STUDIUM 2022 – II część

Jest jeszcze czas na składanie uwag (termin upływa 22 kwietnia 2022 r.) dlatego warto zapoznać się z rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Studium.
Co się zmienia w Dymaczewie Nowym i Starym oraz w Krosinku i w Krośnie?

DYMACZEWO NOWE I STARE

W ww. wsiach można zauważyć:
1. W Dymaczewie Starym zmniejszenie obszaru pod zabudowę mieszkaniową w sąsiedztwie WPN.
2. Zwiększenie zabudowy mieszkaniowej w Dymaczewie Starym przy drodze do Borkowic (Kierzki)
3. Zwiększenie zabudowy mieszkaniowej w Dymaczewie Nowym.
4. Zaznaczenie terenów osuwiskowych i wydanych już WZ na morenie powyżej dawnej kopalni gliny.
5. Przesunięcie zabudowy zagrodowej w prawo.
Punkty 4 i 5 ilustruje mapa poniżej.

Najbardziej problematyczny jest tu teren zabudowy letniskowej. Zostały doprecyzowane zapisy dotyczące powierzchni działek, wysokości zabudowy i infrastruktury.
Nie było ich w obecnie obowiązującym Studium.
F_ML
Tereny istniejącej i planowanej zabudowy letniskowej.

 1. Podstawowym przeznaczeniem na terenach oznaczonych symbolem ML jest zabudowa letniskowa.
 2. Jako przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się:
  1) zabudowę usługową, w tym usługi podstawowe z zakresu:
  a) administracji publicznej,
  b) innych usług dotyczących zaspokajania potrzeb ludności poprzez obsługę, pośrednictwo, wytwarzanie lub serwis dóbr materialnych np. usługi finansowe, gastronomiczne, hotelarskie, handlowe, obsługa komunikacji samochodowej itp., które nie powinny powodować uciążliwości na terenach zabudowy letniskowej;
  2) sport i rekreację;
  3) zieleń krajobrazową;
  4) zieleń urządzoną – park.
 3. Zieleń krajobrazową ustala się w pasie pomiędzy obszarem lokalizowania obiektów budowlanych, a linią brzegową jeziora.
 4. Ustala się wyposażenie terenów w drogi publiczne lub wewnętrzne, inną infrastrukturę techniczną z zastrzeżeniem pkt 5, ciągi piesze, parkingi oraz zieleń urządzoną z zastrzeżeniem pkt 6.
 5. Ustala się odprowadzanie ścieków komunalnych wyłącznie do sieci kanalizacji sanitarnej.
 6. Ustala się tworzenie i zachowanie terenów zieleni urządzonej ogólnodostępnej w postaci placów, skwerów i zieleńców oraz zieleni w pasach drogowych, przy czym zaleca się aby łączna powierzchnia terenów zieleni ogólnodostępnej nie była mniejsza niż 30% powierzchni terenu.
 7. Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów:
  1) ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej:
  a) nie mniejszą niż 600 m2 w pierwszej linii zabudowy od jeziora,
  b) nie mniejszą niż 450 m2 w drugiej linii zabudowy od jeziora,
  c) nie mniejszą niż 300 m2 w trzeciej i kolejnych liniach zabudowy od jeziora;
  2) udział powierzchni biologicznie czynnej zaleca się nie mniej niż 50% działki budowlanej;
  3) lokalizowanie obiektów budowlanych (w tym infrastruktury technicznej) w odległości nie mniejszej niż 50 m od linii brzegowej jeziora.
 8. Ustala się dla zabudowy letniskowej obiekty o wysokości nie przekraczającej 6 m, ilości kondygnacji nie większej niż 1 i powierzchni do 50 m2
  .

STUDIUM z 2010 r.

Teren zabudowy letniskowej
Dopuszcza się:

 • lokalizowanie obiektów budowlanych w odległości nie mniejszej niż 50m od linii brzegowej jeziora,
 • lokalizowanie budynków rekreacji indywidualnej o powierzchni do 50 m²,
 • lokalizowanie urządzeń rekreacyjnych i sportowych.
  Ustala się tworzenie, zachowanie i pielęgnację terenów zieleni ogólnodostępnej w postaci placów, skwerów i zieleńców oraz zieleni w pasach drogowych, przy czym łączna powierzchnia terenów zieleni ogólnodostępnej nie może być mniejsza niż 50 %

KROSINKO

 1. Burmistrz odstąpił od lokowania przy Kanale od strony Krosna zabudowy wielorodzinnej.
 2. Do obszaru zabudowy usługowej w zieleni E_UZ2 dołączono obszar E_UZ4

KROSNO

0 Comments

No Comment.