Rejestr umów to lipa

Rejestr umów/zobowiązań ma jedną wielką wadę – jest niekompletny.
Wystarczy pogrupować wydatki tematycznie, a widać, że to, co jest w rejestrze to przypadkowy wycinek rzeczywistości.

W mosińskim urzędzie brak procedur i kontroli ich przestrzegania. Zarządzeń nikt nie czyta i często zapisy w nich pozostają martwe.
Przykładem jest umieszczenie w ostatnim Regulaminie Organizacyjnym UM z 30 grudnia 2019 r. stworzonym przez obecną Sekretarz i podpisanego przez Burmistrza zapisu, że na zapytania i interpelacje radnych miałoby odpowiadać Biuro Rady, co jest sprzeczne nie tylko z prawem, ale i z logiką.

Tak więc był sobie zapis o prowadzeniu rejestru umów, ale większość osób nie miała pojęcia, że jest taki zapis. Efekt jest taki, że jedne umowy tam wpisywano, a innych nie.
W naiwności swojej brałam to za celowe działanie. Teraz już wiem, że to przede wszystkim bałagan i problemy z zarządzaniem zespołem pracowników.
Żeby urząd mógł dobrze funkcjonować – zarządzenia i opracowane na ich podstawie procedury powinny być dobrze przemyślane i jasne, urzędnicy powinni je znać i stosować. Powinna być kontrola ich stosowania. System nagród i kar porządkowych powinien być tak przemyślany, aby wszyscy nie tylko rozumieli celowość rozwiązań, ale wiedzieli, że ich stosowanie jest konieczne i opłacalne.
Skoro w urzędzie jest zwyczaj, że wszyscy urzędnicy niezależnie od jakości pracy dostają nagrody, to burmistrz wyzbywa się możliwości motywowania pracowników.
Skoro wszyscy otrzymują nagrody, są przekonani, że niczego w swojej pracy nie trzeba zmieniać.

Czytelne, dobrze przemyślane, skonsultowane z tymi, których dotyczą, czyli zrozumiałe i akceptowane wymagania – potem kontrola – ostatecznie nagroda lub kara = podnoszenie jakości funkcjonowania urzędu.

Tabela poniżej przedstawia wszystko, co w rejestrze jest na temat odbioru i zagospodarowania odpadów.

Jest pozycja wywóz odpadów ze świetlicy w Mieczewie, innych świetlic brak, jest faktura za odbiór odpadów z terenów publicznych w lutym, w pozostałych miesiącach brak, jest o zagospodarowaniu odpadów w Piotrowie Pierwszym w I półroczu, a w II już nie ma.

Niezależnie od braków w rejestrze jest tam bogaty zbiór informacji, który pozwala wyrobić sobie większe pojęcie o funkcjonowaniu Gminy.

Współpraca Gminy i Zakładu Usług Komunalnych

Kwoty zarezerwowane w budżecie na rok 2019
na mocy porozumień między Gminą
a Zakładem Usług Komunalnych
kwota
dowozy uczniów do szkół1 600 000
zarządzanie i administrowanie nieruchomościami600 000
pielegnacja zieleni i nasadzenia roślin560 000
usuwanie oraz pielęgnacja drzew i innych roślin518 000
naprawy, bieżące potrzeby508 520
profilowanie dróg490 000
gruz, KŁSM400 000
strefa płatnego parkowania300 000
odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów publicznych185 600
znaki156 000
czyszczenie kanalizacji100 000
wiaty przystankowe70 877
remonty cząstkowe70 000
prowadzenie bezpłatnych toalet60 000
zakup (?) Referat Mienia Komunalnego52 800
prowadzenie “przytuliska”52 000
razem5 778 492

Gmina zawiera umowy całoroczne na określone w porozumieniach czynności stałe, jednak podstawą rozliczeń Gminy z Zakładem Usług Komunalnych są faktury wystawiane za poszczególne czynności zlecane przez Urząd.
Patrząc na tabele powyżej widać braki dotyczące umów/zleceń na obsługę komunikacji gminnej

