Wydatki inwestycjne zrealizowano w 57%

Radni otrzymali  Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2016 r.

DOCHODY – plan – 92 856 302 -> 118 649 053, wykonanie 116 119 559 –   97,87%
WYDATKI –   plan – 92 158 135 ->  118 676 040, wykonanie 106 140 041 –  89,44%,
majątkowe –  plan – 16 504 083 ->   19 784 265, wykonanie   11 350 599  – 57,37%

WYBRANE DOCHODY:

 • dochód nieplanowany – 3 969 599,66 – dotacja celowa, refundacja kosztów poniesionych w latach 2010-2011 na budowę ul. Strzeleckiej,
 • podatek od nieruchomości – plan 21 236 685, wykonanie 20 189 507, ( 2015 – 18 523 079)
 • podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 29 973 502, wykonanie 30 482 443
  (2015 – 26 984 526),
 • podatek dochodowy od osób prawnych – plan 620 000, wykonanie 696 807, (2015 – 717 254)
 • zbywanie mienia – plan 5,2 mln zł, wykonanie 3,2 mln zł

WYBRANE WYDATKI

 •  koszty obsługi gminnych linii autobusowych –  plan 768 500, wykonanie – 802 136,
 • dotacja dla Poznania na obsługę linii 651 i 527 – plan 931 500, wykonanie – 866 586,
 • profilowanie i utwardzanie dróg gruntowych –   wykonanie 2016 – 967 820 (2015 – 515 997),
 • koszty obsługi parkingowej –  wykonanie 2016 – 267 914 (2015 – 277 428).
 • inwentaryzacja drzew – 34 297

Z różnych przyczyn nie udało się zrealizować  znacznej części zaplanowanych wydatków majątkowych – objaśnienia do poszczególnych zadań – załącznik nr 7

Wszystkich zainteresowanych zachęcam do zapoznania się z  częścią opisową Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016 

 201120132016
przychody ze sprzedaży papierów wartościowych i pożyczek5 188 8153 500 0008 976 580
rozchody budżetu2 733 7504 125 1006 722 497
nadwyżka/deficyt2 000 9194 805 1942 271 580
wolne środki na dzień 31.123 534 2345 260 03612 158 085
zobowiązania na dzień 31.1231 600 25028 648 90022 497 430

4 Komentarze

 1. Szanowny “Jestem z miasta”.
  Proszę do uważnego zapoznania się z częścią opisową “Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mosina za rok 2016” oraz z załącznikiem nr 3 do tego sprawozdania. Proszę o szczególnie wnikliwe zapoznanie się z załącznikiem nr 3 wskazanego wyżej sprawozdania, a zrozumie Pan/Pani przyczynę powstania nadwyżki w 2016 roku. Do wielu zadań byliśmy gotowi, ale niepozyskanie środków zewnętrznych bądź nieprzystąpienie do realizacji zadań inwestycyjnych planowanych wspólnie z innymi podmiotami wpłynęły na powstanie puli środków niewykorzystanych.
  Nie można wydawać środków, które stanowią konieczne zabezpieczenie planowanych przedsięwzięć. Ich niewykorzystanie nie nastąpiło z winy Gminy.

  Reasumując:
  Z wyjątkiem tzw. wydatków niewygasających, niezrealizowane kwoty wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wygasają z upływem roku budżetowego (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych).
  To z kolei powoduje, iż stają się one nadwyżką ogólną i mogą być wykorzystane w kolejnym roku na cele wskazane w budżecie bez żadnych ograniczeń.

