Nadzwyczajna sesja w nadzwyczajnych okolicznościach

Zdalnie, czy tradycyjnie?

Jutro odbędzie się sesja zwołana na wniosek Burmistrza Gminy Mosina.
Póki co nie jest możliwe odbywanie sesji w formie telekonferencji, choć opinie prawników są sprzeczne.

Dr hab. Stefan Płażek z Katedry Prawa i Samorządu Terytorialnego UJ uważa, że “możliwe jest zarówno odbycie sesji rady bez udziału publiczności, jak i za pomocą środków komunikacji elektronicznej na odległość”.

Mecenas Maciej Kiełbus jest przeciwnego zdania.

Firma MWC sp. z o.o. – autor oprogramowania Esesja informuje, że jest technicznie możliwe przeprowadzanie zdalnych posiedzeń za pośrednictwem systemu eSesja.  Wg naszej aktualnej wiedzy nie ma jeszcze takiej prawnej możliwości, ale wiemy, że już trwają rozmowy na ten temat choćby z wojewodami, gdyż jest to kwestia, o której rozmiawiają już z nami nie tylko gminy, ale również współpracujące sejmiki, czy metropolie. Należy zatem śledzić zmieniające się prawo, konsultować temat z prawnikami i czekać na ewentualne rozstrzygnięcia.

Wojewoda Dolnośląski wydał polecenie organom stanowiącym gmin, powiatów i województw samorządowych odbywania sesji bez udziału mieszkańców i publiczności na podstawie  art. 11 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19, 
Nasz Wojewoda takiego polecenia nie wydał.
Decyzja ta dotyczy udziału publiczności, co w przypadku naszej gminy nie jest problemem, gdyż niewielu mieszkańców pojawia się na sesji.

System, którym dysponuje nasza gmina daje możliwości zdalnego głosowania. W ekstremalnych warunkach byłoby możliwe przegłosowania uchwały bez wychodzenia radnych z domów, gorzej z dyskusją. Na ten moment nie mamy takiej możliwości.
Jeżeli sytuacja będzie się pogarszać to bardziej prawdopodobne jest, że uprawnienia rad zostaną przekazane burmistrzom, wójtom i prezydentom.

Przygotowania do sesji nadzwyczajnej

Na jutrzejszej nadzwyczajnej sesji radnych z założenia powinno być mniej niż zazwyczaj. Zaapelowałam, aby udział wzięły tylko osoby całkowicie zdrowe. Optymalnie byłoby, gdyby przyszło 12-13. Wtedy każdy będzie siedział przy oddzielnym stoliku i miał mikrofon do swojej dyspozycji (normalnie 1 przypada na dwóch radnych).
Sesję poprowadzi Wiceprzewodniczący. Wdrożone będą wszystkie możliwe środki ostrożności.

Radni pozostają w kontakcie mailowym, telefonicznym, dyskutują w zamkniętej grupie na Facebooku.
Ustaliliśmy, że aby sesja była krótka, przed sesją radni prześlą pytania do Burmistrza.
W porządku obrad jest 6 uchwał.

Uwagi i pytania nadesłane przez radnych

Pytanie radnej Elżbiety Jareckiej:

1.”Nadto w pkt. 3) uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 proponuje się dopisanie pkt., który na wniosek radnego p. Jana Marciniaka został usunięty 12 głosami za z Uchwały budżetowej na rok 2020 uchwalonej 30.12.2019r. Usuwając ten zapis chcieliśmy ograniczyć nie kontrolowany przyrost zatrudnienia – takim argumentem przekonał mnie radny p. Jan Marciniak. Cóż za nowe okoliczności, których nie było w grudniu 2019r., pojawiły się, aby ten zapis wprowadzać do budżetu – proszę przedstawić. Bardzo nie zrozumiałe dla mnie zachowanie organu wykonawczego naszego samorządu. Nie odbieram tego dobrze – dla mnie jest to próba przechytrzenia Rady Miejskiej.”

Odp.Zapis dotyczący upoważnienia Burmistrza do dokonywania przeniesień wydatków paragrafów między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na wynagrodzenia                      ze stosunku pracy, ma na celu umożliwienie sprawnego zarządzania wydatkami na wynagrodzenia i ich pochodne, w ramach posiadanych środków budżetowych. Staje się to szczególnie istotne ze względu na zaistniałą sytuację zagrożenia chorobą zakaźną COVID -19. W obecnej sytuacji trudno przewidzieć jakie działania w tym zakresie będą konieczne do realizacji. Ograniczanie uprawnień Burmistrza będzie skutkowało koniecznością częstszego spotykania się Państwa w celu podejmowania uchwał dotyczących zmian w przedmiotowym temacie,  jak to mam miejsce właśnie podczas sesji w dniu 20 marca 2020 roku. Rozszerzenie przez Państwa uprawnień Burmistrza, nie stanowi w żaden sposób z Państwa strony przyzwolenia  na  zwiększanie zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych czy też w Urzędzie oraz zwiększania ogólnej wartości środków przeznaczonych w uchwale budżetowej na wydatki.

Natomiast zgodnie z Kodeksem Pracy pracodawca, w tym przypadku Burmistrzu, ma możliwości kształtowania stanu i struktury zatrudnienia w zarządzanej przez niego organizacji, w taki sposób, aby zapewnić jej jak najsprawniejsze i jak najefektywniejsze funkcjonowanie w ramach posiadanych zasobów. Ogłaszane nabory rekrutacyjne w pierwszym kwartale 2020 roku mają służyć właśnie temu celowi.  (odpowiedzi udzieliła p. Skarbnik)

Pytania radnego Jana Marciniaka:

Wydatki budżetowe

1/Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

par. 4300 zakup usług pozostałych- zmniejszamy o 20.000zł – z jakich zakupów rezygnujemy?

par.4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – wprowadzamy kwotę  20.000 – dlaczego?

Odp. Wprowadzenie paragrafu 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wynika z faktu iż koszty związane z wnioskami o wpis do księgi wieczystej a także koszty zastępstwa procesowego winny być księgowane, w tym paragrafie a do tej pory były klasyfikowane w § 4300 – zakup usług pozostałych. Powyższa zmiana uporządkowuje wydatki zgodnie z klasyfikacja budżetową wynikającą z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. (Odpowiedzi udzieliła p. Skarbnik)

2/Dział 754

rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

par. 4210 zakup materiałów i wyposażenia – wprowadzamy kwotę 350.000 – na co, konkretnie, środki mają być przeznaczone?

