O schronisku, działalności Straży Miejskiej i prywatyzacji Aquanetu

Na wczorajszej sesji (nie licząc skarg mieszkańca) najwięcej czasu poświęcono wymienionym w tytule sprawom.


Paweł Kubiakdyrektor Biura Związku Międzygminnego Schronisko opowiedział o działalności schroniska w Skałowie.mapka

Od 5.10. do 31.01.2016 r. Schronisko przyjęło:

193 zwierząt, w tym 130 psów i 45 kotów.

Do adopcji oddano:

 85 zwierząt (44%), z tego 65 psów i 17 kotów.

W tej liczbie są także psy, dla których udało się odszukać dotychczasowych właścicieli.

Najwięcej przybyło zwierząt z gmin:
Swarzędz – 63 (w tym 17 kotów),
Czerwonak – 32 psów,
Kostrzyn – 30 (w tym 15 kotów).

Procent adopcji: 42,5 %

              Zwierzęta przywiezione do Schroniska z Mosiny

Miesiąc

Zwierzęta ogółem Psy Koty

X

0 0 0

XI

12 12 0
XII 0 0

0

I 3 2

1

Procent zwierząt z gminy Mosina w stosunku do wszystkich zwierząt przyjętych do Schroniska : 8 %

Z informacji, jaka otrzymali radni od Burmistrza wynika, że od 1 stycznia 2016 r. odławianiem bezdomnych zwierząt zajmuje się Straż Miejska.
W okresie od 21 listopada do 22 lutego odłowiono 21 zwierząt. Aktualnie (stan na 22 lutego) w przytulisku, które nadal znajduje się przy budynku Straży Miejskiej – ul. Krotowskiego, znajduje się 6 psów, w tym cztery szczenięta.
Transport zwierząt do schroniska w Skałowie odbywa się za pośrednictwem Straży Miejskiej na koszt Gminy Mosina.


SMAndrzej Woźniak, Komendant Straży Miejskiej przedstawił Radzie Miejskiej sprawozdanie z działalności Rady w 2015 r.

Spalanie odpadów

Jednym z zadań strażników była kontrola spalania odpadów na terenie miasta. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach. Przepis ten ma na celu nie tylko ochronę środowiska, ale również zdrowia i życia ludzkiego przed niebezpiecznymi substancjami, jakie mogą powstać podczas spalania, zwłaszcza tworzyw sztucznych. Wykroczenie to zagrożone jest mandatem karnym w wysokości nawet do 500 zł

Funkcjonariusze kilkukrotnie stwierdzali, że palone były plastiki, guma i inne tworzywa sztuczne, co powodowało powstanie bardzo szkodliwego dymu. W okresie zimowym prowadzono również kontrole pod kątem spalania odpadów w przydomowych piecach. Łącznie roku 2015 strażnicy  przeprowadzili 144 kontrole, w wyniku których nałożyli 15 mandatów karnych na kwotę 1550 zł za spalanie odpadów oraz udzielili 65 pouczeń.

Zaniedbania porządkowe i dzikie wysypiska

W roku 2015 Straż Miejska prowadziła intensywne działania w celu lokalizowania i usuwania dzikich wysypisk tworzących się na terenie miasta i gminy. W wykrywaniu dzikich wysypisk i doprowadzaniu do uprzątnięcia zaniedbań angażowano osoby ukarane przez Sąd a skierowane do odpracowania w ramach nałożonej kary. Łącznie na trenie miasta i Gminy przepracowali oni 1679 godzin.

W wyniku przeprowadzonych kontroli zlikwidowano liczne dzikie wysypiska  i zaśmiecone miejsca na terenie miasta i gminy. W roku 2015 wystawiono 30 mandatów karnych na kwotę 1500 zł i udzielono 570 pouczeń za zaniedbania dotyczące czystości i porządku.

