Radzewice wczoraj i dziś

Radzewice to kolejna miejscowość w naszej gminie, która staraniem mieszkańców – pasjonatów gromadzi informacje dotyczące historii, zdjęcia, stare dokumenty, mapy…
Rzadko która wieś może się poszczycić takim profesjonalnym i wszechstronnym opracowaniem jak Radzewice.
Składam wyrazy uznania i gratulacje wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej niezwykłej strony, a zwłaszcza Pani sołtys Aleksandrze Kołutkiewicz i Pani Annie Szulc.
Aby ocalić od zapomnienia historię Radzewic, autorzy projektu sięgnęli do wspomnień najstarszych mieszkańców i ich archiwów domowych. Udało się odnaleźć sporo ciekawych dokumentów z XVIII, XIX i początku XX wieku, zachowanych w korespondencji między dworem w Kórniku, a tutejszym mieszkańcami i władzami pruskimi.

Przez ponad dwieście lat, aż do 1945 roku żyli tutaj, pracowali i tworzyli dorobek kulturowy naszej miejscowości osadnicy niemieccy, tzw. Olędrzy. Do dzisiaj zachowały się  po nich stare zabudowania mieszkalne z końca XIX wieku, restauracja, budynek nieczynnej już szkoły z początku XX wieku, usypane groble i charakterystyczne, praktykowane  przez  Olędrów nasadzenia wierzb wzdłuż dróg i rowów nad Wartą.

Przywilej lokacyjny osady Hollędry Radzewskie

Dawna przeprawa promowa

Szkoła w Radzewicach

Cmentarz w Radzewicach

 


Zajrzyj koniecznie: http://radzewice.pl.tl/

W Radzewicach przed wojną były dwa wiatraki. Ten na zdjęciu należał do Do niemieckiego  osadnik Hohensee  ( R a d z e w i c K a r l K n i e l i n g a.

0 Comments

No Comment.