Bez oceny oddziaływania na środowisko

Toczy się postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali nr 2 na terenie STORA ENSO Poland S.A. w Mosinie, ul. Gałczyńskiego 20.
Mimo że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w swojej OPINII z dnia 8 kwietnia 2020 r. stwierdził, że istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazał jakie obszary powinny być w raporcie przeanalizowane a także wskazał potrzebę dokonania oceny skumulowanego oddziaływania na środowisko z innymi źródłami w pobliżu inwestycji, Burmistrz Gminy Mosina nie zamierza się do tej opinii stosować.
Świadczy o tym fakt, że już 23 kwietnia wydał obwieszczenie (ukazało się dziś w BIP) o tym, że zostały zebrane wystarczające dowody do wydania decyzji:

cała opinia RDOŚ – TUTAJ

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY MOSINA

OŚ.6220.46.2019.MT

                                                                                     Mosina, 23 kwietnia 2020 r.  

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego,  w związku z art. 33 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w świetle art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw,

zawiadamiam,

iż zostały zebrane wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali nr 2 na terenie Stora Enso Poland S.A. w Mosinie, ul. Gałczyńskiego 20 na działkach nr 2112/1, 2112/2, 2112/8, 2110/3, 2039/3, 2038/3, 2111/6, obręb Mosina.

Postępowanie wszczęte na wniosek: Stora Enso Poland S.A., Al. Wojska Polskiego 21, 07-401 Ostrołęka

W terminie 7 dni od dnia doręczenia przedmiotowego obwieszczenia, można zapoznać się z zebraną dokumentacją sprawy oraz wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą, podając numer sprawy, zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji przez organ.

Z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem (COVID-19), dokonywanie wszelkich czynności związanych z prowadzoną sprawą jest możliwe drogą pocztową, telefoniczną lub elektroniczną za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Stosownie do art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

21 Comments
Małgorzata Kaptur 22/05/2020
| |

Burmistrz wyjaśnił, dlaczego odstąpił od konieczności sporządzenia raportu dla Story Enso http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/interpelacje_i_zapytania/odpowiedz_332_z_2000r..pdf

karp 15/05/2020
| |

Przy wydawaniu decyzji burmistrz powinien wziąć pod uwagę, że będzie ona dotyczyła podmiotu, który popełnia wykroczenie lub przestępstwo o którym mówi Prawo Wodne, w art.476 :
https://www.arslege.pl/przepis-karny/k1639/a107021/
Dostałem info, że WIOŚ złożył wniosek o ukaranie.

karp 05/05/2020
| |

W tej sprawie mile mnie zaskoczyła postawa RDOŚ, zwłaszcza w kwestii oddziaływań skumulowanych.
Zauważyłem, że UM Mosina traktuje to pojęcie bardzo zawężająco i odnosi to tylko do przedsięwzięć jednego inwestora.Z tego co pamiętam, miało to miejsce w przypadku decyzji na OSKP dla Rohra.
To wypacza sens przepisu ustawy ooś i chyba też znaczenie słowa “skumulowane”.
To mi trochę przypomina sadzenie drzew w siatkach.
Powszechną praktyką jest to, że urzędy traktują to co poda na tacy inwestor, jako prawdę objawioną i są bardzo niedociekliwe.Bywa i tak, że na początku jest przemożna chęć wydania decyzji, a wszystko co po drodze, nie ma większego znaczenia.

karp 05/05/2020
| |

Covid-19 nie powinien zaszkodzić w dojrzeniu zakładu, który działa bez pozwolenia wodno-prawnego, bo to nie pchła.
Polska to taki kraj w którym nie ma przepływu informacji między referatami tej samej gminy.
Tym bardziej nie ma przepływu pomiędzy instytucjami. Jeśli coś ustalił WIOŚ, to nie wie o tym RDOŚ.

karp 05/05/2020
| |

Już przedtem była szybka decyzja dla suwerena za Odry.
W sprawie Story wydaje mi się, że RDOŚ nie miał wiedzy o decyzji Starosty z 2017 roku i podtrzymującej ją decyzji Prezesa PGW Wody Polskie o odmowie wydania pozwolenia wodno-prawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków. Drugie wydaje mi się jest takie, że w UM Mosina o tym wiedzą, ale oficjalnie wolą nie wiedzieć. Ponadto przypomniało mi się, że to jezioro na terenie firmy w planie miejscowym artysta wyrysował tak, że wystaje na teren miejski.