Więcej zabudowy produkcyjno-usługowej?

Na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa będzie opiniowany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec – Etap I.
Po 5 latach od przystąpienia do jego sporządzenia został wyłożony do publicznego wglądu (22 grudnia 2020 – 26 stycznia 2021), z terminem składania uwag do dnia 15 lutego 2021 r. W wyznaczonym czasie nie wpłynęła żadna uwaga. To pierwsza taka sytuacja. Być może okres świąteczno-noworoczny i warunki covidowe miały na to istotny wpływ.

Informacje poniżej pochodzą z projektu uchwały, która znalazła się w porządku sesji Rady Miejskiej w Mosinie, która odbędzie się 29 kwietnia 2021 r.
PROJEKT UCHWAŁY
RYSUNEK PLANU

Teren objęty uchwalą nr XX/133/15 o przystąpieniu do sporządzenia mpzp stanowi obszar w południowej części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec, położony na południowy wschód od ulic Śremskiej i Leśmiana, w granicach określonych na rysunku planu o łącznej powierzchni  113,8 ha. Niniejszy plan obejmuje obszar wyodrębniony jako Etap I o powierzchni 102,8 ha.
Ponad 70% obszaru planu to lasy, pola i łąki, ale 12 ha to nowy obszar pod aktywizację gospodarczą. To kontynuacja funkcji na sąsiednim obszarze między ul. Leśmiana, Śremską, Gałczyńskiego i Sowiniecką.

Na terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej, oznaczonym symbolem P/U ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

 1. Mogą powstać budynki i budowle produkcyjne, usługowe, składy, magazyny,
 2. Dopuszcza się lokalizację 1 kondygnacji podziemnej, nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne, o wysokości nie większą niż 15 m, przy czym dla budowli, urządzeń, instalacji przemysłowych lub infrastruktury technicznej dopuszcza się nie większą niż 40 m,
 3. Powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejsza niż 5000 m2
 4. Nie będą mogły powstać obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 300 m2,
 5. Powierzchnia zabudowy działki do 40%;
 6. intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: od 0 do 0,8;
 7. Powierzchnia terenu biologicznie czynna – nie mniejszą niż 20% powierzchni działki budowlanej, przy czym nakazuje się lokalizację zieleni wysokiej w ilości nie mniejszej niż 1 drzewo o docelowej wysokości nie mniejszej niż 5 m na każde 100 m2 powierzchni terenu biologicznie czynnej;

Od północy obszar opracowania przylega i nieznacznie zazębia się z terenami, dla których obowiązują:

– mpzp dla terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej i terenów zabudowy mieszkaniowej z usługami przy ul. Śremskiej w Mosinie, przyjęty Uchwałą Nr L/342/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2013 r.
– mpzp dla terenów przy ul. Gałczyńskiego i ul. Leśmiana w Mosinie, zatwierdzony uchwałą Nr XXX/237/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Podstawowym celem opracowania planu miejscowego jest:

 • lokalizacja południowej obwodnicy miasta Mosina jako drogi klasy głównej,
 • wyznaczenie nowych terenów pod zabudowę,
 • ochrona terenów cennych przyrodniczo,
 • uregulowanie obsługi komunikacyjnej zarówno terenów zabudowy mieszkaniowej, jak i terenów techniczno-produkcyjnych,
 • rozbudowa infrastruktury technicznej gminy.

