Pisz pan na Berdyczów!

W czasie, gdy Komornik sprzedaje ziemię w Czapurach należącą do dawnego Family House, Burmistrz Gminy Mosina po 7 latach od wybudowania na gminnym gruncie przez tego dewelopera nielegalnej skarpy, zamierza ogłosić przetarg na zbycie tej działki.

Kto to dzisiaj kupi?

Kto kupi skarpę, wybudowaną bez pozwolenia, którą trzeba będzie utrzymywać?
Tę działkę mógł kupić tylko deweloper, który dokonał na niej samowoli budowlanej. Mógł kupić w 2014, 2015, 2016, kiedy jeszcze zabiegał o jakieś WZ w urzędzie. Wtedy jeszcze był czas.

O tej niezwykłej skarpie pisałam wielokrotnie – ostatnio TUTAJ
Interpelacja z 7 maja 2020 r.
Odpowiedź z 28 października 2020 r.39 Comments
pik 27/01/2021
| |

Może trochę nie na temat, bo sprawa nie dotyczy Czapur, tylko pisania listów do Premiera.
Mamy kolejny list Burmistrza do Mateusza Morawieckiego zawierający dobre rady dla rządu.
https://www.mosina.pl/komunikaty/pismo-burmistrza-do-prezesa-rady-ministrow?fbclid=IwAR2-U-qChXl7Nvke0IvNCRbK-BrrGWf_A3IcVHTCYEPGUDStycFDrnmV9wc
Jeżeli teraz premier nie doceni mądrości naszego włodarza, to niech potem sam sobie w brodę pluje, że nie skorzystał…

Damian 14/11/2020
| |

Deweloper kupiłby tą działkę i miał tak samo ją gdzieś jak wszystkie inne których jest właścicielem.
W tej chwili działka jest gminna a i tak dbają bo muszą o nią mieszkańcy. Absurd!

Teraz jak komornik sprzedaje ziemię w Czapurach należącą do dawnego Family House może gminna zainteresowałaby się sprawą skarpy, działki jak i całego osiedla i “poprosiła” komornika o ofertę na wykup działki dróg itp itd.

wirus mosiński 10/11/2020
| |

Mam informację z wiarygodnego źródła miejscowego, że rozpoczęła się budowa wodociągu w lesie w Pecnach za ulicą Sosnową. Wjazd do lasu został zablokowany pachołkami i przywieziono rury. Proszę o udzielenie mi informacji przez dowolnego radnego, dlaczego publiczne pieniądze są deponowane w nawadnianie lasu. Sprawą mogłaby się zająć komisja rewizyjna i postawić pod sąd koleżeński tego radnego co za tym brudem stoi. Oto moje wołanie na puszczę.

Sentinel 10/11/2020
| |

“Zgodnie z przepisami kodeksu wyborczego wygaśnięcie mandatu radnego następuje w przypadku:
– naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności,
– (…)

Wystąpienie któregokolwiek z wymienionych wyżej zdarzeń powoduje, że mandat radnego wygasa z mocy prawa (ex lege, z mocy ustawy). Fakt ten wymaga jednak potwierdzenia. Przepisy kodeksu wyborczego wskazują dwa podmioty zobowiązane do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Pierwszym jest organ uchwałodawczy danej jednostki samorządu terytorialnego. Będzie to zatem rada (gminy, powiatu) sejmik województwa. Drugim jest komisarz wyborczy. O ile np. rada gminy wygaśnięcie mandatu radnego stwierdza uchwałą, o tyle komisarz wyborczy wydaje w tej sprawie postanowienie.

Zarówno uchwała rady (sejmiku), jak i postanowienie komisarza wyborczego stwierdzające wygaśnięcie mandatu radnego mają charakter wyłącznie deklaratoryjny (tzn. że nie kreują nowej sytuacji prawnej i faktycznej, ale jedynie stwierdzają jej zaistnienie).”

https://www.rp.pl/Ustroj-i-kompetencje/308119994-Mandat-radnego-nie-zawsze-wygasza-rada-gminy.html

Wytłumaczone najprościej jak można, ale są na ten temat grube publikacje naukowe, spłodzone przez uczonych w prawie, które ten sam skutek wywodzą i udowadniają w postaci grubej publikacji. Może oceny tych publikacji zależą od objętości i ilości przykładów?

