NIE dla strefy AG w rejonie Rogalina, Świątnik i Mieczewa

Zastępca burmistrza Przemysław Mieloch, ubiegający się o fotel burmistrza naszej gminy uparcie

dąży do ulokowania wielkiej strefy aktywizacji gospodarczej w rejonie Rogalina, Świątnik i Mieczewa.
Mieszkańcy odrzucili tę propozycję na początku mijającej kadencji.  Burmistrz Jerzy Ryś obiecał, że strefa tam nie powstanie. Temat jednak powrócił. W projekcie Studium wrysowano strefę oznaczoną symbolami C_AG2.  Pisze się o niej tak:

Wyznacza się teren aktywności gospodarczej w Rogalinie stanowiący element strategicznej oferty inwestycyjnej i podnoszący konkurencyjność Gminy Mosina na tle aglomeracji poznańskiej.
a dalej:
Podstawowym przeznaczeniem na terenach oznaczonych symbolem AG jest produkcja, składy i magazyny.

Jednocześnie w tym samym opracowaniu opisuje się walory kulturowe, przyrodnicze i krajobrazowe Rogalina i jego otoczenia podkreślając, że  “rozpoznawalny w regionie i kraju zespół pałacowo‐parkowy w Rogalinie oraz dęby rogalińskie” to mocna strona Gminy.
Przytacza się także zapis z planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego:

Gmina Mosina zakwalifikowana została również do kulturotwórczego rejonu Kórnika o znaczeniu ponadregionalnym, obejmującego zamek w Kórniku i pałac w Rogalinie oraz parki w Kórniku i Rogalinie.

Między jednym, a drugim cytatem jest przepaść. Nie można tych dwóch rzeczy – przemysłu i kultury, tradycji, piękna krajobrazu – połączyć. Skoro trzeba wybierać, to dla człowieka myślącego, nie tylko w kategoriach kilku lat, ale w dłuższej perspektywie, jest tylko jedno rozwiązanie.
Pomysł ulokowania strefy AG, jak na ironię określonej w projekcie Studium teren aktywności gospodarczej w Rogalinie, trzeba zdecydowanie odrzucić.

Trzy lata temu mieszkańcy Mieczewa pisali do Burmistrza Jerzego Rysia:

Szanowny Panie Burmistrzu,

w imieniu mieszkańców Gminy Mosina, obecnych na spotkaniu w Mieczewie w dniu 29 czerwca 2015 r., wnioskujemy o rezygnację z ustanowienia strefy aktywizacji gospodarczej (AG) pomiędzy Mieczewem a Świątnikami. Domagamy się przestrzegania podstawowych celów planowania przestrzennego, jakimi są racjonalność użytkowania i wartość przestrzeni.

Nie zgadzamy się:

 • z argumentem, iż powstająca strefa nie wpłynie na jakość życia, gdyż narazi ona mieszkańców Mieczewa, Hub Rogalińskich oraz Świątnik na wszelkie uciążliwości związane z emisją pyłów i zapachów oraz hałasem generowanym przez tę strefę.
  Jej lokalizacja na osi głównego kierunku wiatru stanowi podstawowe zagrożenie dla jakości życia mieszkańców. Przypominamy, że w związku z brakiem gazu sieciowego, w przeważającej części do celów grzewczych wykorzystywane w Mieczewie są paleniska na paliwa stałe. Położenie zabudowań w zagłębieniu terenu, w okresie zimowym obecnie już stwarza problemy z pyłem i dymem. Dołożenie dodatkowych obciążeń w tym zakresie pogorszy komfort życia mieszkańców.
 • z argumentem, że zabudowa mieszkalna jest znacznie oddalona od proponowanej lokalizacji strefy AG, ponieważ oprócz zabudowy zwartej Mieczewa, istnieją jeszcze jednostki osadnicze przylegające do planowanej strefy przemysłowej: Huby Rogalińskie oraz Mieczewo Osada, zamieszkane w sumie przez kilkadziesiąt osób.
 • z argumentem, iż strefa zlokalizowana w omawianym miejscu przyciągnie inwestorów, gdyż całkowity brak rozwiązań infrastruktury gminnej w tym rejonie, wobec doskonale opracowanych i skomunikowanych rejonów inwestycyjnych w gminie Kórnik i Komorniki, czyni takie rozwiązanie niecelowym.
 • z argumentem, że zwiększony ruch samochodowy, który wygeneruje przedmiotowa strefa, to „problem gminy Kórnik”, ponieważ zwiększenie ruchu na drodze 431 stanie się nadzwyczajnym utrudnieniem komunikacyjnym dla mieszkańców Mieczewa, którzy dojeżdżają do Poznania przez węzeł drogi nr 11 „Kórnik południe”. Dodatkowa ilość samochodów obsługujących strefę doprowadzi do zatoru komunikacyjnego między rondem w Mościenicy a drogą ekspresową nr 11.

