Pomoc społeczna w gminie Mosina – 2015

W 2015 roku pomocą społeczną zostało objętych 640 rodzin, w których żyło 1 488 osób. Pracownicy Działu Organizacyjnego i Działu Pracowników Socjalnych (15 osób) w 2015 roku wydali  2 609 decyzji (przyznające, odmawiające, zmieniające, uchylające).

Najczęstszymi powodami trudnej sytuacji życiowej klientów Ośrodka Pomocy Społecznej były:

Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin w 2013 r. Liczba rodzin w 2014 r. Liczba rodzin w 2015 r.
Ubóstwo 396 385 375
Bezdomność 17 22 15
Bezrobocie 253 251 236
Niepełnosprawność 174 189 192
Długotrwała lub ciężka choroba 266 302 335
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wych. i prowadzenia gosp. domowego 67 91 108
Przemoc w rodzinie 33 8 14
Alkoholizm 41 54 61
Trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 11 10 9
Zdarzenie losowe 32 5 5
Narkomania 5 2

 

Największą grupę rodzin, którym udzielono wsparcia w 2015 roku, stanowiły rodziny osób dotkniętych ubóstwem (375 rodzin) i  długotrwałą chorobą (335 rodzin). Pomoc z powodu bezrobocia otrzymało 236 rodzin. W porównaniu do 2014 roku liczba rodzin, w których występuje problem bezrobocia kształtowała się na porównywalnym poziomie.

Praca socjalna ma na celu ułatwienie funkcjonowania osób i rodzin oraz rozwijanie poczucia własnej wartości poprzez wykorzystywanie możliwości tkwiących w ludziach oraz zasobach lokalnej społeczności. Praca socjalna polega na rozwiązywaniu różnorodnych problemów związanych m. in. z motywowaniem do podjęcia zatrudnienia czy przywrócenia stabilizacji życiowej.

W 2015 roku pracą socjalną objętych zostało 640 rodzin (1 488 osób w rodzinach).
W 2014 r.  odpowiednio                                      615 rodzin  ( 1 449 osób w rodzinie)
Spośród powyższej grupy rodzin, wyłącznie pracą socjalną zostały objęte 92 rodziny (242 osoby w rodzinach).

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie w 2015 roku wypłacił zasiłek stały 68 osobom (w 2014 r. 64) niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy, których dochód był niższy od ustawowego kryterium dochodowego.

Osobom pobierającym zasiłek stały wypłacono 606 świadczeń na kwotę 284.966,89 zł, gdzie średnia wartość świadczenia wyniosła 470,24 zł.
W 2014 r. 589 świadczeń na kwotę 255 738,91 zł, śr. wartość świadczenia  434,19 zł

Osobom otrzymującym zasiłek stały opłacane były składki zdrowotne

W roku 2015 zasiłek okresowy wypłacono 227 osobom w ilości 1 480 świadczeń na ogólną kwotę 634.478,97 zł, z czego 536.186,13 zł stanowią środki pochodzące z budżetu państwa,  a pozostała kwota stanowiąca  98.292,84 zł, to środki własne gminy.
W 2014 r. 238 osób, 1 508 świadczeń na kwotę 620 924,53, w tym 125 370,31 ze środków własnych gminy.

Pomocą w formie zasiłku celowego w 2015  roku objętych zostało 455 środowisk rodzinnych, wypłacono świadczeń na ogólną kwotę 420.897,75 zł, z tego 76 rodzinom udzielono wsparcia w formie specjalnego zasiłku celowego na łączną kwotę 75.645,08 zł.

Zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe przyznane były przede wszystkim na zakup opału, leków, kosztów utrzymania mieszkania, na zakup odzieży, obuwia.

Ponadto 5 rodzin otrzymało zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, wypłacono pomoc finansową na ogólną kwotę 9.700 zł

W roku 2015  dożywianiem w szkole i przedszkolu objęto 239 dzieci ( w 2014  198 dzieci) a 93 rodziny otrzymały wsparcie w formie zasiłku celowego na zakup żywności.

Ogólny koszt przeznaczony na dożywianie w szkole oraz zasiłek na zakup żywności wyniósł  234.099,72 zł, z czego kwota 91.499,08 zł stanowiła dotację z budżetu państwa.

W latach 2007 – 2015 w domach pomocy społecznej z terenu Gminy Mosina przebywała następująca liczba osób:

1) 2007 – 7 osób,

2) 2008 – 7 osób,

3) 2009 – 5 osób,

4) 2010 – 8 osób,

5) 2011 – 7 osób,

6) 2012 – 7 osób,

8) 2013 – 7 osób,

9) 2014 – 6 osób,

10) 2015 – 8 osób – 186 047,31 zł.

