Mosinova, czyli plan miejscowy w praktyce

W ostatnich dniach Burmistrz udzielił odpowiedzi na zapytania radnych, m.in radnej Wiesławy Mani dotyczące budowy dużego obiektu w sąsiedztwie zabytkowego Kokotka.
Od roku w rejonie ronda pinezki powstaje trzykondygnacyjny obiekt Mosinova. Ma być ukończony wiosną 2020 r.
Niedawna wycinka drzew, przemieszczanie się ciężkiego sprzętu i samochodów obsługujących budowę spowodowała, że coraz więcej osób zastanawia się, jak ta zmiana wpłynie na ruch w okolicy, na bezpieczeństwo w tym rejonie i na samego Kokotka. Pytania w tej sprawie zadawał wcześniej także radny Dominik Michalak
Jedno z pytań dotyczyło udziału inwestora w przebudowie tej drogi. Niestety radny takiej odpowiedzi nie otrzymał. Widocznie Gmina nie zabezpieczyła swoich interesów.
Interesujące jest to, że Gmina wystąpiła do Starosty o wydanie decyzji na wycinkę drzew nie tylko na swojej działce 1664/9, lecz także na działce inwestora 1662/2, co ma związek z wydatkowaniem środków publicznych.

MOSINOVA powstaje na działce o powierzchni ok. 2 200 m2. Przez działkę przechodzi rura 800 wodociągowa, którą płynie woda z Stacji Uzdatniania Wody do zbiorników na Pożegowie.
W nowym obiekcie będzie mieściło się :
– 6 mieszkań (na najwyższej kondygnacji),
– 8 lokali handlowych o łącznej powierzchni ok. 550 m2
– 8 lokali biurowych.

Tak duży obiekt będzie generował ruch, który według zapisów planu będzie zarówno w kierunku ul. Mostowej, jak i ul. Wawrzyniaka.
Przez wiele lat ul. Rzeczna nie miała wylotu na ul. Wawrzyniaka. Była tam brama.
Do tej pory samochody stamtąd wyjeżdżają sporadycznie. Nie jest to zbyt bezpieczne dla pieszych idących chodnikiem i przechodzących przez jezdnie po pasach.

widok z 2011 r. – Street View Google

To uświadomiło mi, że ciągle zbyt małą wagę przywiązujemy do planowania przestrzennego na etapie jego uchwalania.
Rzeczywistość często przekracza nasze wyobrażenia, a raczej nasza (burmistrzów i radnych) wyobraźnia jest zbyt ograniczona.
Kiedy patrzę na dwa budynki – jeden istniejący i drugi w budowie w realu i na rysunku planu (poniżej) nasuwa mi się pytanie:
Jak to możliwe, że inwestor uzyskał pozwolenie na budowę tak blisko granicy działki sąsiedniej?
Trzykondygnacyjny budynek został posadowiony zbyt blisko granicy z istniejący budynkiem, przytłoczył go i wpłynął na obniżenie wartości tej działki.
Poniżej fragmenty części tekstowej planu:
5. Na terenie zabudowy usługowej, oznaczonym symbolem 2U, obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

Fragment planu http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja_2014-2018/uchwaly/zalacznik__nr_1_do_uchwaly_nr_xlvii-529-17.jpg
Niestety na stronie geoportal.mosina.pl nie zaznaczono go.

1) ustala się lokalizację:
a) budynków lub budowli usługowych wolnostojących na każdej działce budowlanej,
b) usług nieuciążliwych, w tym również w istniejącym budynku wpisanym do gminnej ewidencji zabytków, z dopuszczeniem jego rozbudowy,

karta z Gminnej Ewidencji Zabytków z zabudową, na miejscu której stanął nowy obiekt.

2) dopuszcza się lokalizację na każdej działce budowlanej:
a) jednego budynku gospodarczo-garażowego o powierzchni zabudowy nie większej niż 60,0 m 2 ,
b) wydzielonych lokali mieszkalnych obejmujących nie więcej niż 40% powierzchni całkowitej budynku,
c) 1 kondygnacji podziemnej,
d) szyldów o powierzchni nie większej niż 3,0 m 2 na elewacjach budynków lub na ogrodzeniach,
e) obiektów i sieci infrastruktury technicznej;
3) zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 300,0 m 2 ;
4) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej;
5) ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) powierzchnię zabudowy do 40 % powierzchni działki budowlanej,
b) intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, od 0,1 do 1,2,
c) powierzchnię terenu biologicznie czynną – nie mniejszą niż 25 % działki budowlanej;
6) ustala się następujący sposób kształtowania budynków:
a) budynki należy projektować jako parterowe lub piętrowe z poddaszem użytkowym w dachu stromym, zgodnie z § 5 pkt 5, z zastrzeżeniem lit. b,
b) dopuszcza się lokalizację budynków parterowych bez poddasza użytkowego, z dachem płaskim;
7) ustala się wysokość:
a) budynków usługowych do trzech kondygnacji nadziemnych i nie więcej niż 12,0 m.

