Plan dla terenu zabudowy techniczno-produkcyjnej przy ul. Śremskiej

Na najbliższej sesji Rada Miejska w Mosinie uchwali miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno -produkcyjnej i terenów zabudowy mieszkaniowej z usługami przy ulicy Śremskiej w Mosinie.
W ciągu 12 lat to trzeci już plan dla tego terenu o powierzchni ok. 30 ha. Projekt mpzp był dwukrotnie wyłożony do publicznego wglądu. Pierwsza dyskusja publiczna miała miejsce 30 października 2017 r., druga 29 stycznia 2018 r. Wpłynęło 6 uwag, 5 z nich zostało uwzględnionych w całości, a 1 w części.

Zmiany można zauważyć porównując rysunki mpzp z 2006, 2013 i obecnego projektu:

 1. Inne rozwiązania komunikacyjne,
 2. Zwiększenie obszaru przeznaczonego pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, w projekcie planu z 2018 r.
  Nie ma dużego obszaru zaznaczonego kolorem czerwonym. w tym miejscu dopuszcza się obecnie większy procent zabudowy (z 60 na 70%), zwiększa się maksymalną intensywność zabudowy z 1,2 do 2, dopuszcza się budynki o wysokości 15 m, w planie z 2013 r. max. wysokość budynków wynosiła 12 m,
 3. Na obszarze 6P/U pojawił się teren ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych.

Czytając treść planu można zauważyć mniejszą troskę o zieleń i ochronę środowiska niż w poprzednim planie:

 1. Na obrzeżach obszaru objętego planem są wyznaczone 5 i 10 metrowe pasy zieleni izolacyjnej, ale brak precyzyjnych zapisów co się tam powinno znaleźć.
  W planie z 2018 r. umieszczono ogólnikowy zapis -“Powierzchnię biologicznie czynną należy zagospodarować zielenią w taki sposób, aby zminimalizować negatywne oddziaływanie pochodzące z tych obszarów oraz poprawić walory krajobrazowe.”
  “Na terenach oznaczonych symbolami P/U ustala się nakaz lokalizowania zieleni wysokiej na terenach biologicznie czynnych w ilości min. 1 drzewo na każde 100 m2 powierzchni biologicznie czynnej.”
  Powierzchni biologicznie czynna ma wynosić 15 %.
 2. Nie ma także w projekcie planu mowy o ochronie przed negatywnym oddziaływaniem działalności  gospodarczej na otoczenie. Poniżej zapisy z aktualnie obowiązującego planu z 2013 r.


Ponieważ po drugiej stronie ulicy Śremskiej jest zabudowa mieszkaniowa, na skutek nieprecyzyjnych zapisów planu i zwiększonej intensywności wykorzystania obszaru objętego planem mieszkańcy mogą odczuwać negatywne skutki sąsiedztwa.

rysunek planu

treść planu

1 Comments
karp 29/11/2018
| |

W związku z wyrokiem oddalającym zastrzeżenia Wojewody na mpzp dla Śremskiej mam nieco inne spostrzeżenia niż jeden z nowo-wybranych radnych.
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/02A508F6AC
Moim zdaniem nie świadczy to o tym, że plan jest bez wad, tylko że prawnik reprezentujący Wojewodę marnował czas na studiach. Ja miałem inne zarzuty.
Przypomnę, że nadzór Wojewody poległ też na skarżeniu planu, który ja miesiąc po nich uwaliłem skutecznie. Sąd też nie jest związany zarzutami skargi i błądził po drogach wewnętrznych a drogą 1 KDL się nie zainteresował. Może któryś z radnych wyjaśni likwidację drogi 1KDL na odcinku przylegającym do 4PU i włączenie jej do 4 PU. Karp by się pod taką bzdurą nie podpisał, Burmistrz Mieloch tak. Nadzór tej oraz innych bzdet nie zauważył, a WSA błąd powielił.
Włączanie dróg publicznych do terenów prywatnych…