Sprawy się ślimaczą

10 września Rada Miejska Gminy Kostrzyn uchwaliła Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kostrzyn. Jego opracowanie zajęło 5 lat. W tym czasie odbyły się 3 wyłożenia i kilka konsultacji.
W Mosinie opracowywanie Studium się ślimaczy. Rok i miesiąc zajęło Burmistrzowi uruchomienie procedury planistycznej, czyli przekazanie do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do sporządzenia.
Dopiero po tym obwieszczeniu mieszkańcy mogą zgłaszać wnioski.
Po pierwszym i jedynym wyłożeniu wpłynęło ok. 1 200 uwag.
Stan obecny to nanoszenie zmian w wyniku uwzględnienia części uwag na projekt wyłożony 2 lata temu.
Nadal nie wiadomo, kiedy Studium zostanie uchwalone.
To powoduje m.in. , że 7 planów miejscowych jest w urzędowej zamrażarce.

Procedowanie studium o uwarunkowaniach i kierunkach zagospodarowania przestrzennego w Mosinie i Kostrzynie
ETAPY PROCEDURY PLANISTYCZNEJMOSINAKOSTRZYN
Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia STUDIUM27.02.2013 29.10.2015
Obwieszczenie o przystąpieniu28.03.2014bd
I wyłożenie1.09 do
22.09.2018
29.05.2019 do
19.06.2019
dyskusja publiczna20.09.201810.06.2019
konsultacje społeczne?Gułtowy i Siekierki
II wyłożenie?4.12.2019 do 31.12.2019
III wyłożenie?17.06.2020 do 8.07.2020
Uchwalenie STUDIUM?10.09.2020
Plany oczekujące na uchwalenie STUDIUM
Lp.Obszar, którego dotyczy miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego
uchwała o przystąpieniu
1. Dymaczewo Nowe2009-10-29
2. Rogalin2011-09-02
3.Krajkowo2014-04-29
4.Czapury (północny – zachód)2014-04-29
5.Bolesławiec – Borkowice2015-10-29
6. Mieczewo2019-05-30
7.Radzewice2019-12-12

4 Comments
17/09/2020
| |

Te opóźnienie powoduje właśnie różnego rodzaju patologie. MPZP część z nich by eliminował. Trzeba pamiętać, że MPZP w pewnych okolicznościach może zostać zmieniony, np. na wniosek inwestora. Nie ma idealnego rozwiązania. Najwięcej jednak zależy od Burmistrza. Ewentualne ponowne kandydowanie obecnego Burmistrza winno być przede wszystkim pod tym kątem ocenione. Jeśli mogęto daję Panu Burmistrzowi cezurkę za WuZetki oraz za sprawę ceny śmieci łacznie ndst (obecnie jedynka).

karp 17/09/2020
| |

Pan Pyza powinien grać w Lotto, bo ma niebywałe szczęście. Zawsze trafia na tereny, gdzie procedura uchwalania mpzp nie jest wszczęta i nikt nie śmie jej wszcząć aż do zakończenia procesu budowlanego.