Par. 4300 zakup usług pozostałych – wprowadzamy 150.000 – j.w.

Odp. W nawiązaniu do interpelacji Radnego Rady Miejskiej w Mosinie Pana Jana Marciniaka z dnia 19.03.2020 r. uprzejmie wyjaśniam, że uruchomienie środków finansowych z rezerwy celowej Budżetu Gminy na zarządzanie kryzysowe w wysokości 500 tys. złotych ma na celu zabezpieczenie możliwości działania Gminy w okresie pandemii choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Niestety z napływających informacji wynika, że pandemia może potrwać z różną intensywnością do wiosny przyszłego roku. Z tego powodu podane kwoty są szacunkowe.

              Wydatki dział 754, rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe;

1.       par 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 350 000 zł z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej dla strażaków ochotników (6 jednostek OSP ok. 80 osób wyjeżdżających do akcji) oraz strażników Straży Miejskiej w Mosinie, tj. rękawiczki maski, gogle, ubiory biologiczne (jednorazowe spełniające kryteria ochrony przed zagrożeniami biologicznymi), płyny do dezynfekcji rąk, mebli i innych urządzeń, urządzenia do dezynfekcji pojazdów oraz pomieszczeń, środki służące do zabezpieczenia przebywania osób długotrwale prowadzących działania ratownicze i miejsce przeprowadzania odkażania ratowników i osób w miejscu prowadzenia działań ratowniczych,

2.  par. 4300 zakup usług pozostałych – kwota 150 000 zł z przeznaczeniem na żywność, leki, środki higieny osobistej i dezynfekcji dla osób objętych kwarantanną i osób starszych wymagających opieki (w związku z trudnościami umieszczenia osób starszych w ośrodkach pomocowych – zakaz wojewody w przyjmowaniu nowych pacjentów), ponadnormatywne paliwo, ekwiwalenty dla strażaków, nadgodziny dla strażników Straży Miejskiej, posiłki dla osób prowadzących długotrwałe działania ratownicze oraz osób poszkodowanych, naprawy sprzętu, samochodów, środków łączności, agregatów prądotwórczych, aparatów ochrony dróg oddechowych, rezerwa środków na inne nieprzewidziane wydatki.    (odpowiedzi udzielił p. Krzysztof Kaczmarek)

3/Dział Oświata…

rozdział 80149 Realizacja zadań…

par. 4010 wynagrodzenia osobowe – zwiększamy o 22.812 – powod ? Co się wydarzyło od ostatniej, lutowej sesji, do chwili obecnej, aby zwiększyć środki w tej pozycji?

Odp. Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Pecnej oraz Szkoły Podstawowej w Daszewicach należy dokonać zabezpieczenia środków na realizację zajęć z dziećmi, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wnioski rodziców dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o wyrażenie zgody na realizację zajęć wynikających z orzeczeń o kształceniu specjalnym, do dyrektora szkoły  wpłynęły w czasie procedowania budżetu na 2020 r. oraz po uchwaleniu przez Radę Miejską w Mosinie budżetu na 2020 r.

Środki zostały zwiększone w wyżej wymienionych szkołach w ramach przyznanych środków na działalność  w 2020 r. (Odpowiedzi udzielił Referat Oświaty i Sportu)

4/Dział 900 Gospodarka Komunalna

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

par. 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – wprowadzamy 15.000.

Z czym to jest związane?

Odp. Wyodrębnienie paragrafu 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu 900- gospodarka komunalna, rozdziału 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód wynika z faktu iż opłaty za wbudowane urządzeń przesyłu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na drogach wewnętrznych stanowiących własność PKP winny być klasyfikowane w paragrafie 4520 a nie w § 4300 – zakup usług pozostałych (Odpowiedzi udzieliła p. Skarbnik)

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

par. 4210 zakup materiałów i wyposażenia – zwiększenie o 5.000, to zwiększenie o ponad 100%( do chwili obecnej było 4.200zł). Powód?

Odp. Wydatki dotychczas zapisane  w kwocie 4.200 zł w rozdziale 900003 – oczyszczanie miast i wsi  wynikają z planu wydatków jednostek pomocniczych. Natomiast zwiększenie planu tego § 4210 następuje na wniosek z-cy kierownika referatu ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa i dotyczy wydatków związanych z koniecznością zakupu worków na psie odchody i co za tym idzie  zwiększenie § 4300 dotyczy kosztów dostawy tych worków. Do tej pory wydatki te były klasyfikowane w pozostałej działalności. (Odpowiedzi udzieliła p. Skarbnik)

Rozdział 90005 Ochrona powietrza

par. 4390 zakup usług obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zwiększenie o 5.000 zł Powód?

Odp. Wprowadzenie paragrafu  § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii w rozdziale 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wynika z konieczności finansowania ekspertyz związanych z ochroną powietrza atmosferycznego takich jak badanie próbek odpadu paleniskowego. (Odpowiedzi udzieliła p. Skarbnik)

Rozdział 90095 Pozostała działalność

par. 4300 zakup usług pozostałych zwiększenie o 20.200 zł. Powód?

Odp. W rozdziale 900095 – pozostała działalność zapisano zmniejszenie o 20.200 zł.

Zmniejszenie planu wydatków w § 4300 – zakup usług pozostałych w rozdziale 900095 – pozostała działalność wynika z konieczności utworzenia nowych paragrafów na wydatki opisane powyżej i tak: worki na psie odchody 5.200 zł., badania próbek odpadu paleniskowego 5000 zł., zajęcie pasa drogowego 10.000 zł. (Odpowiedzi udzieliła p. Skarbnik)

  1. Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Mosina do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020.

Pytanie radnej Elżbiety Jareckiej:

Ile osób skorzystało z programu „Opieka wytchnieniowa w 2019 r.

