MPZP między Sowiniecką a Gałczyńskiego

Wszystkie załączniki do planu tekst uchwały, mapa, wykaz nieuwzględnionych uwag –  TUTAJ
Lista uwag nieuwzględnionych

29 kwietnia 2014 r. Rada Miejska w Mosinie przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Gałczyńskiego i ulicy Leśmiana w Mosinie. Dla tego obszaru obowiązuje mpzp przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 19 października 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, Nr 191, poz. 4482).

Celem opracowania planu miejscowego jest przede wszystkim uwzględnienie decyzji Wojewody Wielkopolskiego o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej o znaczeniu państwowym wydaną na rzecz PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.,  polegającą na rozbudowie i przebudowie linii kolejowej E -59 Wrocław – Poznań na odcinku Czempiń – Poznań oraz zaktualizowanie ustaleń obowiązującego planu miejscowego.

Przedmiotowy obszar położony jest w strefie ochronnej ujęcia wody Mosina – Krajkowo. W toku analizy stwierdzono, że przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko może dotyczyć powierzchni ziemi i gleby, klimatu akustycznego, topklimatu oraz zasobów naturalnych. Rozwiązaniami ograniczającymi negatywnie oddziaływanie na środowisko, a wynikające z projektu planu są między innymi: wprowadzenie pasów zieleni izolacyjnej, stosowanie do celów grzewczych paliw charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisji, odpowiednie zagospodarowanie mas ziemnych, odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej.

Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu:

  • od dnia 21 października 2015 r. do dnia 12 listopada 2015 r., z dyskusją publiczną w dniu 2 listopada 2015 r. oraz możliwością składania uwag do dnia 27 listopada 2015 r.;
  • od dnia 24 lutego 2016 r. do dnia 18 marca 2016 r., z dyskusją publiczną w dniu 7 marca 2016 r. oraz możliwością składania uwag do dnia 4 kwietnia 2016 r.

Obszar objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obejmuje teren o powierzchni ok. 40 ha.

Dominującym przeznaczeniem, jakie przewidziano dla terenu objętego przedmiotowym planem, jest zabudowa obiektami produkcyjnymi, składami i magazynami oraz zabudowa usługowa, co jest zgodne z obecnie obowiązującym w studium kierunkiem zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie określone na rysunku planu symbolem P/U objęło istniejącą zabudowę o takim charakterze oraz większość terenów w granicach planu, jak dotąd niezagospodarowanych. Zabudową mieszkaniową, zarówno jednorodzinną, jak i wielorodzinną, objęto istniejące tereny mieszkaniowe.
Nie wyznacza się nowych terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.
Tereny usługowe wyznaczono jako strefę przejściową pomiędzy istniejącą zabudową mieszkaniową a produkcyjno – usługową.
Układ komunikacyjny realizowany będzie w oparciu o istniejące i projektowane drogi publiczne, jak również drogi wewnętrzne. Układ drogowy wynika przede wszystkim z obowiązującego dla tego terenu planu miejscowego.
Wymagania ładu przestrzennego oraz walory architektoniczne i krajobrazowe zostały uwzględnione poprzez określenie minimalnej powierzchni działki, maksymalnej powierzchni zabudowy, minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, minimalnej powierzchni biologicznie czynnej. Ustalono również wysokości dla projektowanej zabudowy, rodzaj i geometrię dachów i ich pokrycie.
Projektowany miejscowy plan częściowo obejmuje istniejącą zabudowę, natomiast nowa zabudowa projektowana jest jako kontynuacja istniejącej struktury przestrzennej tej części miasta Mosina. W ten sposób projekt zapewnia efektywne wykorzystanie przestrzeni oraz  jej walorów ekonomicznych.

Wymagania ochrony środowiska zachowano poprzez ustalenia dotyczące prowadzenia gospodarki odpadami oraz zaopatrzenia w energię cieplną, jak również poprzez ustalenie konieczności zachowania standardów jakości środowiska w związku z prowadzoną działalnością oraz zachowania odpowiednich poziomów hałasu. Uwzględniono również ograniczenia wynikające z rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody w rejonie Mosina-Krajkowo dla zaopatrzenia Poznańskiego Systemu Wodociągowego, w granicach której położony jest obszar opracowania. Uwzględnienie wymogów w/w rozporządzenia ma na celu jednocześnie zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości wody do celów zaopatrzenia ludności.

Wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego uwzględniono poprzez zawarcie ustaleń dotyczących prowadzenia badań archeologicznych. Nie podjęto ustaleń w zakresie ochrony zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

Przy sporządzaniu projektu planu wzięto pod uwagę potrzeby interesu publicznego oraz interesy prywatne, w tym prawo własności. Podczas ustalania przeznaczenia terenu rozpatrzono wszystkie wnioski, które wpłynęły w odpowiedzi na zawiadomienie o przystąpieniu do opracowywania planu. Uwzględniono wszystkie wnioski instytucji właściwych do opiniowania i uzgadniania planu. Wnioski osób prywatnych zostały uwzględnione w takim zakresie, w jakim było to możliwe ze względu na obowiązujące przepisy, ustanowione strefy ochronne oraz ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. To samo tyczy się uwag złożonych podczas wyłożenia projektu planu.

Powyższy tekst to fragment uzasadnienia do uchwały.

mpzp gałczyńskiego hałasfragment Prognozy oddziaływania na środowisko.

4 Comments
78 01/05/2016
| |

Czy plan został uchwalony?

karp 22/04/2016
| |

Prawnicy pracujący dla samorządów zamiast głów mają na ogół konta w banku.
Proszę zajrzeć do decyzji GIODO DOLiS/DEC- 925/12/58793, 58794, 58796 .
Rok temu przeglądałem orzecznictwo i też wszystko pasowało.
Art.23.2 Ustawy o ochronie danych osobowych jest podstawą publikacji.
Rozporządzenie w sprawie wymaganego zakresu projektu planu zawiera tabelkę, a w niej jest imię i nazwisko, a nie kleks.
Samorządy skwapliwie korzystały z niekompetencji najgorszego w Polsce nadzoru Wojewody Florka, który spowodował zupełną degrengoladę legislacyjną.Teraz ci sami ludzie, z tą samą dyrektorką uznają za niezgodne z prawem, to co rok temu puszczali bez szemrania.

M. Kaptur 21/04/2016
| |

Zdania prawników są podzielone – Poznań anonimizuje – pisze tylko – osoba fizyczna/grupa mieszkańców. Są gminy, np. Sieraków, które podają nie tylko nazwisko osoby składającej uwagę, ale również jej adres zamieszkania.
Przejrzałam około 30 planów opublikowanych w Dz. U. Woj. Wielkopolskiego:
Oborniki – imię nazwisko
Koło – inicjały
konin – osoba fizyczna nr 1, grupa mieszkańców
Krotoszyn – nr uwagi i data
Krajenka – uwaga nr 1
Jak widać kwestia listy uwag nie jest precyzyjnie określona i Wojewoda akceptuje wszystkie możliwości.
Co ciekawe: zdecydowana większość mpzp opublikowanych w Dz. U. Woj. Wlkp. w roku 2015 i 2016 nie ma nieuwzględnionych uwag dlatego, że w trakcie procedury żadnych uwag nie złożono.
Dziękuję za ten komentarz, bo skłonił mnie do przyjrzenia się tej sprawie.
W związku z tym, że jest taka dowolność i są dwie osoby zainteresowane dołączam link do wersji niezanonimizowanej.

karp 21/04/2016
| |

Anonimizacja uwag nieuwzględnionych jest bezprawna. Tam jest napisane wyraźnie i po polsku: imię i nazwisko.