Sprawozdanie oświatowe za rok szkolny 2014/2015

Oprócz podejmowania uchwał rada przyjmuje sprawozdania z różnych obszarów działania gminy. Sprawuje w ten sposób funkcję kontrolną. Na ostatniej sesji radni wysłuchali informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015.
Przedstawiła ją Radzie Miejskiej Anna Balcerek-Kałek kierownik Referatu Oświaty,  Promocji, Kultury i Sportu.
30 listopada powyższym opracowaniem zajmowała się   Komisja Edukacji, Kultury i Sportu.

W porównaniu do roku szkolnego 2013/2014 wzrosła o 180 liczba uczniów w szkołach podstawowych. Spowodowało to wzrost zatrudnienia + 9  etatów.
Nie zmieniła się liczba pracowników administracji i obsługi.
W gminnych placówkach oświatowych jest zatrudnionych 516 osób – 361 nauczycieli i 155 pracowników administracji i obsługi.
Zwiększyła się o 93 liczba dzieci objetych wychowaniem przedszkolnym.
Największe trudności lokalowe ma Szkoła Podstawowa w Krośnie – 18 oddziałów uczyło się w 11 salach lekcyjnych.
Mosińskie szkoły uzyskały w ubiegłym roku szkolnym bardzo dobre wyniki w  egzaminach zewnętrznych.
Wyróżniły się:
Szkoła Podstawowa w Krosinku – I cz. sprawdzianu,
Szkoła Podstawowa w Czapurach – j. angielski
oraz gimnazjum w Rogalinku – ze wszystkich przedmiotów.

sprawozdanie oświatowe

 


ustawa o systemie oświaty art.5a ust 4
Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach:

1) sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego;

2) nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty lub właściwego ministra w szkołach i placówkach tych typów i rodzajów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.

6 Comments
Malgorzata Kaptur 21/12/2015
| |

Bardzo proszę, by nie przenosić retoryki z wielkiej polityki na nasz grunt lokalny. To niczemu dobremu nie służy. Dobrą tradycją mosińskiego samorządu była apartyjność. W Koalicji Samorządowej – naszym sześcioosobowym klubie w poprzedniej kadencji – byli zwolennicy różnych opcji, jednak nigdy nikt nikogo o sympatie polityczne nie pytał. Myślę, że na poziomie gminy powinniśmy się koncentrować na problemach mieszkańców, a nie na polityce.

taboret 19/12/2015
| |

Czy mosińskie szkoły przystąpiły ( moim zdaniem potrzebnego) programu ?
http://tiny.pl/ggvl2
http://szkola-przyjaznarodzinie.pl/