Odp. Z programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2019, w Gminie Mosina w okresie od września do grudnia 2019 skorzystały 22 osoby, w tym 19 osób z pomocy dziennej, 2 osoby w formie opieki całodobowej i 1 osoba zarówno w formie dziennej jak i całodobowej. (odpowiedzi udzielił OPS)

Pytania radnego Jana Marciniaka:

Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Mosina do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn.”Opieka wytchnieniowa”-edycja 2020

Na jaką kwotę szacuje się koszt programu w bieżacym roku?

Odp. Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust.5 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz.U.z 2018r. poz.2192, z późn zm.j. Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/lub z orzeczeniami równoważnymi/ oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie. Celem szczegółowym w odniesieniu do beneficjentów Programu, jest między innymi czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację, ograniczenie obciążeń psychofizycznych związanych z zapewnianiem opieki poprzez wsparcie psychologiczne ale również podnoszenie kompetencji osób sprawujących opiekę poprzez naukę pielęgnacji, rehabilitacji itp. w warunkach domowych.

Program jest realizowany w 3 formach:

1/świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego/limit 240 godzin/ w:

-miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

-ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu

-innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego

2/świadczenie usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego/limit 14 dni/ w: -ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu

-w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym wpisaną do rejestru wojewody

-innym miejscu wskazanym przez uczestnika programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program.

3/ świadczenie usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji, dietetyki/limit 40 godzin/.Poradnictwo specjalistyczne będzie realizowane wyłącznie przez powiaty.

Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną, którym przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego na 2020r.

W ramach Programu gmina może otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji zadania świadczonego w formie opieki wytchnieniowej w wysokości do 80% kosztów realizacji. Gmina składa wniosek do właściwego wojewody w terminie do 3 kwietnia 2020.

Ostateczna weryfikacja i zatwierdzenie wniosków przez właściwego Ministra w terminie do 30 kwietnia 2020r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie w roku 2020 prognozuje objęcie Programem w różnych formach ok. 50 osób.

Łączny koszt Programu to 500 000 zł, z czego w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej na rok 2020 w rozdziale 85326 § 4300, zaplanowano kwotę 100 000 zł, stanowiącą 20% kosztów Programu.

Nadmieniam, że w roku 2019 w ramach realizacji Programu, pomocą w formie usługi opieki wytchnieniowej – pobytu dziennego oraz całodobowego, w okresie od września do grudnia 2019 objęto 22 osoby, w tym 19 osób w formie pobytu dziennego, 2 osoby w formie opieki całodobowej i 1 osoba zarówno w formie dziennej jak i całodobowej.

Spośród wymienionych osób w 1 przypadku udzielona pomoc dotyczyła opiekuna dziecka z niepełnosprawnością, natomiast pozostałe 21 opiekunów osób dorosłych. (Odpowiedzi udzielił OPS)

  1. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mosina w 2020 r.”
  2. Uchwała w sprawie częściowego zawieszenia obowiązywania Uchwały Nr XLIII/445/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia w Mosinie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodów na drogach publicznych w strefie, wysokości opłat dodatkowych oraz określenia sposobu ich pobierania.

Pytanie radnej Elżbiety Jareckiej:

2. “Pkt. 7. porządku obrad – zawieszenie opłaty za parkowanie.

Proszę podać powody, dlaczego powinniśmy zawiesić opłaty za parkowanie. Argument pandemii koronawirusa nie przemawia do mnie. Rozumiem duże aglomeracje typu Poznań, gdzie dla bezpieczeństwa ludzie zrezygnowali z dojazdów do pracy zbiorowymi środkami komunikacyjnymi i przesiedli się na samochody. Być może są wskazania dla Mosiny, o których ja nie wiem – proszę o te argumenty.”

Odp. Niniejszy projekt Uchwały jest odpowiedzią na interpelację złożoną przez Radną Rady Miejskiej w Mosinie Panią Wiesławę Manię.

Należy również zwrócić uwagę, iż takie rozwiązanie ułatwi mieszkańcom łatwiejszy dostęp np. do aptek znajdujących się w Strefie Płatnego Parkowania. Dostępność do aptek jest w obecnej sytuacji jedną z podstawowych potrzeb mieszkańców. Jednym z zaleceń związanych z pandemią koronawirusa jest załatwianie podstawowych potrzeb wtedy gdy jest to konieczne, jak najszybciej i najsprawniej. Podjęta uchwała przyczyni się do sprawniejszego i szybszego przeprowadzenia zakupów w aptekach, dodatkowo bez zbędnego narażania się na zakażanie wirusem podczas konieczności skorzystania z parkometru.

Pytanie radnego Dominika Michalaka:

Czy uzasadnionym działaniem jest podejmowanie uchwał w sprawie czasowego zawieszenia poboru opłat w SPPN oraz opłat za przejazd komunikacją publiczną? analizując przypadki wielu Gmin – nie spotkałem się z takim rozwiązaniem (uchwała). Myślę, że obecna sytuacja daje mandat Burmistrzowi do uproszczonego działania, działanie w tym trybie wydłuża całą procedurę. 

Odp. Rada Miejska swoimi uchwałami podjęła decyzję o poborze opłat za przejazdy transportem publicznym, jak i za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania. Nie upoważniła natomiast Burmistrza do podejmowania decyzji o ewentualnym zaniechaniu pobierania opłat samodzielnie. Zatem Rada winna podjąć decyzję w powyższym zakresie. Ponadto podjęcie powyższych uchwał będzie miało konsekwencje w postaci zmiany wysokości przychodów do budżetu Gminy i stąd też winna o tym zadecydować Rada.

Pragniemy zauważyć, iż zgodnie z Uchwałą Rady wprowadzającą Strefę Płatnego Parkowania w Mosinie, Burmistrz może podjąć decyzję, ale tylko w zakresie „zaniechania poboru opłat w określone dni”. Co oznacza, iż decyzja może dotyczyć incydentalnie „określonych dni” np. w związku z organizacją Dni Mosiny, czy innej imprezy. W sytuacji, gdy stan ten ma trwać dłużej i nie ma możliwości ścisłego określenia jak długo, konieczna jest decyzja Rady w tym zakresie.