Domagamy się:

 • respektowania obecnego ładu przestrzennego, gdyż Uchwała Rady Gminy Mosina XXXV/243/12 z 29 listopada 2012 r. stanowi, że głównym zadaniem planu zagospodarowania dla Mieczewa jest „ochrona i rozwój terenów rolniczych, jako zwartego kompleksu rolniczej przestrzeni produkcyjnej”, więc całkowicie niezrozumiałe jest lokowanie tuż przy granicy tego założenia przestrzennego strefy diametralnie różniącej się charakterem, funkcją i wyglądem.
  Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – przez ład przestrzenny należy rozumieć takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość.
 • uwzględnienia zasad zrównoważonego rozwoju, ponieważ uprzemysłowienie tego obszaru przyniosłoby nieodwracalne skutki i po skonsumowaniu założeń planu nie byłoby już możliwe przywrócenie wyjątkowego charakteru tego terenu.
  Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z art. 3 pkt 50 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – przez zrównoważony rozwój rozumie się taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń. W opinii mieszkańców okolic Rogalina, zwłaszcza odniesienie w przytoczonym przepisie do przyszłości, wyklucza ustanowienie strefy AG w proponowanym kształcie.

Proponujemy:

 • przeprowadzenie gruntownych analiz pozwalających na oszacowanie potencjału ekonomicznego, a szczególnie turystycznego, terenu objętego studium, ponieważ oparcie planowania przestrzennego na wizji i pobożnych życzeniach uważamy za wysoce nieprofesjonalne.
 • przeprowadzenie pogłębionych badań pozwalających na ocenę zagrożeń emisją pyłów, gazów, zapachów i hałasu dla mieszkańców tego rejonu, gdyż ewentualne późniejsze procesy o odszkodowania mogłyby okazać się bardzo kosztowne dla gminy.
 • przeprowadzenie analizy wpływu strefy na zaopatrzenie Mieczewa w wodę, ponieważ znacząco wzrosną ograniczenia związane z zaopatrzeniem okolic Rogalina w wodę w kontekście przyłączenia do wodociągu podmiotów gospodarczych zlokalizowanych w strefie. Pogorszy się (już teraz niska) dostępność wody pitnej dla mieszkańców.

Postulujemy:

 • rezygnację z ustanowienia strefy AG w okolicach Rogalina, gdyż koszt utworzenia studium zagospodarowania oraz niezbędnej infrastruktury najprawdopodobniej przekroczy zyski z utworzenia strefy.
  Zgodnie z treścią art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – koszty sporządzenia studium obciążają budżet gminy. Zdaniem mieszkańców Mieczewa, o ile podjęte prace planistyczne wywołane zostały wyłącznie spodziewanymi zyskami z utworzenia takiej strefy, wobec niepewnego efektu ekonomicznego podejmowanych działań, należy odstąpić od sporządzenia planu w całości, pozostawiając dotychczasowy rolniczy sposób użytkowania terenu.
 • lub uwzględnienie w ewentualnym studium zagospodarowania zapisu, który dopuszczałby w planowanej strefie tylko funkcje usługowe, ze szczególnym wskazaniem obsługi ruchu turystycznego nie generującego hałasu ani pyłów, gazów i zapachów, jako jedynego rozwiązania zapewniającego dochody gminie i nie generującego protestów społeczności lokalnej.
  W opinii mieszkańców Mieczewa dopuszczalnym rozwiązaniem byłoby utworzenie na omawianym terenie pola kempingowego, niewielkiego obiektu hotelarsko-gastronomicznego lub wypożyczalni rowerów. Dające się zauważyć konflikty związane z obsługą turystyczną pałacu Raczyńskich w Rogalinie, np. problemy z parkingiem w kontekście ochrony całego majątku Rogalin powodują, że omawiany teren stanowić może bazę turystyczną obsługująca zarówno Rogalin, jak i Kórnik.

Nie mamy wątpliwości, że ewentualna decyzja o lokalizacji strefy AG w proponowanym miejscu skutkowałaby pogorszeniem jakości życia mieszkańców okolic Rogalina oraz zaburzeniem równowagi przyrodniczej i ładu przestrzennego naszej gminy. Ufamy, że przedłożone stanowisko spowoduje ponowne rozważenie celowości podejmowanych przez Urząd Gminy działań i pomoże w optymalnym wykorzystaniu terenów, niezwykle wartościowych pod względem turystycznym, oraz ochroni je przed bezpowrotnym zniszczeniem.

Z poważaniem

Mieszkańcy Mieczewa

 

Radni Rady Miejskiej otrzymali dziś uwagi składane do projektu Studium przez mieszkańców Świątnik.

Nasz Komitet Wyborczy stanowczo sprzeciwia się lokalizacji strefy AG w tym miejscu:

Dwie wizje Mosiny

Kandydat na burmistrza Mosiny Przemysław Mieloch przedstawił mieszkańcom projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mosina, które jest emanacją jego wizji na temat rozwoju gminy. Mowa jest w nim o potężnej strefie przemysłowej niedaleko Rogalina, dogęszczaniu zabudowy mieszkaniowej. Innego zdania są mieszkańcy oraz inny kandydat na burmistrza Jan Marciniak.