Fakty i ich skutki są jasne.

“Poza logiką jest tylko bełkot.”

“Aby kraj mógł żyć trzeba, aby żyły jego prawa”

“Kto trzęsie drzewem prawdy, na tego spadają obelgi i nienawiść”

Sentinel 10/11/2020
| |

Za samowolę budowlaną uważane jest budowanie albo wybudowanie obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganego pozwolenia na budowę lub bez zgłoszenia, lub mimo sprzeciwu właściwego organu. Odpowiedzialność karna ma charakter odrębny i niezależny od wyniku postępowania administracyjnego.

Oznacza to przede wszystkim, że sprawcą przestępstwa jest nie tylko inwestor, który zrealizował samowolę budowlaną, a następnie organ nadzoru budowlanego nakazał mu rozbiórkę obiektu, ale również podmiot, któremu z sukcesem udało się przejść procedurę legalizacyjną. Takie niekorzystne dla inwestorów stanowisko znalazło się w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 marca 2013 r., sygn. akt IV KK 390/12.

Odpowiedzialność karna grozi poza tym nie tylko za samowolne wybudowanie obiektu. Artykuł 90 Prawa budowlanego ma szerszy zasięg i obejmuje również inne zachowania: wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego bez pozwolenia, zgłoszenia lub mimo sprzeciwu właściwego organu. Do popełnienia przestępstwa może dojść nawet w przypadku posiadania koniecznych pozwoleń czy dopełnienia innych formalności związanych z wykonywaniem robót budowlanych, jeśli roboty te wykonywane są w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska.

“wg mnie doszło do zagrożenia mieszkańców”

Sprawcą przestępstwa określonego w art. 90 Prawa budowlanego nie musi być inwestor. Będzie nim każda osoba, która uczestniczyła w przestępstwie, a więc odpowiedzialność karną mogą ponieść osoby, które pomagały popełnić przestępstwo, uczestniczyły w jego popełnieniu lub podżegały do jego popełnienia. Przykładowo, niewykluczona jest odpowiedzialność karna kierownika budowy lub innych osób odpowiedzialnych ze strony wykonawcy za prowadzenie robót niezgodnie z przepisami o ochronie środowiska lub z zagrożeniem bezpieczeństwa ludzi. W zależności od przypadku, uczestnictwo w przestępstwie można zarzucić nawet inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub projektantowi.

Co więcej, pociągnięcie sprawcy do odpowiedzialności karnej powinno następować prawie automatycznie – organ nadzoru budowlanego wszczynający postępowanie w sprawie samowoli budowlanej jest zobowiązany do zawiadomienia prokuratora o prowadzeniu takiego postępowania oraz o osobie, wobec której jest ono prowadzone. Wydanie decyzji ostatecznej w postępowaniu administracyjnym powinno skutkować niezwłocznym sporządzeniem i wniesieniem do sądu aktu oskarżenia przeciwko sprawcy. Warto jednak pamiętać o tym, że karalność przestępstw wskazanych w art. 90 Prawa budowlanego ustaje po 5 latach od czasu ich popełnienia.

https://www.google.com/amp/s/www.infor.pl/prawo/prawo-karne/postepowanie-karne/730906,Odpowiedzialnosc-karna-za-samowole-budowlana.html.amp

Sentinel 10/11/2020
| |

Wojewoda uznał także, że mieniem komunalnym, poza nieruchomościami i majątkiem trwałym, są również tak zwane aktywa obrotowe, czyli zapasy materiałowe, należności krótkoterminowe oraz środki pieniężne. Dalej przyjął, że radny B.K. przez sam fakt, że pobierał wynagrodzenie za świadczone usługi i dostawy ze środków budżetowych gminy, korzystał z mienia gminnego.

https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/ii-osk-550-17-objecie-srodkow-pienieznych-zakresem-522422525

Sentinel 10/11/2020
| |

Rada stwierdza wygaśnięcie mandatu radnego w dniu następującym trzy miesiące po złożeniu ślubowania przez radnego naruszającego art. 24f ustawy o s. g.