Plakaty i ulotki

W wyniku konsekwentnych działań Straży Miejskiej prowadzonych w poprzednich latach, znacząco zmniejszyła się liczba plakatów i ulotek umieszczanych w miejscach do tego nieprzeznaczonych i szpecących miasto. Strażnicy zwracali się niejednokrotnie do właścicieli nieruchomości o usunięcie nielegalnie umieszczonych ogłoszeń. Działania te doprowadziły do poprawy estetyki miasta.

Straż Miejska  w trakcie kampanii wyborczej otrzymała kilkadziesiąt zgłoszeń na temat umieszczania plakatów wyborczych w miejscach, w których było to niedozwolone.  Wszystkie te zgłoszenia przekazano Pełnomocnikom Komitetów Wyborczych, którzy niezwłocznie usuwali plakaty z niedozwolonych miejsc. Udzielono 9 pouczeń.

Zwierzęta

Straż Miejska prowadziła kontrole pod kątem wyprowadzania psów, tj. właściwego nadzoru nad zwierzętami oraz sprzątania nieczystości przez ich właścicieli. Za nieprzestrzeganie utrzymania czystości i porządku w gminie to jest wyprowadzanie psów bez nadzoru i  za nieposprzątanie po psie  nałożono 12 mandatów karnych i udzielono 80 pouczeń.

W roku 2015 strażnicy Straży Miejskiej odebrali ponad 200 zgłoszeń na temat bezdomnych i dzikich zwierząt przebywających na terenie miasta. Wiele z nich niestety dotyczyło zwierząt rannych lub martwych po kolizji z pojazdami. Przypadki takie zgłaszane były do Referatu Ochrony Środowiska UM w Mosinie jak również do firmy FALKO wykonującej na rzecz Gminy odłowy bezdomnych, dzikich oraz usuwanie padłych zwierząt. W minionym roku odnotowano także zwiększającą się liczbę zgłoszeń na temat pojawiających się dzików i lisów na terenach należących do Gminy.

Przeciwdziałanie spożywaniu alkoholu

W roku 2015 Straż Miejska nałożyła 5 mandatów na kwotę 500 zł za spożywanie napojów alkoholowych w miejscu niedozwolonym.

Zabezpieczenie imprez masowych

W roku 2015 r. funkcjonariusze naszej straży  zabezpieczali łącznie 110 imprez na terenie Gminy, w tym wspólnie z Policją. Były to uroczystości państwowe i kościelne oraz zgromadzenia publiczne, manifestacje, imprezy rekreacyjno-sportowe.

Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mosinie

Współpraca z OPS polegała przede wszystkim na informowaniu o problemach socjalnych mieszkańców Naszej Gminy oraz pomocy osobom bezdomnym. W okresie zimowym wraz ze spadkami temperatur realnie wzrasta zagrożenie życia i zdrowia tych osób. Funkcjonariusze naszej jednostki wykonując swoje codzienne obowiązki służbowe lokalizowali ich miejsca pobytu, reagowali w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia oraz przekazywali informacje o ofercie pomocowej. W okresie zimowym strażnicy miejscy prowadzili wzmożone, cykliczne kontrole miejsc, w których mogą przebywać osoby bezdomne. Weryfikowane były te, w których bezdomni przebywali w poprzednim sezonie, ustalane były nowe.

Działania te w okresie jesienno-zimowym skupiały się na problemie ludzi wykluczonych, pozbawionych własnego lokum, dotkniętych  chorobami, którzy adaptowali na prowizoryczne „mieszkania” pustostany, altany śmietnikowe, wnęki budynków, zajmowali altany działkowe, przebywali na dworcach PKP i PKS.

Kontrola ruchu drogowego

Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji stanowiły najliczniejszą grupę pośród wykroczeń ujawnianych przez Straż Miejską. Była to również grupa wykroczeń najczęściej zgłaszanych przez mieszkańców naszego miasta i Gminy.

W 2015 roku Straż Miejska prowadziła kontrolę prędkości na wyznaczonych odcinkach ulic za pomocą przenośnego fotoradaru, zgodnie z zatwierdzonym przez Komendę Miejską Policji Wydziałem Ruchu Drogowego w Poznaniu planem kontroli.

