STUDIUM 2022 – IV część

Jakie zmiany w Rogalinku, Sasinowie, Światnikach, Mieczewie i Radzewicach?

Ciekawa sytuacja w Sasinowie i Rogalinku. Duże obszary zabudowy mieszkaniowej usunięte w I wyłożeniu z 2018 r. wróciły
i projekt Studium z 2022 r. jest powtórzeniem rozwiązań z obowiązującego Studium z 2010 r.
Przy granicy Rogalinka i Sasinowa wyznaczono teren nowego cmentarza. Powyżej Sasinowa od strony wschodniej na poziomie osady Rogalin Podlesie wyznaczono spory teren infrastruktury technicznej.

Na granicy obrebów ewidencyjnych Rogalin-Światniki-Mieczewo odstąpiono od lokalizowania strefy aktywności gospodarczej, co spotkało sie z protestami w 2018 r.
W obecnym projekcie zaplanowano tam teren zabudowy usługowej w zieleni.

Tereny zabudowy usługowej w zieleni obejmują istniejące i planowane obiekty
sportowe i rekreacyjne służące zaspokajaniu potrzeb ludności z zakresu aktywnego
wypoczynku, sportu, turystyki.

 1. Podstawowym przeznaczeniem na terenach oznaczonych symbolem UZ jest sport i rekreacja, turystyka oraz zieleń urządzona, za wyjątkiem terenu E_UZ3,
  na którym dopuszcza się ochronę zdrowia i opieki w formie domów spokojnej starości.
 2. Jako przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się zabudowę usługową z zakresu:
  1) usług kultury;
  2) ochrony zdrowia i opieki, np. ośrodki zdrowia, domy spokojnej starości itp.;
  3) innych usług związanych z obsługą przeznaczenia podstawowego np. usługi gastronomiczne, handlowe itp.
 3. Ustala się wyposażenie terenów w drogi publiczne lub wewnętrzne, inną infrastrukturę techniczną, ciągi piesze, parkingi.
 4. Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, o ile ustalenia dodatkowe dla planów miejscowych nie stanowią inaczej:
  1) minimalna powierzchnia działki budowlanej uzależniona od szczegółowego przeznaczenia terenu, określona w planie miejscowym;
  2) liczba kondygnacji nadziemnych budynków: nie większa niż 3;
  3) powierzchnia zabudowy nie większa niż 20% powierzchni terenu;
  4) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 60% terenu.
 5. Należy dążyć do zachowania istniejących terenów zieleni, w tym zadrzewień i zakrzewień, trwałych użytków zielonych, a także cieków i oczek wodnych.
0 Comments

No Comment.