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny opinią sanitarną z dnia 17.05.18 r. nr DN.NS.9012.655.2018 zaopiniował projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. WPWIS wskazał, że realizacja założeń projekt planu nie powinna spowodować negatywnego oddziaływania na życie i zdrowie ludzi, jeżeli będzie wykonywana zgodnie z przepisami ochrony środowiska.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu opinią z dnia 7.06.2018 r. nr WOO-III.410.314.2018.ET.1 przedstawił swoje uwagi do projektu planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko.
Uwagi Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu dotyczyły skorygowania lub uzupełnienia projektu planu i prognozy w zakresie:

 • określenia rozwiązań niezbędnych dla zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń i zapewnienia ochrony przed zanieczyszczeniami z terenów rolniczych (R i RM),
 • oceny wpływu szamb na środowisko w przypadku ich  nieszczelności,
 • ustaleń wynikających z zakazów obowiązujących na terenie strefy ochrony pośredniej ujęcia wody Mosina-Krajkowo,
 • ustaleń dotyczących odprowadzenia wód opadowych, oceny wpływu na środowisko zbiorników i oczek wodnych oraz stawów,
 • dopuszczalnych robót melioracyjnych,
 • korekty nieścisłości i uzasadnienia ustaleń planu w zakresie zachowania istniejącego przeznaczenia i użytkowania terenów i dokonywanych przekształceń pod zabudowę przemysłową, usługową i komunikację, w tym dokonanie wylesienia w kontekście zakazów obowiązujących w strefie,
 • wskazania rozwiązań alternatywnych dla projektu wschodniej obwodnicy,
 • analizy rozwiązań planu z zakazami obowiązującymi w Rogalińskim Parku Krajobrazowym,
 • oceny na cele i przedmioty ochrony obszarów Natura 2000, w tym zadań ochronnych dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rogalińska Dolina Warty
 • oceny skuteczności zaproponowanych w planie ustaleń w zakresie ochrony przed hałasem,
 • rozwinięcia oceny oddziaływania na krajobraz i klimat,
 • weryfikacji ustaleń i prognozy w zakresie „usług nieuciążliwych”,
 • aktualizacji oceny stanu wód i wskazania celów środowiskowych dla wód,
 • skorygowania klub wyjaśnienia zapisów prognozy w zakresie występowania wód powierzchniowych na obszarze planu,
 • aktualizacji danych dot. stanu powietrza, badań poziomów pól elektromagnetycznych, uzupełnienia wskazań dotyczących monitoringu środowiska, dokumentów ustanowionych na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym,
 • uporządkowania ustaleń w zakresie przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko,
 • korekty odnośników w uchwale i aktualizacji podstaw prawnych w prognozie.

W związku z powyższym zarówno prognoza oddziaływania na środowisko jak i projekt planu miejscowego zostały skorygowane stosownie do wskazanych uwag.

Z prognozy oddziaływania na środowisko wynika, że środowisko przyrodnicze na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest narażone na degradację w wyniku działania różnego rodzaju czynników o charakterze lokalnym oraz ogólnym. Na danym obszarze występują następujące problemy związane z ochroną środowiska: wytwarzanie odpadów i ścieków, zabudowa, emisja hałasu, emisja zanieczyszczeń do powietrza, zagospodarowanie na terenach chronionych.
W projekcie planu uwzględniono wyżej wymienione istniejące problemy ochrony środowiska na danym obszarze i zaproponowano ich rozwiązanie w zakresie określonego w planie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów, a także określenia występujących ograniczeń i przywołania zakazów, wynikających z przepisów odrębnych.

W toku procedury wystąpił obowiązek uzyskania zgody, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych tj. na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

Marszałek Województwa Wielkopolskiego dnia 18 kwietnia 2019 roku uwzględniając pozytywną opinię Wielkopolskiej Izby Rolniczej wydał decyzję wyrażającą zgodę na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne 0,3185 ha (3 185 m2) gruntów leśnych niestanowiących własności Skarby Państwa na działkach o nr  ewid.: 2787, 2790, obręb Mosina, gmina Mosina.
Minister Środowiska dnia 22 czerwca 2020 r. , po zaopiniowaniu przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, wydał decyzję o wyrażeniu zgody na przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze i nieleśne 2,0710 ha gruntów leśnych będących własnością Skarbu Państwa, stanowiących część dz. ewid. Nr 103, obręb Sowiniec, gmina Mosina.

działka 103 obręb Sowiniec – część o powierzchni 2 ha – zgoda na odlesienie
działka 2787, 2790, obręb Mosina – część 0,3185 ha – zgoda na odlesienie

Procedura planistyczna była prowadzona łącznie dla całego obszaru objętego uchwałą o przystąpieniu do momentu uzyskania zgody Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Ministra Środowiska na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie nr XXXVI/291/20 z dnia 26 listopada 2020 r. Burmistrz zdecydował o podziale planu na 2 części. Etap I obejmuje obszar o powierzchni 102,8 ha, a etap II obszar o powierzchni 11 ha.

