Pierwsza droga gminna od dziesięcioleci

Temat dróg do łatwych nie należy. Prawie połowa mieszkańców mieszka przy drogach nieutwardzonych.
To czy droga jest utwardzona, czy nie, widać gołym okiem. Czy jest publiczna, czy wewnętrzna nie jest już takie oczywiste.
Rada Miejska w Mosinie podejmie w tym miesiącu uchwałę o nadaniu kategorii drogi gminnej ulicy Brzechwy w Mosinie. To pierwsza taka uchwała w historii mosińskiego samorządu.

Czas się zatrzymał

Za drogi publiczne uważa się w naszej gminie drogi wymienione w uchwale Wojewódzkiej Rady Narodowej z 10 października 1986 r. W tejże uchwale znajdują się 132 ulice wymienione z nazwy, 15 dróg oznaczonych numerami oraz ogólne stwierdzenie – drogi w Czapurach, drogi w m. Drużyna, itp.
Uchwała Wojewódzkiej Rady Narodowej w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych nie przesądzała o własności nieruchomości. Tak wynika z wyroku NSA I OSK 459/15.
Uchwała WRN nie posiada załącznika graficznego i w wielu przypadkach trudno orzec, gdzie dana droga się znajduje, jaki jest jej przebieg. W uchwale z 1986 r. występuje też 9 ulic, które obecnie mają inne nazwy, np. ul. Budzka (powinno być Buczka) to obecna ul. Kasztanowa, ul. Sawickiej ma teraz nazwę Cisowa, a dawna ul. Waryńskiego nosi imię Wybickiego…

Ile mamy dróg gminnych?
Akt prawailość ulic
Uchwała WRN z 1986 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie województwa poznańskiego do kategorii dróg gminnych 132
Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 10 maja 2007 r. w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych 15
Uchwała Rady Miejskiej z 26 listopada 2020 r. w sprawie przebiegu dróg gminnych 210
Numeracja dróg

Od 2007 r. na podst art. 10 ust. 7 pkt.2 ustawy o drogach publicznych istnieje obowiązek nadania drogom gminnym numerów. Odbywa się to w drodze uchwały zarządu województwa. Pierwsza uchwała w tej sprawie została podjęta 10.05.2007 r. Gmina Mosina zgłosiła wtedy tylko 15 dróg, Większość gmin wprowadzała w tym zasobie zmiany. Mosina uznała sprawę za zakończoną. Jest tu rozdźwięk między teorią o nadaniu kategorii drogi publicznej w 1986 r., a złożeniem wniosku o nadanie numerów z 2007 r.
Większość gmin podejmowała też uchwały w sprawie nadania kategorii drogi gminnej kolejnym ulicom. W naszej gminie nie została podjęta ani jedna taka uchwała.
26 listopada 2020 r. Rada Miejska w Mosinie (14 głosami za, przy 3 głosach przeciwnych i 4 wstrzymujących) podjęła uchwałę o przebiegu dróg gminnych – wymieniono w niej z nazwy 210 ulic, czyli o 78 więcej niż w uchwale WRN z 1986 r.
Jak poinformował mnie burmistrz Adam Ejchorst stało się to na podstawie uchwały Rady Narodowej.
Co ciekawe w załączniku graficznym do wyżej przywołanej uchwały w wielu przypadkach podano numery dróg. Stało się to bez podstawy prawnej.
Nie ma bowiem uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego, która by je nadała.

W uchwale WRN z 1986 wymieniono 4 ulice w Wiórku. Na załączniku graficznym widzimy jeszcze dwie inne ulice (Łąkowa, Wierzbowa). W przypadku trzech ulic podano numery, które formalnie nie zostały nadane.
Podejście do kwestii dróg publicznych w Mosinie, w gminach powiatu poznańskiego i Czempiniu.
Drogi gminne w powiecie poznańskim w aktach prawa. Mosina ma najwięcej do zrobienia.
Dlaczego nadanie kategorii drogi gminnej jest ważne?

Wymienię tylko 3 powody:

 • Opłaty za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania dotyczą wyznaczonych miejsc na drogach publicznych, 
 • Zakaz ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t może być wprowadzony albo ustanowiony wyłącznie na drodze publicznej.
 • Wjeżdżając na drogę publiczną z drogi niepublicznej kierowca jest zobowiązany ustąpić pierwszeństwa innym pojazdom lub uczestnikom ruchu – prawo o ruchu drogowym.
Prawo o drogach
Część Pl. 20. Października, ul. Garbarska objęte strefą płatnego parkowania na podst. uchwały z dnia 28 stycznia 2010 r. w momencie ustanowienia strefy nie była własnością Gminy Mosina, to znaczy nie spełniała koniecznego ustawowego wymogu, by droga mogła być uznana za drogę publiczną.

Art. 2. 1. Drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na
następujące kategorie:
1) drogi krajowe;
2) drogi wojewódzkie;
3) drogi powiatowe;
4) drogi gminne.

Art. 7. 1. Do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych.

 1. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady
  gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu.
 2. Ustalenie przebiegu istniejących dróg gminnych następuje w drodze uchwały
  rady gminy.

