bezpieczeństwo nie baczyłeś, ergo zaniechaniem swoim narażałeś mnie na nie! Oooooo!
      Publicznie oskarżę!

    • 28/04/2021 o 13:16
     Permalink

     Czy na najbliższej Sesji Radni z Ochrony Środowiska mogliby sie wypowiedzieć na temat obecnego MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA I JEGO EWENTUALNEJ ROZBUDOWIE. Przy ciągłej industrializacji Mosiny, oraz nasilonego tranzytu przez Mosinę z chwilą oddania nowego mostu. Obecnie jakość powietrza na ciągle zakorkowanej szosie 430, szczególnie w godzinach rannych i popołudniowych, oraz centrum jest fatalna.

     Odpowiedz
  • 30/04/2021 o 16:48
   Permalink

   Pani Gosiu, Karp za te trafne uwagi do planu dotyczące Sowinca i nie tylko, powinien dostać medal, albo inne wyróżnienie. Moim zdaniem jego uwagi są na wagę złota. Myślę, że i podobnego zdania jest Pan Mariusz S. Urzędasy opłacane przez podatników nie mają pojęcia co podpisują. Tak myślę, żeby obecny burmistrz dał juz sobie spokój, z tym mieszaniem i zmianami w planach. Czekamy z niecierpliwością na absolutorium.

   Odpowiedz
   • 30/04/2021 o 18:01
    Permalink

    Myślę, że plany są jak najbardziej potrzebne. Wasi decydenci uparli się jednak na opracowanie tylko tych dla Rorka i swoich innych ulubieńców, a inne leżą odłogiem.
    Za medal dziękuję, miałem już przez chwilę pomnik i to wystarczy. 🙂

    Odpowiedz
  • 06/05/2021 o 11:52
   Permalink

   Pani Gosiu! wiele osób na czele ze mną jest zainteresowanych zdjęciami Mosiny, które pojawiają sie w czołówce czasumosiny.pl. Czy jest możliwość urządzenia jakiejś zbiorczej wystawy tych zdjęć np. w Bibliotece. Chętnie byśmy sobie je obejrzeli w całości, dopóki jeszcze istnieją takie piękne zakątki w Naszej Gminie. Ostatnimi czasy w Mosinie, rządzą niestety burmistrzowie, zainteresowani niszczeniem tego naszego skarbu, którego zazdroszczą nam ludzie z Poznania i okolic.

   Odpowiedz
 • 25/04/2021 o 08:46
  Permalink

  Nierozumiem. Dlaczego GMP nie wspomina sukcesu Ł. Kasprowicza i tu też w CzM2 nie odnotowano tego. A sukces jest naprawdę wielki. Ponad 12 lat walki po sądach, kto by to wytrzymał! Przeciwnik ,,trudny i majętny”. BRAVO Radny!

  Widzę to tak: na fali ŁK zostaje nowym burmistrzem i wraca do spraw o które został niesłusznie posądzony przez ZS, oczyszcza Mosinę z patologii i wtedy jest szansa na ,,normalność w gminie”. Przede wszystkim musi zająć się studium i planem – bez uregulowania tej sprawy nie pójdziemy o krok dalej. Najlepiej jakby zawiesił wszystkie procedury do czasu ich sprawdzenia przez nowy zespół i nowego korownika planowania.

  Może niestety zaistnieć sytuacja, że ŁK będzie chciał zostawić nasz grajdołek i jechać na np. na Warszawę – niejedne drzwi teraz będą dla niego otwarte, polityczne także. Szkoda by była dla Mosiny duża. Takich ludzi nie mamy wiele. Zobaczymy co zrobi z tym kapitałem.

  Odpowiedz
  • 25/04/2021 o 09:25
   Permalink

   Przydałoby się dokonać przeglądu wszystkich wuzetek za czasów ZS ale nowym składem referatu planowania!