W 2015 roku 11 osobom bezdomnym wydano skierowania do schroniska, a koszt tego zadania wynosił 36.661 zł. W 2014 r. – 18 osób koszt 42 599,39 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie w 2015r. ponosił koszty związane
z pogrzebem 2 osób, a koszt tego zadania wynosił 7.675,36 zł.

W 2015 roku wpłynęło 1.484 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, na podstawie których przyznano:

 

Lp Rodzaj świadczenia Ilość świadczeń Kwota świadczeń
1 Zasiłek rodzinny 16.073 1.619.382 zł
2 Dodatek z tytułu urodzenia dziecka 92 92.000 zł
3 Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 632 237.151 zł
4 Samotne wychowania dziecka 680 119.455 zł
5 Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego 1.101 88.460 zł
6 Rozpoczęcie roku szkolnego 1.005 100.500 zł
7 Dojazdów do miejscowości, w której znajduje się szkoła 1.714 85.700,00 zł
8 Zamieszkania w miejscowości, w której znajduje się szkoła 43 3.960 zł
9 Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 2.339 190.680zł
10 Zasiłki pielęgnacyjne ogółem 5.557 850.221zł
-zasiłek pielęgnacyjny z tyt. niepełnosprawności 2.096 320.688zł
– zasiłek pielęgnacyjny dla osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności 1.921 293.913zł
-zasiłek pielęgnacyjny dla osoby o umiarkowanym st.niepełnosprawności 1.369 209.457zł
– zasiłek pielęgnacyjny dla osoby powyżej 75 lat 171 26.163zł
11 Świadczenie pielęgnacyjne 977 1.166.067zł
12 Specjalny zasiłek opiekuńczy 125 58.743zł
13 Zasiłek dla opiekuna 427 220.463zł
14 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 300 300.000zł
RAZEM 36.544 5.983.107zł

 

Liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych w 2015 roku wyniosła 974.

Liczba wydanych decyzji (przyznające, zmieniające, uchylające, o nienależnie pobranych świadczeniach i zwrocie, umarzające, odmawiające) to  1.698.

Fundusz alimentacyjny 

Ilość rodzin korzystających ze świadczeń z FA                   –       112 rodziny

Liczba wypłaconych świadczeń                                            –       2.058

Łączna kwota wypłaconych świadczeń                                –       853.600 zł

Liczba wydanych decyzji                                                         –       325

 

W roku 2015 na terenie gminy Mosina funkcjonowało 8 świetlic opiekuńczo-wychowawczych: w Mosinie, Rogalinku, Pecnej, Daszewicach, Dymaczewie Starym, Rogalinie, Czapurach i Krośnie.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W roku 2015 odbyły się 24 posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Omówiono 334 sprawy dotyczące osób uzależnionych i współuzależnionych. Pozytywnie rozpatrzono  39 wniosków dotyczących wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w handlu i gastronomii, w tym  15 wniosków o wydanie  zezwoleń jednorazowych. Łącznie Komisja wydała 39 postanowień w sprawie lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Rozmowy motywacyjno-interwencyjne przeprowadzono z 281 osobami uzależnionymi i współuzależnionymi. Wpłynęło 25 nowych wniosków o podjęcie działań w stosunku do osób nadużywających napojów alkoholu. Do każdej  nowej sprawy zebrano informacje z Komisariatu Policji w Mosinie oraz z Centrum Redukcji Szkód i Wczesnej Interwencji Terapeutycznej przy Wielkopolskim Centrum Pomocy Bliźniemu w Poznaniu (dawna Izba Wytrzeźwień), a w niektórych przypadkach z Ośrodka Pomocy Społecznej. Do biegłego psychologa skierowano 23 osoby na badanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz 23 osoby do biegłego psychiatry. Biegli wydali 17 opinii w przedmiocie uzależnienia, natomiast 6 osób nie zgłosiło się na badanie.

Do Sądu Rejonowego w Śremie skierowano 12 spraw o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

W ramach powyższych działań prowadzono również korespondencję z Sądem Rejonowym w Śremie, Komisariatem Policji w Mosinie, szkołami, Prokuraturą i z Centrum Redukcji Szkód i Wczesnej Interwencji Terapeutycznej przy Wielkopolskim Centrum Pomocy Bliźniemu w Poznaniu.

Na rok 2015 zaplanowano przeprowadzenie 20 kontroli w punktach sprzedaży napojów alkoholowych. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadziła 19 kontroli, ponieważ jeden sklep został zlikwidowany. Kontrolą objęto zasady i warunki korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wszystkie kontrolowane placówki posiadały w miejscach widocznych wywieszki o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych oraz o zakazie sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim i nietrzeźwym.

Na terenie Gminy Mosina na dzień 31 grudnia 2015 r. sprzedaż napojów alkoholowych prowadzona była w 58 placówkach handlowych, które posiadały następujące zezwolenia:

58 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz  piwa,

56 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pow. 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa,

52 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych po  18% zawartości alkoholu.