W Rejestrze takich zleceń jest 109 na kwotę 565 581 zł.
33 z nich ( na łączną kwotę 314 756) dotyczą administrowania zasobem mieszkaniowym, głównie usuwania awarii i napraw.
7 ( na łączną kwotę 213 558 zł) ma związek z odpadami.
6 ( na łączną kwotę 3 446 zł dotyczy przewozu osób lub transportu przedmiotów).
22 (na łączną kwotę 29 840 zł) dotyczą prac porządkowych,
Najwięcej, bo 44 pozycje (łączna wartość 104 260 zł) związane są utrzymaniem zieleni).


ZUK usunął gniazdo za 60 zł.
Komu przeszkadzała wrona siwa na ul. Bruno Szulca?


W rejestrze jest tylko faktura za pielęgnację zieleni w kwietniu. Pozostałych faktur nie umieszczono.

Ceny za usługi świadczone przez Zakład Usług Komunalnych często są zbyt wysokie, dawniej mówiło się jak na Batorym.
Przykładem może tu być sadzenie wierzb w Krosinku oraz wycinka i ustawienie choinek.

Ulica Wierzbowa w Krosinku – to naturalna droga z pięknymi starymi wierzbami. Między nimi dosadzono 6 nowych drzew, które dobrze się prezentują.

36 Comments
Małgorzata Kaptur 01/02/2020
| |

Przeglądam zarządzenie nr 224 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 31 grudnia 2019 r.http://bip.mosina.pl/zasoby/files/zarzadzenia/2019/zarzadzenie_224_2019_w_sprawie_udzielania_zamowien_publicznych_w_umm.pdf
gdzie jest mowa o rejestrach i jestem pod wrażeniem, jak można wszystko zagmatwać. Tu “ukłon” w stronę Pani Sekretarz, no i Burmistrza, który to podpisał.
W UM w Mosinie będą prowadzone 2 rejestry, a udostępnieniu w BiP będzie podlegał tylko rejestr umów powyżej 10 300 zł.
W takim razie rejestr zobowiązań jako zbiór pełny, zawierający zobowiązania niezależnie od wartości będzie musiał być tak jak obecnie udostępniony na wniosek w trybie dostępu do informacji publicznej.
Rejestr Umów Sądu Najwyższego
http://www.sn.pl/informacjepraktyczne/SitePages/Centralny_rejestr_umow_SN.aspx?ItemSID=690-dd06802b-76eb-4296-825a-c04f83f61d4e&ListName=Centralny_rejestr_umow_SN
Urząd Miasta Szczecin:
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50899.asp
Cytat z Zarządzenia
Rejestr umów – należy przez to rozumieć zestawienie generowane z rejestru zobowiązań zawierające
następujące dane: numer zobowiązania, datę zobowiązania, źródło zobowiązania, nazwę kontrahenta,
wartość zobowiązania, opis przedmiotu zobowiązania, datę zakończenia zobowiązania oraz symbol referatu merytorycznego;

Ustawa o finansach publicznych
Rozdział 4
Jawność i przejrzystość finansów publicznych
Art. 33. 1. Gospodarka środkami publicznymi jest jawna

Art. 34. 1. Zasada jawności gospodarowania środkami publicznymi jest realizowana przez:

6) zapewnianie radnym danej jednostki samorządu terytorialnego dostępu do:
a) dowodów księgowych i dokumentów inwentaryzacyjnych – z zachowaniem przepisów o rachunkowości oraz o ochronie danych osobowych,
b) informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli gospodarki finansowej,
c) sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni;

karp 29/01/2020
| |

Lud luboński prosi o instrukcję, jak obsłużyć ten wypasiony, dotowany przez UE rejestr umów.
Ja od 1 stycznia nie mogę znaleźć żadnej. Przestaliście je zawierać czy co?