Z tytułu ujawnionych  wykroczeń z fotoradaru nałożono 215 mandatów  karnych na kwotę 46300 zł, skierowano także 8 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego.


Rada podjęła także 10 uchwał:

  • o zmianie obwodów szkół,
  • o wyznaczeniu Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego,
  • 3 uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów kolejowych wzdłuż torów w Mosinie, Drużynie i Pecnej w związku projektem “Master plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej”. Zostaną na nich zaplanowane m.in. parkingi oraz tereny usługowo handlowe,
  • 5 uchwał dot. skarg.

 

aquanetRadni i burmistrzowie długo dyskutowali o skutkach sprzedaży części swoich udziałów przez miasto Poznań. Aktualnie Poznań posiada 77,89% udziałów w spółce Aquanet, (Mosina 6,69%)

Z punktu widzenia zabezpieczenia interesu Miasta Poznania i jego mieszkańców Miasto Poznań nie znajduje uzasadnienia dla tak wysokiego poziomu udziału w kapitale akcyjnym Spółki.
Miasto Poznań chciałoby utrzymać kontrolę nad Spółką poprzez dysponowanie pakietem kontrolnym (51 %) akcji i rozważa możliwość zbycia części akcji inwestorowi branżowemu lub zbycie akcji poprzez Giełdę Papierów Wartościowych.
W ocenie Prezydenta Miasta Poznania optymalnym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie Spółki na Giełdę Papierów Wartościowych i zbycie w trybie publicznym części akcji.

Burmistrz i jego zastępca są zaniepokojeni możliwością prywatyzacji spółki, obawiają się, że spowoduje to m.in. wzrost taryf za wodę i ścieki.

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA AQUANET SA – 2016 r.

Lp
Akcjonariusz
Ilość akcji
Łączna
wartość akcji w zł
Udział % w kapitale zakładowym
1 Miasto Poznań
867 663 723
867 663 723,00
77,8894
2 Gmina Mosina
74 518 984
74 518 984,00
6,6895
3 Miasto Puszczykowo
40 659 832
40 659 832,00
3,6500
4 Gmina Czerwonak
28 261 512
28 261 512,00
2,5370
5 Miasto Luboń
25 527 232
25 527 232,00
2,2916
6 Gmina Suchy Las
25 587 693
25 587 693,00
2,2970
7 Miasto i Gmina Murowana Goślina
19 900 384
19 900 384,00
1,7864
8 Gmina Kórnik
17 868 462
17 868 462,00
1,6040
9 Miasto i Gmina Swarzędz
13 449 520
13 449 520,00
1,2074
10 Gmina Brodnica
236 520
236 520,00
0,0212
11 Osoby fizyczne – uprawnieni pracownicy (11 os.)
295 360
295 360,00
0,0265
Łącznie
1 113 969 222
1 113 969 222,00
100,0000

 

burmistrz biurko

Sprawozdanie Burmistrza w okresie 26.01-25.02.2016

 

 

 


Informacje radnego Rady Powiatu – Jacka Szeszuły:

  • Na sesji w dniu 24 lutego Rada podjęła uchwałę powierzającą Gminie Mosina budowę sygnalizacji świetlnej na ul. Leszczyńskiej w rejonie ul. Krasickiego. Jest to zadanie współfinansowane po połowie przez gminę i powiat. Koszt inwestycji ok. 220 tys. zł.
  • Najlepszym Komisariatem Policji Powiatu Poznańskiego w roku 2015 został Komisariat Policji w Mosinie. Starosta wręczył aspirantowi  sztab. Arturowi Radzikowi nagrodę w wysokości 30 tys. zł.
1 Comments
Nexers 27/02/2016
| |

Zapraszam tą biedną, bojącą się straż gminą do lasów w Czapurach! Na plac zabaw dla dzieci i inne. Szanowny Panie Komendancie! Zaciągnij rękawy weź witkę i GOŃ i GOŃ do roboty tych leserów…., a sprawozdania zachowaj Pan dla siebie, gdyż my mieszkańcy widzimy jak działacie.