Jeżeli chodzi o wejście w życie to Uchwały będą obowiązywały, zgodnie z zapisami w nich przygotowanymi „od dnia następnego od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego”, co zakładamy nastąpi w końcu przyszłego tygodnia. (odpowiedzi udzielił Referat Mienia Komunalnego)

Pytania radnego Jana Marciniaka:

Uchwała o zawieszeniu strefy parkingowej na czas nieokreślony

Odp. Wyżej (przy pytaniu 1 radnego Dominika Michalaka)

Czy w związku z podjęciem uchwały nie należy zmniejszyć dochodów i wydatków w tych pozycjach?

Odp. W przypadku wyłączenia strefy płatnego parkowania z opłat weryfikacja tego planu nastąpi po  uzyskaniu wiedzy o decyzji w kwestii czasookresu wyłączenia tejże strefy z odpłatności – kwestia podjęcia uchwały (Odpowiedzi udzieliła p. Skarbnik)

  1. Uchwała w sprawie zawieszenia obowiązywania Uchwały Nr XXII/155/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie cen za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego.

Pytania radnego Jana Marciniaka:

Czy wiązać się będzie ze zmniejszeniem ilości kursów?

Odp. Rozważamy możliwość redukcji ilości kursów gminnego transportu zbiorowego, jednak nie zapadła jeszcze ostateczna decyzja. Na bieżąco analizujemy dane przesyłane przez PUK Sp. z o.o. w Mosinie dot. ilości pasażerów przewożonych na poszczególnych liniach i kursach. (Odpowiedzi udzielił Referat Mienia Komunalnego)

Czy w związku z podjęciem uchwały nie należy zmniejszyć dochodów i wydatków w tych pozycjach?

Odp. Po podjęciu decyzji co do ewentualnego zmniejszenia ilości kursów można poddać analizie zaplanowane do tej pory wartości dochody i wydatki związane z realizacją przewozów gminnego transportu zbiorowego (Odpowiedzi udzieliła p. Skarbnik)

  1. Zakończenie sesji.

From:elajarecka@wp.pl <elajarecka@wp.pl> 
Sent: Friday, March 20, 2020 12:19 PM
To: Monika Kujawska <monika.kujawska@mosina.pl>
Cc: szewc.mosina@gmail.com; dudek.ewelina@wp.pl; agnieszkaa.2014@wp.pl; zbigniew.grygier@op.pl; m.kaptur@wp.pl; kasprowiczlukasz@gazeta.pl; marcin.lugawiak@liderprojekt.pl; cz.tomczak21@gmail.com; maniawieslawa@gmail.com; jpm8@wp.pl; michalak.d@tlen.pl; adammonikowski@op.pl; maciej.patela@mosina.pl; arazny@op.pl; Andrzej.Razny@sgb.pl; rybicki1957@gmail.com; jolanta.szymczak@wp.pl; waldemar.waligorski@gmail.com; waldek350@poczta.onet.pl; rada.miejska@mosina.pl; przemyslaw.mieloch@mosina.pl; tomasz.lukowiak@mosina.pl; adam.ejchorst@mosina.pl
Subject: Odp: odpowiedzi na pytania radnych do projektów uchwał z porządku obrad sesji 20 marca 2020 r.

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za udzielone wyjaśnienia. Czy to są już wszystkie informacje, które dziś otrzymamy? Otrzymana korespondencja odpowiada tylko na jedno moje pytanie, a było ich więcej. Nie mam na myśli prośby zgodnej z zapytaniem Radnego p. Jana Marciniaka, ale pozwolę sobie zacytować : 

1.”Nadto w pkt. 3) uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 proponuje się dopisanie pkt., który na wniosek radnego p. Jana Marciniaka został usunięty 12 głosami za z Uchwały budżetowej na rok 2020 uchwalonej 30.12.2019r. Usuwając ten zapis chcieliśmy ograniczyć nie kontrolowany przyrost zatrudnienia – takim argumentem przekonał mnie radny p. Jan Marciniak. Cóż za nowe okoliczności, których nie było w grudniu 2019r., pojawiły się, aby ten zapis wprowadzać do budżetu – proszę przedstawić. Bardzo nie zrozumiałe dla mnie zachowanie organu wykonawczego naszego samorządu. Nie odbieram tego dobrze – dla mnie jest to próba przechytrzenia Rady Miejskiej.”

oraz

2. “Pkt. 7. porządku obrad – zawieszenie opłaty za parkowanie.

Proszę podać powody, dlaczego powinniśmy zawiesić opłaty za parkowanie. Argument pandemii koronawirusa nie przemawia do mnie. Rozumiem duże aglomeracje typu Poznań, gdzie dla bezpieczeństwa ludzie zrezygnowali z dojazdów do pracy zbiorowymi środkami komunikacyjnymi i przesiedli się na samochody. Być może są wskazania dla Mosiny, o których ja nie wiem – proszę o te argumenty.”

Na zacytowane powyżej pytania nie widzę odpowiedzi.

Nadto czytelniej moim zdaniem było przeanalizować kolejno punkty Porządku obrad, zebrać zapytania radnych do danego pkt. i udzielić odpowiedzi na wszystkie zadane pytania dotyczące danego pkt. Na komisjach tak dyskutujemy, a to miało nam zastąpić dyskusję. W moim rozumieniu nie jest ważne – kto zadaje pytanie, ale odpowiedź i informacja, która umożliwi dokonanie właściwych wyborów radnym.  

Z wyrazami szacunku

Elżbieta Jarecka

Dnia 20 marca 2020 11:08 Monika Kujawska <monika.kujawska@mosina.pl> napisał(a):

Odpowiedzi na pytania radnych do projektów uchwał zaplanowanych na sesję nadzwyczajną 20 marca 2020 r.:

Pytanie radnej Elżbiety Jareckiej:

Ile osób skorzystało z programu „Opieka wytchnieniowa w 2019 r.

Odp. Z programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2019, w Gminie Mosina w okresie od września do grudnia 2019 skorzystały 22 osoby, w tym 19 osób z pomocy dziennej, 2 osoby w formie opieki całodobowej i 1 osoba zarówno w formie dziennej jak i całodobowej. (odpowiedzi udzielił OPS)

Pytania radnego Dominika Michalaka:

  1. Czy uzasadnionym działaniem jest podejmowanie uchwał w sprawie czasowego zawieszenia poboru opłat w SPPN oraz opłat za przejazd komunikacją publiczną? analizując przypadki wielu Gmin – nie spotkałem się z takim rozwiązaniem (uchwała). Myślę, że obecna sytuacja daje mandat Burmistrzowi do uproszczonego działania, działanie w tym trybie wydłuża całą procedurę. 

