Mosińska Fundacja Ekologiczna 1991-2021

Ciekaw jestem, ilu jeszcze  pamięta jej narodziny…

Jan Marciniak
Radny I,II,V,VI,VII kadencji
Sekretarz Gminy w latach 1990-1998
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina 1998-2002
Zacznijmy od początku

W maju 1990 r. odbyły się pierwsze, w powojennej historii Polski, wolne wybory samorządowe.
W naszej gminie wybierano 31 radnych. Największą siłę stanowił Obywatelski Komitet Samorządowy. Trudno się więc dziwić, że wprowadził do Rady Miejskiej 23 radnych.
Od początku wiadomym było, że pierwszym, najważniejszym zadaniem jest zadbanie o ochronę środowiska i położenie trwałych podstaw pod rozwój gminy. Dlatego radni: Edward Baraniak, Stanisław Baraniok, Piotr Buczkowski, Józef Gonera, Jan Jankowski, Jan Marciniak, Dionizy Piątkowski, Jan Wechta, a także burmistrz  Bogdan Robakowski oraz członkowie Obywatelskiego Komitetu: Krzysztof Ziemski, Bogusław Kapczyński, Zdzisław Mikołajczak, Witold Niedzielski uznali, że trzeba utworzyć fundację ekologiczną, która będzie wsparciem samorządu mosińskiego. 

Sprawy potoczyły się sprawnie. Akt notarialny podpisano 19 marca 1991 r. a osobowość prawną Fundacja uzyskała 10 grudnia tegoż roku.
Pierwszą Radę Fundacji tworzyli: Jan Jankowski, Jan Marciniak, Jan Wechta, a  pierwszy Zarząd Fundacji  Zdzisław Mikołajczak, Bogusław Kapczyński i Witold Niedzielski.

Misja i działalność

Celem Fundacji, zgodnie z par. 4 Aktu Notarialnego było wspieranie, inspirowanie i prowadzenie wszelkich działań zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego oraz związanych z nim i z niego wynikających warunków życia, pracy i wypoczynku człowieka, tak w Polsce jak i poza jej granicami, a więc m.in. wspieranie, inspirowanie i prowadzenie działań zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego, usuwanie skutków degradacji środowiska, szeroko rozumiana edukacja ekologiczna, finansowe wspomaganie inwestycji proekologicznych.

W planach i zamierzeniach na przyszłość Fundacja miała dalej prowadzić, rozwijać i wspierać różne formy edukacji ekologicznej społeczeństwa, w szczególności dzieci i młodzieży (szkoły, przedszkola, biblioteki gminne, spotkania z mieszkańcami):

 • zwiększyć skuteczność egzekwowania prawa w zakresie ochrony środowiska oraz współtworzenia ekologicznego prawa lokalnego (np. nowy system opłat za wywóz śmieci, lokalne wysypiska śmieci),
 • współdziałać z Radą Naukowa Wielkopolskiego Parku Narodowego w celu uznania rejonu dębów rogalińskich za „obszar chronionego krajobrazu”, co może być znaczącym argumentem w staraniach o dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz innych organizacji rządowych i pozarządowych,
 • współpracować z dyrekcją WPN w dążeniu do rozszerzenia możliwości uprawiania turystyki i rekreacji na terenie gminy i WPN,
 • współdziałać z Fundacją EKO-MED przy Szpitalu Kolejowym w Puszczykowie,
 • wspierać starania władz samorządowych w zakresie pozyskiwania środków finansowych i rzeczowych na budowę oczyszczalni ścieków i gazyfikację gminy,
 • współpracować z organizacjami pozarządowymi, brać udział w pracach Sejmiku Organizacji Pozarządowych Polski Północnej i Zachodniej,
 • współpracować z organizacjami ekologicznymi w kraju i zagranicą,
 • wydać własny folder, wydawać kwartalnik Mosińskiej Fundacji Ekologicznej oraz opracować wkładkę do pisma Rady Naukowej WPN „MORENA”,

Majątkiem Fundacji, w chwili jej powołania, był fundusz założycielski, na który składała się kwota 10.600.000 zł (dziesięć milionów sześćset tysięcy złotych (ówczesnych) wniesiona przez fundatorów.

Różne wizje

W wyniku sporu, który wybuchł wśród radnych i burmistrza, w sprawie budowy kolektora kanalizacyjnego w Mosinie, pod koniec października 1992 r. Rada Miejska w Mosinie odwołała Bogdana Robakowskiego i Zarząd Gminy. Fakt ten miał bezpośredni wpływ na dalsze funkcjonowanie Mosińskiej Fundacji Ekologicznej. Fundatorami były osoby, które lokalizowały się po przeciwnych stronach sporu. Trudno było o porozumienie, atmosfera była niezbyt dobra. Współpraca między fundatorami, z dwóch stron sporu, nie układała się, a w zasadzie jej nie było.

