MPZP dla części wsi Krosinko i części Mosiny

Na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa zostanie zaopiniowany projekt uchwały w sprawie mpzp dla terenów części wsi Krosinko oraz części miasta Mosina. Jeżeli uzyska opinię pozytywną zostanie uchwalony na sesji w dniu 27 maja 2021 r.

Do sporządzania tego planu przystąpiono w październiku 2015 r.

I wyłożenie planu – 30 kwietnia do dnia 23 maja 2018 r.
II wyłożenie planu – od dnia 7 maja 2019 r. do dnia 30 maja 2019 r.
III wyłożenie planu – od 2.02.2021 do 26.02.2021

Niestety z Biuletynu Informacji Publicznej usunięto projekt uchwały i mapę z I i III wyłożenia.
Przedłożony do uchwalenia plan nie należy do planów lekkich, łatwych i przyjemnych…

Będą też omawiane następujące tematy:

1. Przestrzeń publiczna, strefy rekreacji i kultury w gminie.

2. Analiza wykonania budżetu za rok 2020.

3. System gospodarowania odpadami komunalnymi:

a) analiza finansowa za rok 2020,

b) informacja finansowa na dzień 30.04.2021r.

4. Sprawy bieżące.


Na terenach zieleni urządzonej, oznaczonych symbolami: 1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP, 5ZP, 6ZP, 7ZP, 8ZP, 9ZP, 10ZP, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

 1. zagospodarowanie terenu zielenią urządzoną;
 2. dopuszczenie lokalizacji: ciągów pieszych lub rowerowych, obiektów małej architektury, obiektów sportowo-rekreacyjne o wysokości do 6 m, oczek wodnych;
 3. powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 60%;
 4. zakaz lokalizacji: budynków, miejsc postojowych.

Uwzględnienie w zabudowie i zagospodarowaniu terenów lub części terenów o symbolach: 1U, 2U, 3U, 9ZP, 10ZP, 8R/ZO, 6WS/ZO/ZZ, 7WS/ZO/ZZ, KD-G, 4KD-L, 5|KD-L, 6KD-L/ZZ, 17KD-D, 1K położenia, ograniczeń i zakazów obowiązujących w strefie ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych Mosina-Krajkowo zgodnie z przepisami odrębnymi;

Na terenach zabudowy usługowej, oznaczonych symbolami 2U i 3U, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

 1. lokalizację:
  budynków i budowli usługowych, w zakresie usług: rekreacji, turystyki, sportu, oświaty, zdrowia, kultury, pomocy społecznej, handlu, z zastrzeżeniem pkt 2 lit. a,
  budynków wolnostojących,
  urządzeń budowlanych;
 2. dopuszczenie lokalizacji:
  stacji paliw na terenie 2U na działce nr 34/24, wyłącznie w przypadku spełnienia wymogów obowiązujących w strefie ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych Mosina-Krajkowo zgodnie z przepisami odrębnymi,
  1 kondygnacji podziemnej, przy uwzględnieniu warunków gruntowo-wodnych,
  stawów lub zbiorników wodnych, z zastrzeżeniem §10 pkt 5,
  rowów melioracyjnych i urządzeń drenarskich w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącej sieci;
 3. zakaz lokalizacji:
  budynków lub lokali mieszkalnych,
  obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 300 m2,
  przedsięwzięć i obiektów, które są objęte zakazami obowiązującymi w strefie ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych Mosina-Krajkowo zgodnie z przepisami odrębnymi;
 4. powierzchnię zabudowy działki do 40%;
 5. intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: od 0 do 0,8;
 6. powierzchnię terenu biologicznie czynną – nie mniejszą niż 20% działki budowlanej;
 7. dachy płaskie albo strome dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci od 20º do 30°;
 8. wysokość:
  budynków do 2 kondygnacji nadziemnych oraz nie więcej niż 10 m,
  budowli – nie większą niż 10 m,
 9. powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 1000 m2, przy czym dopuszcza się wydzielenie mniejszych działek budowlanych dla dojść, dojazdów i obiektów infrastruktury technicznej.

21. Na terenach infrastruktury technicznej, oznaczonych symbolami: 1IT, 2IT, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

 1. lokalizację:
  chodnika lub ścieżki rowerowej,
  sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
 2. dopuszczenie lokalizacji zieleni;
 3. minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynną – 0 %.

14. Na terenie drogi publicznej klasy głównej, oznaczonym symbolem KD-G, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

 1. lokalizację infrastruktury drogowej, w szczególności jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 2. szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;
 3. dopuszczenie lokalizacji:
  przystanków autobusowych w formie zatok oraz obiektów i urządzeń związanych z obsługą ruchu pasażerów,
  zieleni przydrożnej,
  skrzyżowania typu rondo na połączeniu z drogami 4KD-L i 5KD-L.

