Studium: Strefa aktywizacji gospodarczej w Rogalinie?

Obszar Rogalin – Świątniki – Mieczewo w Studium z 2010 r.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  jest podstawowym dokumentem kreującym politykę przestrzenną gminy. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego muszą być z nim zgodne.
Trwa wyłożenie do publicznego wglądu projektu Studium. To trudny i obszerny materiał, dlatego zachęcam do zapoznawania się z nim i dzielenia się uwagami.
Dyskusja publiczna za tydzień, 20 września 2018 r. o godz. 18.00 w Sali Reprezentacyjnej MOK, ul. Dworcowa 4.

Studium było projektowane 5,5 roku. To ma swoje konsekwencje. Większość danych pochodzi z 2015 roku i zawiera informację “brak nowszych danych”, mimo że są one powszechnie dostępne. Od razu widać, że opracowanie długo leżało na półce, czy w szufladzie.
W tekście Studium wyczytałam, że prognoza demograficzna dla gminy Mosina zakłada, że w 2030 r. liczba mieszkańców wyniesie w mieście 14 214 i na terenach wiejskich 23 677, czyli łącznie ok. 38 tys. mieszkańców.

s. 109 Tereny inwestycyjne

Zakłada się wykorzystanie potencjału gospodarczego ośrodka miejskiego, a co za tym idzie rozwoju potencjału gospodarczego całej gminy poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów aktywności gospodarczej w sąsiedztwie istniejących już terenów zainwestowanych w Mosinie, Bolesławcu, Krośnie i Drużynie.
Wyznacza się teren aktywności gospodarczej w Rogalinie stanowiący element strategicznej oferty inwestycyjnej i podnoszący konkurencyjność Gminy Mosina na tle aglomeracji poznańskiej.

To teren oznaczony symbolem C_AG2

Podstawowym przeznaczeniem na terenach oznaczonych symbolem AG jest produkcja, składy i magazyny.
Ustala się, aby udział powierzchni biologicznie czynnej dla planowanych terenów stanowił nie mniej niż 15% działki budowlanej.
Dopuszcza się prowadzenie działalności przemysłowej i innych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, która nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska zgodnie z przepisami określających zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów.

 

35 Comments
Jerzy Ryś 20/09/2018
| |

Odnosząc się do meritum pragnę zauważyć, że tereny zaznaczone w Studium jako C_AG2 należą niemalże w całości do obszarów: Świątniki oraz Mieczewo. Na obszarze sołectwa Rogalin znajdują się dwa niewielkie obszary należące do strefy C_AG2: w części północnej obszar o powierzchni powyżej 1,8 ha, w części wschodniej,(pomiędzy Świątnikami a Mieczewem) obszar o powierzchni około 1,9 ha. Tak więc obszar strefy C_AG2 leżący w granicach sołectwa Rogalin stanowi około 2,5 % całego obszaru C_AG2 wyznaczonego w Studium, leżącego na terenach sołectw: Rogalin, Świątniki i Mieczewo.
Śledząc temat “Studium: Strefa aktywizacji gospodarczej w Rogalinie?” należy pamiętać (patrz http://mosina.e-mapa.net/) iż faktycznie Strefa ta leży niemal w całości na terenach sołectw Świątniki (ponad 112 ha) i Mieczewo (około 34 ha).
Odczytu powierzchni dokonano przy pomocy narzędzi dostępnych na http://mosina.e-mapa.net

karp 16/09/2018
| |

Pierwotny tektst musiał ulegac modyfikacji, bo rozjechało się stronicowanie.
Kierunki powinny zaczynac się na stronie 97, a faktycznie zaczynają się na stronie 104. W związku z tym, że karpie nie lubią gdy tam gdzie jest napisane parówki, leży śląska, proszę mi to poprawic.

cześć deweloperom 16/09/2018
| |

Studium , plany miejscowe,warunki zabudowy, oto po co idą niektórzy radni do rady miejskiej. Warto zapytać ilu radnych obecnej kadencji załatwiło swoje, swoich krewnych interesy gruntowo-budowlane. O jednej radnej już wiemy. Kto jeszcze? Czekam na analizy. Z tego co wiem, to Ci, którzy nachapali się będąc w radzie, chcą jeszcze więcej, startują by jeszcze więcej nagłabać do siebie. Oburzające jest to, że na listach wyborczych oprócz posiadaczy ziemskich, są podobno przedstawiciele mosińskich deweloperów. Wkrótce listy wyborcze ujrzą światło dzienne. Dokąd to wszystko zmierza?