Działka 1664/10 jest w planie oznaczona 2ZP

6. Na terenach zieleni urządzonej, oznaczonych symbolami 1ZP i 2ZP, obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) ustala się lokalizację nasadzeń zieleni wielopiętrowej, zróżnicowanej gatunkowo, o charakterze ogólnodostępnej zieleni parkowej;
2) dopuszcza się lokalizację:
a) budowli takich jak pomniki, fontanny,
b) obiektów małej architektury,
c) placów zabaw,
d) ciągów pieszych lub rowerowych albo pieszo-jezdnych,
e) sieci i obiektów infrastruktury technicznej;
3) ustala się powierzchnię terenu biologicznie czynną – nie mniejszą niż 70 % działki budowlanej;

§ 13.
1. W zakresie zasad rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:
1) następujące klasy dróg publicznych:
a) drogę klasy głównej, oznaczoną symbolem KD-G, KD-G/WS/ZP/ZZ,
b) drogę klasy zbiorczej, oznaczoną symbolem KD-Z,
c) drogi klasy dojazdowej, oznaczone symbolem 1KD-D/ZZ, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D/ZZ;
2) powiązanie komunikacyjne obszaru planu z zewnętrznym układem komunikacyjnym miejskim i ponadlokalnym, w szczególności poprzez drogi klasy głównej i zbiorczej;
3) obsługę komunikacyjną terenów:
d) 1U z dróg KD-Z (ul. Wawrzyniaka) i 4KD-D (ul. Rzecznej), z zakazem lokalizacji nowych zjazdów z drogi KD-Z ,
e) 2U z dróg KD-Z (ul. Wawrzyniaka) i 4KD-D (ul. Rzecznej), przy czym:
– zakazuje się lokalizacji nowych zjazdów z drogi KD-Z,
dopuszcza się dojazd do działki nr 1661/5 z drogi 4KD-D przez teren 2ZP,

Ustala się następujące zasady lokalizacji miejsc parkingowych:
1) w obrębie poszczególnych terenów zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc parkingowych zaspokajających potrzeby w zakresie parkowania i postoju samochodów, z uwzględnieniem warunków technicznych określonych w przepisach odrębnych, jednak nie mniej niż:
a) 2 miejsca parkingowe na każdy lokal mieszkalny,
b) 3 miejsca parkingowe na 100,0 m 2 powierzchni użytkowej budynków i lokali usługowych;

2) sumaryczną ilość miejsc parkingowych w budynkach wielofunkcyjnych;

3) lokalizację miejsc parkingowych w granicach nieruchomości, do której inwestor posiada tytuł prawny, wliczając w to miejsca parkingowe w garażach i parkingach podziemnych;
4) zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie z przepisami odrębnymi.

Mosinova od strony zabudowanej działki przy Kanale
z lewej ustalenia mpzp, z prawej sytuacja w rzeczywistości

Aktualizacja 26.05.2020 r.

16 Comments
Skandal 26/05/2020
| |

Czy Pani wie, co się dzieje obecnie na tym terenie? To jest jeden wielki skandal. Właściciel tego obiektu szarogęsi się na okolicznych działkach gminnych i prywatnych. Kto na to zezwala? Najpierw wypompowywanie wody z zajęciem promenady, wykorzystywanie działki gminnej jak swojej, a teraz jeszcze wycinanie drzew na sąsiedniej działce. Czy radni to widzą? Co Państwo na to? Akceptujecie takie działania inwestora i gminy?

07/01/2020
| |

Myślę, że stoją za tym duże pieniądze, bo inaczej nikt rozsądny by na to nie pozwolił. Mamy beznadziejnego burmistrza i klikę radnych, którzy mu przyklaskują.
Z takim kimś u steru to jako gmina nigdy do niczego nie dojdziemy, a właściwie to jest coraz gorzej.
Do tego odnoszę wrażenie, że burmistrz ma głęboko gdzieś, co sądzą o jego rządach mieszkańcy, na pewno nie jest na tym stołku po to, żeby im służyć.