16. Na terenach dróg publicznych klasy lokalnej, oznaczonych symbolami: 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L, 4KD-L, 5KD-L oraz na terenach dróg publicznych klasy lokalnej położonych w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, oznaczonych symbolami: 6KD-L/ZZ, 7KD-L/ZZ, 8KD-L/ZZ, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

 1. lokalizację:
  infrastruktury drogowej, w szczególności jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, zgodnie z przepisami odrębnymi,
  przepraw mostowych na Kanale Mosińskim i rzece Samica,
  szpalerów drzew na terenach: 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L i 4KD-L;
 2. szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;
 3. dopuszczenie lokalizacji:
  przystanków autobusowych w formie zatok oraz obiektów i urządzeń związanych z obsługą ruchu pasażerów,
  zieleni przydrożnej,
  skrzyżowania typu rondo na połączeniu drogi KD-G z drogami 4KD-L i 5KD-L.

13. Na terenach wód powierzchniowych śródlądowych lub zieleni naturalnej, oznaczonych symbolami: 1WS/ZO, 2WS/ZO, 3WS/ZO oraz na terenach wód powierzchniowych śródlądowych lub zieleni naturalnej położonych w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, oznaczonych symbolami: 4WS/ZO/ZZ, 5WS/ZO/ZZ, 6WS/ZO/ZZ, 7WS/ZO/ZZ ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

 1. zachowanie i utrzymanie koryta Kanału Mosińskiego oraz rzeki Samicy, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 2. zachowanie zieleni naturalnej, w tym zieleni łąk oraz zadrzewień o charakterze krajobrazowym i nadwodnym;
 3. lokalizację urządzeń wodnych;
 4. dopuszczenie lokalizacji:
  ciągów pieszych lub rowerowych, w tym kładek pieszych lub rowerowych,
  obiektów małej architektury;
 5. zakaz lokalizacji budynków i ogrodzeń ;
 6. powierzchnię terenu biologicznie czynną – nie mniejszą niż 70% działki budowlanej.

Dyrektor WPN postanowieniem nr 8/2020 z dnia 22.09.2020 r. uzgodnił warunkowo projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Warunki uzgodnienia dotyczyły zasad kształtowania zabudowy na terenie 1RM, odsunięcia zabudowy od kanału Mosińskiego (teren 3U), korekty zapisów dotyczących terenu 18MN/U, wyłączenie możliwości lokalizacji stacji paliw na terenie 1U. Po wprowadzeniu zmian w projekcie i prognozie przedłożono projekt do kolejnego uzgodnienia z WPN, przedkładając wyjaśnienia dotyczące przyjętych w planie rozwiązań. Dyrektor WPN nie przedłożył odpowiedzi we wskazanym terminie, co stanowi uzgodnienie projektu zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

8. Na terenie zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, oznaczonym symbolem 1RM, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

 1. lokalizację zabudowy zagrodowej, w tym:
  jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na każdej działce budowlanej,
  jednego budynku gospodarczego,
  jednej stodoły,
  jednego garażu,
  budowli rolniczych,
  budynków, o których mowa w pkt 1 lit. a – d jako wolnostojących,
  urządzeń budowlanych;
 2. dopuszczenie lokalizacji 1 kondygnacji podziemnej, przy uwzględnieniu warunków gruntowo-wodnych;
 3. powierzchnię zabudowy działki lub terenu do 35,5%;
 4. intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: od 0,01 do 0,355;
 5. powierzchnię terenu biologicznie czynną – nie mniejszą niż 40% działki budowlanej;
 6. dachy strome dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci od 35º do 45°, przy czym dla stodoły dopuszcza się dachy strome o kącie nachylenia połaci od 30º do 45° lub dachy łukowe;
 7. wysokość:
  budynku mieszkalnego do dwóch kondygnacji nadziemnych i nie więcej niż 9 m,
  budynku gospodarczego  – jedna  kondygnacja nadziemna i nie więcej niż 9 m,
  garażu i stodoły – jedna kondygnacja nadziemna oraz nie więcej niż 6 m,
  budowli rolniczych – nie większą niż 9 m;
 8. powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 5000 m2, przy czym dopuszcza się wydzielenie mniejszych działek budowlanych dla dojść i dojazdów, obiektów infrastruktury technicznej lub powiększenia sąsiedniej nieruchomości.

