UM – bylejakość

Zamiast jakości – bylejakość. Zastanawiam się, jak to jest, że zatrudniani urzędnicy dysponują często bardzo dobrym wykształceniem, w czasie naboru muszą się wykazać znajomością kilku ustaw, a jak przychodzi szara rzeczywistość, to efekty ich pracy są niezadowalające.

W poprzedniej kadencji było 88 urzędników i dwóch burmistrzów, teraz po 1,5 roku od wyborów jest aż 110 urzędników i trzech burmistrzów.
Podatnik płaci więcej, a efektów brak.

Urzędnicy nie kończą rozpoczętych spraw – skandaliczna sprawa skarpy w Czapurach – nie potrafią wytworzyć opracowania, które byłoby na dobrym poziomie, nie potrafią ze sobą współpracować…
Nie są w stanie odpowiedzieć w ustawowym terminie na interpelacje i zapytania radnych, niektóre pozostają wiele miesięcy bez odpowiedzi.
Boję się pomyśleć, jak to wygląda w odniesieniu do mieszkańców.

Burmistrzowi się wydaje, że jeżeli zatrudni kolejnych dwóch, czy trzech urzędników, to coś zmieni. To nie rozwiąże problemu.

Ilość nie zawsze przechodzi w jakość.

Co jest zatem nie tak?

Szwankuje organizacja pracy, zarządzanie kadrami, brak właściwego motywowania do pracy – skoro nagrody dostają wszyscy, to czy warto sobie wyrywać rękawy?
Urzędnicy nie identyfikują się z Urzędem. Nie mają poczucia sprawstwa. Często robią coś szybko i byle jak i nawet wieloletni pracownicy nie mają świadomości, czemu służy ich praca, gdzie będzie prezentowana i jak to wpłynie na opinię o Urzędzie i o nich samych.

Burmistrz i jego Zastępcy

Burmistrzowi i jego zastępcom nie udało się do tej pory sprawić, by referaty współpracowały ze sobą, by był właściwy przepływ informacji, a przecież zastępcy mają niewielkie obszary powierzone ich pieczy…
Dla porównania – zakres obowiązków zastępcy Zofii Springer Sławomira Ratajczaka był większy niż suma obowiązków obecnych dwóch zastępców.

Koordynowanie i usprawnianie komunikacji

Kiedy rok temu został ogłoszony nabór na Koordynatora ds. Współpracy Międzyreferatowej, wydawało się, że Burmistrz jest świadomy słabych stron urzędu, bo w ogłoszeniu o naborze napisano, że:
Do zadań Koordynatora ds. Współpracy Międzyreferatowej należy w szczególności:
1.  Organizacja współpracy pomiędzy referatami, biurami, samodzielnymi stanowiskami.
2. Wnioskowanie o powołanie zespołów zadaniowych dla rozwiązania spraw obejmujących więcej niż jeden referat.
3. Usprawnienie i koordynacja procesów komunikacji wewnętrznej w Urzędzie.

Jak się później okazało chodziło jednak bardziej o zatrudnienie pani Zaleśnej – Tytyk niż o udrożnienie komunikacji w urzędzie.
Pani ta chyba niczego nie usprawniła, a z pewnością parę rzeczy tak zagmatwała, że dużo wody jeszcze w Kanale Mosińskim upłynie nim się to wszystko odkręci.

Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina chyba nie doczytali, że w Regulaminie Organizacyjnym – § 26. 1. w ramach powierzonego nadzoru powinni koordynować współpracę między nadzorowanymi komórkami organizacyjnymi.

Tego koordynowania zabrakło, kiedy trzeba było opracować Informację o stanie mienia – część sprawozdania z wykonania budżetu.
Nie tylko zastępcy, podlegli im urzędnicy, ale także Burmistrz nie byli świadomi, że to, co w tej Informacji powinno się znaleźć, nie zależy od widzimisię tego czy owego urzędnika, tylko od wyraźnie określonych wymogów opisanych w art. 267 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

W efekcie to, co dostali radni, w niczym nie przypomina opracowania z ubiegłego roku.
Zamiast zrobić coś lepiej, zrobiono gorzej. Czy to nie dowód na bylejakość?

Ale komu taki urzędniczy knot przeszkadza?

Może kilku radnym, co to zawsze coś skrytykują, więc Burmistrz zapewne puści uwagi mimo uszu, bo najwyraźniej jest z siebie i z pracy urzędu zadowolony.