   Odpowiedz
  • 25/04/2021 o 10:24
   Permalink

   W 007 zgłoś się w odcinku ścigany przez samego siebie jest dobry tekst:

   Jagodziński: Są pytania, na które nie można odpowiedzieć „tak” lub „nie”.
   Zubek: Proszę pana, nie ma takich pytań. Na każde pytanie można odpowiedzieć „tak”, „nie” lub „nie wiem”.
   Jagodziński: Tak? A jeśli spytam pana, czy już pan przestał brać łapówki, co pan na to odpowie?

   Odpowiedz
   • 25/04/2021 o 10:53
    Permalink

    Jeden burmistrz składając zeznania w sprawie jumy na targowisku zeznał, że jumacz nie jumał, ale pobierał mniejsze opłaty tzw. regulaminowe. Rzucił podejrzenia na tego, który dostarczył gminie znacznie większy dochód i nazwał to pobieraniem opłat pozaregulaminowych. Czasami kojarzy mi się z Wojskim, a czasami z Zubkiem.

    Odpowiedz
  • 25/04/2021 o 10:59
   Permalink

   Polska to piękny i dziwny kraj. Jeśli nazwać kogoś złodziejem kogoś kto ukradnie do 50 tysięcy, to wszystko w porządku i złodziej się nie obrazi. Powyżej tej kwoty trzeba używać złodziejskiej etykiety i nazywać złodzieja:panie ministrze, panie wójcie, panie burmistrzu itd.
   Za niedostosowanie się do tej reguły grożą kary więzienia. Zgodnie z tym niepisanym prawem złodzieje do 50 tys. trafiają do ZK, a powyżej do PK.

   Odpowiedz
   • 25/04/2021 o 15:13
    Permalink

    Karpiu, pozbyłam się hemoroidów. Mam nadzieję, że i nasza Mosina pozbędzie się ,,przemysłowca,, Mielocha.

    Odpowiedz
 • 24/04/2021 o 08:43
  Permalink

  Sprawa może nie, ale muł przez ó może uciec.

  Odpowiedz
  • 24/04/2021 o 09:01
   Permalink

   1:0 dla @móła, dajesz się prowadzić za rączkę jak dziecko, specjalnie tak napisałem żeby przewidzieć twój ruch, jeżeli w innych sprawach dajesz się tak robić ,, w Karola” to słaby z ciebie śledczy.

   Poza tym w nazwach własnych jest dopuszczalne, nik taką nazwą jest, pani przewodnicząca to potwierdzi jest przecież emerytowaną nauczycielką polskiego.

   Np. Kórnik = kurnik

   Odpowiedz
   • 24/04/2021 o 10:20
    Permalink

    Brawo mule. Ja nie jestem śledczym. Jesteś mułem z Kórnika?

    Odpowiedz
 • 23/04/2021 o 12:10
  Permalink

  Tak na nos karpia, jakieś działki objęte mpzp mogą należeć do Rorka-ulubionego (obok Waldemarów) suwerena mosińskich władców. To by tłumaczyło wiele rzeczy.

  Odpowiedz
  • 23/04/2021 o 14:02
   Permalink

   Karpiu, jak łatwo zauważyć Rorek ma zawsze zielone światło u kolejnych burmistrzów. Co on takiego może robić, że każdy kolejny burmistrz, albo na kolanie zmienia MPZP, uwarunkowania, a nawet sam mu je zanosi. Jak obserwujemy Rorek idzie do przodu jak burza. W swoim herbie Mosina powinna mieć śmierdzącego Rorkowego Tira. Dlaczego każdy burmistrz na kolanach przed zagraniczną korporacja. My nie chcemy takich burmistrzów.

   Odpowiedz
   • 23/04/2021 o 15:46
    Permalink

    Może ktoś potrzebuje parę ojro, lub posadę stróża.

    Odpowiedz
    • 23/04/2021 o 16:15
     Permalink

     @karp, za duży skrót myślowy, o co chodzi?

     Odpowiedz
     • 23/04/2021 o 17:53
      Permalink

      Nieważne. Ma ktoś wiadomości jak komisja do tego podeszła?

     • 24/04/2021 o 07:30
      Permalink

      @karp nie bądź w gorącej wodzie company,

     • 24/04/2021 o 07:42
      Permalink

      @karp, faktycznie odpocznij trochę, prześpij się, sprawa nie ucieknie, poczeka. Nikt ci jej nie ukradnie.