§ 10.W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwaniem się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa:

 1. na terenach oznaczonych symbolami: WS/ZO/ZZ, KD-L/ZZ na rysunku planu oznaczono zasięg obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest:
  średnie i wynosi raz na 100 lat (p=1%),
  wysokie i wynosi raz na 10 lat (p=10%);
 2. na rysunku planu oznaczono zasięg obszaru, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (p=0,2%);
 3. na obszarach o których mowa w pkt 1 obowiązują zakazy zgodnie z przepisami odrębnymi;
 4. dopuszcza się zabudowę i zagospodarowanie terenów na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wyłącznie przy spełnieniu wymagań wynikających z przepisów odrębnych;
 5. uwzględnienie w zabudowie i zagospodarowaniu terenów lub części terenów o symbolach: 1U, 2U, 3U, 9ZP, 10ZP, 8R/ZO, 6WS/ZO/ZZ, 7WS/ZO/ZZ, KD-G, 4KD-L, 5|KD-L, 6KD-L/ZZ, 17KD-D, 1K położenia, ograniczeń i zakazów obowiązujących w strefie ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych Mosina-Krajkowo zgodnie z przepisami odrębnymi;
 6. w obszarze objętym planem występują następujące granice udokumentowanych złóż:
  węgla brunatnego „Mosina”,
  kruszywa naturalnego „Krosinko BW”;
 7. na rysunku planu oznaczono granice:
  terenu górniczego,
  obszaru górniczego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w opinii z dnia 18.10.2017 r. nr WOO-III.410.807.2017.AM.1 przedstawił swoje uwagi do projektu planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu dotyczyły: uzupełnienia prognozy o ocenę wpływu: odprowadzenia podczyszczonych wód opadowych i roztopowych do Kanału Mosińskiego, dopuszczenie przebudowy i rozbudowy Kanału Mosińskiego, rzeki Samicy, eksploatacji kruszywa i lokalizacji zabudowy przemysłowo-usługowej na różnorodność biologiczną i obszary Natura 2000, uporządkowania zapisów uchwały w zakresie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, rozwinięcia ustaleń prognozy w zakresie rozwiązań akustycznych na drodze wojewódzkiej nr 431 i skuteczności ich zastosowania, zaktualizowania podstaw prawnych dla programu ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10… oraz ustawy ooś. W oparciu o opinię RDOŚ oraz stanowisko WPN w planie zrezygnowano z wyznaczenia terenu i obszaru górniczego pod eksploatację kruszywa naturalnego, a zapisy planu ograniczono wyłącznie do oznaczenia przebiegu granic terenu i obszaru górniczego zgodnie z przepisami odrębnymi. W pozostałym zakresie skorygowano ustalenia planu i prognozy w oparciu o uwagi w opinii RDOŚ.
Zapisy planu miejscowego wypracowano w drodze ważenia interesu publicznego i interesów prywatnych, przewidzianych w art. 1 ust. 3 ww. ustawy, biorąc pod uwagę w szczególności walory ekonomiczne przestrzeni (art. 1 ust. 2 pkt 6 ww. ustawy), prawo własności (art. 1 ust. 2 pkt 7 ww. ustawy) oraz potrzeby interesu publicznego (art. 1 ust. 2 pkt 9 ww. ustawy). Przestrzeń publiczną stanowią tereny dróg publicznych, publicznych ciągów pieszo-jezdnych, wód publicznych. Na gruntach Gminy Mosina zaplanowano rozbudowę szkoły w Krosinku, tereny: zabudowy usługowej (U), zieleni urządzonej i naturalnej (ZP i ZO), rolnicze (R), zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej (MN/U). Grunty prywatne przeznaczone zostały pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, mieszkaniowo-usługową, usługową, zabudowę zagrodową, zieleń urządzoną, układ komunikacyjny oraz infrastrukturę techniczną. Tereny prywatne położone w zasięgu wyznaczonego w studium łącznika ekologicznego przeznaczono pod zieleń naturalną, wody powierzchniowe, tereny rolnicze, zalesienia oraz lasy. Teren górniczy wyznaczono na dz. nr 132/3 zgodnie z zasięgiem złoża kruszywa naturalnego „Krosinko BW” oraz zgodnie z wydaną decyzją Starosty Powiatu Poznańskiego nr WŚ.X.7512-3/10 z dn. 7.04.2010 r. . W trakcie sporządzania projektu planu miejscowego rozważono wnioski zarówno osób prywatnych jak i organów i instytucji właściwych do opiniowania i uzgadniania projektu planu miejscowego. To samo dotyczy uwag złożonych podczas wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu.

