12 Comments
oportunista 14/05/2015
| |

Dwa pytania:
Kto jest inwestorem ?
Kim zaludnimy te gigantyczne obiekt ?

taboret 12/05/2015
| |

Nie byłem na publicznej dyskusji dot III wyłożenia, Czy ktoś mógłby podać trochę info jak przebiegała.
Dodatkowo mam wątpliwości;
3. Powiązanie ustaleń projektu planu miejscowego z innymi dokumentami ( str 19 z prognozy do mpzp Krosinko)
“Projekt planu w pełni zachowuje, ustalone w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mosina” podstawowe kierunki zmian w strukturze
przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów dla analizowanego obszaru”
Czy takie stwierdzenie nie jest poświadczeniem nieprawdy przez autora opracowania
mgr Marcina Piernikowskiego?( luty 2015) ponieważ Studium dla tego terenu dopuszcza:

“Teren zabudowy usługowej w zieleni. Dopuszcza się lokalizowanie usług sportu i turystyki,
w tym usług agroturystycznych , przy czym łączna powierzchnia zabudowy wszystkich
budynków w ramach jednostki bilansowej, nie może przekraczać 30000 m²powinna być realizowana proporcjonalnie do powierzchni działek budowlanych lub zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dopuszcza się lokalizację lokali handlowych o powierzchni do 100m2.
Ustala się zachowanie pasa wolnego od zabudowy wzdłuż cieku o szerokości 25 m od
górnej krawędzi skarpy po obu stronach cieku.

Henryk 21/04/2015
| |

@taboret
Mając na uwadze, że te pozostałe budynki mogą mieć do czterech kondygnacji powierzchnia użytkowa może być znacznie większa niż 43 000 m2. Nawet ponad 100 000m2 są możliwe. Podniesiona została także maksymalna intensywność budowy z 0,3 do 0,5. Tym samym osiąga ona wartość typową dla osiedli domków jednorodzinnych.

Przy takich parametrach można na tych terenach budować duże centrum konferencyjne (sale dla kilka tysięcy osób) z dużym hotelem (na ponad 1000 łóżek) oraz gastronomią na odpowiednią skalą (między innym restauracja panoramiczna) . Wątpię tylko że dla tego typu inwestycji znalazłby się inwestor. Takie obiekty normalnie powstają w miastach i nie w małych miejscowościach.

taboret 21/04/2015
| |

Dlaczego w nowo proponowanej uchwale z par.8 dot. dominanty znikł punkt:
4)
dopuszczenie lokalizacji dominanty przestrzennej zgodnie z rysunkiem, przy czym nakazuje się, aby w tej kondygnacji zlokalizowane były wyłącznie usługi dostępne dla wszystkich użytkowników obiektu;

Czy to oznacza że inwestycja planowana jako ogólnodostępna stanie się enklawą dla wybrańców z grubym portfelem? Czy na to jest zgoda społeczna?

taboret 21/04/2015
| |

Ponieważ trudno znaleźć materiały archiwalne pozwoliłem sobie je wkleić :
http://czasmosiny.e-samorzadowiec.pl/tresc2/wyswietl/4762/co-powstanie-w-western-city-rio-grande

http://bip.mosina.pl/zasoby/files/planowanie/2013/protokol.pdf

Ciekawa wypowiedź p. SA i p. MSz w p. 12 na temat tego MPZP
W świetle tej wypowiedzi dziwi mnie fakt dlaczego w Rogalinie nie zaprojektowano takiej wysokiej dominanty , a mogłaby służyć jako ekskluzywny hotel i dla Rogalina i Kórnika

taboret 21/04/2015
| |

http://bip.mosina.pl/zasoby/files/planowanie/2013/2013.04.16_mpzp_krosinko_tekst_uchwaly.pdf

Czy jak poczekamy jeszcze jedną kadencję to dominanta urośnie do wielkości drapacza chmur??? Ktoś poszedł na całość.

taboret 21/04/2015
| |

dla przypomnienia:
http://czasmosiny.e-samorzadowiec.pl/tresc2/wyswietl/4773/krosinko-uwagi-do-planu

Masz rację @ Henryk – wysokość wzrosła do 45 m( prawie jak szpital puszczykowski) a powierzchnia zabudowy ( każdego piętra do 1500m kw– co przy 12 piętrach daje ok 18 000 m kw + 5 budynków wolnostojących po 5000 m kw razem -ok 25 000 m kw = łącznie ok 43 000 m kw.

~antykorupcja 20/04/2015
| |

@Henryk

Kasa, “niedopatrzenie” “omyłkowy zapis”?

Henryk 20/04/2015
| |

Dyskretnie pominięty został wariant po drugim wyłożeniu, w którym po proteście mieszkańców zniknęła dominanta, która w pierwszym wariancie miała mieć 17 m wysokości a 400 m2 powierzchni zabudowanej.

Aktualnie przedstawiona wersja planu nie tylko przywróci dominantę, ale dodatkowo wielokrotnie zwiększyła jej rozmiarów. Wysokość rosła z 17 m do 45 m, a powierzchnia zabudowana rosła do 1500 m2.

Co skłoniło aktualnych władz Mosiny do tego aby iść inwestorowi jeszcze bardziej na rękę niż ekipa Springerowej? To w Krosinku teraz zaczynamy erę wieżowców w Mosinie?

dominanta 20/04/2015
| |

Z prognozy: “Wprowadzenie nowej zabudowy kubaturowej może przyczynić się wprawdzie do pewnych zmian w kształtowaniu się warunków termiczno – wilgotnościowych analizowanego terenu. Przejawem tych przemian może być zwiększenie deficytu wilgoci i tlenu w powietrzu,
a także, poprzez wprowadzenie nowych barier w postaci 12 metrowych budynków oraz jednej
dominanty urbanistycznej (h max=108 m n.p.m), pogorszenie warunków nawietrzania i przewietrzania omawianego obszaru. Jednak warunki termiczno – wilgotnościowe powinny zostać wyrównane przez występujący w bliskim sąsiedztwie bardzo duży kompleks leśny w postaci Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz pozostawienie korytarzy nawietrzających omawiany obszar tzn. dolinki Kanału Mosińskiego i 50 –
metrowego pasa wyłączonego spod zabudowy wzdłuż cieku Olszynki

taboret 20/04/2015
| |

@ Małgorzata Kaptur ::: . Nie działa link do Prognozy oddziaływania na środowisko ( pod mapką) Pozdrawiam 🙂

taboret 19/04/2015
| |

Czy wybudowanie takiej dominanty ma na zawsze zmienić tą niską wiejsko-zagrodową okolicę?
Str 19 p. 4
Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji ustaleń projektu planu miejscowego.

“Sporządzenie i uchwalenie dla przedmiotowego obszaru planu miejscowego pozwoli
na jednoznaczne określenie przeznaczenia poszczególnych terenów, a także ustalenie adekwatnej do uwarunkowań przyrodniczych i sąsiedztwa intensywności zabudowy, zgodnie z polityką przestrzenną
przyjętą dla tego obszaru w „Studium…”, determinowaną w znacznym stopniu położeniem w bliskim sąsiedztwie
cieku Kanał Mosiński i Olszynka oraz otuliny
Wielkopolskiego Parku Narodowego
.
Brak uchwalenia miejscowego planu to także brak lokowania dominanty urbanistycznej. Będzie to forma, która całkowicie zmieni postrzeganie omawianego obszaru.
Kwestią dyskusyjną jest, czy brak lokalizacji dominanty będzie korzystny czy też nie.”