karp 22/01/2020
| |

Ja nie proszę o blokowanie wpisów reg, bo on niczego nie dotyczy.Człowiek na służbie.
Może zamiast wyznania uczuć coś na temat rejestru umów, lub na jakikolwiek inny?
Okresowo takie wnioski składa prezes pewnego zakładu z Wronek.
Ja jestem ciekaw, czy burmistrz Wronek kiedykolwiek zada na konferencji prasowej pytanie”Panie Prezesie, czy da pan radę?” Myślę, że został trwale wyleczony z zadawania takich pytań.

reg 22/01/2020
| |

Poniewaz jest tutaj “”dyskusja”” w ktorej uczestniczy praktycznie tylko KARP proszę o blokowanie jego wpisów obojetnie czego dotycza moze prosze publikowac jeden wpis nastepnie poczekac na inne i dopiero wtedy KARP i to nie jest tutaj cenzura ale KARPIE nie da sie czytac czy to jest ryba czy człowiek Prosze zrozumiec KARPIE tak sie nie da ///Zycze najlepszego Jednak spotkalem urzedniczke znajoma i chyba wywolam nowy temat … OTOZ podbno pan mieloch robi czystki w UM zwalniane sa osoby ktore nie sa przy kosciele i tak zostaly prxzyjete osoby no rodziny szafrzy i panie z kolka rozancowego, panie z czytania BIBLII i pytanie do wszystkich czy to jest grzech wyrzucając jednych i przyjmując innych czy to jest dobroć i czy sa godni udzielac komunii sw. dlaczego zostały przyjęte osoby ktore robily kampanie wyborcza panu milochowi mowil o tym pan radny na sesji ??? czy to jest prawda bo jesli tak to cóż myśle o szafarzach l

karp 21/01/2020
| |

I ty możesz zostać szczęśliwcem, który weźmie udział w 3 dniowej wycieczce do Krakowa, ze swoim burmistrzem.
Napisz krótki(do 10 wersów) utwór w formie wierszowanej, zawierający słowa : Mieloch, Wielki, Mosina, Natenczas i prześlij lub zadzwoń na:
tel.: 61 8109 500 lub 618109 550
fax: 61 8109 558
e-mail: burmistrz@mosina.pl
Ilość miejsc ograniczona.

karp 21/01/2020
| |

Tej sprawy kompletnie nie znam, więc się nie wypowiadam.Zdaje się, że to jednak samorząd Obornik galopował z legislacją za inwestorem zamku w Stobnicy. Bardzo się starali, ale byli krok z tyłu i zmieniali mpzp dopiero jak coś zbudował.

karp 21/01/2020
| |

Na zdjęciu brakuje szóstego drzewka. 🙂
Może być tak, że wierzby mają wykupione w ZUK OC, AC i NW i występują też w pozycjach pielęgnacja zieleni, oraz pielęgnacja drzew.

Gapa 21/01/2020
| |

W zakresie ograniczenia jawności posiedzenia, informuję, że:

Zasada jawności życia publicznego sprawia, że każdy obywatel ma prawo do informacji publicznej a organy władzy publicznej do jej udzielania. Pomijając aspekt społeczny, w wyniku którego każdy obywatel dzięki prawu do informacji, staje się czynnym uczestnikiem życia publicznego (społecznego) i może kształtować właściwą ocenę organów gminy, należy bezwzględnie stosować istniejące w tym zakresie regulacje prawne.

Konstytucja RP w Art. 16 ust. 1 stanowi o tworzeniu wspólnoty samorządowej, której powierza się prowadzenie istotnych spraw publicznych, służących zarówno dobru ogółu mieszkańców jak i indywidualnym członkom wspólnoty. Ustawa o samorządzie gminnym w Art. 1 ust. 1 wskazuje na prawo obywateli do powszechnego lub za pośrednictwem organów gminy stanowienia o wspólnocie. Każdy obywatel ma pełne prawo do społecznej kontroli organów gminy zwłaszcza, że zdecydowana większość spraw rozstrzygają owe organy. Natomiast Art. 11b ust. 1 tejże ustawy stanowi o jawności działania organów gminy a jej wyłączenie nastąpić może wyłącznie na bazie regulacji ustawowych. Oznacza to, że wyłączenie jawności nie może nastąpić jakimkolwiek aktem prawnym niższego rzędu np. Statutu Gminy. Tym bardziej wyłączenie jawności nie może nastąpić bo takie jest zapatrywanie np. Radnego. Organami samorządu gminnego są Rada Gminy (organ stanowiący) i Wójt (organ wykonawczy). Jakkolwiek Komisje Rady nie są organami (tworzone są na podstawie Art. 21 ustawy o samorządzie gminnym) to nie oznacza, że posiedzenia Komisji wyłączone są spod jawności. Art. 11b ust. 2 uwzględnia również zasadę jawności działania wewnętrznych organów Rady. Prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej i jego zakres określa Art. 61 Konstytucji RP i Art. 11b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, z których wynika prawo uczestniczenia w posiedzeniach, dostępu do dokumentów z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.

