Najbliższa sesja Rady Miejskiej w Mosinie

Sesja rozpocznie się w czwartek, 25.06.2020 o godz. 16.00 w hali widowisko-sportowej OSiR od wręczenia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
Lista nagrodzonych
Następnie Nagrody Samorządu zostaną wręczone 10 szczególnie uzdolnionym uczniom:
Lista nagrodzonych

7. Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Poznania na dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa podstawowego, z której korzystają mieszkańcy gminy Mosina na 2020 rok

Prezydent Poznania zwrócił się do podpoznańskich gmin, by partycypowały w kosztach utrzymania uczniów zamieszkałych w danej gminie, a uczących się w podstawowych szkołach artystycznych lub sportowych.

8. Zmiana uchwały budżetowej na rok 2020
 • projekt uchwały

  WYBRANE ZMIANY:
 • 717.886,62 zł – środki z rachunku wydatków niewygasających przekazane do budżetu w związku z brakiem możliwości zakończenia zadań do 30 czerwca 2020 r. i koniecznością zapisania ich w budżecie roku 2020. Zmiana obejmuje zadania: niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego, projekty ulic oraz projekt przebudowy Przedszkola nr 3 w Mosinie.
 • Zmniejszenie zabezpieczonych środków finansowych o 60.000,00 zł (z kwoty 173.617,87 zł do kwoty 113.617,87zł). Wodociąg gminny w Rogalinku, Sasinowie, Świątnikach, Radzewicach, Rogalinie i MieczewieGmina Mosina oczekuje (od 9 miesięcy) na odpowiedź i stanowisko  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przekazana Gminie sieci wodociągowych wraz z ujęciem wody w miejscowościach po prawej stronie Warty.
 • Zmniejszenie zabezpieczonych środków finansowych o 184.919,38 zł (wkład własny) – Budowa z przebudową ul. Łaziennej i Kanałowej  w Mosinie Gmina nie otrzymała dofinansowania i Burmistrz zamierza zrezygnować z realizacji tego zadania w bieżącym roku. Kwotę tę planuje przeznaczyć na budowę ul. Świerkowej.
 • Zwiększenie o kwotę 160.000,00 zł wydatków majątkowych związanych z budową pomostu pływającego wraz z trapem zejściowym nad Jeziorem Łódzko – Dymaczewskim w Dymaczewie Nowym. Wprowadzenie zadania  do budżetu Gminy Mosina stanowi warunek ubiegania się o dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego lub Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
 • 1.100.000,00 zł zmniejszenie wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dembowskiego (Środowiskowy Dom Samopomocy) – środki przeniesione w WPF na rok 2021, Trwają prace projektowe.
 • 381.340,00 zł zwiększenie wydatków bieżących na podatek VAT związany z wniesieniem aportu do Spółki Park Strzelnica Spółka z o.o. w Mosinie operat szacunkowy dla działki 1829/3 obręb Mosina, która ma stanowić wkład  w postaci aportu dla spółki Park strzelnica Sp. z o.o., określony został na kwotę 1.658.000.000,00 zł netto. W celu realizacji wniesienia powyższego aportu niezbędne jest zabezpieczenie w budżecie gminy środków   na rozliczenie podatku VAT od powyższej operacji.
 • zwiększenie o 25.000,00 zł na umowy zlecenie (konieczność wykonania ekspertyz w związku z toczącymi się dwoma postępowaniami odwoławczymi w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych (Aquanet i Xella Polska Sp. z o.o.)
 • 12.000,00 zł – wdrożenie oprogramowania „Platforma Zakupowa” narzędzia do obsługi zamówień publicznych elektronicznie z zapewnieniem dostępu wykonawców do składania ofert. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych, które zaczną  obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. Gmina Mosina, będąca zamawiającym, jest zobowiązana  do wprowadzenia elektronizacji zamówień publicznych tzw. bagatelnych, tj. których wartość netto jest większa od 50.000,00 zł, a niższa od 130.000,00 zł (nowego progu z obowiązkiem stosowania procedury uproszczonej). Służyć ma to wzrostowi stopnia jawności postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym zamówień o małej wartości. Wdrożenie nowego narzędzia do obsługi zamówień publicznych wynosi ok. 6 miesięcy i zawiera stworzenie profilu nabywcy, będącego podstroną połączoną z BIP Gminy Mosina, przeprowadzenia szkoleń dla pracowników różnych referatów Urzędu Miejskiego w Mosinie (stacjonarnych oraz on-line) wraz z przeprowadzeniem postępowań jeszcze w roku 2020. Jest to czas niezbędny do przygotowania Urzędu do nowych regulacji z zakresu zamówień publicznych tak, aby w styczniu 2021 r. pracownicy byli merytorycznie przygotowani i gotowi do przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego tzw. bagatelnego. Tego typu zamówienia przygotowywane są przez każdy referat oddzielnie i stanowią znaczna część wydatków budżetu Gminy Mosina. 
     
