Okręty flagowe mają problemy

Burmistrz Jerzy Ryś zwykł mawiać, że referaty: Inwestycji i Rozwoju Gminy oraz  Planowania Przestrzennego i Budownictwa to okręty flagowe, czyli najważniejsze referaty Urzędu Miejskiego. Trudno się z tym nie zgodzić.
Niestety efekty ich pracy nie spełniają oczekiwań mieszkańców.

1. Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa:

  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest opracowywane od 5 lat, a jeszcze nie było wyłożenia do publicznego wglądu,
  • w ciągu 3 ostatnich lat uchwalono zaledwie 6 planów zagospodarowania przestrzennego (w latach 2012-2014 – 16 mpzp),
  • jakość planów miejscowych nie jest wysoka – są często zmieniane – na ostatniej sesji Rada podjęła 3 uchwały o przystąpieniu do sporządzania planów dla obszarów, dla których plany zostały uchwalone w 2013 i 2016 r.
  • wiele planów zostało schowanych do szuflady i czeka na zmiany w studium,
  • na warunki zabudowy trzeba czekać nawet ponad 2 lata,
  • Gminny Program Rewitalizacji jest ciągle zmieniany, a Komitet Rewitalizacji jeszcze nie powstał,
  • zintegrowany system zarządzania Gminą Mosina w oparciu o system informacji o terenie GIS/SIT, (jego zadaniem będzie między innymi umożliwienie zapoznawania się, w tym konsultowania, projektów dokumentów planistycznych, za pośrednictwem Internetu, a także uzyskiwania, również za pośrednictwem Internetu, różnego rodzaju wypisów i wyrysów z dokumentów planistycznych oraz przeprowadzania analiz)  –  od 2011 roku są rezerwowane środki na ten cel, ale brak widocznych efektów,
  • od 2015 r.  nie ma programu opieki nad zabytkami (poprzedni był na lata 2011-2014), mimo że umowa z wykonawcą została zawarta 8 grudnia 2014 r.

2. Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy:

Kiedy okazało się, że w 2016 r. zrealizowano inwestycje w 57% i nie wykorzystano 11 mln zł radnych starano się przekonać, że nie ma problemu, że przyczyny tego stanu rzeczy były obiektywne.
Kiedy Burmistrz przedłożył Radzie wykaz wydatków niewygasających  wiadomo było, że zabrakło mocy przerobowych, by wykonać wszystkie zaplanowane zadania. Na rok bieżący plany na papierze są również ambitne, ale ja nie traktuję ich już poważnie. Bo skoro w bieżącym roku trzeba będzie realizować wiele zadań z 2017 r., to czy starczy sił i czasu na przeprowadzenie inwestycji zaplanowanych na 2018 rok?
W 2017 w budżecie ujęto 30 zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego. To moim zdaniem jedna z przyczyn niewykonania wielu z pozostałych zadań inwestycyjnych.
Czy sytuacja powtórzy się w tym roku? Bardzo możliwe.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Uchwale z dnia 22 stycznia 2018 r. wyraziła swoje obawy co do takiego podejścia do budżetu. Myślę, że Burmistrz i Rada Miejska powinni wziąć sobie te uwagi do serca.

0 Comments

No Comment.