Konstytucyjne prawo do uzyskiwania informacji obejmuje prawo do rejestracji dźwięku lub obrazu, nie określając kto może to uprawnienie dokonywać. NSA orzekł, że uchwała Rady Gminy w której wprowadzono zakaz rejestrowania obrazu z jej obrad narusza konstytucyjną zasadę jawności. WSA w Łodzi (sygn. II SA/Łd 89/2008) powołując się zarówno na ustawę o samorządzie gminnym jak i ustawę o dostępie do informacji publicznej postanowił, że „bycie obecnym” podczas obrad Rady czy posiedzeń Komisji w kontekście Art. 61 ust. 2 Konstytucji RP, to prawo każdego obywatela do rejestracji dźwięku lub obrazu z obrad Rady lub posiedzeń Komisji. Tym samym każdy ma prawo do nagrywania na dowolny nośnik, w tym również audiowizualny. Tym samym, jakiekolwiek odmienne stanowisko Rady, Wójta, Komisji czy Radnego, zmierzające do zakazu nagrywania obrad i posiedzeń jest naruszeniem konstytucyjnego prawa do jawności działania organów publicznych.

marek 20/01/2020
| |

Mosiński urząd do jeden wielki wałek a na ostatniej gali noworocznej propaganda jak w Korei Północnej, wygłoszona przez najwyższego natomiast nagrodę otrzymała osoba pracująca w UM i będąca jego pupilkiem lub jak kto woli aniołkiem primisława.

Jan Niezbędny 20/01/2020
| |

Pierwsze lepsze ogłoszenie z allegro:
https://allegro.pl/oferta/wierzba-biala-tristis-placzaca-magia-piekna-8524588616
Koszt drzewka wysokości około 170 cm = 26,40 zł.
Nie znam się na ogrodnictwie zbyt dobrze, ale z tego co wiem, to wierzbę można samemu łatwo rozmnożyć. Wystarczy żeby ZUK odciął po jednej dużej gałęzi z istniejących wierzb i wsadził do wiadra z wodą na dwa miesiące. Wiadro niech sobie stoi za hala garażową. Po dwóch miesiącach mamy ładną sadzonkę z korzeniami. Tylko trzeba ją z wiadra wyjąć 😉

karp 20/01/2020
| |

Czy wierzby z Krosinka płaczące nad rozrzutnością, mają się chociaż zdrowo?
Czy ZUK codziennie głaszcze je po pniach?
Co do kwot, to pytanie czy nie ma rozjazdu między kwotami gminy, a kwotami ZUK?
Jeśli w roku 2018 burmistrz i prezes różnili się o 2 tys. co do inkasa na targowisku(5 %), to może w innych działalnościach też się nie schodzą?

karp 20/01/2020
| |

Lipa to takie coś o czym mówił Donald z synem Michałem. Mnie tam brakowało intuicyjnie tych kwot na sadzenie w siatkach. Tak nieśmiało spytam, bo nie jestem takim wybitnym specjalistą od zieleni, jak były prezes ZUK, czy pielęgnacja drzew i pielęgnacja zieleni to to samo, czy coś innego?
Uczniowie coś drogo jeżdżą. Czy gdyby każdy z nich zamówił taksówkę, nie byłoby taniej?