Środki budżetowe dla sołectw i osiedli

W gminie Mosina mamy 28 jednostek pomocniczych: 21 sołectw i 7 osiedli.
Na ich działalność statutową są zarezerwowane środki w budżecie. Wydatki jednostek pomocniczych ustalono w wysokości 5 zł od 1 mieszkańca wg danych na dzień 30.06.2015 r. przy zastosowaniu granicy minimum i maksimum. Są to kwoty od 2 000 do 8 000 zł.

Łącznie w budżecie gminy na bieżącą, głównie integracyjną działalność zarezerwowano (podobnie jak w latach ubiegłych) kwotę 133 025,00 zł.

wydatki jednostek pomocniczych

Od 2010 r. sołectwa otrzymują dodatkowo  fundusz sołecki.  Jego wysokość wyliczana jest według określonego w ustawie wzoru. Zależy od ilości mieszkańców sołectwa i od wykonanych dochodów bieżących gminy.
Wysokość  środków funduszu sołeckiego waha się od  7 088,48  w przypadku najmniejszego sołectwa Baranówko do 25 047, 63 zł w przypadku największych sołectw: Czapur, Daszewic, Krosna, Pecnej i Rogalinka.

O przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego decyduje Zebranie Wiejskie podejmując odpowiednią uchwałę w terminie do 30 września. Sołtys przekazuje uchwałę Burmistrzowi, który jest zobowiązany uwzględnić ją przy planowaniu budżetu na kolejny rok.

Fundusz sołecki 2016

Fundusz sołecki dla 21 sołectw łącznie to kwota 377 192,26 zł.
Gmina otrzyma zgodnie z zapisami Ustawy o funduszu sołeckim z budżetu państwa zwrot w wysokości do 30% poniesionych kosztów  z tego tytułu.

Na diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli przeznaczono kwotę wynikającą z uchwały RM w wysokości 133 560,00 zł.

Za pobieranie podatku sołtysi otrzymają łącznie około 120 000 zł inkasa, czyli wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego.
Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Mosinie z 28 maja 2009 r. jest to 10% od pobranej kwoty.

0 Comments

No Comment.