Pogram Rewitalizacji – przekaż swoje uwagi

Został udostępniony do konsultacji Program Rewitalizacji. Jest w nim sporo  nieścisłości, dlatego proszę mieszkańców ulic, które znajdują się na obszarze rewitalizacji o zapoznanie się z dokumentem i zgłoszenie swoich uwag.

Ulice na obszarze objętym rewitalizacją:

 20 Października,  25 Stycznia,  Budzyńska  Chodkiewicza  Czwartaków,  Dębowa,  Długa,  Dworcowa,  Farbiarska,  Fiedlera,  Kanałowa,  Kasprowicza,  Kasztanowa,  Klonowa  Kolejowa,  Kołłątaja,  Komara,  Konopnickiej,  Krosińska  Krotowskiego,  Krótka,  Kusocińskiego,  Leszczyńska,  Łasaka,  Łazienna,  Marusarza,  Mickiewicza,  Mocka,  Mostowa,  Niezłomnych,  Nowa,  Orzeszkowej,  Poniatowskiego,  Poznańska,  Pożegowska,  Prusa,  Reja,  Reymonta,  Rzeczna,  Rzeczypospolitej Mosińskiej,  Skrzynecka,Słoneczna  Słowackiego  Sowiniecka  Spacerowa,  Stamma,  Strzałowa,  Strzelecka,  Szosa Poznańska,  Ślusarskiego,  Śremska,  Torowa,  Wagnera,  Wawrzyniaka,  Wąska,  Wiejska,  Wybickiego.

Moim zdaniem ul. zaznaczone na czerwono nie znajdują się na obszarze rewitalizacji, natomiast brakuje ul. Jesionowej, Tylnej, Garbarskiej, Szkolnej.

Obszar rewitalizacji zamieszkuje 7750 osób, co stanowi 25,48% wszystkich mieszkańców Gminy. Powierzchnia obszaru natomiast zajmuje 215,48 ha, co stanowi 1,30% powierzchni całej Gminy.

Brakiem lub złym stanem chodnika charakteryzują się ulice:
 Klonowa;  Nowa;  Kanałowa;  Łazienna;  Leszczyńska;  Strzałowa;  Mostowa;  Śremska;  Długa;  Kasztanowa;  Skrzynecka;  Wiejska;  Spacerowa;  Krótka;  Fidlera;  Szosa Poznańska;  Mocka.

Pominięto ul. Chodkiewicza, Czwartaków, Komara, Kusocińskiego, Łasaka, Marusarza, Stamma, Ślusarskiego, Wagnera

Brakiem kanalizacji deszczowej charakteryzują się ulice:
 Klonowa;  Słoneczna;  Wybickiego;  Krosińska;  Kanałowa;  Łazienna;  Strzałowa;  Długa;Kasztanowa;  Torowa;  Spacerowa;  Krótka;  Fidlera;  Rzeczypospolitej Mosińskiej.

Według mojej wiedzy ul. Strzałowa, Długa, Torowa i połowa Kasztanowej mają kanalizację deszczową.

Łącznie na obszarze rewitalizacji zarejestrowanych jest 4937 pojazdów. W celu poprawnej interpretacji wskaźnika dane te przedstawiono w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. Średnio, na 100 mieszkańców obszaru rewitalizacji przypada 78,06 zarejestrowanych pojazdów.
Najwyższą wartością wskaźnika charakteryzują się poniższe ulice:
 Wąska (446,15 w przeliczeniu na 100 mieszkańców zarejestrowanych pojazdów)
 Mostowa (434,21),
 Nowa (389,83),
 Szosa Poznańska (287,66),
 Wiejska (277,87),
 Długa (254,88).

Poniżej zaprezentowano listę podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych:
1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej;
2. Adaptacja budynku przy ul. Wawrzyniaka „Kogucika” na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne, turystyczne;
3. Adaptacja pałacu Budzyń na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne, turystyczne, administracyjne wraz z rewaloryzacją Parku Budzyń i budową przystani kajakowej;
4. Zagospodarowanie terenów tzw. „Glinianek”;
5. Budowa drogi „Czerwonka”;
6. Zagospodarowanie Placu Eleganta;
7. Modernizacja Placu 20 Października;
8. Budowa basenu z pomieszczeniami rekreacyjnymi i sportowymi wraz z zagospodarowaniem Parku Gminnego „Strzelnica” w Mosinie;
9. Zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej nad Kanałem Mosińskim;
10. Promocja przedsiębiorczości, pośrednictwo pracy – Gminne Centrum Informacji w Mosinie;
11. Zintegrowane Węzły Przesiadkowe – dworzec kolejowy Mosina;
12. Ptasi Park – zagospodarowanie terenu;
13. Wyznaczenie i przystosowanie terenu pod organizację imprez masowych;
14. Budowa wschodniej obwodnicy Miasta Mosina.

W Programie Rewitalizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjne uszczegółowiono.

ad 8

Cel projektu:

Celem projektu jest podniesienie poziomu jakości życia mieszkańców Gminy Mosina i promocja zdrowia poprzez zwiększenie dostępu do oferty sportowej.
Wytyczone zostaną ścieżki, do użytku oddana zostanie niezbędna infrastruktura i elementy małej architektury. Oprócz tego, celem projektu jest ochrona roślinności poprzez uporządkowanie parku, wprowadzenie gospodarki drzewostanem i zaprojektowanie roślin.

