Plan dla terenu zabudowy techniczno-produkcyjnej przy ul. Śremskiej

Na najbliższej sesji Rada Miejska w Mosinie uchwali miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno -produkcyjnej i terenów zabudowy mieszkaniowej z usługami przy ulicy Śremskiej w Mosinie.
W ciągu 12 lat to trzeci już plan dla tego terenu o powierzchni ok. 30 ha. Projekt mpzp był dwukrotnie wyłożony do publicznego wglądu. Pierwsza dyskusja publiczna miała miejsce 30 października 2017 r., druga 29 stycznia 2018 r. Wpłynęło 6 uwag, 5 z nich zostało uwzględnionych w całości, a 1 w części.

Zmiany można zauważyć porównując rysunki mpzp z 2006, 2013 i obecnego projektu:

 1. Inne rozwiązania komunikacyjne,
 2. Zwiększenie obszaru przeznaczonego pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, w projekcie planu z 2018 r.
  Nie ma dużego obszaru zaznaczonego kolorem czerwonym. w tym miejscu dopuszcza się obecnie większy procent zabudowy (z 60 na 70%), zwiększa się maksymalną intensywność zabudowy z 1,2 do 2, dopuszcza się budynki o wysokości 15 m, w planie z 2013 r. max. wysokość budynków wynosiła 12 m,
 3. Na obszarze 6P/U pojawił się teren ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych.

Czytając treść planu można zauważyć mniejszą troskę o zieleń i ochronę środowiska niż w poprzednim planie:

 1. Na obrzeżach obszaru objętego planem są wyznaczone 5 i 10 metrowe pasy zieleni izolacyjnej, ale brak precyzyjnych zapisów co się tam powinno znaleźć.
  W planie z 2018 r. umieszczono ogólnikowy zapis -“Powierzchnię biologicznie czynną należy zagospodarować zielenią w taki sposób, aby zminimalizować negatywne oddziaływanie pochodzące z tych obszarów oraz poprawić walory krajobrazowe.”
  “Na terenach oznaczonych symbolami P/U ustala się nakaz lokalizowania zieleni wysokiej na terenach biologicznie czynnych w ilości min. 1 drzewo na każde 100 m2 powierzchni biologicznie czynnej.”
  Powierzchni biologicznie czynna ma wynosić 15 %.
 2. Nie ma także w projekcie planu mowy o ochronie przed negatywnym oddziaływaniem działalności  gospodarczej na otoczenie. Poniżej zapisy z aktualnie obowiązującego planu z 2013 r.


Ponieważ po drugiej stronie ulicy Śremskiej jest zabudowa mieszkaniowa, na skutek nieprecyzyjnych zapisów planu i zwiększonej intensywności wykorzystania obszaru objętego planem mieszkańcy mogą odczuwać negatywne skutki sąsiedztwa.

rysunek planu

treść planu

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.