Projekt MPZP Krosinko/Mosina – więcej działalności gospodarczej w otulinie WPN?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest opracowywany na podstawie Uchwały nr XX/134/15 z dnia 29 października 2015 r.

Teren objęty mpzp stanowi obszar o łącznej powierzchni 165 ha i jest zlokalizowany w części wsi Krosinko oraz w części miasta Mosina, w obszarze między Kanałem Mosińskim a drogą wojewódzką nr 431. Cały projektowany obszar znajduje się w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego.
Dla części tego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego we wsi Krosinko w rejonie ul. Wiejskiej przyjęty uchwałą Nr XXIII/202/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15.04. 2004 r.

Podstawowym celem opracowania planu miejscowego jest aktualizacja obowiązującego planu, wyznaczenie nowych terenów pod zabudowę, w tym pod zabudowę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz ochrona terenów cennych przyrodniczo.

Na obszarze objętym planem ustala się następujące przeznaczenie:
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej; tereny zabudowy usługowej; tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych; tereny rolnicze; tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej;  tereny zieleni urządzonej; tereny zieleni naturalnej; tereny wód powierzchniowych śródlądowych oraz zieleni naturalnej; tereny dróg publicznych klasy głównej, klasy lokalnej, klasy dojazdowej; teren publicznego ciągu pieszo-jezdnego; tereny dróg wewnętrznych…

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w opinii z dnia 18.10.2017 r. nr WOO-III.410.807.2017.AM.1 przedstawił swoje uwagi do projektu planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Dotyczyły one uzupełnienia prognozy o ocenę wpływu:

  • odprowadzenia podczyszczonych wód opadowych i roztopowych do Kanału Mosińskiego,
  • dopuszczenia przebudowy i rozbudowy Kanału Mosińskiego, rzeki Samicy,
  • eksploatacji kruszywa i lokalizacji zabudowy przemysłowo-usługowej na różnorodność biologiczną i obszary Natura 2000,
  • uporządkowania zapisów uchwały w zakresie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
  • rozwinięcia ustaleń prognozy w zakresie rozwiązań akustycznych na drodze wojewódzkiej nr 431 i skuteczności ich zastosowania,
  • zaktualizowania podstaw prawnych dla programu ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10… oraz ustawy ooś.

W oparciu o opinię RDOŚ oraz stanowisko WPN w planie zrezygnowano z wyznaczenia terenu i obszaru górniczego pod eksploatację kruszywa naturalnego, a zapisy planu ograniczono wyłącznie do oznaczenia przebiegu granic terenu i obszaru górniczego zgodnie z przepisami odrębnymi. W pozostałym zakresie skorygowano ustalenia planu i prognozy w oparciu o uwagi w opinii RDOŚ.
Dyrektor Wielkopolskiego Parku Narodowego w postanowieniu nr 17/2017 z dnia 3.10.2017 r. nie uzgodnił projektu planu.

Na gruntach Gminy Mosina zaplanowano rozbudowę szkoły w Krosinku, tereny: obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej (P/U), zieleni urządzonej i naturalnej (ZP i ZO), rolnicze (R), zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej (MN/U).

Grunty prywatne przeznaczone zostały pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, mieszkaniowo-usługową, produkcyjno-usługową, zabudowę zagrodową, zieleń urządzoną, układ komunikacyjny oraz infrastrukturę techniczną.
Tereny prywatne położone w zasięgu wyznaczonego w studium łącznika ekologicznego przeznaczono pod zieleń naturalną, wody powierzchniowe, tereny rolnicze, zalesienia oraz lasy.

Teren górniczy wyznaczono na dz. nr 123 zgodnie z zasięgiem złoża kruszywa naturalnego „Krosinko BW” oraz zgodnie z wydaną decyzją Starosty Powiatu Poznańskiego nr WŚ.X.7512-3/10 z dn. 7.04.2010 r.

W trakcie sporządzania projektu planu miejscowego rozważono wnioski zarówno osób prywatnych jak i organów i instytucji właściwych do opiniowania i uzgadniania projektu planu miejscowego.

Porównanie 2 planów (część wspólna z 2004 i 2018) – obszar żółtobrązowy – zabudowa mieszkaniowa, obszar w paski – zabudowa mieszkaniowo-usługowa.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z 25.02.2010 r.

