O planach miejscowych

Kilka dni temu pani Jola zapytała, ile uchwalono w tej kadencji planów miejscowych.
Rada Miejska uchwaliła 5 miejscowych planów  zagospodarowania przestrzennego.

 obszar  mpzp

 uchwalenie

 przystąpienie

 czas trwania procedury
/wyłożenia

Mosina – Gałczyńskiego, Leśmiana 28.04.2016 29.04.2014 2 lata/2 wyłożenia
Mosina – ul. Jurgielewiczowej, Kuncewiczowej, Konopnickiej 29.06.2016 26.09.2013 2 lata 9 miesięcy/
2 wyłożenia
Mieczewo – część wsi 29.09.2016 29.04.2014 2 lata 5 miesięcy/2 wyłożenia
Mosina -Leszczyńska, Jarzynowa, Strzałowa, „Strzelnica”  27.02.2017  26.03.2015  2 lata/2 wyłożenia
 Mosina – ul. Wawrzyniaka i Łazienna  29.03.2017  29.04.2014  3 lata/ 4 wyłożenia

Najdłużej (7,5 roku) opracowywanym planem jest mpzp dla terenów przy Jeziorze Dymaczewskim w Dymaczewie Nowym. Plan ten został wywołany 29.10.2009 r.
Było jedno wyłożenie. Brak pomysłu na rozwiązanie problemu. W międzyczasie znacznie zwiększyła się chaotyczna zabudowa letniskowa.

Od ponad 4 lat jest opracowywane studium. Uchwałą z dnia 27.02.2013 przystąpiono do sporządzenia  nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina. Nie było jeszcze ani jednego wyłożenia. Trwa opiniowanie i uzgadnianie.
Aktualnie obowiązujące studium było uchwalone 25.02.2010 r. po 2 latach i 10 miesiącach od przystąpienia do sporządzenia. Było jedno wyłożenie.

Od 6 – 3 lat trwa procedura planistyczna 6 planów  wywołanych w poprzedniej kadencji:

W trakcie obecnej kadencji Rada podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzania 12 planów miejscowych:

Niestety nie wiem, czy burmistrz zamierza przystąpić do sporządzenia kolejnych planów i jakie obszary miałyby zostać ewentualnie nimi objęte, gdyż obecny burmistrz, podobnie jak poprzedni  mimo ciążącego na nim obowiązku wynikającego z art. 32
nie opracował Wieloletniego Programu Sporządzania planów miejscowych.
Przykład takiego programu z gminy Czerwonak – TUTAJ 

2 Comments
karp 02/07/2017
| |

Pani Jola tęskni za mpzp i oby się nigdy nie dowiedziała, że za jego pomocą władza może też dołożyc osobie, która złożyła skargę. Jestem tuż po napisaniu skargi do WSA na plan z zakazem zabudowy. Kilka lat wcześniej była skarga na wójta, który zbudował to i owo na działce poprzez fałszowanie dokumentów.
Nie życzę powtórki mojego scenariusza. Pani Przewodnicząca pisała niedawno, że projekty mpzp trzeba uzasadniac już na wczesnych etapach procedury. Nic nie trzeba. Miałem okazję to prześledzic. Przed wezwaniem do usunięcia,uzasadnienia były dokładane po sesjach, po wezwaniu poszedł plan bez uzasanienia. Po puszczeniu skargi uzasadnienie pojawiło się przed sesją. Wszystko przy biernej postawie nadzoru. Pani Przewodnicząca nie wie też zapewne, że można zwołac wspólne posiedzenie komisji, przed powołaniem komisji stałych. Od takiego cudu zaczął tę kadencję jej dopiewski odpowiednik i trzyma pzoiom zero cały czas.
To, że Przewodnicząca tego nie wie, bardzo jej się chwali. 🙂

karp 02/07/2017
| |

Może ZukPuk podpowiedział p.Burmistrzowi, że nie trzeba. W końcu mimo braku wypełnienia obowiązku z art.32, jego wojsko przegłosowuje w Dopiewie na każdej sesji nowy plan miejscowy. Nie ma też obowiązku uzasadniania planów, kiedy ma się wpływ na działanie nadzoru. Studium można sporządzic poprzez skopiowanie danych sprzed kilkunastu lat i przekwalifikowanie kilkunastu hektarów dla zaprzyjaźnionego biznesmena pod hasłem ograniczania zabudowy. Studium może byc też bez bilansu terenów przeznaczonych pod zabidowę. Jeśli chce się przeznaczyc w Studium tereny pod korupcję, trzeba je oznaczyc jako MPZ. Później w planach mogą byc pod cokolwiek. Wystarczy to uzgodnic z nadzorem Wojewody…