Dalsze losy

Mimo wszystko Zarząd starał się trzymać Fundację przy życiu. Zdzisław Mikołajczak i Bogusław Kapczyński w imieniu Fundacji zakupili książki o tematyce ekologicznej i przekazali Mosińskiej Bibliotece Publicznej oraz gminnym szkołom podstawowym i przedszkolom. Fundacja organizowała corocznie akcję „Sprzątanie Świata”. Opiniowała wnioski mieszkańców o zgodę na wycięcie drzew dla potrzeb administracji samorządowej. Fundacja uczestniczyła w krajowych konferencjach i sympozjach nt. ochrony środowiska. Na bieżąco współpracowała z organizacjami ekologicznymi, nadleśnictwami i Wielkopolski Parkiem Narodowym.

Zarząd Fundacji obserwując sytuację na terenie gminy i nie tylko, w zasadzie w całym kraju, zauważył wówczas w 1995 r.:

 • brak skuteczności administracji rządowej i samorządowej w egzekwowaniu sankcji za naruszanie praw w zakresie ochrony środowiska,
 • brak wolontariuszy do działalności na rzecz ochrony środowiska
 • brak środków finansowych na realizację konkretnych działań, np. wprowadzenie systemu segregacji i recyklingu odpadów.

Mosińska Fundacja Ekologiczna współpracowała z następującymi osobami, organizacjami i instytucjami:

 • prof. dr hab. Ryszard Siwecki – przewodniczący Rady Naukowej Wielkopolskiego Parku Narodowego,
 • dr inż. Jan Kałuziński – Burmistrz Gminy Mosina,
 • dr inż. Bolesław Spring – dyrektor „Fundacja Leśna” we Wrocławiu
 • dr med. Alina Zwolska – Towarzystwo Miłośników Puszczykowa,
 • Tomasz Sadowski – prezes Sejmiku Organizacji Samorządowych w Poznaniu,
 • Wielkopolski Park Narodowy,
 • Towarzystwo Przyjaciół Dębów Rogalińskich,
 • Polski Klub Ekologiczny, Oddział w Poznaniu i w Krakowie,
 • ”Fundacja Leśna” we Wrocławiu
 • Sejmik Organizacji Pozarządowych w Poznaniu
 • Nadleśnictwo Babki,
 • Nadleśnictwo Konstantynowo,
 • Fundacja „Ekologia i Medycyna” EKO-MED, przy Szpitalu Kolejowym w Puszczykowie,
 • Urząd Miejski w Mosinie.

Dzięki ówczesnemu prezesowi Zdzisławowi Mikołajczakowi oraz Bogusławowi Kapczyńskiemu, Fundacja kontynuowała działalność, choć trzeba przyznać, że przez większość lat, przy kompletnym braku zainteresowania fundatorów Fundacja wegetowała.

Likwidacja Fundacji
Zdzisław Mikołajczak 1943 – 2018
Radny Rady Powiatu Poznańskiego.
1998-2002 członek Zarządu Miejskiego,
inicjator akcji „Sprzątanie Świata” w Mosinie,
przewodniczący Rady Fundacji Stypendialnej im. Antoniego i Hanny Dziatkowiaków, wspierającej zdolnych studentów z niezamożnych rodzin.

Zdzisław Mikołajczak umiera 14 sierpnia 2018 r. Dla jedynego członka Zarządu, Bogusława Kapczyńskiego, była to chwila, z jednej strony bardzo bolesna – odszedł przyjaciel, a z drugiej, sprawa dalszego funkcjonowania fundacji leżała mu bardzo na sercu.

Z jego inicjatywy, w czerwcu 2019 r. odbyło się Zgromadzenie Fundatorów: Wzięli w nim udział: Edward Baraniak, Stanisław Baraniok, Bogusław Kapczyński, Jan Marciniak, Dionizy Piątkowski, Bogdan Robakowski, Jan Wechta, Krzysztof Ziemski. Nieobecni – zmarli: Piotr Buczkowski, Józef Gonera, Jan Jankowski, Zdzisław Mikołajczak, Witold Niedzielski.

Rozpoczęto proces likwidacji Fundacji. Odwołano Zarząd w osobie Bogusława Kapczyńskiego (po śmierci Z. Mikołajczaka i Józefa Gonery Zarząd był niekompletny) i udzielono mu za cały czas sprawowania funkcji absolutorium. Następnie powołano jednoosobowo Zarząd Fundacji w osobie Jana Marciniaka jako prezesa Zarządu. Kolejne Zgromadzenia odbyły się 31 stycznia i 30 listopada 2020 r.

Bogusław Kapczyński 1946-2020

30 grudnia 2020r. umiera Bogusław Kapczyński.

19 lutego 2021 r. odbyło się kolejne Zgromadzenie Fundatorów, na którym podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania likwidatora z zakończenia czynności likwidacyjnych Mosińskiej Fundacji Ekologicznej. Uchwała została niezwłocznie przesłana do Sądu Rejonowego w Poznaniu – Krajowy Rejestr Sądowy.

Postanowieniem Sądu 15 marca 2021 r. zlikwidowano Mosińską Fundację Ekologiczną, a jej wykreślenie z rejestru fundacji nastąpiło 20 kwietnia 2021 r.


Wszystkie dokumenty Mosińskiej Fundacji Ekologicznej zostały przekazane do Galerii Sztuki – Dział Historyczny w Mosinie.

0 Comments

No Comment.