 • 23/04/2021 o 08:37
  Permalink

  Marszałek pozytywnie zareagował na wniosek burmistrza, który chciał odlesienia.
  Pewnie z nieśmiałości nie wspomniał, że to strefa i jest Rozporządzenie. Nie wiem czy Marszałek ma obowiązek to sprawdzać, ale czy wnioskodawcy powinno to wypaść z głowy?

  Odpowiedz
  • 23/04/2021 o 09:01
   Permalink

   Ojojoj to wymaga bezwzględnie wyjaśnienia.

   Jaki organ to powinien wyjaśnić ? – na moje z powrotem do marszałka to on wiem wznowić Postępowanie gdyż pojawiły się nowe nieznany organowi aczkolwiek znane wcześniej wnioskodawcy istotne okoliczności dla rozstrzygnięcia
   Merytorycznego sprawy, wnioskodawcą powinien być dalej Burmistrz Ale czy zechce. Wnioskodawcą może być także każda osoba mająca w tym
   Interes prawny, np. sołtys, radny, etc.

   Odpowiedz
   • 23/04/2021 o 09:30
    Permalink

    Nieodwracalne zmiany jakie kolejni włodarze gminy podejmowali na krajobrazie okolicznych wsi są barbarzyństwem na naturze. Wpychanie gdzie się tylko da tej betonozy zniszczyło krajobraz na pewno Czapur w najbliższym czasie zapewnie też i Sowinek i kolejnych wsi. Ale to co się dzieje od paru ostatnich lat to jest prawdziwa barbaria na naturze. Kolejny Burmistrz jak przyjdzie musi być miłośnikiem przyrody i pierwszy cel jego działań to uporządkowanie i wyeliminowanie tej betonozy.

    Odpowiedz
    • 23/04/2021 o 11:24
     Permalink

     Bardzo trafna uwaga odnośnie walorów przyszłego burmistrza. Kolejnym, musi być z całą stanowczością, biegła znajomość z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, a co najważniejsze ten Nowy musi być bezwzględnym przeciwnikiem industrializacji Gminy Mosina! I w dodatku jawnie i wprost ostentacyjnie musi to manifestować. Będzie miał deweloperów przeciw sobie – ale oni są tu obcy. Przeciwni takiemu kandydatowi mogą być także durnowaci, bezideowi rolnicy (a raczej ich młode pokolenie mające wszystko w dupie), bo nagle może się okazać, że nie można na ich polu stawiać koszmarnych osiedli i bloków. Takim gnojom (nomen omen) trzeba dla dobra ogółu dać odpór, a sami jak zmądrzeją dojdą prawdy przed czym uchroniliśmy ich dziedzictwo. W sytuacji gdy Mieloch praktycznie jest na wylocie (przez ponowny brak absolutorium) dziwi, że nikt do tej pory nie aplikuje po schedę. Mocno wydaje mi się, że ewentualni kandydaci po grzbiecie innych a nie ambitnie chcą sięgnąć mosińskiego najwyższego stołka. Walka o władzę? A gdzie tam – łatwizna, bezradność, marazm i gnuśność! Ponownie okaże się, że na gwałt wyciągnięty będzie królik z kapelusza jak było z Rysiem czy niejakim R. Borkiewiczem z Daszewic. Gdzie jesteś teraz Panie Borkiewicz? Teraz gdy ciężko czeka Pan na mannę a nie uzdrawia (nomen omen) Gminy? Może czeka Pan na łaskawe zaproszenie? Tak Pan kochasz Mosinę? Będziesz Pan kochał ją na dwa tygodnie przed wyborami? A młodzi – śpicie? Kasprzak, Kleiber co z Wami? Połamało Was? Ambicja zesrała się i jęczy? Weźcie wreszcie sprawy w swoje ręce, bo zarośniecie w tym syfie na amen!!!!

