Studium 2022 – I część

Jest jeszcze czas na składanie uwag, termin upływa 22 kwietnia 2022 r. dlatego warto zapoznać się z rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Studium.
Od 8 do 30 marca trwało II wyłożenie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Mosina.
Po dyskusji publicznej w dniu 10 marca przeprowadzonej w trybie zdalnym odbędą się jeszcze dwie dyskusje publiczne w trybie stacjonarnym.

5 kwietnia 2022 r. (wtorek) o godzinie 17:00, w Mosińskim Ośrodku Kultury przy ul. Dworcowej 4 w Mosinie;

6 kwietnia 2022 r. (środa) o godzinie 17:00, w Świetlicy Wiejskiej przy ul. Piotrowskiej 5 w Daszewicach.


Tworzenie nowego Studium trwa od 27 lutego 2013 r. czyli od 9 lat.
Jesienią 2018 miało miejsce I wyłożenie projektu, które spotkało się m.in. ze sprzeciwem zlokalizowania na polach wsi Rogalin-Świątniki-Mieczewo dużej strefy aktywizacji gospodarczej.
Na ręce burmistrza złożono ponad tysiąc uwag. Długo trwało ich rozpatrywanie.
Jakie zmiany ostatecznie w ciągu tego okresu ( 3,5 roku) zostały wprowadzone? Czy tych zmian jest wiele? Dlaczego tak długo je wprowadzano?


Warto przyjrzeć się zmianom w zagospodarowaniu przestrzennym w schemacie STUDIUM Z 2010PROJEKT 2018 PROJEKT 2022

BORKOWICE I BOLESŁAWIEC

Na przykładzie sołectwa Borkowice/Bolesławiec możemy zaobserwować kilka zmian:
1. W wyłożonym obecnie projekcie zniknął obszar przeznaczony pod aktywność gospodarczą w Borkowicach, zwiększył się teren pod aktywność gosp. w Bolesławcu.
2. W obowiązującym Studium było więcej terenów pod zabudowę mieszkaniową w Borkowicach, w 2018 r. został radykalnie zmniejszony – zniknęły 2 obszary, obecna propozycja to przywrócenie jednego z nich.

Warto podkreślić, że na terenie całej gminy na obszarach przeznaczonych pod aktywność gospodarczą w porównaniu z projektem z 2018 r. zmniejszono z 15 do 10% udział powierzchni biologicznie czynnej.

PECNA

W Pecnej w porównaniu do obowiązującego Studium 2 istotne zmiany (były już w projekcie z 2018 r.)
1. Umniejszono obszar zabudowy mieszkaniowej,
2. Wyznaczono w lesie teren E_UZ3.
Obszar ten stał się sławny z uwagi na wybudowanie rok temu wodociągu do terenu należącego do rodziny radnego.
Sprawą zajmowała się Komisja Rewizyjna.
Wg jej ustaleń właściciele tego leśnego obszaru wyrazili niezadowolenie z ustalonych warunków;
Wnioskodawca żądał specjalnego potraktowania tego obszaru. Jego żądania zostały w części spełnione.
Oczekiwał, zwiększenia powierzchni zabudowy z 20% do 50% i zmniejszenia udziału powierzchni biologicznie czynnej z 60% do 30%.
Ostatecznie zapisy dla tego obszaru dopuszczają 30% zabudowy i zachowania minimum 50% powierzchni biologicznie czynnej.

DRUŻYNA/NOWINKI

W tym sołectwie widzę 3 drobne zmiany.

0 Comments

No Comment.