Na obszarze objętym planem ustala się następujące przeznaczenie:

 1. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 2. tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych;
 3. teren zabudowy usługowej;
 4. teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej;
 5. tereny rolnicze;
 6. tereny rolnicze – łąki;
 7. lasy i zalesienia;
 8. tereny dróg publicznych klasy głównej,  lokalnej i dojazdowej;
 9. tereny dróg wewnętrznych;
 10. tereny infrastruktury technicznej.

Stosownie do przepisu art. 14 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu, poprzedzone zostało wykonaniem analiz dotyczących zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mosina. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, przyjętym uchwałą nr LVI/386/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2010 r. dla obszaru opracowania planu miejscowego wyznaczone zostały kierunki zagospodarowania przestrzennego:

 • tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej (A2_G);
 • tereny zabudowy mieszkaniowej (A2_M1);
 • drogi 16KD-Gx/Z, 17KD-G, wybrane drogi lokalne,
 • tereny: lasów i potencjalnych dolesień, rolnicze, wód powierzchniowych, łączników ekologicznych,
 • złoża torfów,
 • istniejąca linia 110kV,
 • stanowiska archeologiczne – strefy.

Ustalenia planu miejscowego nie naruszają zapisów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina. Wykazanych w studium złóż torfów nie ujawniono w planie, gdyż nie posiadają one dokumentacji geologicznej. Przebieg planowanych odcinków dróg został uszczegółowiony w zapisach planu miejscowego zgodnie z koncepcja drogową opracowaną na zlecenie Gminy Mosina.

Plan miejscowy uwzględnia, określone w art. 1 ust. 2 pkt  1-2 ustawy, wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury, oraz walory architektoniczne i krajobrazowe. Zachowany zostaje podstawowy podział na strefy zabudowy techniczno-przemysłowej oraz zabudowy mieszkaniowej. Funkcje, skala i charakter zabudowy  nawiązują do istniejących zespołów zabudowy zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie w obszarze planu. Plan kontynuuje założenie urbanistyczne oparte o istniejące drogi ul. Śremską i ul. Leśmiana, zapewniające główną obsługę komunikacyjną terenów zabudowy. 

Wymogi ochrony środowiska (art. 1 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy) spełniają zapisy § 6 uchwały, oraz zaplanowane wyposażenie terenu w urządzenia infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, do której podłączone będą tereny zabudowy i drogi. W planie wprowadzono zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków, który wynika z zapisów rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody w rejonie Mosina-Krajkowo dla zaopatrzenia Poznańskiego Systemu Wodociągowego

Wymogi dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej (art. 1 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy) uregulowano w §7 uchwały, wskazując do ochrony zabytki archeologiczne w zasięgu objętym archeologiczną strefą ochrony konserwatorskiej.

