Ochrona i rozwój terenów rolnych

Trwa wyłożenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Babki, Sasinowo i Rogalinek. 25 maja w świetlicy wiejskiej w Rogalinku o godz. 18.00 odbędzie się dyskusja publiczna. Plan został wywołany w listopadzie 2012 r. Plan miejscowy obejmuje niemal wyłącznie tereny niezabudowane (rolnicze i leśne) w częściach wsi Sasinowo, Babki i Rogalinek.
Ma umożliwić przede wszystkim:
1) ochronę i rozwój terenów rolniczych jako zwartego kompleksu rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
2) ochronę i funkcjonowanie terenów leśnych;
3) ochronę gruntów rolnych i leśnych przed nieplanowaną i rozproszoną zabudową;
4) regulację zasad zabudowy w wyznaczonych enklawach.

Na obszarze planu znajduje się istniejąca zabudowa zabytkowa dworu w Głuszynie Leśnej i jego otoczenia w ramach d. Państwowego Gospodarstwa Rolniczego, której przeznaczenie wzbogacono o możliwość realizacji funkcji usługowych. Stwarza się w ten sposób szansa na aktywizację tego terenu.
Na przedmiotowym obszarze występują obiekty wpisane do rejestru zabytków – dwór w Głuszynie Leśnej pod nr 2145/A i gminnej ewidencji zabytków w tym cmentarza ewangelickiego, stąd też plan miejscowy zawiera szereg ustaleń dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej.
Głuszyna Leśna to jedna z najmniejszych miejscowości w naszej gminie, mieszka tam zaledwie 41 osób. Jest to miejscowość rzadko odwiedzana, gdyż leży na uboczu i nie prowadzi do niej dobra droga.

1 Comments
karp 12/05/2017
| |

Niby kraj ten sam, ale prawo różne. Niedawno p. Kaptur pisała o konieczności uzasadnienia planu. Zapytałem starostwo czy uzgadniają plany, których częścią jest uzasadnienie czy części planów bez uzasadnienia. Wicestarosta Łubiński odpowiedział, że uzgodnieniu podlega jedynie projekt uchwały i załącznik graficzny.Według niego obowiązek przekazywania uzasadnienia do uzgodnienia nie wynika z przepisów prawa.
Wójt którego wicestarosta wspierał w kampanii wyborczej idzie dalej i nie poddaje głosowaniu uzasadnień. Przykład:
http://dopiewo.nowoczesnagmina.pl/?p=document&action=show&id=22763&bar_id=9988
Jak mawiał klasyk “Burmistrzu Rysiu, nie idź tą drogą”.