46 komentarzy do “MPZP dla części wsi Krosinko i części Mosiny

 • 27/05/2021 o 20:33
  Permalink

  Rada podejmuje uchwałę o przystąpieniu do opracowania mpzp dla pewnego terenu.
  Rada etapuje plan ze względu na szkołę. Dotąd wszystko rozumiem.
  Nagle na sesji pani projektant mówi o wyłączeniu jakiegoś terenu w kierunku Dymaczewa Starego, bo wydano tam warunki zabudowy. Tu już głowa karpia jest za mała, żeby zrozumieć kto wyłączył ten teren(burmistrz, kierownik referatu, czy projektant) i jakie przepisy Ustawy o planowaniu dają możliwość zmniejszenia obszaru opracowania? Według mnie teren z uchwały o przystąpieniu nie pokrywa się z obszarem opracowania.

  Odpowiedz
  • 29/05/2021 o 08:56
   Permalink

   Karp, o wyłączeniu zadecydował według mnie burmistrz, on jest decydentem planu i w ogóle decydentem. Ale co w tym czasie robi prawnik Rady?

   Odpowiedz
   • 29/05/2021 o 10:05
    Permalink

    Moim zdaniem Rada zdecydowała o wyznaczeniu terenu mpzp i tylko Rada może to zmienić. W mojej ocenie prawnik Rady jest całkiem niezły, ale problem polega chyba na jego dostępności. Zupełnie nie należy brać natomiast pod uwagę zdania prawnika urzędu, bo jeśli ktoś akceptuje np,umieszczenie straszaka we wniosku o dodatek mieszkaniowy w postaci słów:
    “Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego zeznania”to się kompromituje i dużo nauki przed nim. Ja otworzyłem ten plik w trakcie sesji i od razu rzuciła mi się ta bzdura w oczy. Urzędnicy mają tendencję do straszenia obywateli i źle się
    stało, że Rada to zaakceptowała. Po zaakceptowaniu odium spada na Radę, która też nie ma uprawnień do straszenia nawet kominiarzem, a już tym bardziej odpowiedzialnością karną. Zwłaszcza nie powinien tego robić tego członek RM, który ma taki kłopot z oświadczeniami majątkowymi, ale nigdy nie poniósł za to odpowiedzialności.

    Odpowiedz
    • 29/05/2021 o 10:56
     Permalink

     Miałbym taką radę dla osób, którzy będą wypełniali wnioski o dodatek mieszkaniowy.
     Ja bym zaczął od wykreślenia bezprawnego zapisu. Pomyśleć, że takie badziewie idzie potem do drukarni, która za publiczne pieniądze wydrukuje głupoty.
     Jak taki wniosek powinien wyglądać, można zobaczyć na stronach rządowych i na pewno
     tam takiego zapisu nie ma, bo go być nie może.
     Podobno są też jakieś kłopoty z Komisją Mieszkaniową. No cóż, niektórych jej członków wybrała komórka burmistrza i nietrudno się domyśleć, jakimi kryteriami się kierowała zanim ich wybrała. Później Rada ich zaakceptowała. Jeśli ktoś legitymizuje beton, to nie powinien się później dziwić, że komisja jest betonowa.

     Odpowiedz
 • 27/05/2021 o 09:01
  Permalink

  Trochę sobie pospekuluję. Gdyby Waldemar-rolnik wydębił od burmistrza dopłaty do paliwa rolniczego i wlał je do koparki Waldemara Żwirka, to fedrowanie staje się bardziej opłacalne. Czasem się jakieś stanowisko archeologiczne wyfedruje i tak to się kręci.

  Odpowiedz
  • 27/05/2021 o 09:12
   Permalink

   Chmury gęste i burzowe zawisły nad Waldemarem i Przemysławem ;(

   Rząd Tuska obalili węglarz z kelnerami, wydaje się, że rząd Burmistrza Mielocha obali żwirownik.

   Odpowiedz
   • 27/05/2021 o 09:48
    Permalink

    Może jakiś rabat na żwir ma. Dodam jeszcze, że Żwirski pozyskuje te dopłaty od wielu lat
    i od równie wielu zapomina je wpisać do oświadczeń majątkowych. Chyba jakieś kłopoty z pamięcią i stąd ten pomysł z domami spokojnej starości.

    Odpowiedz
    • 27/05/2021 o 09:50
     Permalink

     Jest lekka tendencja rosnąca, bo za 2019 rok dostał około 12600 dopłat.

