MPZP dla części wsi Krosinko i części Mosiny

Na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa zostanie zaopiniowany projekt uchwały w sprawie mpzp dla terenów części wsi Krosinko oraz części miasta Mosina. Jeżeli uzyska opinię pozytywną zostanie uchwalony na sesji w dniu 27 maja 2021 r.

Do sporządzania tego planu przystąpiono w październiku 2015 r.

I wyłożenie planu – 30 kwietnia do dnia 23 maja 2018 r. – 14 uwag (1 uwzgl. 12 w części, 1 odrzucono)
II wyłożenie planu – od dnia 7 maja 2019 r. do dnia 30 maja 2019 r. – 15 uwag (1 uwzgl. 4 w części, 10 odrzucono)
III wyłożenie planu – od 2.02.2021 do 26.02.2021 – 8 uwag (0 uwzgl. 3 w części, 5 odrzucono)
sesja w dniu 27 maja 2021 r.
IV wyłożenie 5 sierpnia do 10 września 2021 r. nie wpłynęła żadna uwaga.

Niestety z Biuletynu Informacji Publicznej usunięto projekt uchwały i mapę z I i III wyłożenia.
Przedłożony do uchwalenia plan nie należy do planów lekkich, łatwych i przyjemnych…

Będą też omawiane następujące tematy:

1. Przestrzeń publiczna, strefy rekreacji i kultury w gminie.

2. Analiza wykonania budżetu za rok 2020.

3. System gospodarowania odpadami komunalnymi:

a) analiza finansowa za rok 2020,

b) informacja finansowa na dzień 30.04.2021r.

4. Sprawy bieżące.


Na terenach zieleni urządzonej, oznaczonych symbolami: 1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP, 5ZP, 6ZP, 7ZP, 8ZP, 9ZP, 10ZP, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

 1. zagospodarowanie terenu zielenią urządzoną;
 2. dopuszczenie lokalizacji: ciągów pieszych lub rowerowych, obiektów małej architektury, obiektów sportowo-rekreacyjne o wysokości do 6 m, oczek wodnych;
 3. powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 60%;
 4. zakaz lokalizacji: budynków, miejsc postojowych.

Uwzględnienie w zabudowie i zagospodarowaniu terenów lub części terenów o symbolach: 1U, 2U, 3U, 9ZP, 10ZP, 8R/ZO, 6WS/ZO/ZZ, 7WS/ZO/ZZ, KD-G, 4KD-L, 5|KD-L, 6KD-L/ZZ, 17KD-D, 1K położenia, ograniczeń i zakazów obowiązujących w strefie ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych Mosina-Krajkowo zgodnie z przepisami odrębnymi;

Na terenach zabudowy usługowej, oznaczonych symbolami 2U i 3U, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

 1. lokalizację:
  budynków i budowli usługowych, w zakresie usług: rekreacji, turystyki, sportu, oświaty, zdrowia, kultury, pomocy społecznej, handlu, z zastrzeżeniem pkt 2 lit. a,
  budynków wolnostojących,
  urządzeń budowlanych;
 2. dopuszczenie lokalizacji:
  stacji paliw na terenie 2U na działce nr 34/24, wyłącznie w przypadku spełnienia wymogów obowiązujących w strefie ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych Mosina-Krajkowo zgodnie z przepisami odrębnymi,
  1 kondygnacji podziemnej, przy uwzględnieniu warunków gruntowo-wodnych,
  stawów lub zbiorników wodnych, z zastrzeżeniem §10 pkt 5,
  rowów melioracyjnych i urządzeń drenarskich w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącej sieci;
 3. zakaz lokalizacji:
  budynków lub lokali mieszkalnych,
  obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 300 m2,
  przedsięwzięć i obiektów, które są objęte zakazami obowiązującymi w strefie ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych Mosina-Krajkowo zgodnie z przepisami odrębnymi;
 4. powierzchnię zabudowy działki do 40%;
 5. intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: od 0 do 0,8;
 6. powierzchnię terenu biologicznie czynną – nie mniejszą niż 20% działki budowlanej;
 7. dachy płaskie albo strome dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci od 20º do 30°;
 8. wysokość:
  budynków do 2 kondygnacji nadziemnych oraz nie więcej niż 10 m,
  budowli – nie większą niż 10 m,
 9. powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 1000 m2, przy czym dopuszcza się wydzielenie mniejszych działek budowlanych dla dojść, dojazdów i obiektów infrastruktury technicznej.