Opublikowany przez TTVI Mosina Sobota, 29 września 2018

29 Comments
Kajopan 06/10/2018
| |

Szanowni Państwo. Nie ma się co przejmować studium ponieważ przy obecnej infrastrukturze i braku środków finansowania nigdy ta strefa nie powstanie. Jest to typowy temat zastępczy aby przykryć swoją nieudolność przez pana Mielocha który nie zrobił nic dla mieszkańców wsi Mieczewo Rogalin i Swiatniki. Przez całą kadencję nie zainwestowano złotówki w inwestycje dla tych wsi. Trzeba mieć niebywały tupet żeby kandydować na burmistrza . Osobnym tematem jest kierowanie przez Pana Mielocha inwestycjami gminnymi ponieważ z wiadomości prasowych nie posiada wykształcenia inżynieryjnego a jest historykiem. Politrzy przez jedną kadencjęykiem też jest kiepskim bo trzeba być samobójcą żeby poruszać tak drażliwe tematy jak strefa przed wyborami tym samym pozbawiając się głosów niemałej części mieszkańców gminy.Reasumując powyższe trzeba głosować na kogoś z kompetencjami a nie na ludzi którzy całą kadencję przespali.

Mosiniak 04/10/2018
| |

Nie do historyka!!!Mieszkańcy Gminy Mosina apel nie popierajcie historyków,część obywateli ich uwielbia nie rozumiejąca ,że rola historyka jest opisywanie i badanie dziejów .Czyli praca w archiwach szukanie i szperanie po księgozbiorach w celu opisania dziejów .Historycy i nauczyciele nie nadają się do zarządzania
dużymi społecznościami.W Mosinie są byli nauczyciele co prowadzą mini interes.
Par piwny,zakład fotograficzny,pośrednictwo kolonijne…/Słyszałem o jednym nauczycielu z Poznania od Marii Magdaleny co potrafił zbudować fabrykę i odnieść sukces światowy-nauki po zwolnieniu z szkoły pobierał w Berlinie H.Cegielski./
Slogany Zielona Gmina ,Wielkopolski Park Narodowy to jest złudne.
Co mamy żwirownie w otulinie Parku Narodowego, Strzelnice na terenie Parku, Narodowego,Lotnisko na terenie Sowińca/Rogaliński Park Narodowy/zachodni brzeg J.Dymaczewskiego.Tragedia. Włodarzą i Rajcą to nie przeszkadza.
Mieszkańcy rok temu prosili o naprawę przejścia pod torami koło Netto do dzisiaj jest zamknięte.Kilka miesięcy trały przepychanki czyj jest tunel i tak dalej….
Gmina Mosina Puszczykowo mogły zostać podręcznikowym przykładem m.Ogrodem nie zostały ratujmy ostatni krajobraz i przyrodę.

.

Łukasz Kasprowicz- radny gminy Mosina 03/10/2018
| |

Lokalizacja tak olbrzymiej strefy przemysłowej w jednym miejscu i to w rejonie Rogalina to jakaś porażka. Studium opracowane z czapy przez kilku średniointeligentnych osobników, nie poprzedzone analizami ekonomicznymi, społecznymi, naukowymi, tylko wizja, jakiś majak senny. Przypominam strefa przemysłowa pomiędzy Krosnem, a Drużyną, w samej Drużynie nad torami, Mosina ul. Śremska. W tej kadencji nie pojawił się w Mosinie żaden inwestor. Dlaczego? Mosina i okolice są słabo skomunikowane z autostradą, eskami, ulice zakorkowane, to poważne przeszkody. Dopóki nie rozwiążemy problemów komunikacyjnych w postaci obwodnic, możemy zapomnieć o inwestorach, poza tym wokół pełno lepszych lokalizacji dla inwestorów wzdłuż S11, S5. Przestańmy się motać i niczym Don Kichot. Inwestor przyjdzie tam, gdzie uzna to za korzystne dla siebie nie tam gdzie mu wyznaczy pan Mieloch czy inny burmistrz. Proszę zajrzeć w zakładkę dla inwestora na stronie internetowej gminy. To pokazuje, jak w gminie myśli się o inwestorach. Poza tym często łatwiej obsłużyć inwestora decyzją o warunkach zabudowy i decyzjami środowiskowymi niż planem miejscowym. Ta cała akcja z pro rozwojowym Studium mnie bawi.

młody 03/10/2018
| |

Nie chcemy również rozwoju! Chcemy palisady i zacofania! Tnijmy wydatki! Redukujmy miejsca pracy! Mosina made in green hej!

Halina 03/10/2018
| |

Gmina Mosina nie leży przy trasie szybkiego ruchu ani przy autostradzie. Nie chcemy więcej uciążliwego przemysłu, ani burmistrza, który wbrew woli mieszkańców chce go więcej do Naszej Zielonej Gminy wprowadzić.