Sentinel 10/11/2020
| |

Pani Gosiu, kiedy skorumpowani radni zostaną usunięci z Rady Miasta, czy też Gminy Mosina?
Jeden z nich wystawił kilkanaście faktur dla UM, a drugi ponad 200.
Mandaty wygasły trzy miesiące po złożeniu ślubowania z mocy prawa, czyli z mocą ustawy, inaczej “ex lege”, co jest definitywnie nieodwołalne i niemożliwe do zmiany.
Zwrotu wymagają też diety z poprzednich kadencji, jeżeli takie fakty miały miejsce wcześniej.
Konieczna jest reasumpcja głosowań.
Jak długo będzie Pani jako Przewodnicząca Rady uczestniczyć w bezprawnym procederze tolerowania faktu sprawowania mandatów przez osoby nie posiadające do tego legitymacji prawnej?
Gdzie jest Komisja Rewizyjna i zespoły kontrolne!? Na wakacjach?
Czy Pani nie odpowiada za fakt uszczuplania budżetu Rady Gminy kosztem diet uzurpatorów sprawujących mandaty bezprawnie?
Naraża się Pani na odpowiedzialność z art. 231 k.k. za przekroczenie uprawnień i złamanie art. 2 i 7 Konstytucji RP.
Pobierali wynagrodzenie z budżetu gminy, czyli z majątku komunalnego.
Kiedy skorumpowani przestępcy zwrócą diety do budżetu gminy?
Kiedy burmistrz odpowie za bezprawne działania?
“Aby kraj mógł żyć trzeba, aby żyły jego prawa” Mickiewicz

“Jako uzasadnienie uchwały wskazano załącznik w formie pisma z dnia (…) lutego 2017 r. skierowanego do Rady Miejskiej przez Burmistrza B., z którego wynika, że w dniu (…) st trzeba, abyycznia 2017 r. radny Rady Miejskiej objął stanowisko Prezesa Zarządu Spółki z o.o. “(…)” we W., która jest podmiotem gospodarczym działającym na mieniu komunalnym Gminy B., realizującym usługi odbioru i gospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy, za co pobiera wynagrodzenie z budżetu Gminy.”

https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/ii-sa-bd-297-17-wyrok-wojewodzkiego-sadu-522385240

Proszę i żądam niezwłocznego zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Mosiny i przywrócenia stanu zgodnego z prawem!

Sentinel 10/11/2020
| |

Pani Małgosiu, przecież Zarząd spółki, która dokonała samowoli odpowiada za przestępstwa.
Jeżeli jest samowola budowlana to sprawa do sądu przeciw decydentowi podmiotu, który samowoli dokonał.

Poncjusz 29/10/2020
| |

Należy skargę do episkopatu wysłać.

karp 29/10/2020
| |

Jeśli problem spłynie, to dopiero się zacznie. Jedyna szansa to przygotowanie oferty skierowanej do konkretnych adresatów:pani Springer i pana Ambrożewicza i odsprzedanie im tego jako łąki.

Marych Utylizacja 29/10/2020
| |

Możecie skakać i tupać i tak nic nie zrobicie heheheh

Małgorzata Kaptur 29/10/2020
| |

Pokazywałam burmistrzowi Mielochowi tę skarpę w grudniu 2014 r. Burmistrz znał problem.
Gmina miała dużo czasu i wiele sposobów na jego rozwiązanie, ale nie dopełniła swoich obowiązków.
Najlepszym z nich było sprzedać ten grunt jak najszybciej temu, kto dokonał samowoli budowlanej na gruncie nie będącym jego własnością i obciążyć go opłatą za zajęcie pasa drogowego.
Cały czas obowiązywała uchwała ustalająca stawki za zajmowanie pasa drogowego.
Uchwała z 2011 r.:
“Ustala się następujące stawki opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogi zajętej przez rzut poziomy urządzeń: 1. na obiekcie inżynierskim (np. most, przepust, kładka itp.) – 150,00 zł,” (taka stawka była do stycznia 2020 r. – wtedy podniesiono ją do 200 zł/m2)
To daje 54 900 zł rocznie x 7 lat – to 384 300 zł

W tym czasie zwykły mieszkaniec płacił wg stawek za zajęcie pasa drogowego na kilka dni.

Skiper 29/10/2020
| |

Sprawa jest beznadziejna. Gmina zostanie z problemem do końca swoich dni.

29/10/2020
| |

Wszystkiemu winien jest Burmistrz . Mógł w porę zadziałać, a nie chciał.