Odp.

Rada Miejska swoimi uchwałami podjęła decyzję o poborze opłat za przejazdy transportem publicznym, jak i za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania. Nie upoważniła natomiast Burmistrza do podejmowania decyzji o ewentualnym zaniechaniu pobierania opłat samodzielnie. Zatem Rada winna podjąć decyzję w powyższym zakresie. Ponadto podjęcie powyższych uchwał będzie miało konsekwencje w postaci zmiany wysokości przychodów do budżetu Gminy i stąd też winna o tym zadecydować Rada.

Pragniemy zauważyć, iż zgodnie z Uchwałą Rady wprowadzającą Strefę Płatnego Parkowania w Mosinie, Burmistrz może podjąć decyzję, ale tylko w zakresie „zaniechania poboru opłat w określone dni”. Co oznacza, iż decyzja może dotyczyć incydentalnie „określonych dni” np. w związku z organizacją Dni Mosiny, czy innej imprezy. W sytuacji, gdy stan ten ma trwać dłużej i nie ma możliwości ścisłego określenia jak długo, konieczna jest decyzja Rady w tym zakresie.

Jeżeli chodzi o wejście w życie to Uchwały będą obowiązywały, zgodnie z zapisami w nich przygotowanymi „od dnia następnego od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego”, co zakładamy nastąpi w końcu przyszłego tygodnia. (odpowiedzi udzielił Referat Mienia Komunalnego)

  1. Jakie jest uzasadnienie dla ogłoszonego naboru na stanowisko ds. zarządzania projektami i funduszami europejskimi? w zeszłym roku w tym obszarze został zatrudniony pracownik, który został przesunięty do pracy w innym dziale (promocja). Czy ta sytuacja zwiększy liczbę etatów a co za tym idzie nakładów na wynagrodzenia? jaki jest obecny stan osobowy w tym referacie? 

Odp.

Obecnie w Referacie Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi zatrudnione są 3 osoby (kierownik, który przebywa na urlopie wychowawczym do 30 września 2020 r. oraz dwóch inspektorów, z czego jedna osoba okresowo zatrudniona jest na ¾ etatu, druga pełni obowiązki kierownika, aktualnie jedna z tych osób jest na opiece, druga pracuje zdalnie), jest także jeden wakat, w związku z którym prowadzony jest nabór. Aktualny nabór nie jest zwiększeniem liczby etatów. (Odpowiedzi udzielił Referat Organizacyjny)

Pytania radnego Jana Marciniaka:

Wydatki budżetowe

1/Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

par. 4300 zakup usług pozostałych- zmniejszamy o 20.000zł – z jakich zakupów rezygnujemy?

par.4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – wprowadzamy kwotę  20.000 – dlaczego?

Odp. Wprowadzenie paragrafu 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wynika z faktu iż koszty związane z wnioskami o wpis do księgi wieczystej a także koszty zastępstwa procesowego winny być księgowane, w tym paragrafie a do tej pory były klasyfikowane w § 4300 – zakup usług pozostałych. Powyższa zmiana uporządkowuje wydatki zgodnie z klasyfikacja budżetową wynikającą z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. (Odpowiedzi udzieliła p. Skarbnik)

2/Dział 754

rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

par. 4210 zakup materiałów i wyposażenia – wprowadzamy kwotę 350.000 – na co, konkretnie, środki mają być przeznaczone?

Par. 4300 zakup usług pozostałych – wprowadzamy 150.000 – j.w.

Odp. W nawiązaniu do interpelacji Radnego Rady Miejskiej w Mosinie Pana Jana Marciniaka z dnia 19.03.2020 r. uprzejmie wyjaśniam, że uruchomienie środków finansowych z rezerwy celowej Budżetu Gminy na zarządzanie kryzysowe w wysokości 500 tys. złotych ma na celu zabezpieczenie możliwości działania Gminy w okresie pandemii choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Niestety z napływających informacji wynika, że pandemia może potrwać z różną intensywnością do wiosny przyszłego roku. Z tego powodu podane kwoty są szacunkowe.

              Wydatki dział 754, rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe;

  1. par 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 350 000 zł z przeznaczeniem na

zakup środków ochrony osobistej dla strażaków ochotników (6 jednostek OSP ok. 80 osób wyjeżdżających do akcji) oraz strażników Straży Miejskiej w Mosinie, tj. rękawiczki maski, gogle, ubiory biologiczne (jednorazowe spełniające kryteria ochrony przed zagrożeniami biologicznymi), płyny do dezynfekcji rąk, mebli i innych urządzeń, urządzenia do dezynfekcji pojazdów oraz pomieszczeń, środki służące do zabezpieczenia przebywania osób długotrwale prowadzących działania ratownicze i miejsce przeprowadzania odkażania ratowników i osób w miejscu prowadzenia działań ratowniczych,

2.  par. 4300 zakup usług pozostałych – kwota 150 000 zł z przeznaczeniem na żywność, leki, środki higieny osobistej i dezynfekcji dla osób objętych kwarantanną i osób starszych wymagających opieki (w związku z trudnościami umieszczenia osób starszych w ośrodkach pomocowych – zakaz wojewody w przyjmowaniu nowych pacjentów), ponadnormatywne paliwo, ekwiwalenty dla strażaków, nadgodziny dla strażników Straży Miejskiej, posiłki dla osób prowadzących długotrwałe działania ratownicze oraz osób poszkodowanych, naprawy sprzętu, samochodów, środków łączności, agregatów prądotwórczych, aparatów ochrony dróg oddechowych, rezerwa środków na inne nieprzewidziane wydatki.    (odpowiedzi udzielił p. Krzysztof Kaczmarek)

3/Dział Oświata…

rozdział 80149 Realizacja zadań…

par. 4010 wynagrodzenia osobowe – zwiększamy o 22.812 – powod ? Co się wydarzyło od ostatniej, lutowej sesji, do chwili obecnej, aby zwiększyć środki w tej pozycji?