21. Na terenach infrastruktury technicznej, oznaczonych symbolami: 1IT, 2IT, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

 1. lokalizację:
  chodnika lub ścieżki rowerowej,
  sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
 2. dopuszczenie lokalizacji zieleni;
 3. minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynną – 0 %.

14. Na terenie drogi publicznej klasy głównej, oznaczonym symbolem KD-G, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

 1. lokalizację infrastruktury drogowej, w szczególności jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 2. szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;
 3. dopuszczenie lokalizacji:
  przystanków autobusowych w formie zatok oraz obiektów i urządzeń związanych z obsługą ruchu pasażerów,
  zieleni przydrożnej,
  skrzyżowania typu rondo na połączeniu z drogami 4KD-L i 5KD-L.

16. Na terenach dróg publicznych klasy lokalnej, oznaczonych symbolami: 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L, 4KD-L, 5KD-L oraz na terenach dróg publicznych klasy lokalnej położonych w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, oznaczonych symbolami: 6KD-L/ZZ, 7KD-L/ZZ, 8KD-L/ZZ, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

 1. lokalizację:
  infrastruktury drogowej, w szczególności jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, zgodnie z przepisami odrębnymi,
  przepraw mostowych na Kanale Mosińskim i rzece Samica,
  szpalerów drzew na terenach: 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L i 4KD-L;
 2. szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;
 3. dopuszczenie lokalizacji:
  przystanków autobusowych w formie zatok oraz obiektów i urządzeń związanych z obsługą ruchu pasażerów,
  zieleni przydrożnej,
  skrzyżowania typu rondo na połączeniu drogi KD-G z drogami 4KD-L i 5KD-L.

13. Na terenach wód powierzchniowych śródlądowych lub zieleni naturalnej, oznaczonych symbolami: 1WS/ZO, 2WS/ZO, 3WS/ZO oraz na terenach wód powierzchniowych śródlądowych lub zieleni naturalnej położonych w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, oznaczonych symbolami: 4WS/ZO/ZZ, 5WS/ZO/ZZ, 6WS/ZO/ZZ, 7WS/ZO/ZZ ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

 1. zachowanie i utrzymanie koryta Kanału Mosińskiego oraz rzeki Samicy, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 2. zachowanie zieleni naturalnej, w tym zieleni łąk oraz zadrzewień o charakterze krajobrazowym i nadwodnym;
 3. lokalizację urządzeń wodnych;
 4. dopuszczenie lokalizacji:
  ciągów pieszych lub rowerowych, w tym kładek pieszych lub rowerowych,
  obiektów małej architektury;
 5. zakaz lokalizacji budynków i ogrodzeń ;
 6. powierzchnię terenu biologicznie czynną – nie mniejszą niż 70% działki budowlanej.

Dyrektor WPN postanowieniem nr 8/2020 z dnia 22.09.2020 r. uzgodnił warunkowo projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Warunki uzgodnienia dotyczyły zasad kształtowania zabudowy na terenie 1RM, odsunięcia zabudowy od kanału Mosińskiego (teren 3U), korekty zapisów dotyczących terenu 18MN/U, wyłączenie możliwości lokalizacji stacji paliw na terenie 1U. Po wprowadzeniu zmian w projekcie i prognozie przedłożono projekt do kolejnego uzgodnienia z WPN, przedkładając wyjaśnienia dotyczące przyjętych w planie rozwiązań. Dyrektor WPN nie przedłożył odpowiedzi we wskazanym terminie, co stanowi uzgodnienie projektu zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

8. Na terenie zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, oznaczonym symbolem 1RM, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