Małgorzata Kaptur 30/12/2019
| |

Radnym się wydawało, że z uwagi na ograniczenia (rura 800 przecinająca działkę w taki sposób, że niemal połowa działki musi być wyłączona z zabudowy, istniejący obiekt w Gminnej Ewidencji Zabytków) powstanie tam obiekt zdecydowanie mniejszy, chociażby przez zachowanie właściwej odległości od granicy sąsiedniej działki. Ja osobiście jestem najbardziej tym zaskoczona, że wysoki obiekt został usytuowany tuż przy granicy – wstawiam zdjęcie powyżej. Dziwie się, że właściciele tej nieruchomości nie odwoływali się od decyzji, która negatywnie wpływa na ich nieruchomość. Kiedy po fakcie czytam ustalenia planu, to zastanawiam się, co było wcześniej – kura, czy jajko, projekt budowli, czy mpzp?
Dziwię się, że Gmina dotąd nie uregulowała spraw geodezyjnych. Z planu wynika, że droga między Kokotkiem a działką na której prowadzona jest inwestycja powinna mieć 10 m szerokości. Tymczasem ma od 5,94 do 8,30. Inwestor zwrócił sie do gminy o wycinkę drzew w granicy, bo chce zbudować ogrodzenie. To powinien być sygnał dla gminy, by uregulować póki czas sprawy geodezyjne. Tam powinien być wydzielony trójkąt widoczności.
Sądząc po nagrodach urzędnicy to mistrzowie w swoim fachu, tymczasem nie potrafią kilku spraw powiązać w całość i podjąć na czas stosownych działań. Oj brakuje koordynatora do spraw współpracy międzyreferatowej!

karp 29/12/2019
| |

Ja zupełnie nie rozumiem czemu ma służyć takie zagospodarowanie przestrzenne, które na terenach U(usługi) dopuszcza
zabudowę zamieszkania zbiorowego. Przecież mpzp nie wyznacza funkcji łączonych.
Wygląda na to, że inwestorami są osoby związane z Idmarem. Co ciekawe jako siedziba są wskazane 2 adresy:Tuwima 23 i 31, a system informacji przestrzennej wskazuje, że tam numery dochodzą tylko do 25.
Powiązania poniżej.
https://rejestr.io/krs/244169/klub-sportowy-idmar

AP 29/12/2019
| |

Prawo wyraźnie stanowi, że wszystko co zostaje znalezione w ziemi jest własnością Państwa. Znalazca o każdym znalezionym przedmiocie stanowiącym wartość muzealną, musi powiadomić miejscowy urząd gminy, muzeum bądź konserwatora zabytków. Przedmiot ten musi być zabezpieczony, opisany, aby było wiadomo, jaką wartość stanowi jako dobro narodowe.
https://nowiny24.pl/nie-zarobi-na-mamucie/ar/5903003

karp 29/12/2019
| |

Ten Indiana Jones to jednak niezwykle skromny człowiek. Tak się składa, że ma w Mosinie niesłychaną łatwość kopania i to nie tylko łopatą. Te ślady nad bajorkiem, to nie łopata. Jedyny radny któremu burmistrz wysyła ekipę TVP na imieniny. Nie dziwię się że ekipa się skusiła, bo u nas podobnie jak Poznaniu mięsa z mamuta nie dostaniesz w Biedrze.Program ma nazwę ukryte skarby, więc powinno być raczej o stanowisku archeologicznym ukrytym na działce Indiany i w mpzp,zdaje się że na działce 132/3.
Kto ukrył i dla kogo,to już raczej wie burmistrz Jestem rozczarowany, że nic nie było o śladach pradziejowego osadnictwa i stanowisku 133, zagubionym na w/w działce. W końcu nie wszyscy pochodzimy od mamutów.

AP 29/12/2019
| |

Polecam obejrzeć film, na którym zabrakło Kokotka, ale jest za to kolekcjoner kości prehistorycznych zwierząt, które kiedyś mieszkały tam, gdzie dziś są żwirownie.
https://poznan.tvp.pl/26072038/ukryte-skarby?fbclid=IwAR0-lxdxd7dKVwTspmPK65796swuBU8ny2nh01nepufp7G1dwlnh-ESjWFk