Uwadze Burmistrza, Zastępców, nowej Pani Sekretarz, kierowników: Referatu Geodezji i Nieruchomości, Mienia Komunalnego, Promocji oraz Pani Skarbnik polecam opracowanie powstałe w Śremie, lub nieco skromniejsze, ale zgodne z ustawą opracowanie z Murowanej Gośliny

Takie opracowania są doskonałą promocją gminy.
Tu mała dygresja: przeznaczamy niemałe środki na promocję, na gadżety, w czasie kiedy najlepszą promocją gminy jest dobrze zorganizowany i profesjonalny urząd.

Nie będę się pastwić nad autorami tegorocznej niekompletnej, nierzetelnej i niezgodnej z ustawą Informacji o stanie mienia, więc pominę milczeniem ich nazwiska i efekt ich pracy.
Jeśli tu zajrzą, to proszę o refleksję w temacie:
Dlaczego nie skorzystaliśmy z ubiegłorocznego opracowania?
Dlaczego nie wyguglowaliśmy sobie czegoś, by zobaczyć jak robią to inni?
Dlaczego nie przyszło nam do głowy, że o tej Informacji jest coś napisane w ustawie?

Przy okazji zachęcam do zapoznania się z art. 267 ust. 3. ustawy o finansach publicznych.

Art. 267. 1. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia,
w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego:
3) informację o stanie mienia, zawierającą:
a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
b) dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.


PS

Oczywiście nie wszyscy urzędnicy zasługują na gorzkie słowa, które padły wyżej. Są też wśród pracowników mosińskiego magistratu osoby ambitne, solidne, pracowite i działające profesjonalnie.

INTERPELACJA

14 myśli na temat “UM – bylejakość

 • 13/05/2020 o 09:22
  Permalink

  Pewno wkrótce się dowiemy, że potrzebny jest jeszcze jeden zastępca burmistrza

  Odpowiedz
 • 12/05/2020 o 21:49
  Permalink

  Ja się zastanawiam jakie pytania zadają kandydatom na stanowiska kierownicze i czy nie są to pytania w stylu:
  czy kochasz Mosinę, lub czy lubisz burmistrza? Poprzednia Sekretarz miała wiedzę z jednej działki, a przez nabór przebrnęła celująco.

  Odpowiedz
  • 12/05/2020 o 22:29
   Permalink

   Byłam ciekawa, jak wyglądał w naszym urzędzie nabór na skarbnika. Otrzymałam na wniosek o udzielenie informacji publicznej protokół, który skłonił mnie do podzielenia się z Burmistrzem/Sekretarzem swoimi refleksjami. Dziś minęły 2 miesiące od przekazania interpelacji w tej sprawie. Na ostatniej sesji Burmistrz powiedział, że osobiście mi na tę interpelację odpowie. Fakt, nie powiedział, kiedy się to stanie.
   To przykre, że burmistrz łamie prawo nie dochowując ustawowych terminów. Cieszy mnie jednak, że może będzie to jedna z nielicznych interpelacji, którą Burmistrz przeczyta osobiście. Łudzę się, że może skłoni to Burmistrza do refleksji.
   http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/interpelacje_i_zapytania/interpelacja_302.pdf

   Odpowiedz
   • 13/05/2020 o 09:25
    Permalink

    Moim zdaniem warstwa sentymentalna wypadła dobrze. Kandydatka kochała Mosinę, a przechodząca przypadkowo chodnikiem pani Ciurlik z powiatu, jej nie zaszkodziła.
    Jeśli burmistrz nie odpowiada, to tylko dlatego, że Premier Morawiecki też jeszcze nie odpowiedział na jego list.
    Gdyby odpowiedział, to pan Jakub by sfilmował jak Premier podpisuje pismo do Burmistrza Mielocha.
    Nie wiem dlaczego, ale miesiąc temu miałem przeświadczenie, że wybory 10 maja się nie odbędą i to klasyczna burza w szklance wody i czy Hutu przechytrzą Tutsi, czy odwrotnie.

    Odpowiedz
 • 12/05/2020 o 12:36
  Permalink

  A jest sie czego czepiać Anonimie! Takiego bałaganu starzy Mosinianie nie pamiętają

  Odpowiedz
  • 12/05/2020 o 13:06
   Permalink

   Informacja o stanie mienia – to ważny dokument, na podstawie którego radni mogą ocenić sposób gospodarowania nieruchomościami gminnymi.
   Przekazany radnym materiał nie daje pewności, że Burmistrz wie, czym Gmina dysponuje i że w związku z tym dobrze mieniem gminnym gospodaruje.
   Rada Miejska w Mosinie Uchwałą nr XX/146/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. powierzyła Burmistrzowi bardzo szeroki zakres uprawnień w tym zakresie. Zrezygnowała tym samym z przysługujących radzie uprawnień.
   Informacja o stanie mienia jest formą sprawozdania z wykonywania przez Burmistrza tej uchwały w zakresie analizowanego roku.
   To także element do oceny Burmistrza przy udzielaniu votum zaufania, gdyż realizacja uchwał Rady jest częścią składową raportu o stanie gminy. Dlatego nie tylko dziwi, ale przede wszystkim niepokoi tak niski poziom tego opracowania.