  • Zachęcił mnie Pan do dokładnego zapoznania się z załącznikiem nr 7. i sprawozdaniem z budżetu. Pisze Pan, cyt. “Do wielu zadań byliśmy gotowi, ale niepozyskanie środków zewnętrznych bądź nieprzystąpienie do realizacji zadań inwestycyjnych planowanych wspólnie z innymi podmiotami wpłynęły na powstanie puli środków niewykorzystanych. Nie można wydawać środków, które stanowią konieczne zabezpieczenie planowanych przedsięwzięć. Ich niewykorzystanie nie nastąpiło z winy Gminy”.
   Proszę zatem odpowiedzieć, czy na zadania, które wymienię, wystąpiono o środki zewnętrze i do kogo oraz do jakich podmiotów występował Pan o wspólne inwestowanie.
   Dotyczy to:
   1/ budowa wodociągów i kanalizacji na terenach wsi- miał Pan do wykorzystania ponad 2 mln, wykorzystał jedynie 290 tys.; 2/ niskoemisyjne przedsięwzięcie w zakresie transportu zbiorowego – miał Pan 790 tys., wykorzystał Pan 59 tys. 3/ na wspólne inwestowanie z WZDW w drogach wojewódzkich 200 tys., nie wydał Pan ani złotówki; 4/na wspólne inwestowanie z ZDP w drogach powiatowych 258, a wykorzystał Pan połowę tej kwoty; 5/na tak oczekiwane utwardzanie ulic miał Pan 5 mln, wykorzystał 3,9 mln.; 6/na budowę chodników miał Pan 750 tys., a wykorzystał 524 tys.; 7/ na budowę ścieżek rowerowych 200 tys., wykorzystał Pan 16 tys.; 8/ na budowę kanalizacji deszczowej w Świątnikach 40 tys., nie wydał Pan ani jednej złotówki; 9/na modernizację Pl. 20 Października 50 tys. nie wydał Pan ani złotówki; 10/ utwardzenie i chodnik w ulicy Skrytej -50 tys. wydał Pan 25 tys. 11/ na kładkę pieszo – rowerową w ul. Łaziennej 200 tys., nie wydał Pan ani złotówki; 12/ budowa wschodniej obwodnicy 50tys.,nie wydano złotówki; 13/ modernizacja budynku przy ul. Wawrzyniaka 50 tys. nie wydano złotówki; 14/ adaptacja pomieszczeń na zajęcia terapii zajęciowej 60 tys., ani jedna złotówka nie wydana; 15/ wykup gruntów prawie 3 mln, z których wydano tylko 1,25 mln; 16/ termomodernizacja budynków oświatowych 379 tys, a wydano tylko 112 tys.; 17/ budowa wodociągów i kanalizacji w Mosinie 617 tys. a wydatkowano trochę więcej niż połowę tej kwoty, bo 393 tys.
   Wydaje się, że jak się planuje inwestycję i rezerwuje się pieniążki budżetowe, to inwestor(gmina) jest do zadania inwestycyjnego w pełni przygotowana. Widać, że do wielu zadań jednak takiego profesjonalnego przygotowania nie miała.
   Łącznie, na zadania inwestycyjne miał Pan w 2016r. 19,7 mln. Wydał Pan tylko 11,3 mln. Rada Miejska tak uchwaliła i tego oczekiwała. Jak widać nie spełnił Pan decyzji Rady zawartej w uchwale budżetowej roku 2016. Niestety, rozumiem, że i Pan i radni(może nie wszyscy) przejdziecie nad tym do porządku dziennego. Pytam się zatem – po co uchwalacie budżet, którego nie realizujecie.

   • Szanowny/Szanowna “Jestem z miasta”.
    Zachęciłem Pana/Panią do wnikliwego przeczytania załącznika nr 3 (a nie jak Pan/Pani łaskawie przytacza załącznika nr 7).

    Kolumna nr 6 załącznika wyjaśnia także przyczyny niewykonania zadania. Faktycznie nie wszystkie przyczyny zostały opisane w tej kolumnie (np poz. 1 – wyjaśnię!, poz. 5 – przeniesienie przebudowy ulicy Sowinieckiej na 2017 rok) ale większość tak. Pan/Pani natomiast świadomie ich nie przytacza, by zrealizować dowodzenie własnej tezy, iż nastąpiło to z winy niewłaściwego planowania realizacji budżetu.
    Pana/Pani odpowiedź jest bardzo tendencyjna.
    Zawsze istnieje ważny powód, dla którego nie jest zrealizowane jakieś zadanie przyjęte do budżetu.

 2. Poprzednie moje wpisy odnośnie nadwyżki budżetowej opierały się na moim błędzie. Przybliżyłem wysokość dochodów i wydatków nie na koniec 2016r., tylko na 2017r. Teraz, kiedy mamy sprawozdanie za 2016r. wszystko jest jasne. To nie żadna nadwyżka, tylko niewydatkowanie zaplanowanych środków w 2016r. na kwotę prawie 10 mln.!!! To sztuka nie wydać pieniędzy, które leżą na stole.Ach, ci nasi włodarze…

Dodaj komentarz