Struktura dochodów budżetu – projekt 2017

Komisje Rady Miejskiej, każda zgodnie ze swoim obszarem zainteresowania analizują i opiniują projekt budżetu na 2017 r. Pozytywną opinię wyraziła już Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa, Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego, Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu na swoim posiedzeniu w ubiegły poniedziałek wstrzymała się od głosu.
Dziś na swoim posiedzeniu, które rozpocznie się o godz. 17.00 w sali 110 UM w Mosinie Komisja Budżetu i Finansów przeanalizuje dochody zaplanowane na 2017 r. i załącznik inwestycyjny.

Plan dochodów Gminy Mosina na rok 2017 został ustalony w kwocie 124 389 991,47 zł i obejmuje:

 • dochody bieżące w wysokości 114 675 501,00 zł
 • dochody majątkowe                 9 714 490,47 zł

struktura-dochodow2

I . Źródłami dochodów własnych gminy są:

 • 1) wpływy z podatków:
  a) od nieruchomości,
  b) rolnego,
  c) leśnego,
  d) od środków transportowych,
  e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
  f) od posiadania psów,
  g) od spadków i darowizn,
  h) od czynności cywilnoprawnych;2) wpływy z opłat:
  a) skarbowej,
  b) targowej,
  c) miejscowej,
  d) administracyjnej,
  e) eksploatacyjnej – w części określonej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27, poz. 96, z późn. zm.3)),
  f) innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów;3) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych;4) dochody z majątku gminy; 5) spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy;

  6) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach;

  7) 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;

  8) odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;

  9) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy;

  10) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;

  11) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;

  12) inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów.

II. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 39,34%, z zastrzeżeniem art. 89.

III. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71%.

 

0 Comments

No Comment.