     Odpowiedz
     • 27/05/2021 o 11:48
      Permalink

      Można domniemywać, że coś wyjątkowo, wyjątkowo rozrzutny jest burmistrz w stosunku do zaradnego radnego Waldemara, który doi na potęgę budżet gminy, nie ujawniając hojności burmistrza w zeznaniach podatkowych. Tu już do akcji powinni koniecznie wkroczyć radni i domagać sie dogłębnej kontroli. To się nam podatnikom należy, bo z jakiej racji mamy sponsorować zaradnego radnego.

 • 27/05/2021 o 08:22
  Permalink

  Waldemar Hungry jest także rolnikiem i pobiera ponad 14 tysięcy z tytułu dopłat bezpośrednich. Chuck Norris to przy nim mały pikuś.
  Dochód z dopłat bezpośrednich trzeba wpisać w punkcie II.3 oświadczenia majątkowego.

  Odpowiedz
 • 26/05/2021 o 13:12
  Permalink

  Szczęściarzowi to nawet wół się ocieli. To przysłowie pasuje idealnie do zaradnego radnego.
  Na BIP-ie Burmistrz zamieścił Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2020 roku. W poz. 189. widnieje dobrze znane nazwisko WALDEMAR HENRYK WIĄZEK.
  Dlaczego Burmistrz przyznał pomoc publiczną radnemu, który zgodnie z oświadczeniem majątkowym nie prowadzi działalności gospodarczej, nie ma gospodarstwa rolnego, ani nawet ciągnika, nie ma żadnej nieruchomości? Z jakiego tytułu?
  Mam nadzieję, że radni to sprawdzą.
  Jeśli ktoś ma taki dochód jak radny WW, kwalifikuje się raczej do zapomogi z OPS. Więc może o to tutaj chodzi?

  Odpowiedz
  • 26/05/2021 o 13:54
   Permalink

   Woły się cielą Waldemarowi Midasowi, bo przejrzysty urząd skąpi informacji z jakich tytułów jest ta pomoc. Ustawa o finansach publicznych zabroniła podanie kwot?

   Odpowiedz
   • 26/05/2021 o 14:24
    Permalink

    Jeśli już nie kwoty, to chociaż z jakiego tytułu jest pomoc np. przy nazwisku danego Waldemara dopisać: Gmina Mosina wspiera młode talenty.

    Odpowiedz
  • 26/05/2021 o 15:42
   Permalink

   A na czym ta pomoc publiczna polegała?. Czy to była pomoc finansowa (w jakiej wysokości) czy burmistrz zrobił przyjemność zaradnemu radnemu w inny sposób (budując wodociąg w lesie). W latach 2002-2014, zaradny radny tez był wspomagany zwolnieniami z podatku.

   Odpowiedz
  • 26/05/2021 o 15:52
   Permalink

   Może burmistrz kupił zaradnemu radnemu ciepłe gacie na zimę, za to że zawsze radny jest za.

   Odpowiedz
  • 27/05/2021 o 09:45
   Permalink

   On przyznał właśnie, żeby sobie założył działalność gospodarczą, dostał na tzw. dobry początek.

   Odpowiedz
   • 27/05/2021 o 09:54
    Permalink

    Albo dostał bo złożył po prostu wniosek może gdyby przysłowiowy Kowalski złożył wniosk też by dostał może taka będzie linię obrony.

    Mnie się wydaje że ta wrzutka w tym czasie do BIP-u nie jest przypadkowa. Waldemar został poświęcony. Może chodzi o zrobienie zasłony dymnej na jakieś inne sprawy większego kalibru. Z kontekstu sytuacji we wpisach może chodzić o sprawy z WPNem.

    Odpowiedz
    • 27/05/2021 o 10:46
     Permalink

     Taki jest wymóg prawa. Trzeba to opublikować. Sprawdziłem podobny wykaz w Poznaniu i tam podają z jakiego tytułu była udzielana pomoc publiczna.
     Zdaje się, że w zeszłym roku na waszej liście była spółka Sowiniec coś tam.
     Przypomniało mi to jako żywo, jak wójt Dopiewa rozkładał na raty należności podatkowe młodym Nowakom, którzy równolegle budowali zamek w Stobnicy.
     W takim układzie nie jest łatwo kogoś poświęcić, bo zwykle oni mają na siebie wzajemnie haki. Już sprawa Don Riccardo dobitnie to pokazała. Nie kupuję więc tego, że został poświęcony.

     Odpowiedz
 • 19/05/2021 o 20:15
  Permalink

  Nie. W 2012 roku na tej działce zostało odkryte stanowisko 220. Ja mam tylko opis zbiorczy, że są to pozostałości pradziejowego i historycznego osadnictwa.

