Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi

29 czerwca 2016 r. Rada Miejska podjęła uchwałę o wyjściu Gminy Mosina z Selektu. Na początku lipca Burmistrz zdecydował o utworzeniu nowego referatu, który zajmie się gospodarowaniem odpadami. Został ogłoszony konkurs na kierownika nowego referatu.
W połowie sierpnia wyłoniono osobę, która pełni tę funkcję. Jest nią p. Ewa Jedlikowska.

Z Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie wynika, że do zadań Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi należy wykonywanie zadań publicznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno – ściekowej niezbędne do utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy obejmujące w szczególności:

 1. Tworzenie warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie Gminy;
 2. Tworzenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z zapewnieniem dostępu do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych;
 3. Prowadzenie gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi;
 4. Prowadzenie i aktualizowanie ewidencji podmiotów objętych systemem;
 5. Podejmowanie działań w celu objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie Gminy, zobowiązanych do wnoszenia opłat, systemem gospodarowania odpadami komunalnymi;
 6. Nadzór nad przedsiębiorstwem, które jest odbiorcą odpadów komunalnych od nieruchomości objętych systemem w zakresie:
  a) spełniania wymagań określonych w obowiązujących przepisach,
  b) terminowości wywiązywania się z przyjętego harmonogramu odbioru odpadów komunalnych,
  c) oceny jakości realizacji zleconej usługi odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
  d) rozliczania za zrealizowaną usługę, odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców.
 7. Ustanawianie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obejmującego co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji;
 8. Tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców Gminy, w tym wskazanie miejsc, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych;
 9. Zapewnienie osiągniecia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowani;
 10. Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 11. Dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarki odpadami;
 12. Opracowywanie projektów uchwał, programów, planów, strategii, regulaminów w zakresie zadań referatu;
 13. Przygotowywaniem projektów uchwał w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
 14. Określenie terminów, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 15. Określenie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właściciela nieruchomości;
 16. Przyjmowanie od właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 17. Prowadzenie bieżącej weryfikacji deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 18. Prowadzenie postępowań oraz przygotowywanie projektów decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie wywiązali się z obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty albo powstania uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w złożonej przez niego deklaracji;
 19. Utworzenie i stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi;
 20. Opracowywanie wezwań w sprawie niezłożonych oraz złożonych deklaracji;
 21. Prowadzenie ewidencji deklaracji zobowiązanych podmiotów oraz przygotowywanie analiz, sprawozdawczości z tego zakresu;
 22. Organizacja odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy;
 23. Podejmowanie decyzji o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i organizacja odbierania tych odpadów;
 24. Określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów;
 25. Określenie rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi;
 26. Współudział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
 27. Współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi;
 28. Prowadzenie wymaganych ewidencji i rejestrów;
 29. Przygotowywanie opinii dotyczących zezwoleń na wytwarzanie, usuwanie, wykorzystywanie i unieszkodliwianie odpadów;
 30. Wykonywanie zadań wspólnych realizowanych przez komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Mosinie;
 31. Prowadzenie Rejestru Działalności Regulowanej;
 32. Przyjmowanie i weryfikacja składanych przez przedsiębiorców sprawozdań oraz sporządzenie do Marszałka Województwa i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi;
 33. Kontrola obowiązków wykonania ustawy przez zobowiązane podmioty wraz z nakładaniem kar;
 34. Realizacja zadań inwestycyjnych wynikających z udziału Gminy w Spółce AQUANET S.A. w Poznaniu;
 35. Planowanie Infrastruktury dla Gminy w zakresie gospodarki wodno – ściekowej;
 36. Współpraca w zakresie eksploatacji z właścicielami mediów wodno – ściekowych;
 37. Organizowanie procesu inwestycyjnego dla inwestycji i remontów prowadzonych przez Gminę w zakresie budowy, przebudowy i remontów sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków w tym:
  a) programowanie;
  b) współpraca w organizowaniu przetargów;
  c) współpraca z projektantami;
  d) przygotowanie umów;
  e) nadzór nad wykonawstwem;
  f) organizacja odbioru i przekazanie do eksploatacji;
 38. Prowadzenie spraw w zakresie bieżącego utrzymania urządzeń kanalizacyjnych, tj.:
  a) ewidencjonowanie budowli stanowiących majątek trwały Gminy Mosina, a także ewidencjonowanie i aktualizowanie związanej dokumentacji technicznej i prawnej, w tym prowadzenie książki inwentarzowej, b) zawieranie, ewidencja i rozliczanie umów z podmiotami gospodarczymi na wprowadzanie ścieków deszczowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,