     Odpowiedz
     • 23/04/2021 o 13:01
      Permalink

      Ja już rozumiem dlaczego Burmistrz uparł się bezsensownie żeby rozsypać kruszywo w Pecnej w lesie. To był zabieg czysto polityczny chciał skierować uwagę wyłącznie na radnego i jego rurociąg w lesie i skutek na jakiś czas osiągnął. Radny został rzucony na pożarcie. Ale nie wyszło. Ktoś sypnął. Można się domyśleć kto. Zastanawiająca jest rola radnych którzy powziąwszy informacje medialnie ogólnie dostępne nie wszczynają kontroli mają swoją komisję rewizyjną i ochrony środowiska na co oni czekają. Już teraz powinni wysłać szereg pism w tym pismo do marszałka. Przecież ślubowali. Chyba że jest jakaś inna prawda która radnych spowalnia i czeka dopiero na jej Upublicznienie. Oj Będzie się działo!

      Mieszkańcy Sowinek powinni udać się do wojewody z prośbą o interwencję. Oczywiście że powinni mieć jakiegoś przedstawiciela najlepiej prawnika sami tego nie ogarną a druga strona prawnikami stoi i liczą właśnie na to.

    • 23/04/2021 o 12:31
     Permalink

     Najwięcej KRZYWDY na naturze I ZASYFIENIU MOSIŃSKIEGO POWIETRZA POWSTAŁO ZA RZĄDÓW Z. Springer. To właśnie w latach 2002 – 2014 r. spolegliwi radni przyczynili sie do rozbudowy uciążliwego, szkodliwego przemysłu w centrum Mosiny. To za czasów tych ludzi zabudowano Czapury , osiedlem bez kanalizacji. To za tych czasów można było zrobić wiele posiadając WZ. To za tych czasów wydano najwięcej decyzji z rażącym naruszeniem prawa. To w Mosinie kilkakrotnie mieszkańcy wzywali na pomoc TVP, Głos Wlkp. Pojawił sie nowy burmistrz, bez doświadczenia i przygotowania zawodowego i chce dokonać podobnych zniszczeń jak jego poprzednicy. Nalezy stanowczo , solidarnie, grupowo sie temu sprzeciwić, a jak zajdzie potrzeba, to wywieść na taczce.

     Odpowiedz
 • 22/04/2021 o 23:34
  Permalink

  To wasz władca musiał złożyć wniosek o odlesienie, sprzeczny z Rozporządzeniem.
  “Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 5, następuje na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta)”
  https://lexlege.pl/ustawa-o-ochronie-gruntow-rolnych-i-lesnych/art-7/
  Dlaczego mu tak zależało?
  Tego nie dowiecie się z kolejnego odcinka samorządowego vloga, ani z listu do Premiera.

  Odpowiedz
  • 23/04/2021 o 02:03
   Permalink

   Zależało, żeby odcisnąć swoje piętno w pseudorozwoju Mosiny, niszczącym i zgubnym dla gminy. Ręce opadają. Co uchwała, to mina. Radni nabrali się na haczyk obwodnica. Chodzi przeież o strefę przemysłowo magazynową. Smutne. Radni nie nadążają za kombinacjami burmistrza i jego świty, która wytłumaczy i zrobi wszystko, na zasadzie “cel uświęca środki”.

   Odpowiedz
 • 22/04/2021 o 21:25
  Permalink

  W mojej ocenie to nie ma nic wspólnego z nadrzędnością decyzji tym bardziej, że nie ma podstaw do uznania, by decyzja była nadrzędna w stosunku do rozporządzenia.
  To może mieć raczej mieć coś wspólnego z umiejętnością czytania z którą jest podobnie żle jak po II wojnie światowej. Kluczowe natomiast jest przeznaczenie w Studium i czy powie mi ktoś jakie mają te 2 odlesione działki. W uzasadnieniu jakoś nic nie ma o uzgodnieniu Wód Polskich (RZGW). Temat tabu?

  Odpowiedz
  • 23/04/2021 o 01:54
   Permalink

   RZGW nic nie ma do uzgadniania. Jest rozporządzenie, akt prawa miejscowego. MPZP musi być zgodne zarówno ze studium, jak i rozporządzeniem. Aż Minister był potrzebny dla Sowińca? plan podzielony na etapy? tu jakiś nierząd się odbywa na naszych oczach, śmierdzi cwaniactwem na kilometr, urzędnicy poddenerwowani, czegóż trzeba więcej.