karp 15/09/2018
| |

Nie wiem jak podchodzą organy nadzoru do tematu stosowania jako tzw.dopuszczalnego przeznaczenia terenów rolniczych pod wydobycie kopalin.
W każdym razie to bardzo rani karpią logikę.Jeżeli gdzieś zacznie się wydobywac żwir to będzie to przeznaczeniem podstawowym i kukurydza w tym dole raczej rosnąc nie będzie. Pachnie mi to sposobem na obejście art.7 pgg i ukłon w stronę Koła Przyjaciół Żwiru. Co prawda nie dowiedziałem się jaki podatek płacą kopalnie: rolny czy od nieruchomości,ale na podstawie ogólnego dobrego klimatu dla lobby górniczego, obstawiam podatek rolny.

karp 14/09/2018
| |

Taki smaczek w Studium, mający związek z mpzp dla Krosinka na którym ktoś się wyłożył, coś zgubił, a starosta zapomniał wygasic koncesję.
“Nie dopuszcza się eksploatacji złoża Krosinko BW, a także sytuowania w jego obszarze zbiorników wodnych.”
Na terenach rolnych jest jednak furtka do żwirowania.

Marcin 14/09/2018
| |

C_AG2, czyli “produkcja, składy i magazyny […] mogące znacząco oddziaływać na środowisko”. Więc z otwartymi ramionami witamy niedorozwinięte i szkodliwe technologie, byle tylko podatek od nieruchomości był!
A jak, przepraszam, z obsługą komunikacyjną tego podpoznańskiego Shenzen? Bo przez Czapury nie da się dojechać do A2. Aaa, przepraszam, mamy DW 430 i 431. Co z tego, że w otulinie WPN i już kompletnie zakorkowane… Strasznie się boję przepchnięcia tego Studium kolanem tuż przed wyborami.

Ewa 14/09/2018
| |

Widzę, że Rogalin ma wyznaczony nowy duży teren pod mieszkaniowkę. Czy nie są to przypadkiem pola p.radnej Witkowskiej?

karp 13/09/2018
| |

Niestety kiepsko u mnie z językami obcymi i dlatego nie rozumiem tego co napisano na stronie 106/107 o tym przeznaczeniu uzupełniającym.
Tak sobie głośno myślę, czy jakieś jokerki się nie szykują, jak kiedyś w Dopiewie że na wybranych terenach może byc to, siamto, a nawet owamto.
Od strony 128 leci omówienie dla terenów PG-eksploatacji złóż. Jest tam mowa o preferowanych kierunkach rekultywacji w strefie Mosina-Krajkowo , na które gmina ma średni wpływ.Nie znalazłem słówka o tym, że w Rozporządzeniu z 2012 roku jest zakaz lokalizacji nowych kopalń. To jak jest jakiś żwirek wyborczy w tym projekcie Studium. Przypomniała mi się ściemka z mpzp dla Krosna w którym jest obszar PG, a w uzasadnieniu jest mowa tym, że nie będzie eksploatacji.
To jakie jest w takim przypadku przeznaczenie terenu?

Jerzy Ryś 13/09/2018
| |

Ja jednak postanowiłem odnieść się do tej literówki z sympatii do Pani Przewodniczącej.

Pisze Pani 5,5 roku.

Dane dotyczące Puszczykowa:
“Rada Miasta Puszczykowa na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz 717 ze zm.) podjęła uchwałą nr 76/07/V z dnia 14 listopada 2007 r. o przestąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa.”

Kiedy uchwalono?
“Uchwała Nr 279/18/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie: uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa.”

Dwukrotnie dłużej uchwalano studium dla potężnej gminy Puszczykowo.

Co do zapisów w Studium:
To jest propozycja, nad którą pochyla się wszyscy zainteresowani wnosząc do tego projektu swoje uwagi, które (co jest możliwe) doprowadzą do zmiany tego zapisu.

Jerzy Ryś 13/09/2018
| |

“W tekście Studium wyczytałam, że prognoza demograficzna dla gminy Mosina zakłada, że w 20130 r. …” Wobec takich danych brak nowszych danych może być uzasadniony.