  c) przeprowadzanie kontroli jakości odprowadzanych ścieków deszczowych do gminnej sieci kanalizacji deszczowej na terenie podmiotów gospodarczych oraz na wylotach gminnej sieci kanalizacji deszczowej do odbiorników,
  d) nadzorowanie robót remontowych oraz przebudów urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
  e) udział w komisjach odbioru technicznego tych urządzeń,
  f) przejmowanie i sprawowanie pieczy nad środkami trwałymi przejętymi do eksploatacji,
  g) przeprowadzanie kontroli terenowych stanu utrzymania i funkcjonowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz rozpoznawanie zgłaszanych potrzeb;
 39. Współdziałanie i realizacja zadań własnych Gminy Mosina w zakresie wynikającym z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, tj:
  a) nadzór nad przedsiębiorstwami posiadającymi zezwolenia Burmistrza Gminy Mosina na świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w zakresie realizacji obowiązku regularnego informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
  b) przygotowywanie, na zasadach określonych w ustawie, zezwolenia w drodze decyzji na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków dla przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych,
  c) prowadzenie spraw w zakresie odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;
 40. Współdziałanie i realizacja zadań Gminy Mosina wynikających z zapisów ustawy prawo ochrony środowiska, tj:
  a) analiza kosztów i prowadzenie opłat za szczególne korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania ścieków deszczowych do wód i do ziemi,
  b) prowadzenie i aktualizowanie ewidencji zawierającej informację o wielkości, rodzaju i sposobie zagospodarowania terenu, z którego odprowadzane są ścieki deszczowe.
 41. Współpraca z Referatem Zarządzania Bezpieczeństwem w przypadku wystąpienia zagrożeń oraz klęsk żywiołowych;
 42. Współdziałanie i realizacja zadań Gminy Mosina wynikających z zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a w szczególności:
  a) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych na ścieki oraz współudział ze Strażą Miejską w zakresie kontroli częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych na ścieki – do wykorzystania przy opracowywaniu planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,
  b) prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz współudział ze Strażą Miejską w zakresie kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych – do wykorzystania przy opracowywaniu planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,
  c) współudział z Referatem Finansowo Budżetowym w przygotowywaniu propozycji górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane przez zakład będący miejską jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  d) realizacja zadań związanych z przejęciem w trybie wykonania zastępczego obowiązków utrzymania czystości przez właścicieli nieruchomości w przypadku gdy właściciele nieruchomości nie udokumentują częstotliwości i sposobu korzystania z usług realizowanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  e) wydawanie decyzji nakazujących przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych.
 43. Prowadzenie i aktualizowanie ewidencji zawierającej informację o wielkości, rodzaju i sposobie zagospodarowania terenu, z którego odprowadzane są ścieki deszczowe.
 44. Współpraca z Referatem Planowania Przestrzennego i Budownictwa w zakresie:
  a) wydawania warunków technicznych dla budowy, przebudowy i remontu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;
  b) opiniowania wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;
  c) opiniowania dokumentacji technicznej w zakresie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;
  d) opiniowania koncepcji zamierzeń remontowych i inwestycyjnych w zakresie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
 45. Prowadzenie całokształtu spraw dotyczących konserwacji i eksploatacji systemów wodnych i melioracyjnych w tym:
  a) prowadzenie ewidencji wód, urządzeń melioracji szczegółowych oraz gruntów zmeliorowanych,
  b) udział w oględzinach terenowych związanych z rozpatrywaniem spraw dotyczących utrzymania urządzeń melioracji wodnych,
  c) przygotowanie przedmiarów dla robót konserwacyjnych, ewentualnie opracowanie uproszczonej dokumentacji, kosztorysów inwestorskich na zakres prac planowanych do realizacji,
  d) nadzorowanie realizacji prac i dokonywanie odbioru robót konserwacyjnych,
  e) opiniowanie i przygotowanie opracowań dotyczących hydrologii oraz prowadzenia spraw związanych z pozwoleniami wodnoprawnymi,
  f) przygotowanie umów i innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procesu inwestycyjnego,
  g) zgłaszanie prac remontowych i występowanie o wydanie decyzji pozwolenie na budowę,
  h) udział w przeglądach wałów przeciwpowodziowych i) udział w przygotowaniu inwestycji, służących określeniu uwarunkowań realizacji przedsięwzięć, wynikających z ochrony przeciwpowodziowej,
  j) uzgadnianie dokumentacji inwestorów obcych.
 46. Współdziałanie z gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie prowadzonych przez nie remontów i inwestycji;
 47. Uzgadnianie wszelkich programów inwestycyjnych oraz projektów, które mają by realizowane na terenie Gminy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi.
 48. Koordynowanie i nadzorowanie inwestycji realizowanych przez Gminę i jej jednostki organizacyjne oraz innych inwestorów w zakresie gospodarki wodno – ściekowej.
 49. Publikowanie danych nalężących do zadań komórki z zakresu informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publiczne
0 Comments

No Comment.