Zakres działań (krótki opis projektu):

Zaprojektowanie oraz wybudowanie obiektu: pływalnia główna (5-6 torów po ok. 25m długości), część sanitarno-szatniowa, część rekreacyjna, pomieszczenia towarzyszące (np. sauna, solarium), zagospodarowanie terenu wokół obiektu, oddanie do użytku. Projekt Zagospodarowania Parku Gminnego „Strzelnica” zakłada zaadaptowanie istniejącego drzewostanu i ukształtowania terenu oraz jego podkreślenie i wykorzystanie. Dla istniejących drzew została wykonana gospodarka drzewostanem, która wskazuje drzewa do wycięcia oraz określa zabiegi pielęgnacyjne dla pozostałych drzew. W projekcie zagospodarowania terenu przewidziano m.in. ścieżki pieszorowerowe wraz z towarzyszącą infrastrukturą (m.in. ławki, kosze na śmieci, latarnie), elementy sportowo-rekreacyjne. Projekt zakłada zachowanie przebiegu głównych ciągów komunikacyjnych oraz dodanie nowych, które określą charakter całego założenia.

ad 11

Cel projektu:
Celem projektu jest stworzenie zrównoważonego systemu transportowego i zwiększenie roli niskoemisyjnego transportu publicznego w komunikacji na terenie Gminy poprzez realizację inwestycji funkcjonalnych obejmujących zakup taboru autobusowego, budowę przystanków autobusowych, chodników oraz parkingu, rozbudowę sieci ścieżek rowerowych, pozwalających na utworzenie zintegrowanych węzłów przesiadkowych na terenie Gminy Mosina, a także poprzez przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej zachęcającej do korzystania z tego typu form transportu. Cel ten jest zgodny z celem działania 3.3.3 WRPO, jakim jest zwiększenie wykorzystania transportu.
Cele szczegółowe:
 Skrócenie czasu podróży pasażerów,
 Zwiększenie modalnego udziału transportu publicznego,
 Zwiększenie płynności ruchu pojazdów transportu publicznego i zlikwidowanie przeszkód w ruchu,
 Zwiększenie integracji różnych środków transportu,
 Zwiększenie bezpieczeństwa podróżnych,
 Zwiększenie dostępności dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej,
 Zwiększenie komfortu podróży,
 Zmniejszenie kosztów obsługi i utrzymania infrastruktury i taboru transportu publicznego,
 Zmniejszenie całościowego oddziaływania systemu transportowego na środowisko/klimat.

Zakres działań (krótki opis projektu):

Zadanie realizowane będzie w okresie 3 lat. Realizacja niniejszego zadania obejmować będzie działania w następującym zakresie:  Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej i uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji/pozwoleń/uzgodnień i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania
 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
 Budowa parkingu typu Park & Ride – najbliżej wejścia na perony kolejowe oraz peron autobusowy,
 Budowa parkingu typu Kiss & Ride,
 Budowa parkingu typu Bike & Ride –z zadaszeniem,
 Budowa zatoki autobusowej dla dwóch autobusów wraz z zadaszonym przystankiem autobusowym,
 Budowa wjazdów i dróg manewrowych, chodników oraz ciągów komunikacji dla pieszych z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych (pasy ostrzegawcze o fakturze wyczuwalnej pod stopami, ułatwiającymi bezpieczne poruszanie się osobom niewidomym i niedowidzącym (krawędzie peronu autobusowego, pasy przy przejściu dla pieszych);
 Budowa przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, oświetlenia, monitoringu, odwodnienia terenu;
 Budowa małej architektury (wiata / poczekalnia dla pasażerów; toalety samoobsługowe przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne z odpowiednio szerokimi drzwiami i przestrzenią manewrową oraz przewijakiem dla dzieci; tablice informacyjne z zegarem, siedziska, kosze na śmieci, stojaki na rowery, wiata dla rowerów, zadaszenie dla przystanku, pergole przedzielone tablicami reklamowymi),
 Zagospodarowanie terenów zieleni,
 Roboty wykończeniowe.
Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego.
Modernizacja infrastruktury komunikacji miejskiej.
Realizacja działań informacyjno-promocyjnych.
Budowa nowych ścieżek rowerowych i dróg dojazdowych do ZWP.
Budowa nowych powierzchni parkingowych na terenie obszaru rewitalizacji (w bezpośrednim sąsiedztwie ZWP).

Formularz uwag – TUTAJ

1 Comments
Michał Kołodziejczak 01/06/2017
| |

Literówek zmieniający sens zapisów faktycznie kilka jest. Np., że od 2013 Glinianki to jedynie NIELEGALNE kąpielisko w Mosinie. Odnosząc się jednak do całości dokumentu w tym idei poprawy, jakości życia mieszkańców to trudno się zgodzić, że zakładany efekt zostanie osiągnięty, jeśli nie zostaną rozwiązane problemy komunikacyjne na tym obszarze w tym głównie modernizacja skrzyżowań zwiększająca na nich bezpieczeństwo i przepustowość. ( Skrzyżowania ul. Kolejowej z ul. Leszczyńską, ul. Kolejowej z ul. Sowiniecką, ul. Kojowej z ul. Śremską, ul. Śremskiej z ul. Leszczyńską, ul. Wawrzyniaka i ul. Mostową, Łącznika ul. Leszczyńskiej z ul. Strzelecką w okolicach planowanego basenu. Każde z tych skrzyżowań generuje w obecnej chwili duże zagrożenia, a generować będzie jeszcze większe z uwagi na planowany Węzeł Przesiadkowy czy Basen. Nikt również do dziś nie analizował, co stanie się na skrzyżowaniu ul. Kolejowej z ul. Śremską po otwarciu tunelu i na ile będą widoczne samochody wyjeżdżające z tunelu, który jest zlokalizowany bardzo blisko. Może już dziś przed oddaniem tunelu i remontem skrzyżowania można by było się nad tym zastanowić.