Odp. Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Pecnej oraz Szkoły Podstawowej w Daszewicach należy dokonać zabezpieczenia środków na realizację zajęć z dziećmi, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wnioski rodziców dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o wyrażenie zgody na realizację zajęć wynikających z orzeczeń o kształceniu specjalnym, do dyrektora szkoły  wpłynęły w czasie procedowania budżetu na 2020 r. oraz po uchwaleniu przez Radę Miejską w Mosinie budżetu na 2020 r.

Środki zostały zwiększone w wyżej wymienionych szkołach w ramach przyznanych środków na działalność  w 2020 r. (Odpowiedzi udzielił Referat Oświaty i Sportu)

4/Dział 900 Gospodarka Komunalna

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

par. 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – wprowadzamy 15.000.

Z czym to jest związane?

Odp. Wyodrębnienie paragrafu 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu 900- gospodarka komunalna, rozdziału 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód wynika z faktu iż opłaty za wbudowane urządzeń przesyłu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na drogach wewnętrznych stanowiących własność PKP winny być klasyfikowane w paragrafie 4520 a nie w § 4300 – zakup usług pozostałych (Odpowiedzi udzieliła p. Skarbnik)

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

par. 4210 zakup materiałów i wyposażenia – zwiększenie o 5.000, to zwiększenie o ponad 100%( do chwili obecnej było 4.200zł). Powód?

Odp. Wydatki dotychczas zapisane  w kwocie 4.200 zł w rozdziale 900003 – oczyszczanie miast i wsi  wynikają z planu wydatków jednostek pomocniczych. Natomiast zwiększenie planu tego § 4210 następuje na wniosek z-cy kierownika referatu ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa i dotyczy wydatków związanych z koniecznością zakupu worków na psie odchody i co za tym idzie  zwiększenie § 4300 dotyczy kosztów dostawy tych worków. Do tej pory wydatki te były klasyfikowane w pozostałej działalności. (Odpowiedzi udzieliła p. Skarbnik)

Rozdział 90005 Ochrona powietrza

par. 4390 zakup usług obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zwiększenie o 5.000 zł Powód?

Odp. Wprowadzenie paragrafu  § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii w rozdziale 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wynika z konieczności finansowania ekspertyz związanych z ochroną powietrza atmosferycznego takich jak badanie próbek odpadu paleniskowego. (Odpowiedzi udzieliła p. Skarbnik)

Rozdział 90095 Pozostała działalność

par. 4300 zakup usług pozostałych zwiększenie o 20.200 zł. Powód?

Odp. W rozdziale 900095 – pozostała działalność zapisano zmniejszenie o 20.200 zł.

Zmniejszenie planu wydatków w § 4300 – zakup usług pozostałych w rozdziale 900095 – pozostała działalność wynika z konieczności utworzenia nowych paragrafów na wydatki opisane powyżej                   i tak: worki na psie odchody 5.200 zł., badania próbek odpadu paleniskowego 5000 zł., zajęcie pasa drogowego 10.000 zł. (Odpowiedzi udzieliła p. Skarbnik)

Ponadto, inne uchwały.

Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Mosina do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn.”Opieka wytchnieniowa”-edycja 2020

Na jaką kwotę szacuje się koszt programu w bieżacym roku?

Odp. Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust.5 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz.U.z 2018r. poz.2192, z późn zm.j. Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/lub z orzeczeniami równoważnymi/ oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie. Celem szczegółowym w odniesieniu do beneficjentów Programu, jest między innymi czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację, ograniczenie obciążeń psychofizycznych związanych z zapewnianiem opieki poprzez wsparcie psychologiczne ale również podnoszenie kompetencji osób sprawujących opiekę poprzez naukę pielęgnacji, rehabilitacji itp. w warunkach domowych.

Program jest realizowany w 3 formach:

1/świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego/limit 240 godzin/ w:

-miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

-ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu

-innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego

2/świadczenie usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego/limit 14 dni/ w: -ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu

-w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym wpisaną do rejestru wojewody

-innym miejscu wskazanym przez uczestnika programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program.

3/ świadczenie usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji, dietetyki/limit 40 godzin/.Poradnictwo specjalistyczne będzie realizowane wyłącznie przez powiaty.

Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną, którym przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego na 2020r.

W ramach Programu gmina może otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji zadania świadczonego w formie opieki wytchnieniowej w wysokości do 80% kosztów realizacji. Gmina składa wniosek do właściwego wojewody w terminie do 3 kwietnia 2020.

Ostateczna weryfikacja i zatwierdzenie wniosków przez właściwego Ministra w terminie do 30 kwietnia 2020r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie w roku 2020 prognozuje objęcie Programem w różnych formach ok. 50 osób.

Łączny koszt Programu to 500 000 zł, z czego w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej na rok 2020 w rozdziale 85326 § 4300, zaplanowano kwotę 100 000 zł, stanowiącą 20% kosztów Programu.

Nadmieniam, że w roku 2019 w ramach realizacji Programu, pomocą w formie usługi opieki wytchnieniowej – pobytu dziennego oraz całodobowego, w okresie od września do grudnia 2019 objęto 22 osoby, w tym 19 osób w formie pobytu dziennego, 2 osoby w formie opieki całodobowej i 1 osoba zarówno w formie dziennej jak i całodobowej.

Spośród wymienionych osób w 1 przypadku udzielona pomoc dotyczyła opiekuna dziecka z niepełnosprawnością, natomiast pozostałe 21 opiekunów osób dorosłych. (Odpowiedzi udzielił OPS)

Uchwała o zawieszeniu strefy parkingowej na czas nieokreślony

Odp.

Wyżej (przy pytaniu 1 radnego Dominika Michalaka)

Czy w związku z podjęciem uchwały nie należy zmniejszyć dochodów i wydatków w tych pozycjach?

Odp. W przypadku wyłączenia strefy płatnego parkowania z opłat weryfikacja tego planu nastąpi po  uzyskaniu wiedzy o decyzji w kwestii czasookresu wyłączenia tejże strefy z odpłatności – kwestia podjęcia uchwały (Odpowiedzi udzieliła p. Skarbnik)

Uchwała o przewozach gminnego transportu zbiorowego

Czy wiązać się będzie ze zmniejszeniem ilości kursów?

