Wydatki inwestycjne zrealizowano w 57%

Radni otrzymali  Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2016 r.

DOCHODY – plan – 92 856 302 -> 118 649 053, wykonanie 116 119 559 –   97,87%
WYDATKI –   plan – 92 158 135 ->  118 676 040, wykonanie 106 140 041 –  89,44%,
majątkowe –  plan – 16 504 083 ->   19 784 265, wykonanie   11 350 599  – 57,37%

WYBRANE DOCHODY:

 • dochód nieplanowany – 3 969 599,66 – dotacja celowa, refundacja kosztów poniesionych w latach 2010-2011 na budowę ul. Strzeleckiej,
 • podatek od nieruchomości – plan 21 236 685, wykonanie 20 189 507, ( 2015 – 18 523 079)
 • podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 29 973 502, wykonanie 30 482 443
  (2015 – 26 984 526),
 • podatek dochodowy od osób prawnych – plan 620 000, wykonanie 696 807, (2015 – 717 254)
 • zbywanie mienia – plan 5,2 mln zł, wykonanie 3,2 mln zł

WYBRANE WYDATKI

 •  koszty obsługi gminnych linii autobusowych –  plan 768 500, wykonanie – 802 136,
 • dotacja dla Poznania na obsługę linii 651 i 527 – plan 931 500, wykonanie – 866 586,
 • profilowanie i utwardzanie dróg gruntowych –   wykonanie 2016 – 967 820 (2015 – 515 997),
 • koszty obsługi parkingowej –  wykonanie 2016 – 267 914 (2015 – 277 428).
 • inwentaryzacja drzew – 34 297

Z różnych przyczyn nie udało się zrealizować  znacznej części zaplanowanych wydatków majątkowych – objaśnienia do poszczególnych zadań – załącznik nr 7

Wszystkich zainteresowanych zachęcam do zapoznania się z  częścią opisową Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016 

[table id=28 /]

4 Comments
Jerzy Ryś 01/04/2017
| |

Szanowny “Jestem z miasta”.
Proszę do uważnego zapoznania się z częścią opisową “Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mosina za rok 2016” oraz z załącznikiem nr 3 do tego sprawozdania. Proszę o szczególnie wnikliwe zapoznanie się z załącznikiem nr 3 wskazanego wyżej sprawozdania, a zrozumie Pan/Pani przyczynę powstania nadwyżki w 2016 roku. Do wielu zadań byliśmy gotowi, ale niepozyskanie środków zewnętrznych bądź nieprzystąpienie do realizacji zadań inwestycyjnych planowanych wspólnie z innymi podmiotami wpłynęły na powstanie puli środków niewykorzystanych.
Nie można wydawać środków, które stanowią konieczne zabezpieczenie planowanych przedsięwzięć. Ich niewykorzystanie nie nastąpiło z winy Gminy.

Reasumując:
Z wyjątkiem tzw. wydatków niewygasających, niezrealizowane kwoty wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wygasają z upływem roku budżetowego (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych).
To z kolei powoduje, iż stają się one nadwyżką ogólną i mogą być wykorzystane w kolejnym roku na cele wskazane w budżecie bez żadnych ograniczeń.

Jestem z miasta 01/04/2017
| |

Poprzednie moje wpisy odnośnie nadwyżki budżetowej opierały się na moim błędzie. Przybliżyłem wysokość dochodów i wydatków nie na koniec 2016r., tylko na 2017r. Teraz, kiedy mamy sprawozdanie za 2016r. wszystko jest jasne. To nie żadna nadwyżka, tylko niewydatkowanie zaplanowanych środków w 2016r. na kwotę prawie 10 mln.!!! To sztuka nie wydać pieniędzy, które leżą na stole.Ach, ci nasi włodarze…