 1. lokalizację zabudowy zagrodowej, w tym:
  jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na każdej działce budowlanej,
  jednego budynku gospodarczego,
  jednej stodoły,
  jednego garażu,
  budowli rolniczych,
  budynków, o których mowa w pkt 1 lit. a – d jako wolnostojących,
  urządzeń budowlanych;
 2. dopuszczenie lokalizacji 1 kondygnacji podziemnej, przy uwzględnieniu warunków gruntowo-wodnych;
 3. powierzchnię zabudowy działki lub terenu do 35,5%;
 4. intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: od 0,01 do 0,355;
 5. powierzchnię terenu biologicznie czynną – nie mniejszą niż 40% działki budowlanej;
 6. dachy strome dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci od 35º do 45°, przy czym dla stodoły dopuszcza się dachy strome o kącie nachylenia połaci od 30º do 45° lub dachy łukowe;
 7. wysokość:
  budynku mieszkalnego do dwóch kondygnacji nadziemnych i nie więcej niż 9 m,
  budynku gospodarczego  – jedna  kondygnacja nadziemna i nie więcej niż 9 m,
  garażu i stodoły – jedna kondygnacja nadziemna oraz nie więcej niż 6 m,
  budowli rolniczych – nie większą niż 9 m;
 8. powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 5000 m2, przy czym dopuszcza się wydzielenie mniejszych działek budowlanych dla dojść i dojazdów, obiektów infrastruktury technicznej lub powiększenia sąsiedniej nieruchomości.

§ 10.W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwaniem się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa:

 1. na terenach oznaczonych symbolami: WS/ZO/ZZ, KD-L/ZZ na rysunku planu oznaczono zasięg obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest:
  średnie i wynosi raz na 100 lat (p=1%),
  wysokie i wynosi raz na 10 lat (p=10%);
 2. na rysunku planu oznaczono zasięg obszaru, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (p=0,2%);
 3. na obszarach o których mowa w pkt 1 obowiązują zakazy zgodnie z przepisami odrębnymi;
 4. dopuszcza się zabudowę i zagospodarowanie terenów na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wyłącznie przy spełnieniu wymagań wynikających z przepisów odrębnych;
 5. uwzględnienie w zabudowie i zagospodarowaniu terenów lub części terenów o symbolach: 1U, 2U, 3U, 9ZP, 10ZP, 8R/ZO, 6WS/ZO/ZZ, 7WS/ZO/ZZ, KD-G, 4KD-L, 5|KD-L, 6KD-L/ZZ, 17KD-D, 1K położenia, ograniczeń i zakazów obowiązujących w strefie ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych Mosina-Krajkowo zgodnie z przepisami odrębnymi;
 6. w obszarze objętym planem występują następujące granice udokumentowanych złóż:
  węgla brunatnego „Mosina”,
  kruszywa naturalnego „Krosinko BW”;
 7. na rysunku planu oznaczono granice:
  terenu górniczego,
  obszaru górniczego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w opinii z dnia 18.10.2017 r. nr WOO-III.410.807.2017.AM.1 przedstawił swoje uwagi do projektu planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu dotyczyły: uzupełnienia prognozy o ocenę wpływu: odprowadzenia podczyszczonych wód opadowych i roztopowych do Kanału Mosińskiego, dopuszczenie przebudowy i rozbudowy Kanału Mosińskiego, rzeki Samicy, eksploatacji kruszywa i lokalizacji zabudowy przemysłowo-usługowej na różnorodność biologiczną i obszary Natura 2000, uporządkowania zapisów uchwały w zakresie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, rozwinięcia ustaleń prognozy w zakresie rozwiązań akustycznych na drodze wojewódzkiej nr 431 i skuteczności ich zastosowania, zaktualizowania podstaw prawnych dla programu ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10… oraz ustawy ooś. W oparciu o opinię RDOŚ oraz stanowisko WPN w planie zrezygnowano z wyznaczenia terenu i obszaru górniczego pod eksploatację kruszywa naturalnego, a zapisy planu ograniczono wyłącznie do oznaczenia przebiegu granic terenu i obszaru górniczego zgodnie z przepisami odrębnymi. W pozostałym zakresie skorygowano ustalenia planu i prognozy w oparciu o uwagi w opinii RDOŚ.
Zapisy planu miejscowego wypracowano w drodze ważenia interesu publicznego i interesów prywatnych, przewidzianych w art. 1 ust. 3 ww. ustawy, biorąc pod uwagę w szczególności walory ekonomiczne przestrzeni (art. 1 ust. 2 pkt 6 ww. ustawy), prawo własności (art. 1 ust. 2 pkt 7 ww. ustawy) oraz potrzeby interesu publicznego (art. 1 ust. 2 pkt 9 ww. ustawy). Przestrzeń publiczną stanowią tereny dróg publicznych, publicznych ciągów pieszo-jezdnych, wód publicznych. Na gruntach Gminy Mosina zaplanowano rozbudowę szkoły w Krosinku, tereny: zabudowy usługowej (U), zieleni urządzonej i naturalnej (ZP i ZO), rolnicze (R), zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej (MN/U). Grunty prywatne przeznaczone zostały pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, mieszkaniowo-usługową, usługową, zabudowę zagrodową, zieleń urządzoną, układ komunikacyjny oraz infrastrukturę techniczną. Tereny prywatne położone w zasięgu wyznaczonego w studium łącznika ekologicznego przeznaczono pod zieleń naturalną, wody powierzchniowe, tereny rolnicze, zalesienia oraz lasy. Teren górniczy wyznaczono na dz. nr 132/3 zgodnie z zasięgiem złoża kruszywa naturalnego „Krosinko BW” oraz zgodnie z wydaną decyzją Starosty Powiatu Poznańskiego nr WŚ.X.7512-3/10 z dn. 7.04.2010 r. . W trakcie sporządzania projektu planu miejscowego rozważono wnioski zarówno osób prywatnych jak i organów i instytucji właściwych do opiniowania i uzgadniania projektu planu miejscowego. To samo dotyczy uwag złożonych podczas wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu.

