Po paliwo do Krosna?

Inwestorem jest spółka Automotive Fuels Services z Wrocławia.

W obwieszczeniu, które dziś zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej czytamy, że zostały zebrane wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie bezobsługowej stacji paliw płynnych w Krośnie k/Mosiny przy ul. Głównej 59D” planowanego do realizacji na działce nr ewid. 207, położonej w Krośnie.


12 września 2016 r., wpłynął wniosek Firmy Automotive Fues Services Sp. z o.o. Wrocław ul. Prosta 36 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie bezobsługowej stacji paliw płynnych w Krośnie k/Mosiny przy ul. Głównej 59D”.
Burmistrz Gminy Mosina zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. RDOŚ i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu nie stwierdzili potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Powierzchnia terenu stacji  to ok. 613 m2 . Stacja będzie stacją bezobsługową z płatnością za paliwo w terminalu zewnętrznym stacji.
W ramach inwestycji przewiduje się wiatę nad dystrybutorami, 2 dystrybutory trzyproduktowe, kontener techniczny stacji paliw, 1 dwupłaszczowy zbiornik paliw (podziemny dwupłaszczowy trzykomorowy – 60 m3 , wyposażony w system ciągłej automatycznej detekcji wycieków oraz w armaturę zabezpieczającą przed ich przepełnieniem oraz elektroniczny system pomiaru objętości produktu, zawracania oparów w trakcie napełniania zbiorników magazynowych), stanowiska spustu autocysterny dla paliw, dwie wysepki ze stanowiskami dystrybucji benzyn i ON, tankomat, wykonanie szczelnej utwardzonej nawierzchni pod wiatą o powierzchni ok. 92 m2, budowę dróg i miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, posadowienie kontenera technicznego z urządzeniami obsługi stacji o powierzchni ok. 12 m2 .

Na stacji sprzedawane będą 3 rodzaje paliw: Pb-95, Pb-98 i diesel.
Zakłada się roczną sprzedaż paliw na następującym poziomie: benzyny – ok. 1150 m3 /rok i oleju napędowego – ok. 1200 m3 /rok.

Pod wiatą w miejscu dystrybucji paliw, a także spustu paliwa wykonana zostanie szczelna nawierzchnia monolityczna betonowa z betonu wodoszczelnego na podbudowie z betonu i warstwie odsączającej z piasku gruboziarnistego. Pod warstwą betonu ułożona zostanie geomebrana z folii olejoodpornej. Wykonany zostanie także spadek terenu w kierunku odwodnienia liniowego, a nawierzchnie ograniczone zostaną krawężnikami betonowymi. Wody opadowe z terenu pod wiatą odprowadzane będą odrębnym odwodnieniem liniowym po podczyszczeniu w separatorze i osadniku do szczelnego zbiornika bezodpływowego i wywożone przez koncesjonowanego przewoźnika.

Teren planowanej inwestycji leży na obszarze zasobowym ujęcia mosińskiego wód podziemnych dla miasta Poznania jednak działka o nr ewid. 207 obręb Krosno, nie znajduje się w strefie ochronnej ujęcia wody Mosina – Krajkowo.

Odpowiednie zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wód podziemnych na terenie inwestycji zapewni możliwość ciągłego kontrolowania zastosowanych rozwiązań minimalizujących wpływ przedsięwzięcia na środowisko gruntowo – wodne.

Uwzględniając skalę i rodzaj przedsięwzięcia stwierdzono, iż przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko gruntowo – wodne przedstawionych przez inwestora w przedłożonych dokumentach, w trakcie normalnego eksploatowania nie powinno ono znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

Teren planowanej inwestycji od północy i południa sąsiadować będzie z obiektami  przemysłowymi od wschodu z linią kolejową, a od zachodu z ul. Główną, za którą zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa (w odległości ok. 30 m od terenu planowanej inwestycji).
Stacja pracować będzie w systemie całodobowym.
Przewiduje się, iż stacja obsługiwać będzie ok. 120 pojazdów osobowych w ciągu doby. Stacja nie będzie obsługiwać pojazdów ciężarowych.

W związku z zapisami art. 63 ust. 1 lit. e ustawy ooś, dotyczących ryzyka wystąpienia poważnej awarii, należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie należy do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na zabudowanej działce, na której znajduje się market budowlany.

Czytaj więcej TUTAJ

1 Comments
M. Kaptur 13/01/2017
| |

Została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie bezobsługowej stacji paliw płynnych w Krośnie k/Mosiny przy ul. Głównej 59D”.
http://bip.mosina.pl/bip/organy-gminy/burmistrz/informacje-o-srodowisku-i-jego-ochronie/obwieszczeni-o6220.28.2016-z-12.01.2017.html