  Odpowiedz
  • 19/05/2021 o 20:54
   Permalink

   Karpiu, podrzuć ten opis, gdzie go można sobie przeczytać? Łącznie z tym, gdzie można się zapoznać, na jakich działkach dokładnie było stanowisko

   Odpowiedz
   • 19/05/2021 o 21:45
    Permalink

    Nie ma tego w necie. Widziałem działania gminy na rzecz właścicieli działki 132/3 Krosinko
    i z doświadczenia wiem, że stanowiska lubią znikać na nieruchomościach pupili władzy.
    Spytałem PKZ już w 2018 roku i trafienie- stanowisko 133 zostało pominięte w planie miejscowym.
    Ponieważ było to drugie pytanie i drugie moje trafienie, to chyba starosta poczuł się niekomfortowo i teraz pytania przechodzą przez starostwo. Dla mnie to wielki błąd, że konserwator zabytków podlega pod organ, który wydaje pozwolenia na budowę, bo od wybrańców nie wymaga się opinii PKZ. Ktoś im oszczędza kłopotu.

    Odpowiedz
  • 19/05/2021 o 21:37
   Permalink

   Z tego co Karp pisał wcześniej wynika, że sprawa zniknięcia stanowiska archeologicznego nie jest jasna po samych urzędach, dlatego może być odczuwalny opór urzędniczy na jej wyjaśnienie. Zatem ta sprawa, jak i może inne podobne poczekać muszą na wyjaśnienie do czasu wyboru nowego burmistrza.

   Albo jest też i tak, że zainteresowany uzyskał zgodę na wykreślenie stanowiska i się tym do tej pory nie chwalił i cieszy się teraz z naszego pomrukiwania. Przy spełnieniu określonych przesłanek można tego dokonać. Te stanowiska nie powołuje się na zawsze. Są firmy archeologiczne, które świadczą pomoc w takim załatwianiu. Wystarczy zgooglować w necie: ,,nadzory archeologiczne” i zobaczymy, że jest w czym wybierać.

   jesli ktoś z Państwa ma wolny czas, to zachecam do przypadkowego kontaktu z przedstawicielem takiej firmy, np z Warszawy i zadać im pytanie: o pomoc w wykresleniu stanowiska. Proszę podzielić się z nami uzyskaną informacją. Z drugiej strony mogą podpowiedzieć, jak chronić takie stanowiska albo jak – w naszym przypadku – je przywrócić. Oni mogą mieć sporą i aktualną wiedzę.

   Odpowiedz
   • 19/05/2021 o 21:50
    Permalink

    Nie sądzę. Niektórzy tego nie potrzebują. Gdyby zostało skreślone z ewidencji czy legalnie zbadane, to PKZ już nie miałby tego w ewidencji kiedy poprzednio był wykładany plan miejscowy.

    Odpowiedz
   • 20/05/2021 o 08:53
    Permalink

    Jestem właśnie po rozmowie z firmą ze Śląska obsługującą inwestycje budowlane między innymi Stanowiska archeologiczne. Żaden problem z jego usunięciem i żadne to wielkie koszty. Rozmawialiśmy co do zasady ogólnej. Idzie to w prosty sposób zrobić legalnie ale w Mosinie raczej wszystko się robi na skróty więc jest szansa że poszli po bandzie. Tak czy inaczej proponują w pierwszej kolejności złożenie pisma do konserwatora obejmującego ten teren o wydanie opinii co do tego stanowiska.

    Tak sobie myślę czy czasem referat ochrony środowiska byłby uprzejmy wysłać takie zapytanie.

    Odpowiedz
    • 20/05/2021 o 09:06
     Permalink

     Czytałem artykuł w Muratorze i nie ma tam nic czego bym nie wiedział.
     Na mapie NID w kwadracie 56-26 jest tylko grodzisko w gminie Czempiń.
     Po przeprowadzeniu nadzoru, czy szczegółowych badań, takie stanowisko można wyłączyć z ewidencji np. jak u was wyłączono stodołę w Borkowicach.
     To z pewnością przypadek w którym nadzory archeologiczne prowadzili politycy. Pewnie chodziło o żwirowanie bez kłopotu i PKZ nie opiniował pozwolenia na wydobycie.

     Odpowiedz
 • 17/05/2021 o 21:18
  Permalink

  Gdzie się podziało stanowisko archeologiczne? Może ktoś ukradł?

  Odpowiedz
  • 17/05/2021 o 21:23
   Permalink

   W takim razie właściciel działki powinien zgłosić na policję zawiadomienie o kradzieży stanowiska archeologicznego.

