Studium: W Daszewicach więcej mieszkaniówki

Zmniejszono obszar przeznaczony w obecnym Studium pod aktywizację gospodarczą i wyznaczono 2 nowe obszary pod zabudowę mieszkaniową.

Obszar B_MN11 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Podstawowym przeznaczeniem na terenach oznaczonych symbolem MN jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Jako przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się:
zabudowę zagrodową na działkach obecnie przez nią zajmowanych; zabudowę usługową, w tym usługi podstawowe z zakresu: ochrony zdrowia i opieki, np. ośrodki zdrowia, domy spokojnej starości itp., oświaty kultury, np. biblioteki, ośrodki kultury, kościoły, itp., administracji publicznej, innych usług dotyczących zaspokajania potrzeb ludności; sport i rekreację;

  • Zaleca się minimalną powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą niż: 700 m2 dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej (na jeden budynek), 500 m2 dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej (na jeden segment), 300 m2 dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej (na jeden segment);
  • udział powierzchni biologicznie czynnej: dla planowanych terenów mieszkaniowych zaleca się nie mniej niż 40% działki budowlanej, dla pozostałych funkcji zaleca się nie mniej niż 15%.
    6. Ustala się dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obiekty o wysokości nie przekraczającej 12 m i ilości kondygnacji nie większej niż 3.

B_M17  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej
2. Jako przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się:
1) zabudowę usługową, w tym usługi podstawowe z zakresu ochrony zdrowia i opieki, np. ośrodki zdrowia, domy spokojnej starości, itp., oświaty, np. przedszkola, szkoły, itp., kultury, np. biblioteki, ośrodki kultury, kościoły, itp., administracji publicznej, innych usług dotyczących zaspokajania potrzeb ludności, usług turystycznych w formie gospodarstw agroturystycznych wraz z towarzyszącymi im usługami (np. gastronomia, wypożyczalnie rowerów itp.); drobną działalność produkcyjną i inne przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko nie powodujące uciążliwości poza granicami działki inwestora, sport i rekreację.

Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania

  • 1000 m2 dla zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej (na jeden budynek), 800 m2 dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej (na jeden segment) i innej nie wymienionej;
  • udział powierzchni biologicznie czynnej: dla planowanych terenów mieszkaniowych zaleca się nie mniej niż 30% działki budowlanej, dla pozostałych funkcji zaleca się nie mniej niż 15%,
  • Ustala się dla zabudowy obiekty wolno stojące o wysokości: dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i budynków mieszkaniowych w zabudowie zagrodowej nie więcej niż 10 m i ilość kondygnacji nie większa niż 3; dla budynków gospodarczych w zabudowie zagrodowej nie więcej niż 18 m.

Dopuszcza się tworzenie gospodarstw agroturystycznych wraz z towarzyszącymi im usługami uzupełniającymi (np. gastronomia, wypożyczalnie rowerów itp.).
Dopuszcza się obiekty o funkcjach usługowych jako obiekty wolno stojące o wysokości nie większej niż ustalona dla zabudowy.

Więcej informacji TUTAJ

0 Comments

No Comment.