Ponadto sprzedaż napojów alkoholowych prowadzona była również w 13 placówkach gastronomicznych.

 

WYSZCZEGÓLNIENIE

Lata poprzednie Rok oceny (2015) Potrzeby
 

Rok 2013

 

Rok 2014

Rok po ocenie Dwa lata po ocenie
ZASIŁKI RODZINNE I DODATKI DO ZASIŁKÓW RODZINNYCH
Liczba rodzin 1 999 974 974 1 000 1 000
Kwota świadczeń w złotych 2 2 884 353 2 568 312 2 537 392 2 600 000 2 600 000
JEDNORAZOWY DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA
Liczba świadczeń 3 100 80 92 100 100
Kwota świadczeń w złotych 4 100 000 80 000 92 000 100 000 100 000
JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA
Liczba świadczeń 5 249 277 300 350 350
Kwota świadczeń w złotych 6 249 000 277 000 300 000 350 000 350 000
ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE
Liczba świadczeń 7 1 145 851 977 1 000 1 000
Kwota świadczeń w złotych 8 663 951 627 099 1 166 067 1 200 000 1 200 000
DODATEK DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO
Liczba świadczeń 9 396 851 3 x X
Kwota świadczeń w złotych 10 39 600 170 200 600 x X
ZASIŁEK PIELĘGMACYJNY OGÓŁEM
Liczba świadczeń 11 5 139 5 183 5 557 5 700 5 700
Kwota świadczeń w złotych 12 786 267 792 999 850 221 872 100 872 100
W tym:
ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DZIECKA
Liczba świadczeń 13 1 793 1 834 2 096 2 220 2 220
Kwota świadczeń w złotych 14 274 329 280 602 320 688 339 600 339 660
ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W WIEKU POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Liczba świadczeń 15 1 820 1 876 1 921 1 930 1 930
Kwota świadczeń w złotych 16 278 460 287 028 293 913 295 290 295 290
ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W WIEKU POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA O UMIARKOWANYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, KTÓRA POWSTAŁA PRZED UKOŃCZENIEM 21 ROKU ŻYCIA
Liczba świadczeń 17 1 343 1 298 1 369 1 370 1 370
Kwota świadczeń w złotych 18 27 999 198 594 209 457 209 610 209 610
ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA OSOBY, KTÓRA UKOŃCZYŁA 75 LAT
Liczba świadczeń 19 183 175 171 180 180
Kwota świadczeń w złotych 20 205  479 26 775 26 163 27 540 27 540
SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY
Liczba świadczeń 21 44 69 125 150 150
Kwota świadczeń w złotych 22 22 117 35 880 58743 72 000 72 000
ZASIŁEK DLA OPIEKUNA
Liczba świadczeń 23 X 673 427 450 450
Kwota świadczeń w złotych 24 X 346 979 220 463 234 000 234 000
ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
Liczba rodzin 25 110 118 112 130 130
Kwota świadczeń w złotych 782 439 802 830 853 600 980 000 980 000
DODATKI MIESZKANIOWE
Liczba gospodarstw domowych 26 34 36 32 33 30
Kwota świadczeń w złotych 27 68 569 70 257 59 809 63 000 56 000
DODATEK ENERGETYCZNY
Liczba gospodarstw domowych 28 x 9 10 10 10
Kwota świadczeń w złotych 29 x 1 518 1 333 1 350 1 350
OPŁACENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO
Liczba osób 30 69 66 69 75 75
Kwota świadczeń w złotych 31 31 108 36 415 27 852 45 000 45 000
OPŁACENIE SKŁADKI UBEZPIECZNIE SPOŁECZNEGO
Liczba osób 32 92 60 137 140 140
Kwota świadczeń w złotych 33 195 339 168 033 315 729 350 000 350 000
ŚWIADCZENIE INTEGRACYJNE (CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ)
Liczba osób 34 0 0 0 0 0
Kwota świadczeń w złotych 35 0 0 0 0 0
ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH
Liczba osób ogółem 36 0 0 0 0 0
Kwota świadczeń w złotych 37 0 0 0 0 0
STYPENDIA SOCJALNE DLA UCZNIÓW I ZASIŁKI SZKOLNE
Liczba osób 38 164 276 266 280 280
Kwota świadczeń w złotych 39 97 563 211 042 214 226 220 000 220 000

KADRA JEDNOSTKI POMOCY I WSPARCIA

 

Instytucje pomocy społecznej służą zaspokajaniu potrzeb jednostek, jak również stanowią element kontroli społecznej, podtrzymujący spójność i funkcjonalność systemu społecznego. W Gminie Mosina role tę pełni Ośrodek Pomocy Społecznej.

W strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej jest:

– Kierownik (1)

– Dział Pracowników Socjalnych (7)

– Dział Organizacyjny (1)

– Dział Finansowo – Księgowy (2)

– Dział Świadczeń Rodzinnych (3)

– Asystent Rodziny (1)

ŚRODKI FINANSOWE NA WYDATKI POMOCY SPOŁECZNEJ I INNYCH OBSZARACH POLITYKI SPOŁECZNEJ W BUDŻECIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (zadania własne i zadania zlecone)

 

WYSZCZEGÓLNIENIE

Lata poprzednie Rok oceny (2015) Potrzeby
 2013  2014 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie
OGÓŁEM ( działy) 1 9 446 870 10 072 002 12 404 654 11 870 942 12 177 260
W tym w budżecie OPS/PCPR 2 9 278 677 9 470 681 10 161 021 10 623 583 10 910 206
 OCHRONA ZDROWIA
Przeciwdziałanie narkomanii 3 6 087 6 276 4 926 10 000 10 000
W tym w budżecie OPS/PCPR 4 6 087 6 276 4 926 10 000 10 000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5 375 887 351 843 404 478 390 000 390 000
W tym w budżecie OPS/PCPR 6 375 887 351 843 404 478 390 000 390 000
852 – POMOC SPOŁECZNA
 Domy pomocy społecznej 9 162 925 155 519 186 047 195 570 217 000
W tym w budżecie OPS/PCPR 10 162 925 155 519 186 047 195 570 217 000
 Rodziny zastępcze 13 0 0 102  294 110 000 115 000
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 15 5 126 9 612 6 750 8 600 9 000
W tym w budżecie OPS/PCPR 16 5 126 9 612 6 750 8 600 9 000
Wspieranie rodziny (m.in. asystenci i rodziny wspierające) 17 0 0 50 778 52 640 55 000
W tym w budżecie OPS/PCPR 18 0 0 50 778 52 640 55 000
Świadczenia rodzinne,  z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego 19 5 901 945 5 949 327 6 587 322 6 733 401 6 900 000
W tym w budżecie OPS/PCPR 20 5 901 945 5 949 327 6 587 322 3 733 401 6 900 000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 21 31 108 36 415 51 105 52 000 53 000
W tym w budżecie OPS/PCPR 22 31 108 36 415 51 105 52 000 53 000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 23 1 033 044 1 101 246 1 112 840 1 200 000 1 250 000
W tym w budżecie OPS/PCPR 24 1 033 044 1 101 246 1 112 840 1 200 000 1 250 000
Dodatki mieszkaniowe 25 68 569 71 801 59 809 63 000 56 000
W tym w budżecie OPS/PCPR 26 68 569 71 801 59 809 63 000 56 000
Zasiłki stałe 27 233 304 255 739 284 967 296 570 309 260
W tym w budżecie OPS/PCPR 28 233 304 255 739 284 967 296 570 309 260
Ośrodek Pomocy Społecznej 29 872 869 957 436 287 956 1 177 199 1 200 000
W tym w budżecie OPS/PCPR 30 872 869 957 436 987 956 1 177 199 1 200 000
Usługi opiekuńcze i specjalist. 33 170 208 164 805 172 773 195 603 211 000
W tym w budżecie OPS/PCPR 34 170 208 164 805 172 773 195 603 211 000
Pozostała działalność 41 417 605 410 662 251 270 249 000 250 000
W tym w budżecie OPS/PCPR 42 417 605 410 662 251 270 249 000 250 000
 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
 Żłobki 43 0 15 221 187 207 338 000 340 000
Dzienni opiekunowie 47 0 0 7 800 18 000 20 000
 pozostała działalność w zakresie polityki społecznej 55 0 287 708 1 732 106 561 359 572 000
 Edukacyjna opieka wychowawcza
 Pomoc materialna dla uczniów 57 168 193 298 392 214 226 220 000 220 000

W 2016 roku przewiduje się zwiększenie zatrudnienia o 4 etaty na stanowisko urzędnicze ds. świadczeń rodzinnych w związku z realizacją przez tut. Ośrodek zadań wynikających z wchodzącej z dniem 1 kwietnia br. ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji, dotknięte różnymi problemami wymagają właściwego zdiagnozowania przez pracowników socjalnych. Pracownicy socjalni tut. Ośrodka są odpowiednio wykształceni, jednak nadal nie ma wystarczającej liczby zatrudnionych pracowników socjalnych.

Zgodnie z art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej „Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na 2.000 mieszkańców lub proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych pracą socjalną w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących.”

Gmina Mosina na koniec 2015 r. liczyła ponad 30 tys. mieszkańców, obecnie zatrudnionych jest 7 pracowników socjalnych, należy dążyć do zapewnienia wymaganej ustawowo liczby pracowników socjalnych, a także do zwiększenia zatrudnienia w Dziale Księgowo – Kadrowym.

Na podst. opracowań OPS

0 Comments

No Comment.