Odp

. Rozważamy możliwość redukcji ilości kursów gminnego transportu zbiorowego, jednak nie zapadła jeszcze ostateczna decyzja. Na bieżąco analizujemy dane przesyłane przez PUK Sp. z o.o. w Mosinie dot. ilości pasażerów przewożonych na poszczególnych liniach i kursach. (Odpowiedzi udzielił Referat Mienia Komunalnego)

Czy w związku z podjęciem uchwały nie należy zmniejszyć dochodów i wydatków w tych pozycjach?

Odp. Po podjęciu decyzji co do ewentualnego zmniejszenia ilości kursów można poddać analizie zaplanowane do tej pory wartości dochody i wydatki związane z realizacją przewozów gminnego transportu zbiorowego (Odpowiedzi udzieliła p. Skarbnik)

Uwagi ogólne

Dochody

1.Zawieszenie funkcjonowania Targowiska na czas nieokreślony– powinno się wiazać z zmniejszeniem dochodów w tej pozycji.

Odp. Na dzień dzisiejszy nie jest możliwe określenie czasokresu zamknięcia targowiska, a co za tym idzie dokonanie weryfikacji dochodów i wydatków z tego tytułu. (Odpowiedzi udzieliła p. Skarbnik)

2.Należy już dziś zmniejszyć każdą pozycję w rozdziale podatkowym

Odp. Sugestia dotycząca zmniejszenia pozycji w rozdziale podatkowym 756, będzie możliwa po weryfikacji dochodów podatkowych w drugim półroczu i przeanalizowaniu ich faktycznej realizacji. (Odpowiedzi udzieliła p. Skarbnik)

3.Generalnie wszelkie pozycje, w których przewidujemy wpływy, powinna być istotnie zmniejszona

              Odp. Jak wyżej

Wydatki

1.Czy w związku z zawieszeniem edukacji w placówkach niepublicznych, gmina za ten okres będzie dotować placówki w dotychczasowej wysokości ?

Odp. W związku z czasowym zawieszeniem prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej wprowadzonym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 410), dotacja za miesiąc marzec naliczona zostanie bez zmian, według stanu uczniów/wychowanków na 1 dzień roboczy w miesiącu marcu. Jednocześnie nadmieniamy, że fakt czasowego zawieszenia działalności przez jednostki oświatowe nie skutkuje utratą statusu ucznia/wychowanka. Uczeń/wychowanek nie został w tym czasie wykreślony z ewidencji danej placówki. Na chwilę obecną nie ma żadnych przepisów, które pozwoliłyby na wstrzymanie wypłaty dotacji dla placówek niepublicznych w przypadku przymusowego odwołania zajęć zaplanowanych w dniach od 12 marca – 25 marca br. (Odpowiedzi udzielił Refrat Oświaty i Sportu)

2.Należy założyć zwiekszenie ilości osób szukajacych wsparcia w Ośrodku Pomocy Społecznej, a co za tym idzie zwiększenie wydatków w tym dziale.

Odp. w związku z rozprzestrzenianiem się na terenie Gminy Mosina koronawirusa SARS-CoV-2, uprzejmie informuję, że na chwilę obecną nie zwiększyła się liczba osób potrzebujących pomocy, w związku z powyższym nie ma konieczności zwiększania planu wydatków dotyczących udziału środków własnych gminy.

Jednocześnie nadmieniam, że w dniu 13 marca 2020r. złożyliśmy do Wojewody Wielkopolskiego wniosek o przyznanie dotacji na realizację zadania wynikającego z art.48b ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r, dotyczącego przyznania pomocy doraźnej w formie 1 gorącego posiłku dziennie lub w formie rzeczowej w postaci produktów żywnościowych. (Odpowiedzi udzielił OPS)

3.Należy bezwłocznie wstrzymać wszelkie prace związane z przetargami na opracowanie projektów inwestycyjnych oraz przetargów na realizację zadań.

Odp. a)   wszczęte postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą realizowane bez zmian;

b.       rozpoczęte zadania inwestycyjne będą realizowane zgodnie z zawartymi umowami;

c.       wszczęcie nowych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego jest na bieżąco konsultowane z Burmistrzem Gminy Mosina.

Jednak z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w Polsce oraz wprowadzenie wytycznych ustawą z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi innych sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 374), a także wdrożenia przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020r., poz. 433 i 441), stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, obowiązującego od dnia 14 marca 2020 r., wykonanie zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie Gminy Mosina na rok 2020 (Załącznik Nr 7) w terminie może być zagrożone. Wykonawcy współpracujący z Gminą Mosina zaczynają ograniczać swoje działania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym m.in. robót budowlanych. Tym samym Gmina Mosina dochowa wszelkiej staranności, aby zrealizować zadania ujęte w budżecie Gminy Mosina na rok 2020, jednak może to być ograniczone czasowo sytuacją epidemiologiczną w kraju. (Odpowiedzi udzielił Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy)

4.Należy już dziś poinformować, że Dni Mosiny w m-cu maju się nie odbęda.

              Odp. „na to jeszcze jest czas” (burmistrz Przemysław Mieloch)

5.Wstrzymać należy wszelkie imprezy  kulturalne, rekreacyjne i sportowe.

              Odp. Są wstrzymane do czasu podjęcia decyzji przez kierowników poszczególnych jednostek o wznowieniu działalności (burmistrz Przemysław Mieloch)

42 Comments
karp 31/03/2020
| |

Radny Michalak zadał ciekawe pytanie:
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/interpelacje_i_zapytania/zapytanie_311-2020_r..pdf
Ciekawi mnie, czy odpowiedź będzie równie ciekawa.

karp 27/03/2020
| |

Chyba co do mosińskiego targowiska, burmistrz Mosiny, pewnie w dobrej wierze, ale się chyba pośpieszył.
http://lubon.pl/contents/content/15/2858

karp 23/03/2020
| |

Wójt Gminy Zaniemyśl zamknął targowisko zarządzeniem wydanym na podstawie art.41 Ustawy o samorządzie gminnym. Pytanie czy musiał zostawmy na marginesie.
Burmistrz Mosiny zamknął targowisko. Pytanie czym zamknął? Kluczem raczej nie.Zaleceniem mycia rąk, “szacunkiem do Rady”, czy jakimś innym wynalazkiem? Wróci mecenas do roboty, to coś tam dorobi, daty rzecz ulotna….

