Otwarcie tunelu, rozbudowa Story Enso, nowi policjanci…

26 października miała miejsce LVII sesji Rady Miejskiej. Radni podjęli 22 uchwały. Dowiedzieli się, że w poniedziałek będzie otwarty tunel, a od 1 listopada prace w Mosinie podejmie 3 nowych policjantów. Stora Enso planuje rozbudowę, co dostarczy gminie podatków, ale zwiększy ruch o 56 TIR-ów na dobę.

Podatki lokalne

Radni  podjęli uchwały w sprawie podatków i opłat na rok 2018. Pozostaną one na poziomie 2017 roku. Taka była propozycja burmistrza. Warto wiedzieć, że ostatni raz podatek od nieruchomości był podnoszony w 2012 roku.

Dla porównania w tabeli polityka podatkowa bogatszej od nas sąsiedniej gminy Kórnik. Jak widać stawki w Kórniku od lat są wyższe niż u nas.


Jakie są skutki zamrożenia podatków? Do budżetu gminy nie wpływają określone środki. Pozostawienie stawek na tym samym poziomie przy inflacji 1,9% oznacza “stratę” 294 tys. zł.

Wyniki głosowania:
podatek od nieruchomości
podatek od środków transportu 
opłata targowa
obniżenie średniej ceny skupu 1 dt żyta dla celów podatku rolnego

Później Rada przyjęła Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Mosina na lata 2017 – 2027, a następnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o charakterze ochronnym (tzn chroniący przed urbanizacją grunty rolne) dla części wsi Babki, Sasinowo i Rogalinek.

Przekształcenie szkół

Rada podjęła także 9 uchwał o przekształceniu dotychczasowych szkół w ośmioletnie szkoły podstawowe. Uchwały te stanowią akty założycielskie szkół.

Od 1 września 2017 r. funkcjonują w gminie następujące szkoły:

  1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie,
  2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie,
  3. Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach,
  4. Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Uśmiechu w Daszewicach,
  5. Szkoła Podstawowa “Pod Lipami” w Krosinku,
  6. Szkoła Podstawowa im. 15.Pułku Ułanów Poznańskich w Krośnie,
  7. Szkoła Podstawowa w Pecnej,
  8. Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie,
  9. Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalinku.

Rada podjęła także 4 uchwały dotyczące skarg.

Komisja Rewizyjna

W związku z rezygnacją radnej Małgorzaty Rajkowskiej z członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rada musiała podjąć uchwałę o jej odwołaniu – 16 radnych głosowało za, 1 osoba była przeciwna i czworo radnych wstrzymało się  od głosu.

Osobiście żałuję, że Koleżanka Małgorzata Rajkowska – osoba dociekliwa,  posiadająca  wiedzę zdobytą na dwóch szkoleniach prowadzonych przez Regionalną Izbę Obrachunkową z zakresu działalności kontrolnej komisji rewizyjnej i spore doświadczenie  – nie będzie pracowała w tej komisji.
Na zwolnione miejsce zgłoszono dwóch kandydatów:
Radny Roman Kolankiewicz zgłosił kandydaturę radnego Andrzeja Raźnego, a radny Waldemar Wiązek –  radnego Mariana Osucha.
W głosowaniu pierwszy kandydat uzyskał poparcie 6 osób, drugi otrzymał 14 głosów. 1 osoba się wstrzymała.
Trzecia uchwała dotyczyła zmian w składach komisji – radna Małgorzata Rajkowska dołączyła do Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Aktualny skład komisji Rady Miejskiej 

Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym

9 radnych zadało ponad 20 pytań. Na większość z nich radni otrzymają odpowiedź na piśmie.

Radni pytali m.in. o spotkanie na Komisariacie:

Jedynym pewnikiem jest informacja, że od 1 listopada rozpocznie pracę na mosińskim komisariacie 3 nowych policjantów.

Trzy spotkania burmistrza z dyrektorem firmy Stora Enso dotyczyły planów  rozbudowy zakładu w Mosinie. Jak poinformował zastępca burmistrza Przemysław Mieloch nowo wybudowane obiekty zapewnią gminie 600 tys. zł rocznie. Niestety rozbudowa spowoduje, że do firmy będzie dojeżdżać na dobę 56 TIR-ów. Wjazd ma się odbywać drogą koło Gminnej Spółdzielni w kierunku ul. Śremskiej.
Radny Cebulski złożył wniosek, aby w związku z powiększaniem firmy doprowadzić do budowy ekranów akustycznych oddzielających strefę zamieszkania od strefy aktywizacji gospodarczej. Poparłam jego wniosek.