   Odpowiedz
   • 17/05/2021 o 22:00
    Permalink

    A mnie się wydaje że policja z urzędu powinna podjąć czynności wyjaśniające ws. kradzieży stanowiska archeologicznego. To jest dobro publiczne, a nie prywatne, nie ma znaczenia, że na prywatnej działce. Liczę, że czyta te wpisy Policja Miejska w Mosinie i jutro podejmuje czynności wyjaśniające w sprawie, a może nawet ad personam.

    Na szczęście jest jeszcze coś takiego jak:
    Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Centrum Archeologiczne
    ul. Rubież 46, 61-612 Poznań

    Odpowiedz
   • 18/05/2021 o 13:21
    Permalink

    No już zgłasza i prosi o wymierzenie pół miliona kary…
    Myślę, że nie zostało objęte ochroną kiedy starosta wydawał pozwolenie na żwirowanie.
    Później pewnie zostało wydobyte. W projekcie mpzp z 2018 już dokonano “zniknięcia”
    żeby nie sprawiało kłopotu nie tylko właścicielom, ale i urzędom. Taki oryginalny sposób ochrony.

    Odpowiedz
    • 18/05/2021 o 15:05
     Permalink

     Czy to stanowisko zostało wpisane na listę zabytków?

     Odpowiedz
     • 18/05/2021 o 18:38
      Permalink

      Nie mam wiedzy na ten temat. Wiem, że stanowisko 133 zostało zarejestrowane podczas badań tzw. AZP w latach 70-tych ubiegłego wieku . Wszystkie znajdujące się tam stanowiska kwalifikują się jako zabytki archeologiczne i podlegają ochronie konserwatorskiej bez względu na stan zachowania.

     • 18/05/2021 o 21:54
      Permalink

      AZP 56-26/178 grodzisko, stanowisko archeologiczne o własnej formie krajobrazowej.

      Czy o tym jest mowa?

     • 18/05/2021 o 22:33
      Permalink

      Sezon 2012

      Wyniki weryfikacyjnych badań powierzchniowych przeprowadzonych w roku 2012

      Południowe okolice Poznania
      OBSZAR 56-26
      W wyniku przeprowadzonych badań weryfikacyjnych na badanym obszarze dokumentacja obejmuje obecnie 235 stanowisk (726 faktów osadniczych). Odkryto 50 nowych stanowisk archeologicznych. Pozytywnie zweryfikowano 66 stanowisk. W obrębie arkusza 56-26 znajdują się wsie o średniowiecznych korzeniach: Będlewo (1343) i Krosno (1292). Obie wsie (wraz ze znajdującym się tuż za wschodnią granicą arkusza Mosiną) tworzą swego rodzaju klamrę obejmującą od W i E cały obszar. Nie może zatem dziwić, że w tych rejonach rejestruje się wyraźne i intensywne ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego kontynuowanego później do czasów nowożytnych. Pozostałe wsie znajdujące się na obszarze (głównie Bolesławiec, Borkowice, Dymaczewo Stare i Dymaczewo Nowe) to efekt późniejszej kolonizacji związanej z melioracją doliny Samicy (Kanał Mosiński został wybudowany w latach 1850-1859) i w konsekwencji jest tam wyraźna luka związana z brakiem osadnictwa wczesnośredniowiecznego i średniowiecznego. Wyjątkiem jest kilka stanowisk w okolicy Bolesławca, na których zarejestrowano wyraźne ślady aktywności z wczesnego średniowiecza. Takie skupisko osad wczesnośredniowiecznych może być związane z obecnością grodziska stożkowatego w miejscowości Bieczyny.

      Dystrybucja osadnictwa od średniowiecza po nowożytność wyraźnie jest związana z siłą ośrodka miejskiego w Mosinie i wsiami Krosno i Będlewo oraz zagospodarowywaniem szerokiej i podmokłej doliny Samicy. Oczywiście wcześniejsze osadnictwo nie było tym determinowane i jest rozłożone bardziej równomiernie. Niemniej daje się zauważyć bardziej intensywne ślady z okresu epoki kamienia (mezolit, neolit) we wschodniej części obszaru, natomiast sporo pozostałości z epoki brązu i żelaza występuje w zachodniej części obszaru. W związku z faktem niewielkiego zróżnicowania geomorfologicznego arkusza trudno jest wskazywać na jakieś preferencje w osadnictwie, a poza tym to warunki środowiskowe nie są decydujące w kształtowaniu sieci osadniczych.

      Nowe stanowiska nie zmieniły w istotny sposób mapy osadnictwa na obszarze 56-26, natomiast wzbogaciły o nowe stanowiska i doprowadziły do zagęszczenia wcześniej obserwowanych skupisk. Weryfikacyjne badania powierzchniowe wskazują na zasadność weryfikacji pierwszego etapu badań powierzchniowych, nie tylko ze względu na niepełną niedostępność terenu w jednym sezonie, lecz także na możliwość zmiany liczby dostępnego materiału zabytkowego.