   Odpowiedz
   • 23/04/2021 o 09:43
    Permalink

    Tu się mylisz. Wody Polskie (RZGW) są jednym z organów uzgadniających plany miejscowe. Dowiem się jakie te odlesione działki mają przeznaczenie w Studium?

    Odpowiedz
 • 22/04/2021 o 20:00
  Permalink

  Miałbym nieprzyjemne pytanie, jakie przeznaczenie ma działka 103, obręb Sowiniec, w obecnie obowiązującym Studium. Jeśli w Studium jest las, to przeznaczeniem projektu jest kosz. Wystąpi niezgodność Studium i mpzp.

  Odpowiedz
  • 23/04/2021 o 01:48
   Permalink

   i Rozporządzeniem przede wszystkim, ten akt jest nadrzędny.

   Odpowiedz
 • 22/04/2021 o 19:23
  Permalink

  Zresztą Dyrektor RZGW jest organem uzgadniającym ten plan, a o treści tego uzgodnienia nic nie wiemy. Zainteresowani powinni wystąpić do tego organu o treść uzgodnienia, a do gminy o wykaz opinii i uzgodnień do mpzp.

  Odpowiedz
 • 22/04/2021 o 18:47
  Permalink

  Rzeczywiście dziwne i mnie sprzeczność też wydaje się oczywista. Powinniście państwo spróbować uzyskać stanowisko RZGW w Poznaniu w związku z odlesieniem i Marszałka Województwa w kwestii zgodności jego decyzji z Rozporządzeniem z 2012 roku.

  Odpowiedz
  • 22/04/2021 o 20:15
   Permalink

   To jest oczywiste, ale obawiam się, że będzie tu chodziło o nadrzędność decyzji wydanych przez poszczególne organy. Być może rzeczywiście wchodzą sobie w paradę. Naturalnie wygra tego decyzja którego “wspiera” lobbysta i jednocześnie morderca ciszy, spokoju, sielskości. Kto pcha ten teren w szpony industrializacji? Kto to jest z imienia i nazwiska?
   Jestem zachwycony tym, że tak znamienity mieszkaniec naszej Gminy zabrał głos. Panie Mariuszu (o ile pisze Pan to osobiście a nie przez jakiegoś pracownika – czytaj prawnika), świetnie, że walczy Pan o spokój tej ziemi. Przykro tylko, że odzywa się Pan tylko wtedy gdy pański komfort uszczerbku może doznać. Jest Pan szczególnym mieszkańcem, nie tylko ze względu na wprowadzane do gminnej kasy podatki. Nie tylko pałac i jego założenie jest Pana. Cała Gmina jest Pana, tak jak moja i 30 tys. nam podobnych. Dał Panu Bóg i los wielkie możliwości – niechże je Pan wykorzystuje z sercem, oddaniem i takim samym zaangażowaniem – jak o los ziemi za pańskim płotem. Niech Pan zacznie wreszcie wpisywać się całą chlubą swego nazwiska w kartach historii naszej małej Ojczyzny. Pana nie będzie – dzieło zostanie! Tak bardzo potrzeba nam pozytywnego bohatera, proszę wybaczyć więc staremu zgredzie marzenia o dobroci, poświęceniu i wielkości. Na wszystko co jest mi drogie – Panie Mariuszu – Gmina tonie w niegodziwości – larum grają, czas na konie wsiadać… i pędzić by zdążyć przed definitywnym.

   Odpowiedz
 • 22/04/2021 o 17:22
  Permalink

  Popieram w pełni wypowiedz Pana Mariusz Ś. Jak miało powstać pole golfowe były sprzeciwy. A jak mają powstać zakłady przemysłowe, hale magazynowe to sprzeciwu nie ma. Juz i tak w centrum Mosiny przywrócono przemysł, obsługiwany przez Tiry niszczące drogi, zanieczyszczające środowisko. Gdzie w końcu maja sie schować ludzie, ktorzy nabyli swoje nieruchomości , płacą podatki, a zabierane jest im prawo do spokoju. Sa zaniżane wartości ich nieruchomości. Dlaczego Mosina nie lokuje stref przemysłowych w kierunku Stęszewa, tylko ciągle i ciągle w samym centrum, w pobliżu ujęcia wody. Panie Mariuszu Ś , załóżmy stowarzyszenie obrońców Sowińca, Baranówka pod hasłem nie dla przemysłu, nie dla obecnego burmistrza, bo i tak go wkrótce nie będzie.