W wyroku WSA w Krakowie II SA/Kr 1285/07, z 31 marca 2008r. odnajdujemy następującą tezę:

Decydujące o tym, czy dana droga jest drogą publiczną – jest jej zaliczenie do jednej z kategorii dróg publicznych.
Zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych oraz lokalnych miejskich następowało w drodze uchwały wojewódzkiej rady narodowej (art. 7 ustawy o drogach publicznych). Jednocześnie należy przyjąć, że zaliczenie w odpowiedniej formie drogi do jednej z kategorii dróg publicznych decyduje o statusie tej drogi jako drogi publicznej tylko wtedy, gdy droga ta spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Każda z kategorii dróg publicznych winna spełniać określone parametry techniczne oraz warunki formalne, prawne, tzn. zaliczenie do danej kategorii dróg winno nastąpić w formie przewidzianej prawem – tj. w formie uchwały. O tym więc, czy dana droga jest drogą publiczną, stanowią względy techniczne i prawne. Brak jednego z tych elementów powoduje zaliczenie drogi do dróg wewnętrznych (art. 8 ust. 1 wskazanej powyżej ustawy.

Projekt uchwały

Powyższy materiał jest punktem wyjścia do rozmowy na Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego, która jutro będzie opiniowała projekt uchwały o nadaniu kategorii drogi gminnej ulicy Brzechwy w Mosinie.
Projekt powstały w Urzędzie Miejskim różni się in minus tym, że nie zawiera informacji o działkach ewidencyjnych stanowiących ww. ulicę.
Inaczej jest w uchwałach podjętych w większości gmin powiatu poznańskiego:

 1. Uchwała Rady Miasta Lubonia z 17 grudnia 2020 r.
 2. Uchwała Rady Gminy Tarnowo Podgórne
 3. Uchwała Rady Gminy Czerwonak
 4. Uchwała Rady Miejskiej w Swarzędzu
 5. Uchwała Rady Miasta i Gminy Kórnik
 6. Uchwała Rady Gminy Suchy Las
 7. Uchwała Rady Gminy Komorniki
 8. Uchwała Rady Miasta Puszczykowa
 9. Uchwała Rady Miasta i Gminy Buk
 10. Uchwała Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn

15 Comments
chomik 24/03/2021
| |
17/03/2021
| |

Pani Przewodnicząca czy nie Zasadne byłoby zwołanie nadzwyczajnej sesji w kontekście kontroli o jakiej pisze Gazeta Mosińska. Mieszkańcy chcieliby wiedzieć więcej o co chodzi np. co jest przedmiotem kontroli itd.

wiórecki 16/03/2021
| |

Szanowna Pani Przewodnicząca.
Nie trudno wywieść, że jestem mieszkańcem wsi na obrzeżach Gminy – Wiórka.
Od kilku dni czuję się jak bezbronna wiejska sierota bo nasz sołtys odszedł był na sołectwo niebieskie i zostawił nas i nasze wyboiste drogi na pastwę losu i natury.
Pani Przewodnicząca – żałobę byłoby łatwiej znosić gdyby tak choć Łąkowa, do czasu obrania całkiem nowego sołtysa, znalazła się pod Pani osobistym patronatem. Dobre serce, wrażliwość i uczynność, wobec sierot taplających się w mętnej wodzie okazałych i malowniczych dziur, miałyby tu piękne pole do popisu. Zaznaczam mimochodem, że instytucja Anioła Stróża robót drogowych nawet w sosnowym lesie znana jest społeczności mosińskiej aż za dobrze. A kto o łąki na Łąkowej zadba? Głupcem ten kto pomyśli o korupcji samorządowej w tej sprawie. Wystarczy spojrzeć na oświadczenie majątkowe Pani Przewodniczącej by wiedzieć, że nie ma o czym mówić bo trza by nie rentę na szalę rzucić a ZUS cały. I dobrze – i bardzo dobrze.
Ja to nazywam moim osobistym lokowaniem produktu i robię to z otwartą przyłbicą, przymrużonym okiem i w maseczce.
No ale Pani Małgorzato – mojej prywaty chyba Pani nie oleje? I z tą nadzieją pozostaję w tym swoim dziurawym Wiórku.

karp 16/03/2021
| |

“Jak poinformował mnie burmistrz Adam Ejchorst stało się to na podstawie uchwały Rady Narodowej.”
Ta sama logika zaprowadziła pana burmistrza do lasu w Pecnej, wraz z rurą.

karp 16/03/2021
| |

Niektórym trzeba zrobić reset, bo się zawiesili na uchwale WRN.
To ja się grzecznie pytam, jeśli nadal mosińska władza wykonawcza wierzy w cudowną moc sprawczą uchwały WRN z 1986 roku i uchwała z 2010 roku o powołaniu SPPN też była cacy,
to dlaczego Komisja Inwentaryzacyjna w roku 2011 zajmowała się Placem 20 Października?
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/archiwum/biuletyn-informacji-publicznej/organy-gminy/rada/protokoly/protokoly-z-posiedzen-komisji/kadencja-2010-2014/protokoly-z-posiedzen-komisji-inwentaryzacyjnej/protokol_nr_2_z_22.06.2011.pdf

karp 16/03/2021
| |

Widziałem już ten projekt i chciałem nawet pierwszej drogi gminnej gratulować, ale z ostrożności wstrzymałem konie. Wojewódzka Rada Narodowa nie będzie już musiała się zbierać. Tak na marginesie, kiedy została powołana do życia SPPN,
niektóre drogi wchodzące wchodzące w skład strefy, nie były nawet w całości własnością gminy co oznacza, że co najmniej do 2017 roku pobór opłat był nielegalny.