Ogłoszenia, których nie widać

Gminna strona internetowa ma szereg wad. Jedną z nich jest to, że niektóre informacje są niewidoczne dla mieszkańców. Poniżej 4 ważne informacje, które moim zdaniem nie dotarły do adresatów:

  • Dziś zamieszczono dwie notki, ale widoczna jest tylko jedna z nich. Informacja dla pieszych z Osiedla nr 4 o likwidacji tymczasowego przejścia dla pieszych jest za komunikatem z 6 października o tym, że Enea usuwa skutki orkanu Ksawery.

W dniu 12 października br.  nastąpi  likwidacja  tymczasowego  przejścia  dla  pieszych w  poziomie szyn w rejonie ul. Torowej, ul. Czwartaków w Mosinie (na wysokości ul. Kasprowicza).
W związku z powyższym zostanie wprowadzona stała organizacja ruchu drogowego na nowym obiekcie wiadukcie kolejowym w ciągu ul. Śremskiej w zakresie umożliwiającym poruszanie się pieszych lewostronnym chodnikiem.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zwrócenie uwagi na oznakowanie.

Pismo w tej sprawie


  • 5 października w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczono Obwieszczenie: 

Burmistrz Gminy Mosina informuje, iż została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na  budowie stacji paliw w miejscowości Mosina przy ul. Szosa Poznańska na działce o nr ewid. 738/12 obręb Mosina, gmina Mosina.

Postępowanie wszczęte na wniosek: DOMO DEWELOPER Paweł Marciniak.

Dokumentacja w przedmiotowej sprawie dostępna jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Z zebraną dokumentacją można się zapoznać, w godz. 9.00-17.00 w poniedziałki oraz w godz. 7.00-15.00 od wtorku do piątku, pokój nr 11, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Stosownie do art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


  • Trwa wyłożenie do publicznego wglądu dwóch planów miejscowych:
1. Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno, usytuowanych pomiędzy ulicą Piaskową, ulicą Jana Cybisa, ulicą Mieszka I, ulicą Główną wraz z tymi ulicami od dnia 25 września 2017 r. do dnia 17 października 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie,  w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu.
Projekt planu miejscowego + rysunek planuprognoza oddziaływania na środowisko + uzasadnienie
 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 października 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Krośnie, ul. Piaskowa 6, o godzinie 18.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 listopada 2017 r.

2. Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno – produkcyjnej i terenów zabudowy mieszkaniowej z usługami przy ulicy Śremskiej w Mosinie od dnia 21 września 2017 r. do dnia 13 października 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu.

Projekt planu miejscowego + rysunek +uzasadnienie + prognoza oddziaływania na środowisko  

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 października 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1, w Sali 110, o godzinie 15.00. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 października 2017 r.


2 Comments
M. Kaptur 11/10/2017
| |

Myślę, że chodzi o chodnik od strony dworca – jest szerszy. Ten po drugiej stronie w założeniach miał być chodnikiem technicznym.

Andrzej Raźny radny 10/10/2017
| |

witam,
jako mieszkaniec Nowego Krosna -“Madery” odcietej przez budowę tunelu od Mosiny przez 3 lata bardzo cieszę się na “światełko w tunelu” czyli poczatek rozpoczęcia funkcjonowania tunelu poprzez możliwość przejścia dla pieszych i przejścia (przejazdu?)z rowerem. Dopóki jednak sam nie przejdę nie uwierzę, bowiem tych terminów było już mnóstwo. Widząc jednak postęp robót chyba się uda. Nie wiem tylko co oznacza lewostronne przejście (lewostronne od strony Mosiny czy z naszej strony?). Nie wiem też czy ludzie którzy natrafią na zamknięty przejazd tymczasowy beda mogli przejść do tunelu od ulicy Czwartaków czy też poprzez ulicę Klonową?. Może warto wcześniej oznakować dojście do tunelu, bowiem wzdłuż tunelu od strony końca ulicy Czwartaków jest wybudowany chodnik. Wiem, że to może są szczegóły ale warto o nich pomyśleć, póki jest jeszcze trochę czasu.
PS może już niedługo cały tunel będzie przejezdny.

pozdrawiam