      Źródło:
      Wydział Archeologii
      Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

     • 19/05/2021 o 14:13
      Permalink

      Nie minęło jeszcze dwa lata, jak mieszkańcy składali swoje uwagi do mpzp , a juz burmistrz chce ponownie grzebać w mpzp dla ul. Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Śremskiej i Lema. Czy cholera nie ma innych planów do ciągłego zmieniania (POGARSZANIA WARUNKOW ŻYCIA). Zapewne przyczyną jest ta drapieżna korporacyjna spółka STORA. Nikt kto ma trochę rozumu nie zgodzi sie na budowę 35 m. kloca w środku miasta i pojawienia sie na ulicy DODATKOWYCH śmierdzących 85 Tirów., zapaskudzających ulice. Szosa Poznanska 430 jest juz i tak ciagle zakorkowana i ciagle tak szeroka jak 50 lat temu.

 • 15/05/2021 o 18:16
  Permalink

  Pani Przewodnicząca pod mapą podlinkowała zał.1. Nie ma mapy.

  Odpowiedz
  • 15/05/2021 o 21:19
   Permalink

   Nie było rzeczywiście, ale teraz już jest – mapa/rysunek planu Krosinko/Mosina. Przepraszam za utrudnienia.

   Odpowiedz
   • 15/05/2021 o 21:53
    Permalink

    Nie chciałbym zbytnio stresować pracowników referatu, którym władza każe jednym gubić te stanowiska archeologiczne , a innym nie, czy ono( stanowisko 133) nie ma być pod fundament domów starości w Pecnej? Pod tym względem jest w naszym powiecie szczególna patologia od około roku 2009, kiedy pewien wojewoda podpisał w tej sprawie jakieś porozumienie z obecnym starostą. Na jego mocy tymi stanowiskami zajmuje się PKZ.
    Według mojego oglądu sytuacji zajmuje się rzetelnie, ale jako podległemu starosty nie wszystko do niego trafia. Działki słusznych towarzyszy, deweloperów i znajomych tychże nie trafiają w WZ, mpzp. Stanowisko 133 jest tego przykładem. Ktoś zdjął komuś jeden kłopot z grzbietu.

    Odpowiedz
    • 16/05/2021 o 09:28
     Permalink

     A to jest m.zd. przestępstwo urzędnicze polegające na poświadczenia nieprawdy. Burmistrz jak powziął informacje o tym fakcie powinien niezwłocznie powiadomić właściwy organ, jest nawet do tego zobligowany. A widać, że ta informacja stała się ogólnie znana. Chyba że ta informacja do burmistrza się jakoś nie przebiła. Mało to prawdopodobne ale wykluczyć nie można. Wydaje się, że byłoby uzasadnione poinformowanie burmistrza na najbliższej sesji o tym fakcie.

     Nie wyobrażam sobie uchwalanie dokumentu o którym wiadomo, że ma wady prawne.

     Odpowiedz
     • 16/05/2021 o 10:34
      Permalink

      Do burmistrzów jedne fakty docierają, przy innych stosują mechanizm wyparcia.
      Już w poprzedniej kadencji odniosłem wrażenie, że Mosina ma jedną rodzinę wymagającą szczególnego wsparcia i co najmniej 3 referaty zostały zaangażowane
      dla niesienia wszelkiej niezbędnej pomocy rodzinie szczególnej troski.
      Tu się zgubi jakieś stanowisko, tam się jakiś wodociąg dociągnie i tak ta swoista “opieka społeczna” wygląda.
      http://jeziory.home.amu.edu.pl/szreniawa_2019/P_Kozlowski_K_Nowacki.pdf
      Ze względu na zaangażowanie władz gminy Mosina w ochronę działki 132/3 obręb Krosinko przed WPN, uznałem tę nieruchomość za strategiczną dla waszej gminy i szczególnie ważną dla waszej obronności.

 • 15/05/2021 o 15:36
  Permalink

  To zdaje się plan zawierający w sobie strategiczną dla gminy działkę 132/3 obręb Krosinko(chyba Wiejska 101) o którą toczyła się wojenka z WPN.
  Widzę, że stanowisko archeologiczne o numerze 133 się nie odnalazło. Co wykopane nie zostanie już wkopane.

  Odpowiedz
  • 17/05/2021 o 20:49
   Permalink

   Działka, o której piszesz Karpiu, jest szczególnie ważna, dla obronności kolejnych burmistrzów.

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.