W Prognozie oddziaływania mpzp na środowisko czytamy:

Mając na uwadze lokalizację obszaru projektu mpzp w zasięgu terenów otuliny Wielkopolskiego Parku Narodowego, a także bezpośrednie sąsiedztwo obszarów podlegających ochronie prawnej (Wielkopolski Park Narodowy, obszary włączone do sieci Natura 2000), wśród najbardziej istotnych problemów ochrony środowiska na analizowanym obszarze wskazać należy eksploatację złoża „Krosinko BW”. Funkcjonowanie żwirowni w obszarze otuliny WPN, stanowiącej jednocześnie korytarz ekologiczny zapewniający łączność między terenami o szczególnej wartości przyrodniczej, niesie za sobą ryzyko wystąpienia istotnych, niekorzystnych oddziaływań na poszczególne komponenty środowiska. Wśród negatywnych oddziaływań związanych z prowadzeniem tego rodzaju działalności wskazać należy przede wszystkim drastyczne przekształcenie powierzchni ziemi w obrębie obszaru wydobycia, jak i jego sąsiedztwa (pojawienie się wyrobiska, składowanie wydobytego materiału, składowanie nadkładu), ryzyko wystąpienia niekorzystnych oddziaływań na lokalne warunki gruntowo-wodne (realizacja głębokiego wyrobiska może skutkować zmianami w zakresie warunków hydrologicznych), jak i przepływające w sąsiedztwie cieki (szczególnie istotne w kontekście prowadzenia eksploatacji złoża w bezpośrednim sąsiedztwie Samicy Stęszewskiej), jak również pojawienie się problemów związanych ze wzrostem natężenia ruchu pojazdów ciężarowych (transport z wyrobiska), wzrostem zapylenia oraz wzrostem generowanego w obrębie żwirowni hałasu.

Do potencjalnych problemów ochrony środowiska, jakie mogą wystąpić w przypadku części terenów, należy zaliczyć również postępujący proces zabudowywania terenów dotąd niezagospodarowanych, a także ryzyko wprowadzania na analizowany obszar funkcji wzajemnie ze sobą kolidujących np. zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej (wprowadzanie zabudowy o przemieszanych funkcjach rodzi – w dalszej lub bliższej przyszłości – lokalne konflikty społeczne). Tego rodzaju sytuacje obserwuje się obecnie w przypadku wielu niezagospodarowanych dotąd terenów, stanowiących atrakcyjne miejsca lokalizacji nowych inwestycji mieszkaniowych czy usługowych.

Linki do materiałów udostępnionych w czasie wyłożenia planu:
rysunek planu,
tekst planu z uzasadnieniem
prognoza oddziaływania na środowisko

34 Comments
karp 25/06/2018
| |

Przy następnym podejściu, polecam lekturę informacji na stronie powiatu:
https://www.bip.powiat.poznan.pl/2850,zabyt-04
Jak wół stoi napisane, że:
“Postanowienie Powiatowego Konserwatora Zabytków w Poznaniu w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydaje się po dokonaniu weryfikacji złożonych dokumentów w celu stwierdzenia czy wniosek spełnia przesłanki określone w aktach prawnych. W przypadku braków zapisów zapewniających właściwą ochronę dziedzictwa kulturowego Starosta Poznański postanowieniem odmawia uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i określa warunki na jakich uzgodnienie nastąpi.”

karp 20/06/2018
| |

Coś ucichła sprawa mpzp dla Krosinka. Nie trafia pod obrady Rady, a media nie donoszą o odnalezieniu zaginionego stanowiska 133. Metodą dedukcji doszedłem do wniosku, że w tajemnicze zaginięcie musi byc zamieszany Polak. Szwedów, Rosjan i Niemców wykreśliłem z kręgu podejrzanych, bo po ich przejściu przynajmniej pozostawały zabytki kultury znajdujące się pod ziemią.

karp 30/05/2018
| |

Tym razem nie tym planie, ale o o odpowiedzi na skargę na mpzp w Czapurach.
Co by się stało gdyby Rada nie podjęła uchwały w tej sprawie?
Burmistrz i tak ma obowiązek przekazania tego do WSA i prawo do reprezentowania
gminy- (I OPS 3/12). To zresztą takie strzelanie z armaty do wróbla, bo skarżący popełnił takie błędy, że nawet gdyby gminę reprentowałaby koza, a nie prawnik, to i tak odniesie sukces. Skarżący polegnie nie tylko na interesie prawnym. Moim zdaniem najważniejsze jest to czego brak w uzasadnieniu uchwały. Art. 101 usg nie daje podstaw do skarżenia kilku uchwał jednocześnie. Nie ma tak dobrze, że za 3 stówki ktoś może zaskarżyc 100 uchwał.

