Na ranking dróg przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać

Wczoraj na posiedzeniu Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy przedstawił stan zaawansowania prac dotyczących inwestycji ujętych w tegorocznym budżecie. Sporo czasu poświęcono na omówienie  rozbudowy szkoły w Czapurach. Na sesji w dniu 29 marca Rada zwiększy pulę środków na ten cel  o 2,4 mln zł. W budżecie zaplanowano 600 tys. zł. Za kilka dni zostanie ogłoszony przetarg łącznie na część dydaktyczną i salę gimnastyczną. Gotowy obiekt zostanie oddany do użytku  1 września 2019 r. Część dydaktyczną prawdopodobnie uda się zakończyć wcześniej do końca 2018 r.
Kilku radnych i Zastępcę Burmistrza bulwersuje fakt, że mimo zapewnień władz o środkach i terminach przy szkole w Czapurach jest nadal wywieszony baner. Argumentują, że skoro Gmina podejmuje działania, baner powinien zniknąć.


Nie jestem członkiem Komisji Inwestycji, ale udałam się na wczorajsze posiedzenie, gdyż  byłam ciekawa jak wygląda opracowany Ranking Dróg. Od dłuższego czasu słyszeliśmy, że ranking jest tworzony.
Już 5 lat temu pisałam (TUTAJ) , że taki ranking jest naszej gminie potrzebny. Nie ukrywam, że spotkał mnie zawód. Jeszcze wiele wody w Warcie upłynie, zanim Ranking powstanie.
Zastępca Burmistrza Przemysław Mieloch przedstawił radnym propozycję dotyczącą zasad tworzenia rankingu dróg. Na przykładzie Pecnej, Daszewic i Osiedla Nowe Krosno przeanalizowano kryteria i zasady przyznawania punktów.


Zaprezentowany pomysł wywołał dyskusję. Podnoszono m.in. że sposób określania ważności ulicy przy zastosowaniu punktów i wag jest zbyt skomplikowany.  Ustalono, że trzeba ograniczyć się do samych tylko punktów. Ważne, żeby ustalić wszystkie kryteria służące do oceny ważności drogi i przypisać im odpowiednio do znaczenia danego kryterium właściwą ilość punktów. Radni mają zgłaszac swoje propozycje.

Dzisiaj  burmistrz postanowił zapytać także o zdanie mieszkańców. Na stronie gminy zamieszczono sondę http://mosina.pl/asp/pl_start.asp?polozenie=20&typ=12&sub=385&menu=6&strona=1

Można wybrać z podanych kryteriów 3 zdaniem Państwa najważniejsze. Zachęcam do udziału w tej sondzie.

Czy poza podanymi a należało by uwzględnić inne kryteria?

 


Kryteria określenia kolejności budowy ulic w Puszczykowie

1. Wiek zabudowy Pierwszeństwo dla mieszkańców, którzy od lat czekają na nawierzchnię
 0 – 10 lat – 0 pkt
 10 – 20 lat – 2 pkt
 20 – 30 lat – 4 pkt
 powyżej 30 lat – 6 pkt

2. Lokalizacja ulicy mająca wpływ na zwiększenie natężenia ruchu
 brak dojazdu do innej ulicy – 0 pkt
 dojazd do innej ulicy – 2 pkt
 dojazd do kilku ulic – 4 pkt

3. Zalewanie ulic, konieczność pompowań, odprowadzenie wód opadowych, uszkadzanie nawierzchni po opadach
 problemy nie występują – 0 pkt
 problemy występują sporadycznie – 2 pkt
 problemy występują często – 5 pkt
 problemy występują bardzo często – 10 pkt

4. Zakończenie zabudowy ulic budynkami (max 5 pkt za 100% zabudowy)
 liczba działek zabudowanych do liczby działek ogółem pomnożone przez 5 (0-5 pkt)

5. Gęstość zabudowy (liczba działek zabudowanych na 100 m długości ulicy)
 liczba działek zabudowanych do długości ulicy w metrach pomnożone przez 100

Puszczykowo – ranking_2016

13 Comments
stingerx 08/08/2017
| |

Czy wiadomo jakiego rodzaju inwestycje są prowadzone w obszarze jezdni na ulicy Strzeleckiej? Co kilkanaście metrów ulica jest “szatkowana” dość głębokimi wykopami o wymiarach 1,5m x 1,5m. Wykopanie jednego z nich spowodowało całkowity brak przejazdu w zeszłym tygodniu. Łącznie było ich już 5, z czego tylko 1 został ponownie pokryty asfaltem, reszta została prowizorycznie wyłożona płytami chodnikowymi i gruzem…trzy z nich już są tak pozostawione dobry miesiąc….a ulica ma zaledwie kilka lat…

Karol 25/03/2017
| |

Minęło prawie 2 i pół roku a obiecany w kampanii wyborczej plan budowy dróg nie powstał. Burmistrz teraz pyta co jest w tym planie najważniejsze. Jest to działanie dobre, ale mocno spóźnione. Trzeba było pytać 2 lata temu. Wychodzi na to, że w tym tempie to ta ekipa najwyżej ułoży plan dla kolejnej ekipy, albo powie w kampanii, że trzeba ich wybrać, żeby mogli go zrealizować.
Wzorem Puszczykowa – proponuję dodać kryterium – wiek zabudowy, bo liczba zameldowanych na metr drogi nie wystarczy. Powstanie w polu blok albo dwa i polna droga przebije pod względem ilości zameldowanych na metr ulicę, która jest zamieszkana od kilkudziesięciu lat. powinny być te dwa elementy brane pod uwagę.

Z Mosiny 23/03/2017
| |

Brak tu definicji kryteriów. Czym się różni droga tranzytowa od drogi ponad sołectwo i osiedle? Mnie się wydaje, że my w gminie nie mamy dróg tranzytowych, bo tranzyt to są drogi wojewódzkie i powiatowe. Drogi do utwardzenia, które będą w rankingu są drogami gminnymi.
Druga moja wątpliwość dotyczy “infrastruktura techniczna w drodze” i “łatwość podłączenia do kanalizacji deszczowej”. Przecież kanalizacja deszczowa to także element infrastruktury technicznej.
Trzecia wątpliwość to “gęstość zaludnienia” i “liczba mieszkańców zameldowanych w przeliczeniu na jednostkę drogi”. Przecież to jedno i to samo.