Małe rondo, wiele propozycji…

Czy rondo u zbiegu ulic Niezłomnych, Wawrzyniaka i Sowinieckiej potocznie nazywane pinezką będzie miało swoją nazwę własną?
Wiele wskazuje, że tak, choć nie brak też głosów, że miejsce to z uwagi na skromny jego charakter powinno nadal pozostać Pinezką.
Komisja Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji zajmowała się już tą sprawą dwa razy.

1. 5.10.2020 trafił do Rady pierwszy wniosek.
Był to wniosek osoby fizycznej, która zaproponowała dla tego miejsca nazwę Żołnierzy Wyklętych. Po otrzymaniu tej propozycji

2. 8.03.2021 r. – Rada Miejska w Mosinie otrzymała apel Stowarzyszenia Młoda Lewica Rzeczypospolitej Polskiej, by rondo pinezka otrzymało nazwę Rondo Praw Kobiet.
Autor Apelu pisze: Mosina jako europejskie, postępowe i nowoczesne miasto, powinno być przykładem dla wszystkich polskich miejscowości i zaakcentować w przestrzeni miejskiej przywiązanie do dziedzictwa pierwszych emancypantek.

3. 16.03.2021 r. – do Rady Miejskiej w Mosinie wpłynął wniosek Związku Harcerstwa Polskiego o nadanie rondu imienia hm. Mieczysława Koniecznego – jednego z twórców mosińskiego harcerstwa, więzionego za swoją konspiracyjną działalność w Forcie VII, w obozach koncentracyjnych w Auschwitz, Neuengamme, Buchenwald, Dora, Ravensbruck
Komendant Hufca ZHP Mosina im. Bolesława Chrobrego hm. Magdalena Jakubowska przypomina we wniosku życiorys i zasługi dla ZHP dh. Mieczysława Koniecznego.

4. 17.03.2021 r. – wpłynął wniosek Konfederacji Wolność i Niepodległość o nadanie nazwy imienia Żołnierzy Wyklętych z uzasadnieniem, w którym czytamy: W Mosinie działały grupy bojowe Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej, Związku Odwetu oraz Harcerskich Szarych Szeregów. Mozna przytoczyć osoby chocby takie jak Mieczysław Konieczny, Kazimierz Myszkier, Marian Rembowski a także Stanisław Józef Kasznica – ostatni komendant NSZ. (wszyscy wymienieni zostali uhonorowani Medalem Rzeczypospolitej Mosińskiej).

5. 22.03.2021 r. – dotarł kolejny oficjalny wniosek, tym razem o nadanie imienia pułkownika pilota balonowego Aleksandra Wańkowicza (1881-1947) byłego mieszkańca Mosiny, spoczywającego na cmentarzu parafialnym w Mosinie.
Wnioskodawcą jest regionalista z Puszczykowa Robert Kiszkurno. Aleksander Wańkowicz został uhonorowany polskimi i zagranicznymi orderami i odznaczeniami: Krzyżem Srebrnym Orderu Wojskowego Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych, Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918 – 1921, Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości, Orderem Świętej Anny II i III klasy, Orderem Świętego Włodzimierza IV klasy, Orderem Świętego Stanisława z mieczami II i III klasy, Krzyżem Kawalerskim Orderu Legii Honorowej, Orderem Korony Rumunii, Krzyżem Oficerskim Orderu Gwiazdy Rumunii.

6. Temat nadania nazwy rondu pinezka został poruszony przez Gazetę Mosińsko-Puszczykowską. W dyskusji padały kolejne propozycje, m.in.: dr. Kazimierza Maciejewskiego, Bohdana Smolenia, Edwarda Raczyńskiego, Stefana Kałamajskiego, Barwa, Elegant.

Rada Miejska będzie przyjmować kolejne wnioski do końca kwietnia.

Zamiar nadania lub zmiany nazwy ulicy powinien być skonsultowany z lokalną społecznością, ale zgłoszone przez mieszkańców uwagi nie są wiążące dla rady gminy, która nadaje nazwę w drodze uchwały. Chociaż ustawa o samorządzie gminnym (dalej: u.s.g.) nie formułuje obowiązku przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami, w tej sytuacji bez konsultacji uchwała nie zostanie podjęta.PS – u góry zdjęcie Street View Google z 2017 r. poniżej zdjęcie tego miejsca z 2013 r., kiedy jeszcze nie było pinezki.

0 Comments

No Comment.