karp 22/05/2018
| |

Utrata czujności może spowodowac podkopanie magistratu koparką i rozebranie go
na cegły i to bez decyzji środowiskowej. PKZ podlega pod starostę. O ile ochrona zabytków archeo przed wójtami, burmistrzami i ich znajomymi jest trudna, to ochrona przed starostą to mission impossible. Odnoszę wrażenie, że te wszystkie zabytki, które znajomym królika znikają z działek, jak z kapelusza wyskakują na mojej. Towarzystwo wzajemnej adoracji mogłoby się trochę opanowac, bo z całego powiatu nie zmieszczę.

karp 21/05/2018
| |

Z tym planem proszę się nie śpieszyc. Mój zmysł powonienia działa w miarę sprawnie. Od początku czułem, że sprawa ma drugie dno i śmierdzi, jak kiedyś fosfory i ziemniaki w Luboniu, ale łącznie.
Na działce żwirowej (132/3)zewidencjonowano 3 stanowiska archeologiczne :
AZP 56-26/133,AZP 56-26/171 i AZP 56-26/220. Pierwsze z nich nie występuje w projekcie. Czyżby Indiana Jones prywatnie je sobie wykopał?
To już nie mój problem , ale władz Mosiny i starosty. Te stanowiska to pozostałości pradziejowego osadnictwa, które podlegają ochronie bez względu na stan zachowania.Tak się powinno stac zgodnie z prawem w roku 2010. Przed wydaniem koncesji była Burmistrz Mosiny winna wydac decyzję środowiskową i w jej treści zapisac ochronę zabytków. Bez tego starosta nie miał prawa wydac koncesji. Ochrona zabytków to zresztą działka za którą odpowiada. Grupa ludzików zamiast procedowac zgodnie z prawem przybijała sobie piątki…
Użycie słowa hejt to niepotrzebna szarża, bo to trochę za mało, by przykryc te wały (już nie wałki). Posługiwanie się przez przedstawicieli władzy fake newsami, też może nie wystarczyc.

karp 16/05/2018
| |

Nie widzę uzgodnienia tego planu na liście uzgodnień Zarządu Powiatu. Nie przesądzam jednak sprawy, bo może to jakiś błąd po stronie starostwa lub kłopot
z wyszukiwaniem. W każdym razie ostatnie z Mosiny wyskakuje nieuzgodnienie mpzp dla Krosna z sierpnia 2017.

Iwona 11/05/2018
| |

Byłam na tej dyskusji, bo zobaczyłam informację na Facebooku. Gmina słabo informuje. Nie poinformowała nas mieszkańców terenu sąsiadującego z tym obszarem pod produkcję o takiej ważnej sprawie. W Krosinku nasza przewodnicząca powiedziała, że nikt jej nie przekazał ogłoszenia o dyskusji do powieszenia w gablocie. Takiej informacji nie było też w tym darmowym piśmie z gminy. O rzeczach drobnych pisze się dużo, ale o tym, co jest dla nas bardzo ważne to gmina milczy. Dlaczego nie było burmistrza? Powinien to usłyszeć, że nie zgadzamy się na takie rozwiązanie.

Małgorzata Kaptur 11/05/2018
| |

W dyskusji publicznej nad projektem planu wzięły udział 72 osoby. Projektant mpzp Joanna Grocholewska przedstawiła założenia i poinformowała, że plan w tym kształcie został uzgodniony z WPN. Wcześniejszej wersji WPN nie uzgodnił. Wszyscy mieszkańcy obecni na spotkaniu byli przeciwni lokowaniu obszaru aktywizacji gospodarczej w pobliżu Jeziora Budzyńskiego. Nie był zadowolony z ustaleń planu kierownik kopalni żwiru. Zapowiedział zgłoszenie uwag. Na wstępie swojej wypowiedzi stwierdził, że jego i żonę zalała fala hejtu w Internecie, a wszystko co dotyczy żwirowni było zgodne z literą prawa. Rolnicy byli zaskoczeni tym, że ich pola uprawne w pobliżu rzeki Samicy zostały przeznaczone pod zieleń urządzoną i zieleń naturalną. Nie podobało się to, że ich grunty mają rekompensować stratę zieleni w wyniku planowanej zabudowy na terenach przeznaczonych na budowę obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej i mieszkaniowej.
Uwagi do planu można składać do Burmistrza Gminy Mosina w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 czerwca 2018 r.
http://bip.mosina.pl/bip/organy-gminy/burmistrz/obwieszczenia-planistyczne/plany-miejscowe.html?pid=13320

karp 09/05/2018
| |

Zapisy mpzp powinny byc na tyle proste, by nawet prosty karp je zrozumiał.
Czy ktoś wie jakie jest przeznaczenie działki 133, wedle tego projektu?
W końcu to dośc istotne czy budownictwo z jednoczesnym fedrunkiem czy też górnictwo z budownictwem na dnie wykopu.