Zapisy planu miejscowego wypracowano w drodze ważenia interesu publicznego i interesów prywatnych, przewidzianych w art. 1 ust. 3 ww. ustawy, biorąc pod uwagę w szczególności walory ekonomiczne przestrzeni (art. 1 ust. 2 pkt 6 ww. ustawy), prawo własności (art. 1 ust. 2 pkt 7 ww. ustawy) oraz potrzeby interesu publicznego (art. 1 ust. 2 pkt 9 ww. ustawy). Cele publiczne stanowią tereny dróg publicznych, infrastruktury technicznej (E, K), zabudowy usługowej (U). Grunty prywatne przeznaczone zostały pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę zagrodową, tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, układ komunikacyjny oraz infrastrukturę techniczną. Tereny prywatne położone w zasięgu wyznaczonego w studium łącznika ekologicznego przeznaczono pod tereny rolnicze – łąki. Zachowano zgodnie ze studium tereny rolnicze oraz lasy. W trakcie sporządzania projektu planu miejscowego rozważono wszystkie wnioski i uwagi zarówno osób prywatnych jak i organów i instytucji właściwych do opiniowania i uzgadniania projektu planu miejscowego oraz złożonych podczas wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu.

W obszarze objętym planem nie wystąpiły szczególne potrzeby w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa (art. 1 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy).

Potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej (art. 1 ust. 2 pkt 10 ww. ustawy) oraz potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności (art. 1 ust. 2 pkt 13 ww. ustawy) spełnia istniejące i planowane uzbrojenie zlokalizowane w pasach drogowych i na innych terenach.

Udział społeczeństwa przy sporządzaniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (art. 1 ust. 2 pkt 11 ww. ustawy) oraz zachowanie jawności procedur planistycznych (art. 1 ust. 2 pkt 12 ww. ustawy) zostały zapewnione przez możliwość składania wniosków do planu oraz uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w odpowiedzi na obwieszczenie zamieszone w prasie lokalnej, stronie internetowej Gminy oraz przekazanie przewodniczącym osiedli, a także zapewnienie udziału w dyskusji publicznej.

Kontynuacja zagospodarowania terenów w granicach planu zabudową zagrodową, budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz rozwój strefy przemysłowej miasta Mosina wraz z układem komunikacyjnym, uwzględnia wymagania efektywnego gospodarowania przestrzenią, realizowane poprzez kształtowanie struktur przestrzennych przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego (art. 1 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy). Obszar obsługuje indywidualna komunikacja samochodowa. Teren jest również obsługiwany przez transport publiczny – linię autobusową PKS, której trasa przebiega w drodze powiatowej nr 2463P (ul. Śremskiej) i zapewnia połączenia do centrum Mosiny, Poznania i Śremu. W odległości ok. 0,9 km od północnej granicy planu znajduje się dworzec kolejowy Mosina, zapewniający połączenia kolejowe w kierunku do Poznania, Kościana, Leszna i Wrocławia. Położenie nowych inwestycji w otoczeniu istniejącej zabudowy, przy głównych ciągach komunikacyjnych, obsługiwanych przez transport publiczny sprzyja minimalizowaniu transportochłonności układu przestrzennego (art. 1 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy). Istniejące ulice oraz wyznaczone publiczne ciągi komunikacyjne stanowią również główne osie powiązań dla komunikacji pieszej i rowerowej (art. 1 ust. 4 pkt 3 ww. ustawy).

Uchwała stanowi realizację wymogu określonego w art. 1 ust. 4 pkt 4 lit. a ww. ustawy, tj. dążenia do planowania i lokalizowania nowej zabudowy na obszarach o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, w szczególności poprzez uzupełnianie istniejącej zabudowy. Jest kontynuacją zabudowy o takim samym przeznaczeniu.

W „Ocenie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego” przyjętej uchwałą nr IX/51/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 marca 2011 r. zapisano, że obowiązujące na terenie Gminy Mosina miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego należy uznać za aktualne. Dodatkowo nie wskazano obszarów do opracowania planów miejscowych i nie odniesiono się do obszaru objętego niniejszym planem. Przystąpienie do opracowania planu nie wynikało z analizy zawartej w ww. uchwale.

Obowiązujące Studium z 2010 r.

Wpływ ustaleń planu na finanse publiczne, w tym budżet Gminy jest następujący.

