STUDIUM 2022 – VI część – Mosina

Nie ma wielu zmian w projekcie Studium w mieście Mosina. Na kilka z nich chciałam zwrócić Państwa uwagę.

Na przedstawionym wyżej obszarze najbardziej znaczące zmiany to:
1. Skorygowanie przebiegu drogi alternatywy dla drogi 431 na odcinku od skrzyzowania ul. Mocka do ronda.
2. Obszar A_MW4 dawne ogródki działkowe staną się osiedlem domów wielorodzinnych. To skutek wydanej jeszcze przez Zofię Springer decyzji o warunkach zabudowy. Dla terenu A_MW4 w ramach przeznaczenia zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna dopuszcza się wyłącznie wille miejskie – budynki wielorodzinne z maksymalnie z 4 mieszkaniami.
1) zaleca się minimalną powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą niż 3000 m2;
2) wysokość budynków nie większa niż 2 kondygnacje.
3. Obszar A_U13 ( wokół dawnej cegielni) w obecnie obowiązującym Studium był przeznaczony pod zabudowę wielorodzinną, teraz projekt przewiduje powstanie zabudowy usługowej. Przyznam, ze trochę mnie to dziwi. Aż się prosi, by ten teren wyodrębnić i bardziej indywidualnie i szczegółowo do niego podejść.

Na powyższym fragmencie miasta na uwagę zasługuje uszczuplenie terenu usługi w zieleni (osiedle sportowców) na rzecz zabudowy mieszkaniowej oraz powiększenie obszaru zabudowy usługowej A_U18 przy granicy z Krosinkiem o obszar F_U2.

Styk Mosiny, Krosna i Krosinka – znacznie powiększony w porównaniu z obowiązującym Studium obszar zabudowy wielorodzinnej na skutek licznych uwag po wyłożeniu w 2018 r. został znacząco umniejszony.

Na południe od istniejącego osiedla bloków pojawił się obszar E_ZU2 – teren zieleni urządzonej (parki, skwery, które tworzą
tereny publiczne o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej) oraz teren cmentarza. Te dwie ostatnie zmiany to nie wyznaczanie kierunków, lecz umieszczenie na mapie tego, co już istnieje, bądź zaistnieje na podstawie uchwalonego planu miejscowego w październiku 2021 r. Ta kolejność zdarzeń może niektórych dziwić


————————————————–

tereny zabudowy usługowej

 1. Podstawowym przeznaczeniem na terenach oznaczonych symbolem U jest zabudowa usługowa, w tym również z zakresu oświaty i szkolnictwa, zdrowia,
  kultury, administracji.
 2. Jako przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się:
  1) funkcję mieszkaniową wyłącznie jako towarzyszącą obiektom usługowym (np. mieszkanie funkcyjne);
  2) drobną działalność produkcyjną i inne przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko nie powodujące uciążliwości poza
  granicami działki inwestora, w szczególności na tereny sąsiadującej zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się wyłącznie na terenach poza granicami form
  ochrony przyrody w rozumieniu przepisów określających cele, zasady i formy ochrony przyrody, za wyjątkiem działań dopuszczonych w aktach powołujących
  te formy ochrony;
  3) sport i rekreację, z jednoczesnym uwzględnieniem zakazów wynikających z przepisów dotyczących ochrony ujęcia wody Mosina-Krajkowo na terenie strefy ochrony pośredniej ujęcia.
 3. Ustala się wyposażenie terenów w drogi publiczne lub wewnętrzne, inną infrastrukturę techniczną, ciągi piesze, parkingi oraz zieleń urządzoną.
 4. Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów:
  1) ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą niż – 500 m2;
  2) ustala się, aby udział powierzchni biologicznie czynnej dla planowanych terenów stanowił nie mniej niż 20% działki budowlanej;
  3) dla usług handlu ustala się powierzchnię sprzedaży nie większą niż 300 m2 za wyjątkiem istniejących obiektów oraz usług handlu wyznaczonych w obowiązujących planach miejscowych.
 5. Ustala się dla nowej zabudowy usługowej wysokość budynków nie przekraczającą maksymalnej wysokości zabudowy sąsiedniej;
 6. Należy dążyć do zachowania istniejących terenów zieleni, w tym zadrzewień i zakrzewień.

0 Comments

No Comment.