Rafał 08/05/2018
| |

Czy na taka dyskusję przychodzi burmistrz, czy tylko projektant planu. Chciałbym być na tym spotkaniu, ale nie jestem pewien, czy zdążę dojechać. Czy dyskusja jest nagrywana?

karp 01/05/2018
| |

Tak się trochę nieśmiało zastanawiam jak chcecie osiągnąc zgodnośc mpzp ze studium. Według wcześniejszych informacji właściwe przeznaczenie terenu żwirowego to budownictwo mieszkaniowe. Jeśli budownictwo to to samo co żwirownictwo to ja jestem sandacz.
Chociaż z drugiej strony ta zgodnośc to sprawa dośc ulotna. W Dopiewie osiąga się ją bardzo prosto. Na przewodniczącą odpowiedniej komisji wyznaczono panią, która ani be, ani me, ani kukuryku na ten temat. Wszystko jej się zgadza ze studium, nawet jeśli przez pomyłkę podłożą jej wyrys z poprzedniego.
Najbardziej mnie zachwyciło mnie w jej działalności jak kiedyś nie spodobały
jej się uwagi do jakiegoś planu i pozmieniała ich treśc. Do radnych mówiła:
“zastanówmy się co chcemy przez te uwagi osiągnąc”. W rezultacie Rada głosowała nad jej uwagami, a nie nad uwagami wnoszącego. PUK miał nosa przy obsadzie tej funkcji, bo dzięki temu zgodne ze studium jest nawet to co niezgodne. Niech się święci 1 maja.

karp 01/05/2018
| |

“Mając na uwadze lokalizację obszaru projektu mpzp w zasięgu terenów otuliny Wielkopolskiego Parku Narodowego, a także bezpośrednie sąsiedztwo obszarów podlegających ochronie prawnej (Wielkopolski Park Narodowy, obszary włączone do sieci Natura 2000), wśród najbardziej istotnych problemów ochrony środowiska na analizowanym obszarze wskazać należy eksploatację złoża „Krosinko BW”.”
Te działania Dyrekcji WPN traktuję jako pozorne. Podobne obserwowałem w przypadku żwirowni Joanka SM. Tam byli stroną i nie zrobili nic.
Jeśli ja widzę, że postępowanie z udziałem społeczeństwa jest przeprowadzone przed raportem, a uzgodnienie dotyczyło terenu przeznaczonego w Studium pod rolnictwo, to ich specjaliści są ślepi, lub takowych udają. Przypominają mi działania walących w bębenki. Nie żebym miał coś przeciwko, bo jak byłem mały to też waliłem, ale już z tego wyrosłem.Używanie słów otulina, botulina czy plastelina jest równie skuteczne.
Moim zdaniem wystarczy grzecznie poprosic pana Starostę, by uzasadnił dlaczego decyzja środowiskowa nie była wymagana przy wydawaniu koncesji i czy przypadkiem nie był to piętrowy dil polityczny, a nie decyzja administracyjna. Nic też nie stoi na przeszkodzie, by Dyrekcja WPN nie zachęciła pana Starostę do wykonywania obowiązków wynikających z ustaw.
https://www.lexlege.pl/prawo-geologiczne-i-gornicze/art-205/
Gotowanie zup na festynach to nie wszystko.
Od czasu do czasu powinien też stwierdzic wygaśnięcie koncesji,a w tej sprawie powinno to w/g mnie nastąpic w roku 2012. Trochę czasu mu zeszło.
Przy okazji chciałbym podziękowac Wicestaroście Łubińskiemu za jego opinię, że uzasadnienie mpzp to takie fiu bździu. To mi pomogło w uwaleniu mpzp, który przez 4 lata smażyli dla mnie ludzie jego kolegi Puka. Tu muszę zauważyc jednak przewagę mosińskiego zagospodarowania nad dopiewskim. Tu się nie dokłada uzasadnień przez półtora roku, po przegłosowaniu przez radnych. To jednak istotna różnica.