Stowarzyszenie

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Prezes Jan Marciniak 607 592 858 jpm8@wp.pl
Wiceprezes Małgorzata Kaptur 512 334 157 m.kaptur@wp.pl
Sekretarz Łukasz Kasprowicz 697 896 383 kasprowiczlukasz@gazeta.pl
Skarbnik Jacek Szeszuła 605 380 487 jacek.szeszula@vp.pl

adres:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej
ul. Topolowa 11;  62-050 Mosina NIP: 777-277-92-05

Konto: 44 9048 0007 0000 5164 2000 0001

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA .pdf

Jeśli rozważasz możliwość wstąpienia do naszego Stowarzyszenia skontaktuj się
z wybranym członkiem Zarządu.

ZAPRASZAMY!

Pierwsze posiedzenia – powołanie Stowarzyszenia w dniu 5 marca 2004r.

Składka członkowska 10 zł na miesiąc.

czytaj więcej TUTAJ


STATUT  STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU ZIEMI MOSIŃSKIEJ

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Stowarzyszenie o nazwie ”Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej”, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi Ziemi Mosińskiej i jej mieszkańców, wytwarzanie atmosfery zaufania
i szacunku do tradycji, historii i kultury tej ziemi, upowszechnianie informacji o jej dniu dzisiejszym, a także prowadzenie szeroko rozumianej edukacji w zakresie ochrony środowiska, walorów kulturowych i turystycznych, kultywowanie tradycji regionalnej, przystosowanie do funkcjonowania w Unii Europejskiej oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe tych wszystkich, którzy podejmują takie działania.
§2
Siedzibą Stowarzyszenia jest Mosina, powiat poznański, województwo wielkopolskie.
§3
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001r. Nr 79 poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
§4
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
§5
Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Do właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§6
Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.
§7
Stowarzyszenie realizuje cele przez:
1) działalność edukacyjno-informacyjną, m.in. poprzez wydawanie lokalnego czasopisma.
2) współtworzenie i realizację polityki lokalnej oraz udział członków i sympatyków Stowarzyszenia w strukturach samorządu terytorialnego.
3) wszechstronne propagowanie metod i technik, stosowanych w prowadzeniu monitoringu stanu środowiska naturalnego.
4) współpracę z osobami i instytucjami w zakresie objętym statutem.
5) współpracę z innymi organizacjami z Polski i z Unii Europejskiej.
6) współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia.
§8
Realizując powyższe cele, Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków; może również zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.
§ 9
1.Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który przedstawi opinię(rekomendację) co najmniej 2 członków założycieli Stowarzyszenia i złoży deklarację członkowską.
2. Sympatykami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
3. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna lub prawna.
4. Członek honorowy nie ma obowiązku płacić składki członkowskiej.
5. O nadanie członkostwa honorowego, występuje do Walnego Zgromadzenia minimum pięciu członków zwyczajnych, z pisemnym, uzasadnionym wnioskiem.
§ 10
Członkostwo zwyczajne Stowarzyszenia nabywa się w wyniku przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.
§ 11
1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są do:
1) przyczyniania się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
2) dbanie o jego dobre imię,
3) popierania i czynnego realizowania celów Stowarzyszenia,
4) przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu,
5) regularnego opłacania składek członkowskich.
2.Członkowie zwyczajni i honorowi Stowarzyszenia mają prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, w szczególności:
1) przysługuje im bierne i czynne prawo wyborcze,
2) wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
3) korzystać z lokalu Stowarzyszenia,
4) posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia,
5) korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,
6) korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków,
7) korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.
§ 12
1. Osoby fizyczne i prawne mogą zostać sympatykami Stowarzyszenia poprzez złożenie oświadczenia woli, w formie deklaracji Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
2. W takim samym trybie następuje ustanie tej formy wspierania Stowarzyszenia.
3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia sympatycy ustalą z Zarządem.
4. Sympatycy korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym i honorowym wymienionym w § 11 ust.2 pkt.2-7.
§ 13
Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:
1. Rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu.
2. Wykluczenie przez Zarząd w drodze uchwały:
a) za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
b) za nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia,
c) za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez sześć miesięcy,
d) na pisemny, umotywowany wniosek, co najmniej 10 członków Stowarzyszenia,
z przyczyn określonych literami a i b,
e) utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu.
3. Śmierć członka.
§ 14
Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia w tej sprawie jest ostateczna.

ROZDZIAŁ II
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 15
Władzami Stowarzyszenia są:

  1. Walne Zgromadzenie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.

§ 16
Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 2 lata.
§ 17
Uchwały wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
§ 18
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy lub częściej, na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób, co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
2. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, wyznaczonym 15 minut później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
3. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni, honorowi Stowarzyszenia oraz, z głosem doradczym, sympatycy i zaproszeni goście.
4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzania,
d) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
e) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie zmian statutu i wysokości składek członkowskich,
g) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji,
h) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
i) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,
j) nadanie honorowego członkostwa.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów członków.
6. Zmiana statutu, odwołanie prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.
7. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§ 19
1. Zarząd składa się z 4 do 7 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarza i członków Zarządu.
3. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na 2 letnią kadencję.
4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
5. Do kompetencji Zarządu należy:
a) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
c) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia,
d) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
e) na pisemny, umotywowany wniosek członka zwyczajnego rozłożenie jego zaległości w opłacaniu składki członkowskiej na raty lub umorzenie zaległości.
6. Do Zarządu należą wszystkie uchwały nie zastrzeżone dla innych władz Stowarzyszenia.

§ 20
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i członków.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
b) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zgromadzeniu,
c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia.

§ 21
W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 15 pkt 2 i 3 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 22
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.
2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
3. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych są upoważnieni dwaj członkowie Zarządu, w tym prezes lub wiceprezes.

§ 23
1.Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub
w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3.W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy – Prawo o stowarzyszeniach.

—————————————————————————————————————
Tekst ujednolicony –stan na dzień 11 stycznia 2012r
————————————————————————————————————–

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.