Co dla nas w projekcie budżetu powiatu?

 1. Wydatki majątkowe (§ 6610 – Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) 
 • kwota 1 000 000 Przebudowa DP 2466P – ul. Sowiniecka w Mosinie.
 • kwota 15.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Projekt budowy dwóch zatok autobusowych w ciągu DP 2463P – ul. Mostowa przy ul. Łaziennej i ul. Kanałowej.
  W dniu 11.03.2015 roku Burmistrz Gminy Mosina w piśmie znak IK.031.1.2015 z dnia 06.03.2015 roku wskazał potrzeby remontowo – inwestycyjne na drogach powiatowych na terenie miasta Mosina w latach 2015-2018. Do realizacji w roku 2017 zaplanowano wykonanie projektu budowy dwóch zatok autobusowych w ciągu DP 2463P – ul. Mostowa przy ul. Łaziennej i ul. Kanałowej. Koszt realizacji oszacowano na kwotę 30.000 zł oraz określono 50% udział powiatu i gminy; str. 57
 • kwota 17.500 zł – Projekt remontu jezdni i chodnika w ciągu DP 2465P – ul. Leszczyńska od skrzyżowania ze sygnalizacją świetlną do ul. Strzałowej.
  Koszt realizacji oszacowano na kwotę 35.000zł oraz określono 50% udział powiatu i gminy;
 • kwota 12.500 zł – Projekt remontu jezdni i chodnika w ciągu DP 2466P – ul. Wawrzyniaka od skrzyżowania ze sygnalizacją świetlną do ul. Niezłomnych.
  Koszt realizacji oszacowano na kwotę 25.000zł oraz określono 50% udział powiatu i gminy;
 • kwota 7.500 zł – Projekt remontu chodnika w ciągu DP 2463P – ul. Śremska od skrzyżowania ze sygnalizacją świetlną do ul. Kolejowej.
  Koszt realizacji oszacowano na kwotę 15.000 zł oraz określono 50% udział powiatu i gminy.
 • kwota 700 000 zł. – odnowienie elewacji szkoły i internatu ZS w Mosinie, ul. Topolowa

2. Wydatki bieżące na dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego)

3. Bieżące utrzymanie 5,3 km dróg powiatowych w  granicach administracyjnych miasta – 148 000 zł.

4. Dokumentacja projektowa

 • kwota 90.000 złBudowa ścieżki rowerowej w ciągu dróg powiatowych nr 2465P i 2469P w m. Drużyna, gm. Mosina (ZIT). Zadanie to jest ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2017-2021;
 • kwota 100.000 złBudowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 3911P granica powiatu – Pecna w m. Pecna, gmina Mosina (ZIT). Zadanie to jest ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2017-2021;

5. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych),

 • kwota 30.000 zł – na zadanie pn. Budowa dróg gminnych w ciągu ulic Torowej (nr G194P), Cisowej (nr G25P) oraz Ogrodowej (nr G100P) w Mosinie.
  Pismem nr BZPE.041.27.2016 z dnia 08.08.2016 roku, Gmina Mosina wystąpiła o dofinansowanie zadania polegającego na budowie dróg gminnych ulic Torowej (nr G194P), Cisowej (nr G25P) oraz Ogrodowej (nr G100P) planowanego do realizacji w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019  w roku 2017;

6. Wydatki na prowadzenie szkół publicznych:

 • Zespół Szkół w Mosinie5 298 014 zł
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie 6 500 000 zł.
  (w tym założenie radiowęzła w budynkach przy ul. Topolowej i Kościelnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie – 40.000 zł  oraz zakup zewnętrznych instrumentów muzycznych, usprawniających słuch i koordynację oraz rozbudzających wrażliwość na odbiór muzyki, w ramach rozbudowy placu zabaw dla dzieci przy ul. Topolowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie – 11.000 zł.)
0 Comments

No Comment.