46 Comments
karp 27/05/2021
| |

Rada podejmuje uchwałę o przystąpieniu do opracowania mpzp dla pewnego terenu.
Rada etapuje plan ze względu na szkołę. Dotąd wszystko rozumiem.
Nagle na sesji pani projektant mówi o wyłączeniu jakiegoś terenu w kierunku Dymaczewa Starego, bo wydano tam warunki zabudowy. Tu już głowa karpia jest za mała, żeby zrozumieć kto wyłączył ten teren(burmistrz, kierownik referatu, czy projektant) i jakie przepisy Ustawy o planowaniu dają możliwość zmniejszenia obszaru opracowania? Według mnie teren z uchwały o przystąpieniu nie pokrywa się z obszarem opracowania.

karp 27/05/2021
| |

Trochę sobie pospekuluję. Gdyby Waldemar-rolnik wydębił od burmistrza dopłaty do paliwa rolniczego i wlał je do koparki Waldemara Żwirka, to fedrowanie staje się bardziej opłacalne. Czasem się jakieś stanowisko archeologiczne wyfedruje i tak to się kręci.

karp 27/05/2021
| |

Waldemar Hungry jest także rolnikiem i pobiera ponad 14 tysięcy z tytułu dopłat bezpośrednich. Chuck Norris to przy nim mały pikuś.
Dochód z dopłat bezpośrednich trzeba wpisać w punkcie II.3 oświadczenia majątkowego.

Waldemar w czepku urodzony 26/05/2021
| |

Szczęściarzowi to nawet wół się ocieli. To przysłowie pasuje idealnie do zaradnego radnego.
Na BIP-ie Burmistrz zamieścił Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2020 roku. W poz. 189. widnieje dobrze znane nazwisko WALDEMAR HENRYK WIĄZEK.
Dlaczego Burmistrz przyznał pomoc publiczną radnemu, który zgodnie z oświadczeniem majątkowym nie prowadzi działalności gospodarczej, nie ma gospodarstwa rolnego, ani nawet ciągnika, nie ma żadnej nieruchomości? Z jakiego tytułu?
Mam nadzieję, że radni to sprawdzą.
Jeśli ktoś ma taki dochód jak radny WW, kwalifikuje się raczej do zapomogi z OPS. Więc może o to tutaj chodzi?

karp 19/05/2021
| |

Nie. W 2012 roku na tej działce zostało odkryte stanowisko 220. Ja mam tylko opis zbiorczy, że są to pozostałości pradziejowego i historycznego osadnictwa.

17/05/2021
| |

Gdzie się podziało stanowisko archeologiczne? Może ktoś ukradł?

karp 15/05/2021
| |

Pani Przewodnicząca pod mapą podlinkowała zał.1. Nie ma mapy.

karp 15/05/2021
| |

To zdaje się plan zawierający w sobie strategiczną dla gminy działkę 132/3 obręb Krosinko(chyba Wiejska 101) o którą toczyła się wojenka z WPN.
Widzę, że stanowisko archeologiczne o numerze 133 się nie odnalazło. Co wykopane nie zostanie już wkopane.