  Odpowiedz
  • 22/04/2021 o 17:41
   Permalink

   Kolego Mieszkaniec, chętnie założę z kolegą stowarzyszenie, które doprowadzi do odpowiedzi na pytanie: Minister Środowiska nie wie o Rozporządzeniu? Marszałek województwa nie wie o Rozporządzeniu? Czy wiedzą, ale jego treść mają w d****e? Czy ktoś kogoś wprowadził w błąd przy wnioskowaniu o zmianę przeznaczenie gruntów? To są, panie Kolego, pytania fundamentalne.

   Odpowiedz
   • 23/04/2021 o 01:40
    Permalink

    Marszałek wypowiadał się co do odlesienia w obrębie Mosina. Tu wszystko jest chyba zgodnie.

    Odpowiedz
   • 23/04/2021 o 12:01
    Permalink

    Sprawa musi wyjść na zewnątrz, i to szybko. Dobry by był prawnik obeznany z ochroną środowiska. Zawiadomcie ministerstwo i poprosić o kontrole interwencyjną oraz spotkanie z mieszkańcami (niech sie wypowiedzą) . W stowarzyszeniu , jak pamiętam powinno być nie mniej jak 5 osób. Jak pan dysponuje jakimś większym pomieszczeniem (ze względu na pandemie), to proszę na stronie czasumosiny.pl. zaprosić wszystkich chętnych na takie spotkanie, (jakieś kolorowe plakaty NA MIESCIE, Radio Merkury, Teleskop, przedstawicieli WIOS, RDOS, Starostwa prof. J. Górskiego, prof. Przybyłka Z UNIWERSYTETU POZNANSKIEGO, podobne spotkanie odbyło sie kiedy mieszkańcy protestowali przeciwko głupocie samorządowców chcących w środku miasta ulokować PYROZOLE OPON dla korporacji) chcących chronić nasze środowisko, nasze domy przed przemysłem (smrodem Tirów, LZO, wycinką lasów i samowolą urzędnicza, którzy maja głęboko w d……. środowisko).

    Odpowiedz
  • 23/04/2021 o 01:42
   Permalink

   Przyłączam się bezpelacyjnie.

   Odpowiedz
 • 22/04/2021 o 16:41
  Permalink

  “Minister Środowiska dnia 22 czerwca 2020 r. , po zaopiniowaniu przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, wydał decyzję o wyrażeniu zgody na przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze i nieleśne 2,0710 ha gruntów leśnych będących własnością Skarbu Państwa, stanowiących część dz. ewid. Nr 103, obręb S O W I N I E C, gmina Mosina.”; jednocześnie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 9 sierpnia 2012r. mówi:”§ 2. Na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody zabronione jest: (…) 30) dokonywanie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych położonych w obrębach ewidencyjnych Krajkowo, Baranowo, Baranówko, Sowinki i S O W I N I E C na cele nierolnicze i nieleśne;” Co się tutaj wydarzyło?

  Odpowiedz
  • 23/04/2021 o 07:13
   Permalink

   Ktoś zadecydował aby miejscowości gminne podzieliły prędzej czy później los Czapur. Jak nie wiadomo o co chodzi to wiadomo że o pieniądze i tzw.
   Zrównoważony rozwój :). Proszę sobie zobaczyć północ Poznania jakie stawki chodzą za metr gruntu pod zabudowę wielomieszkaniową i porównać ją ze stawkami z gminy Mosina. Deweloperka ta mniejsza, agresywna przerzuca się w ten rejon zwabieni cenami za metr gruntu. Poza tym gmina wuzetkami stoi.

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.