Obszar objęty planem miejscowym jest obszarem w części zainwestowanym. Ustalenia planu miejscowego wpłyną na:

-wzrost podatku od nieruchomości – powierzchni użytkowej nowych i rozbudowywanych budynków;

-wpływy z opłaty adiacenckiej;

-wpływy z podatku od czynności cywilno – prawnych;

-wpływy z opłaty planistycznej;

68 Comments
karp 11/05/2021
| |

Ta szambiarka na zdjęciu to nie przypadek. Z tego co mi wiadomo pracownik spółki odpowiedzialny za gospodarkę wodno-ściekową został ukarany przez sąd powszechny.
Mogłoby być ciekawie gdyby ktoś zbadał skład chemiczny tych ścieków.
Anton Rohr też nie jest taki święty, jakim go władze malują. W 2019 był karany przez WIOŚ
za gospodarowanie odpadami.

karp 28/04/2021
| |

Wielka szkoda, że wersja edytowalna na e-sesji nie umożliwia wprowadzania zmian.
Mógłbym projekt trochę ulepszyć.

karp 28/04/2021
| |

Czyżby Wióreckiemu nie naprawiono jeszcze ulicy? Szykuje się skandal międzynarodowy.
Mogę się tylko domyślać, że nie ma pan na imię Waldemar, bo już dawno założyliby asfalt.

Małgorzata Kaptur 26/04/2021
| |

@karp – ma Pan rację, że nie ma zgodności planu ze Studium – działka 103 Sowiniec to las w Studium z 2010. W projekcie Studium z 2018 r. wrysowano obwodnicę.
Minister Środowiska dnia 22 czerwca 2020 r. , po zaopiniowaniu przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, wydał decyzję o wyrażeniu zgody na przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze i nieleśne 2,0710 ha gruntów leśnych będących własnością Skarbu Państwa, stanowiących część dz. ewid. Nr 103, obręb Sowiniec, gmina Mosina.
Czy ta decyzja powoduje, że nie musi być zgody z obowiązującym Studium? W projekcie planu jest jeszcze jedna różnica. W Studium koło gospodarstwa jest strefa z przeznaczeniem usługi, a w obowiązującym Studium tego nie ma.
Wstawiłam mapkę projekt studium z 2018 r. tego obszaru. Można porównać.

Na przekór wszystkim!brawo Panie Radny 25/04/2021
| |

Nierozumiem. Dlaczego GMP nie wspomina sukcesu Ł. Kasprowicza i tu też w CzM2 nie odnotowano tego. A sukces jest naprawdę wielki. Ponad 12 lat walki po sądach, kto by to wytrzymał! Przeciwnik ,,trudny i majętny”. BRAVO Radny!

Widzę to tak: na fali ŁK zostaje nowym burmistrzem i wraca do spraw o które został niesłusznie posądzony przez ZS, oczyszcza Mosinę z patologii i wtedy jest szansa na ,,normalność w gminie”. Przede wszystkim musi zająć się studium i planem – bez uregulowania tej sprawy nie pójdziemy o krok dalej. Najlepiej jakby zawiesił wszystkie procedury do czasu ich sprawdzenia przez nowy zespół i nowego korownika planowania.

Może niestety zaistnieć sytuacja, że ŁK będzie chciał zostawić nasz grajdołek i jechać na np. na Warszawę – niejedne drzwi teraz będą dla niego otwarte, polityczne także. Szkoda by była dla Mosiny duża. Takich ludzi nie mamy wiele. Zobaczymy co zrobi z tym kapitałem.

karp 24/04/2021
| |

Sprawa może nie, ale muł przez ó może uciec.

karp 23/04/2021
| |

Tak na nos karpia, jakieś działki objęte mpzp mogą należeć do Rorka-ulubionego (obok Waldemarów) suwerena mosińskich władców. To by tłumaczyło wiele rzeczy.

karp 23/04/2021
| |

Marszałek pozytywnie zareagował na wniosek burmistrza, który chciał odlesienia.
Pewnie z nieśmiałości nie wspomniał, że to strefa i jest Rozporządzenie. Nie wiem czy Marszałek ma obowiązek to sprawdzać, ale czy wnioskodawcy powinno to wypaść z głowy?