Wnioski i zapytania radnych

W tej części sesji głos zabrało 10 radnych. Radny Cebulski pytał o Straż Miejską. Radna Małgorzata Rajkowska poruszyła kwestię planowanej budowy na terenie szkoły przepompowni ścieków. Sprawa ta bulwersuje rodziców, gdyż boisko szkolne jest niewielkie, a informacja o lokalizacji przepompowni nie była konsultowana z dyrektorem szkoły.
Kilkoro radnych podnosiło sprawy związane z inwestycjami prowadzonymi przez PKP PLK – przejazdem na Targowej i tunelem na Śremskiej. Podnoszono kwestie bałaganu, niezapewnienie mieszkańcom dwóch domów dojazdu do posesji, nieodtworzenie otoczenia Sali Ślubów, kwestie organizacji ruchu po otwarciu tunelu, które ma nastąpić w poniedziałek rano.
Radna A. Gorzyńska dopytywała o termin ogłoszenia wyników Budżetu Obywatelskiego na rok 2018. Wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości w poniedziałek 30 października.

Oświadczenia majątkowe

Sekretarz Gminy Mosina Julia Olejniczak – Kowalska odczytała informację Naczelnika I Urzędu Skarbowego na temat oświadczeń 31 osób, które były zobowiązane do złożenia oświadczeń Burmistrzowi Gminy Mosina. W piśmie tym były przedstawione uchybienia.
Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała pisma Wojewody Wielkopolskiego i Naczelnika I Urzędu Skarbowego na temat oświadczeń Burmistrza, Przewodniczącej i radnych. Pisma te nie zawierały informacji o nieprawidłowościach.

Akcja Znicz Pamięci

Po raz trzeci radni Rady Miejskiej zapalą znicze na grobach samorządowców i Kawalerów Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej.

 

 

 

 

 


Rada Miejska w Mosinie korzysta od stycznia 2016 r. z programu Esesja, który usprawnia pracę Rady – na pierwszym zdjęciu widok panelu przewodniczącego. Radni nie korzystają już z materiałów w formie papierowej. Dostarczenie materiałów sesyjnych odbywa się poprzez zamieszczenie ich w aplikacji Esesja. Za moment dostarczenia materiałów uważa się przesłanie informacji o tym fakcie w formie SMS.

4 Comments
Zlata 13/07/2021
| |

Nieźle. Będę czytał więcej Twoich artykułów.

karp 31/10/2017
| |

Otwarcie tunelu ładne. Pięciu rewolwerowców, w tym jeden pomarańczowy.Materiał trochę krótki, więc nie wiem czy pan Burmistrz przebił się do końca tunelu.
Muzyka adekwatna.

Magda 28/10/2017
| |

Mieszkam przy Szosie Poznańskiej i codziennie po południu widzę niekończące się korki. Nocą pędzą tiry jak szalone po nierównej jezdni. Taka ilość dodatkowych tirów mnie przeraża. Mam nadzieję, że ten zakład nie będzie pracował na 3 zmiany.

Romuald Zwierzycki 28/10/2017
| |

Panie Burmistrzu liczę na to, że jeżeli firma ma pieniądze na rozbudowę zakładu to powinna mieć również pieniądze na wybudowanie ekranów akustycznych, żeby raz na zawsze rozwiązać problem hałasu w rejonie ul. Gałczyńskiego. Prowadzone są rozmowy z dyrektorem to znaczy, że Stora Enso czegoś od Burmistrza potrzebuje. Proszę w imieniu mieszkańców, aby pomyśleć nie tylko o pieniądzach, które trafią do budżetu, ale zadbać o nasze zdrowie i spokój. Ważne, żeby nowe obiekty nie były wyższe od tych, które już są wzdłuż ulicy Gałczyńskiego. 56 tirów to duże obciążenia dla całego miasta. Te tiry pojadą przez miasto od strony Śremu, ale też i Poznania. Stora Enso przy takiej dużej inwestycji powinna wybudować drogę dojazdową od strony GS-ów. Czy wiadomo, co będzie produkowane w tej planowanej części? Zastanawia mnie taka duża ilość tirów. Czy to będą kartony, czy może inna produkcja. Wiem że burmistrz czyta to, co tu jest napisane, więc liczę na odpowiedź.