Małgorzata Kaptur 20/03/2020
| |

Radni otrzymali odpowiedzi na przesłane pytania. Zamieściłam je powyżej.

karp 20/03/2020
| |

Do zamknięcia targowiska burmistrzowi wystarczyło bliżej nieznane zalecenie Jadwigi Kuczma-Napierały, Zastępcy Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Mógłby chociaż opublikować jego treść.
https://www.mosina.pl/aktualnosci/urzad-zamkniety-dla-interesantow-zamkniete-rowniez-targowisko
Na stronie ZUK brak jakiejkolwiek informacji, co jest skrajnym lekceważeniem zarówno kupców, jak i konsumentów.
W sprawie strefy chyba nie udało się chyba wyguglać żadnego zalecenia, bo zwrócił się do radnych.

karp 19/03/2020
| |

Członek komisji mieszkaniowej pyta burmistrza o walkę z koronawirusem. Nie dziwię się bo wraz z innymi był do niej 4 razy wybierany, w tym raz przez komórkę i nadal nie może działać.
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/interpelacje_i_zapytania/zapytania_305.pdf
Pyta o ilość policjantów. Czy to prawda, że nie macie nawet dyżurnego?W nocy jeden patrol na Mosinę i Luboń.
Koronawirus padnie z wrażenia.

karp 19/03/2020
| |

Moim zdaniem ta sesja nie musiała zostać zwołana. Ma ona dać waszemu burmistrzowi podkładkę do zalegalizowania jego działań. Jak rada klepnie, te uchwały, które nie mają 14 dniowego vacatio legis, to ma być zgodnie z prawem?
Chyba z prawem gminnych mecenasów,, którzy już dawno zaatakował wirus bezprawia.U nas jedna radna wyskoczyła na sesji z taką tezą, że skoro na sesji pojawia się projekt uchwały, to na pewno ktoś nad nim siedział i go przemyślał.
Został zaopiniowany przez mecenasa. No i siedzieli, a nikt jaja nie wysiedział. Pozytywnie opiniowały komisje, a przed sesją pojawił się projekt inny i wspólnie udało im się urodzić głupotę, którą uwaliło RIO. Wojewoda może to zrobić legalnie w ciągu 5 minut. Jeśli jest zgoda w sprawie strefy i zarówno burmistrz jak i radni są za jej zawieszeniem, to nie musi być sesji, a wystarczą podpisy pod wnioskiem do Wojewody.
Czy bezdomne zwierzęta nagle przyjechały do Mosiny z Chin, że muszą być tematem na sesji nadzwyczajnej?
http://www.mosina.esesja.pl/posiedzenie/6fdba30f-d049-4
Czy ulica Kamienna ucieknie z Krosna?

karp 19/03/2020
| |

Tym razem nie podzielę opinii radnego Michalaka, że sytuacja jest podstawą do uproszczonego działania.
Covid ustąpi, a złe nawyki pozostaną. Sytuacja już wcześniej wskazywała, że za zachodnią granicą jest więcej Covid 19,ale to nikogo do przemyśleń nie skłoniła. Tu doradcą nie był rozum,ale kamera pana Jakuba.Ktoś powinien ją zdezynfekować.
Jestem na tym punkcie przewrażliwiony, bo kiedyś sytuacja skłoniła Strażyńskiego do zajęcia mojej działki na podstawie jego prawa do chamstwa i znajomości z błękitno-krwistym starostą. Sesje on-line byłyby w tej sytuacji wskazane, ale podstawy prawne powinny zostać stworzone wcześniej, a nie później.Zadam pytanie, które postawiłem już w innym temacie: dlaczego strefa uchwałą , bez vacatio legis, a targowisko na telefon?Niektórym samorządowcom się ostatnio kompetencje samowolnie poszerzyły, bo koniecznie chcą uchodzić za mężów stanu.Taka uchwała jest równie legalna jak wcześniejsze zamknięcie targowiska. Jak taka droga jest wam bliska, to niech burmistrz zadzwoni
do pani Nowak i po sprawie. Do tego nie potrzeba żadnej sesji.
Szkoda, że wcześniej nie zamykali granic przed sobą na telefon, zwłaszcza, że w początkowej fazie pandemii stanowili największe zagrożenie.
Wskazałem też sposób legalny i szybki na zawieszenie strefy. Myślę, że Wojewoda by się na to zgodził.

Cenzor 19/03/2020
| |

projekt zmiany budżetu ze względu na lakoniczne uzasadnienie nie nadaje się do obradowania. Jeżeli np. proponuje się zwiększenie wydatków w rozdziale 90003 o ponad 100 % i takiej zmiany się nie uzasadnia na piśmie tzn. że albo lekceważy się organ stanowiący albo daje się świadectwo swojej niewiedzy lub poziomu umiejętności urzędniczych. Gdyby każda zmiana została wyczerpująco uzasadniona to mogłoby ewentualnie dochodzić na komisji lub sesji do polemiki co do zasadności zmian. Tymczasem projekt jest w takim stanie że najpierw trzeba pytać dlaczego , skąd i po co, po to żeby powiedzieć : tak zgoda.
Dobrze przygotowane uzasadnienie to takie po przeczytaniu którego radny nie ma pytań.
To życzenie kieruje do nowego skarbnika , który jest magistrem i prawie doktorem nauk ekonomicznych.
Pani skarbnik Tatiano: proszę dokonać przeglądu kadr i tych którzy mają kłopoty z przekazem pisemnym zwyczajnie zwolnić. W Mosinie znam dużo młodych ludzi którzy nie mieliby kłopotów w posługiwaniu się piórem.

Panie radny Marciniak proszę przekazać tę prośbę Pani Skarbnik. Nie mogę słuchać jak na sesji radni zadają do jakiegokolwiek projektu tyle pytań na które odpowiedzi powinny wynikać z samego uzasadnienia. Takiej urzędniczej lipy nie można tolerować !!!