   Odpowiedz
   • 12/05/2020 o 14:05
    Permalink

    To mam pytanie? Do radnych jakim procentem mienia komunalnego zarządza ZUK?

    Odpowiedz
    • 12/05/2020 o 15:59
     Permalink

     I właśnie do udzielenia odpowiedzi na tak postawione pytanie, potrzebna jest informacja o stanie mienia. Informacja, która będzie zgodna z zapisami ustawowymi, o których pisze p. Przewodnicząca. Obecny ZUK to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która powstała po przekształceniu zakładu budżetowego o nazwie Zakład Usług Komunalnych w Mosinie. Akt zawiązania spółki prawa handlowego miał miejsce w dniu 1.03.2011r. i z tego aktu wynika, że w momencie zawiązania kapitał spółki to 67.604 udziały o wartości 50,- zł każdy, czyli 3.380.200,- zł. Wynikało to z wyceny majątku ówczesnego ZUK dokonanego przez rzeczoznawców. Na dzień dzisiejszy wartość księgowa spółki będzie określona w Sprawozdaniu Zarządu, natomiast rynkowa – należałoby ponownie dokonać wyceny przez rzeczoznawców.
     Akcje i udziały w spółkach są mieniem gminy. Na dzień 31.12.2019r. Gmina Mosina w ZUK sp. z o.o. posiada 87.604 udziały. Aby móc ocenić jaki to procent mienia gminy trzeba znać wartość pozostałych składników mienia i tym samym ogólną wartość mienia gminy. Domyślam się, że nawet p. Burmistrz nie wie jaka jest wartość gminy, a skąd my radni mamy o tym wiedzieć. Radni pracują na materiałach udostępnianych przez p. Burmistrza.

     Odpowiedz
     • 12/05/2020 o 18:43
      Permalink

      Pani radna Elżbieta Jarecka ok nie do końca sie zgadzam z taką odp,może zle sformułowałem pytanie to co pani radna napisała na temat majątku ZUK czy PUK ( czekam na raport w EKRsie) to wiem, ale to temat na inną historie, wrócę do tego z wielką chęcią. Chodzi mi jaki procent mienia obsługuje ZUK, mam na myśli  targowisko, któtego włascicielem jest gmina Mosina ,mam na mysli również mieszkania komunalne, SPPN, jakim procentem zarządza spółka TBS Mosina a jakim procentrm sama Gmina bez spółek itd. Jakie są wydatki a jakie zyski? W jaki sposób jest to weryfikowane i rozliczane?Jak są spółki kontrolowane? np. ZUK czy PUK . ZUK niema na stronie bipu co w mojej ocenie jest skandaliczne

     • 12/05/2020 o 19:49
      Permalink

      jeszcze jedno pytanie czy ZUK lub/albo PUK jest w 100% własnością gminy? Bo te 87.604udziały zastanawiają mnie

     • 12/05/2020 o 20:32
      Permalink

      Jeśli do tego dodać, że jedna spółka gminna udostępnia sprzęt drugiej, ze stratą dla siebie, to wychodzi równanie z wieloma niewiadomymi.
      Pani Przewodnicząca pytała Burmistrza o te krótkie umowy z PUK na wywóz śmieci. Burmistrz coś tam odpowiedział, ale w taki sposób, że nadal nie wiem o co kaman.

    • 12/05/2020 o 16:10
     Permalink

     ze sprawozdania dwója.Takie kierownictwo Urzędu jakie sprawozdanie. Osobiście nie jestem zaskoczony i tylko utwierdzam się,że przewidująco głosowałem, a właściwie nie głosowałem w drugiej turze na burmistrza, bo kandydaci byli beznadziejeni. I co mi z tego, że miałem rację i co chwilę w tej racji jestem utwierdzany. Gdyby burmistrz miał honor to powinien ustąpić ,a jego miejsce zająć komisarz Janicki (jeżeli dobrze pamiętam nazwisko).

     Odpowiedz
     • 13/05/2020 o 13:00
      Permalink

      Na nic wykształcenie, wiedza, dobre chęci, kiedy kadra zarządzająca nie potrafi tego potencjału wykorzystać. Ile się można kopać z koniem? Nie dziwię się, że tak dużo osób zwija żagle.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.