karp 22/04/2021
| |

To wasz władca musiał złożyć wniosek o odlesienie, sprzeczny z Rozporządzeniem.
“Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 5, następuje na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta)”
https://lexlege.pl/ustawa-o-ochronie-gruntow-rolnych-i-lesnych/art-7/
Dlaczego mu tak zależało?
Tego nie dowiecie się z kolejnego odcinka samorządowego vloga, ani z listu do Premiera.

karp 22/04/2021
| |

W mojej ocenie to nie ma nic wspólnego z nadrzędnością decyzji tym bardziej, że nie ma podstaw do uznania, by decyzja była nadrzędna w stosunku do rozporządzenia.
To może mieć raczej mieć coś wspólnego z umiejętnością czytania z którą jest podobnie żle jak po II wojnie światowej. Kluczowe natomiast jest przeznaczenie w Studium i czy powie mi ktoś jakie mają te 2 odlesione działki. W uzasadnieniu jakoś nic nie ma o uzgodnieniu Wód Polskich (RZGW). Temat tabu?

karp 22/04/2021
| |

Miałbym nieprzyjemne pytanie, jakie przeznaczenie ma działka 103, obręb Sowiniec, w obecnie obowiązującym Studium. Jeśli w Studium jest las, to przeznaczeniem projektu jest kosz. Wystąpi niezgodność Studium i mpzp.

karp 22/04/2021
| |

Zresztą Dyrektor RZGW jest organem uzgadniającym ten plan, a o treści tego uzgodnienia nic nie wiemy. Zainteresowani powinni wystąpić do tego organu o treść uzgodnienia, a do gminy o wykaz opinii i uzgodnień do mpzp.

karp 22/04/2021
| |

Rzeczywiście dziwne i mnie sprzeczność też wydaje się oczywista. Powinniście państwo spróbować uzyskać stanowisko RZGW w Poznaniu w związku z odlesieniem i Marszałka Województwa w kwestii zgodności jego decyzji z Rozporządzeniem z 2012 roku.

mieszkaniec 22/04/2021
| |

Popieram w pełni wypowiedz Pana Mariusz Ś. Jak miało powstać pole golfowe były sprzeciwy. A jak mają powstać zakłady przemysłowe, hale magazynowe to sprzeciwu nie ma. Juz i tak w centrum Mosiny przywrócono przemysł, obsługiwany przez Tiry niszczące drogi, zanieczyszczające środowisko. Gdzie w końcu maja sie schować ludzie, ktorzy nabyli swoje nieruchomości , płacą podatki, a zabierane jest im prawo do spokoju. Sa zaniżane wartości ich nieruchomości. Dlaczego Mosina nie lokuje stref przemysłowych w kierunku Stęszewa, tylko ciągle i ciągle w samym centrum, w pobliżu ujęcia wody. Panie Mariuszu Ś , załóżmy stowarzyszenie obrońców Sowińca, Baranówka pod hasłem nie dla przemysłu, nie dla obecnego burmistrza, bo i tak go wkrótce nie będzie.

Mariusz Ś. 22/04/2021
| |

“Minister Środowiska dnia 22 czerwca 2020 r. , po zaopiniowaniu przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, wydał decyzję o wyrażeniu zgody na przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze i nieleśne 2,0710 ha gruntów leśnych będących własnością Skarbu Państwa, stanowiących część dz. ewid. Nr 103, obręb S O W I N I E C, gmina Mosina.”; jednocześnie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 9 sierpnia 2012r. mówi:”§ 2. Na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody zabronione jest: (…) 30) dokonywanie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych położonych w obrębach ewidencyjnych Krajkowo, Baranowo, Baranówko, Sowinki i S O W I N I E C na cele nierolnicze i nieleśne;” Co się tutaj wydarzyło?