 • 9.840,00 zł środki na przygotowanie Raportu o Stanie Gminy za 2019 r. zgodnie z zawartą umową  z Wielkopolskim Ośrodkiem Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu.
 • 56.000,00 zł zmniejszenie wydatków związanych z utrzymaniem zieleni
 • 219.554,30 zł kwota przeznaczona na wyposażenie obiektów i terenów publicznych w pojemniki do selektywnego zbierania odpadów, urządzenia do kompostowania odpadów oraz kosze uliczne. Dokonanie powyższych wydatków wynika z warunku przeznaczenia kwoty umorzonych pożyczek przez WFOŚiGW w Poznaniu na przedsięwzięcia proekologiczne. Powyższe wydatki to przedsięwzięcia proekologiczne. Zgodnie z decyzjami Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu nr WFOS-II-DMU-KW/400/261/2015 z dnia 02.01.2020 r. oraz nr WFOS-II-DMU-KW/400/378/2015 z dnia 18.03.2020 r. gmina uzyskała możliwość umorzenia ostatnich rat pożyczek  w łącznej wysokości 219.554,30 zł. Wobec aktualnych wymagań ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz dla zapewnienia właściwego postepowania z odpadami komunalnymi na nieruchomościach należących do gminy, proponuje się przeznaczenie środków z umorzeń na 3 wyżej wymienione zadania. Warunkiem umorzenia spłaty pożyczek było przeznaczenia ich kwoty na przedsięwzięcia proekologiczne.
10. Emisja obligacji Gminy Mosina oraz określenie zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Gmina Mosina zamierza wyemitować obligacje na łączną kwotę 19 mln zł. 9,5 mln trzeba będzie wykupić w 2024 roku, 9,5 mln w 2025 roku. Emisja obligacji nie ma związku z epidemią, była zaplanowana w budżecie na pokrycie planowanego deficytu – wykup obligacji z poprzednich lat oraz sfinansowanie części inwestycji.

22. Rozpatrzenie skargi z dnia 9 grudnia 2019 r. (numer porządkowy: BR.1510.20.2019) na bezczynność Burmistrza Gminy Mosina
23. Rozpatrzenie skargi z dnia 4 marca 2020 r. (numer porządkowy: BR.1510.21.2020) na bezczynność Burmistrza Gminy Mosina
24. Przekazanie Wojewodzie Wielkopolskiemu skargi z dnia 10 lipca 2019 r. (data wpływu: 4 maja 2020 r., numer porządkowy BR.1511.2.2020) na działania Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie

Projekt uchwały w sprawie przekazania Wojewodzie Wielkopolskiemu skargi z dnia 10 lipca 2019 r.

25. Przekazanie Burmistrzowi Gminy Mosina skargi z dnia 29 maja 2020 r. (BR.1511.3.2020) na Straż Miejską w Mosinie w przedmiocie odmowy przeprowadzenia interwencji

Projekt uchwały w sprawie przekazania Burmistrzowi Gminy Mosina skargi z dnia 29 maja 2020 r.

Portal informacyjny przygotowany w oparciu o system zarządzania pracami Rady Gminy / 

7 Comments
karp 24/06/2020
| |

Bardzo ciekawie pan Burmistrz odniósł się do skargi dotyczącej funkcjonowania targowiska (w przeszłości):”…że z uwagi na zakres zarzutów w nim zawartych i ich wagę, zasługiwało na to, żeby Burmistrz w jakikolwiek sposób się do niego odniósł w formie pisemnej.”
No jak nie w formie pisemnej to mógł z panem Jakubem chociaż nakręcić o tym odcinek MTV.
Mógłby nawet powstać na ten temat film fabularny i miałbym propozycję do obsady roli byłego inkasenta.To znaczy tego bylszego, przed byłym.

karp 23/06/2020
| |

Tak bez sprawdzania przepisów uważam,że oświadczenie E-2 w nowym wzorze deklaracji jest nonsensowne (zwłaszcza objaśnienie, które jest zaciemnieniem).
http://www.mosina.esesja.pl/zalaczniki/91347/projekt-uchwaly-zmieniajacej-uchwale-w-sprawie-wzoru-deklaracji-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-oraz-warunkow-i-trybu-skladania-deklaracji_832767.pdf
Jeśli kompostuje, nie chce korzystać ze zwolnienia i płacić normalną stawkę za opłaty, to powinien dostać medal, a tu musi się jeszcze z tego tłumaczyć.

Małgorzata Kaptur 23/06/2020
| |

U nas wotum zaufania i absolutorium będą dopiero 20 sierpnia. Raport jeszcze nie jest gotowy.

karp 23/06/2020
| |

Osoby prywatne przeznaczają swoje środki na różne cele, gdy je mają.
Samorządy najpierw zawierają umowy, a później przeznaczają na to środki w budżecie.
“9.840,00 zł środki na przygotowanie Raportu o Stanie Gminy za 2019 r. zgodnie z zawartą umową z Wielkopolskim Ośrodkiem Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu.”
Kiedyż to kiedyż burmistrz Mieloch zamierza dostać absolutorium, jeśli pod koniec czerwca pomyślał o środkach na Raport o stanie gminy?